Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Організаційна структура управління персоналу підприємства

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Відкритий міжнародний університет розвитку людини &quo ;Україна&quo ; Контрольна робота з дисципліни: &quo ;Адміністративний менеджмент&quo ; на тему: &quo ;Організаційна структура управління персоналу підприємства&quo ; виконала студентка 4-ого курсу групи ЗМЗЕД-41 спеціальності &quo ;менеджмент ЗЕД&quo ; Викладач: Белянкіна Т.І. Київ 2008 План Системи управління персоналом Технологія управління Підсистеми управління персоналом організації 1. Системи управління персоналом Методологія управління персоналом передбачає розгляд сутності персоналу організації як об’єкта управління і процесу формування поведінки індивідів, яка відповідає цілям і завданням організації, методів і принципів управління персоналом. Системи управління персоналом передбачає формування цілей, функцій, організаційної структури управління персоналом, вертикальних і горизонтальних функціональних взаємозв’язків керівників і фахівців у процесі обґрунтування, розробки, прийняття і реалізації управлінських рішень. Технологія управління персоналом передбачає організацію наймання, добору, прийому персоналу, його ділову оцінку, профорієнтацію та адаптацію, навчання, управління його діловою кар’єрою і службово-професійним просуванням, мотивацією та організацією праці, управління конфліктами і стресами, забезпечення соціального розвитку організації, звільнення персоналу тощо. Сюди ж варто віднести питання взаємодії керівників організації з профспілками і службами зайнятості, управління безпекою персоналу (схема 1). Основу концепції управління персоналом організації наразі складають: зростаюча роль особистості працівника, знання його мотиваційних установок, уміння їх формувати і спрямувати відповідно до завдань, які стоять перед організацією. Зміни в економічній і політичній системах у нашій країні надають великі можливості. Та водночас являють серйозну загрозу для кожної особистості і сталості її існування, вносять певну невизначеність у життя практично кожної людини. правління персоналом у такій ситуації набуває особливої значимості, оскільки дає змогу реалізувати, узагальнити цілий спектр питань адаптації індивіда до зовнішніх умов, урахування особистого фактора при формування системи управління персоналом організації. 2. Технологія управління Нові служби управління персоналом створюють, як уже зазначалось, на базі традиційних служб: відділу кадрів, відділу організації праці і заробітної плати, відділу охорони праці та техніки безпеки. Завдання нових служб полягають у реалізації кадрової політики й координації діяльності управління трудовими ресурсами в організації. У зв’язку з цим вони починають розширювати коло своїх функцій і від суто кадрових питань переходять до розробки системи стимулювання трудової діяльності, управління професійним просуванням, запобігання конфліктів, вивчення ринку трудових ресурсів тощо. Схема 1. Технологія управління людськими ресурсами Етапи управління людськими ресурсами (включають комплекс взаємозалежних видів діяльності): Визначення потреб і РСС Аналіз ринку праці і управління зайнятістю Добір та адаптація персоналу Планування кар’єри співробітників Забезпечення раціональними умовами праці Організація виробничих процесів Аналіз витрат і результатів праці Розробка системи мотивації Обґрунтування структури доходів Організація винахідницької діяльності Розробка соціальної політики підприємства Профілактика і ліквідація конфліктів 3.

Підсистеми управління персоналом організації Системи управління персоналом організації – це система, у якій реалізуються функції управління персоналом. Вона включає підсистему загального і лінійного керівництва, а також ряд функціональних підсистем, які спеціалізуються на використанні однорідних функцій (схема 2). Схема 2 Склад підсистеми управління персоналом Система управління персоналом підсистема загального і лінійного керівництва - управління організацією в цілому - управління окремими функціональними і виробничими підрозділами організації Функціональні підсистеми - планування і маркетинг персоналу - управління найманням і обліком персоналу - управління трудовими відносинами - забезпечення нормальних умов праці - управління розвитком персоналу - управління мотивацією поведінки персоналу - управління соціальним розвитком - розвиток оргструктури персоналу - правове забезпечення системи управління - інформаційне забезпечення системи управління Підсистеми загального і лінійного керівництва здійснює управління організацією в цілому, управління окремими функціональними й виробничими підрозділами. Функції цієї підсистеми виконують керівник організації, його заступник, керівники функціональних і виробничих підрозділів, їхні заступники, майстри, бригадири. Підсистеми планування і маркетингу персоналу виконує такі функції: розробка кадрової політики і стратегії управління персоналом, аналіз кадрового персоналу, аналіз ринку праці, організація кадрового планування, планування і прогнозування потреби в персоналі, організація реклами, підтримка зв’язку із зовнішніми джерелами, які забезпечують організацію кадрами. Підсистема управління та обліку персоналу здійснює організацію наймання персоналу та співбесід, оцінки, добору і приймання персоналу, облік прийому, переміщення, заохочення та звільнення персоналу, професійну орієнтацію та організацією раціонального використання персоналу, управління зайнятістю, діловодне забезпечення системи управління персоналом. Підсистема забезпечення нормальних умов праці виконує такі функції: дотримання вимог психофізіології та ергономіки праці, дотримання вимог технічної естетики, охорона праці та навколишнього середовища, воєнізована охорона організації та окремих посадових осіб. Підсистема управління розвитком персоналу забезпечує навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації, введення на посаду та адаптацію нових працівників, оцінку кандидатів на вакантну посаду, періодичну оцінку кадрів, організацію раціоналізаторської і винахідницької діяльності, реалізацію ділової кар’єри і службово-професійного просування, а також організацію роботи з кадровим потенціалом. Підсистема управління мотивацією поведінки персоналу виконує такі функції: управління мотивацією трудової поведінки, нормування і тарифікація трудового процесу, розробка форм участі персоналу в прибутках і капіталі та форм морального заохочення персоналу, організація нормативно-методичного забезпечення системи управління персоналом. Підсистема управління соціальним розвитком забезпечує організацію громадського харчування, управління житлово-побутовим обслуговуванням, розвитком культури та фізичного виховання, забезпечення охорони здоров’я і відпочинку, забезпечення дитячими установами, управління соціальними конфліктами й стресами, організацію продажу продуктів харчування і товарів народного споживання, організацію соціально страхування.

Підсистема розвитку організаційної структури управління виконує такі функції: аналіз сформованої оргструктури управління, проектування нової такої оргструктури, розробка штатного розкладу, формування нової структури управління, розробка і реалізація рекомендацій щодо розвитку стилю і методів керівництва. Підсистема правового забезпечення системи управління персоналом забезпечує вирішення правових питань трудових відносин, узгоджених розпорядницьких та інших документів, щодо управління персоналом, вирішення правових питань господарської діяльності, проведення консультацій щодо юридичних питань. Підсистема інформаційного забезпечення системи управління персоналом виконує такі функції: ведення обліку і статистики персоналу, інформаційне і технічне забезпечення системи управління персоналом, забезпечення персоналу науково-технічною інформацією, організація роботи органів масової інформації підприємства, проведення патентно-ліцензійної діяльності. Залежно від розмірів організації склад підрозділів буде змінюватися: у дрібних організаціях один підрозділ може виконувати функції декількох підсистем, а великі функції кожної підсистеми, як правило виконує окремий підрозділ. На нижче представлено схему сучасної організаційної структури системи управління персоналом великої організації. Узагальнення досвіду вітчизняних та закордонних організацій надає можливість сформувати головну мету системи управління персоналом : забезпечення кадрами, організація їхнього ефективного використання, професійних і соціальних розвиток. Відповідно до цих цілей формується система управління персоналом організації. Як база для її побудови використовуються принципи, тобто правила і методи, науково розроблені й апробовані на практиці. Схема 3. Схема сучасної організаційної структури системи управління персоналом великої організації Список використаної літератури 1 Завадський Й. С. Менеджмент: - Т.1 – К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997, - 543 с. 2 Обозов Н. Н. Щекин Г. В. Психология работы с людьми. 3-е изд., переработ.- К.: МАУП, 1996. – 136 с. 3 Паркинсон С. Н., Рустомджи М. К. Искусство управления пер с англ. К. Савельева. – М.: Агенство &quo ;ФАИР&quo ;, 1997. – 272 с. 4 Питер Ф. Друкер Эффективный управляющий, пер. А. Мкервали СП &quo ;Бук Чембэр Интернэшнл&quo ;, 1994. – 265 с. 5 Сувельев В.С., Єськов О.Л. Управління персоналом: навчальних посібник. – К.:ВД &quo ;Професіонал&quo ;, 2005 6 Травин В.В., Дятлов В.А. Основы кадрового менеджмента, М. - 1995 7 Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник. – К.: Вища шк., 1995.- 351 с. 8 Шекшля С.В. Управление персоналом современной организации, - М.:1996

Однак це не означа, що така органзаця не снувала взагал. Полця знала далеко не вс детал, але у загальних рисах з ситуацю в укранському визвольному рус була обзнана. За агентурними даними харквського жандармського управлння, укранський гурток, який менувався «мхновщина» (судячи з усього, за прзвищем кервника) дяв у Харков у 1912 р.[495] Ще одну нформацю, яка свдчить про снування органзацйно структури самостйникв, залишив ґ. Чикаленко. Укранськ лберали, як досить насторожено ставилися до будьяких акцй самостйникв, нколи навть краще, нж полця, були пронформован про процеси в середовищ свох конкурентв самостйникв. Вони також зафксували появу самостйницького гуртка в Харков. Так, ґ. Чикаленко у свому щоденнику 25 листопада 1911 р. записав: «Насуваються знову над нами хмари. ЗАВ'ЯЗАЛИСЯ (так у текст. Авт.) знов на нас нацоналсти, хба вони не знають, що укранц навть у найфантастичншй свой програм дал автоном не пшли. В Харков з'явилася була коло М

1. Організаційна структура підприємства

2. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

3. Організаційна структура управління підприємством

4. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

5. Організаційна структура митної системи України

6. Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована)
7. Формування організаційних структур управління підприємством
8. Організаційна система управління природокористуванням України

9. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

10. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

11. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"

12. Організація і структура наукових досліджень

13. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

14. Організація і методика аудиту доходів підприємства

15. Організація облікової політики підприємства

16. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
387 руб
Раздел: Наборы для кормления
Фоторамка на 9 фотографий С31-019 Alparaisa "Family", черно-золоченое золото, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (5 штук). Фоторамка-коллаж для 9-ти фотографий. Материал:
882 руб
Раздел: Мультирамки
Фоторамка-коллаж для 6 фото, 46x32 см, арт. 37943.
Фоторамка украсит интерьер помещения оригинальным образом и позволит сохранить на память изображения дорогих вам людей и интересных
608 руб
Раздел: Мультирамки

17. Організація роботи підприємства

18. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

19. Організація управління персоналом підприємства

20. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

21. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

22. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки
23. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації
24. Інноваційна діяльність підприємства

25. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

26. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

27. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

28. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

29. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

30. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

31. Організація облікового процесу на підприємстві

32. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

Простыня на резинке "Беж", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Конструктор металлический для уроков труда №3 в деревянной упаковке.
Из трех конструкторов, входящих в серию, этот содержит наибольшее количество деталей, следовательно возможностей собрать что-то
578 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Компактные развивающие игры в дорогу "Логозавры", арт. ВВ2099.
Логозавры - это увлекательная игра-головоломка на развитие логического мышления, математических навыков, внимательности,
337 руб
Раздел: Игры в дорогу

33. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

34. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

35. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

36. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

37. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

38. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства
39. Організація збутової діяльності на підприємстві
40. Товарна структура організації маркетингових служб

41. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

42. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

43. Операційна система підприємства

44. Організація виробництва на металургійному підприємстві

45. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

46. Чисельность і структура складу персоналу підприємства

47. Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"

48. Організація виробництва м`ясного цеху заготівельного підприємтсва

Экологичный стиральный порошок Garden Kids, без отдушек с ионами серебра, 1350 грамм.
Благодаря входящим в состав компонентам на растительной основе средство мягко отстирывает и освежает детское белье и одежду из всех видов
399 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Штатив для создания снимков "сэлфи", зеленый.
Поднимите искусство "селфи" на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите
376 руб
Раздел: Держатели и подставки
Контейнер хозяйственный универсальный, на колесах, 10 литров.
Материал: пластик. Размер: 462х162х272 мм.
359 руб
Раздел: 5-10 литров

49. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

50. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

51. Організація грошових розрахунків на підприємстві

52. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

53. Інвестиційна активність підприємства

54. Наукова організація праці. Завдання з удосконалення з організації праці на підприємстві
55. Організація матеріально-технічного забезпечення промислових підприємств
56. Структура основних виробничих фондів підприємства. Обігові кошти. Собівартість продукції

57. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

58. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

59. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

60. Інформаційні системи і технології підприємства

61. Бізнес-план підприємства

62. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

63. Організація праці менеджера

64. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

Шкатулка для ювелирных украшений, 20x13x11 см, арт. 88253.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Беречь от
363 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Чековая книжка желаний "Для Неё".
Этим подарком женщина обещает исполнить несколько заветных желаний мужчины по его выбору. В каждой книжке содержится 12 листов с
390 руб
Раздел: Прочее
Чехол для гладильной доски, 50х140 см.
Синтетический материал с металлизированной нитью.
308 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски

65. Корпоративні підприємства

66. Планування діяльності підприємства

67. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

68. Фінанси підприємства контрольна

69. Формування основних фондів підприємства

70. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства
71. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту
72. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

73. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

74. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

75. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

76. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

77. Управління утворенням прибутку підприємства

78. Організація евакуаційних заходів

79. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

80. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

Магическая кружка-мешалка, зеленая.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки
Глобус Земли, политический, 250 мм.
Глобус Земли политический. Диаметр: 250 мм. На пластиковой подставке.
504 руб
Раздел: Глобусы
Сковорода-гриль чугунная, со складной деревянной ручкой, 25x25 см (квадратная).
Размеры: 25х25х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со складной ненагревающейся деревянной ручкой, с кольцом для подвешивания. Обладает
720 руб
Раздел: Сковороды гриль

81. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

82. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

83. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

84. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

85. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

86. Організація касових операцій у банківських установах
87. Організація ресурсної бази банків в Україні
88. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

89. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

90. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

91. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

92. Організація будівельного майданчика

93. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

94. Організація робочого місця бухгалтера

95. Рівні організації організму людини

96. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Класс!", 380 мл.
Объем: 380 мл. Материал: фарфор.
319 руб
Раздел: Кружки, посуда
Органайзер для обуви "Сороконожка".
Органайзер "Сороконожка", который можно повесить на дверное полотно, стену и другие поверхности, будет содержать всю Вашу обувь
1056 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Фоторамка "Poster gold" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Размер рамки: 71х101
485 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

97. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

98. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

99. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

100. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.