Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Фінансовий контроль державних коштів

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

ТЕМА 1 Термінологічний словник за темою Бюджет – сукупність фінансових відносин держави з суб’єктами господарювання, а також населенням стосовно формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів для забезпечення функцій держави, передбачених конституцією. Бюджетна система України – сукупність усіх бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного та адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права. Видатки бюджету – кошти, що витрачаються державою для забезпечення її функцій, тобто спрямовуються на здійснення програм, передбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення надмірно сплачених до бюджету сум. Видатки домогосподарств – витрати на придбання споживчих товарів, оплата отриманих послуг. Виручка від реалізації – сума коштів, які надійшли на банківський рахунок або у касу підприємства від продажу товарів та надання послуг. Господарська діяльність – діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Громадський фінансовий контроль – контроль з боку суспільства за фінансовою діяльністю держави, місцевих органів влади, який здійснюється представниками громадських угруповань на засадах добровільності та безоплатності. Грошові кошти – гроші підприємства, які перебувають на його рахунках у банках, у касі підприємства та у підзвітних осіб. Грошові фонди – частина грошових коштів, які мають цільове спрямування. Державний борг – сума заборгованості держави за випущеними і непогашеними внутрішніми державними запозиченнями, а також сума фінансових зобов’язань до іноземних кредиторів на певну дату, включаючи видані гарантії за кредитами, що надають місцевим органам влади, державним підприємствам, іноземним постачальникам тощо. Державний кредит – специфічна ланка державних фінансів, яка є сукупністю економічних відносин, що виникають між державою та фізичними або юридичними особами (фінансово-кредитними установами, корпораціями, іноземними урядами, міжнародними фінансовими організаціями і приватними особами) з приводу мобілізації тимчасово вільних грошових коштів на кредитній основі, тобто на умовах зворотності, строковості і платності, в процесі формування загальнодержавного фонду фінансових ресурсів, у яких держава може виступати як позичальник, кредитор та гарант. Державний фінансовий контроль – вид контролю, який здійснюється вищими органами влади разом з функціями управління фінансовою системою. Державний контроль охоплює загальнодержавний та відомчий. На вищому рівні загальнодержавний фінансовий контроль здійснює Верховна Рада України. Державні цільові фонди – фонди фінансовий ресурсів, що створені державою для задоволення соціальних та економічних потреб населення, для витрат на розширене виробництво, розвиток науково-технічного потенціалу держави тощо. Децентралізовані фінанси – частина фінансів країни, представлена фінансами підприємств та фінансами населення, більшу частку у складі яких займають фінанси підприємств та установ недержавної форми власності, які є базовою ланкою всієї фінансової системи, оскільки саме тут утворюється значна частина ВВП та національного доходу.

Доходи бюджету – сума коштів, що мобілізуються державою у бюджеті для виконання відповідних функцій держави. Місцеві бюджети – фонди фінансових ресурсів, що мобілізуються й витрачаються на відповідній території. Є фінансовою базою місцевих органів влади та управління: забезпечують регіональні потреби у фінансових ресурсах та доходах, їх внутрішньо територіальний перерозподіл. Місцеві бюджети мають повну самостійність, власні та закріплені дохідні джерела і право визначення напрямів їх використання. Місцеві фінанси – система формування, розподілу і використання грошових та інших фінансових ресурсів для забезпечення місцевими органами влади покладених на них функцій і завдань, як власних, так і делегованих. Об’єкт фінансової науки – сукупність фінансових відносин, що виникають між державою, юридичними та фізичними особами. Поточний фінансовий контроль – оперативний контроль за реалізацією фінансової діяльності, дотриманням планових показників, виконанням вимог фінансової дисципліни тощо, здійснюється через аналіз, перевірку, обстеження діяльності суб’єктів господарювання; його завдання – вчасно реагувати на зміни умов фінансової діяльності. Предмет фінансів – підприємницькі та управлінські процеси суб’єктів господарювання мікро- та макрорівнів, що пов’язані з мобілізацією, розподілом і використанням фінансових ресурсів для розширеного відтворення та забезпечення економічного, соціального і політичного розвитку держави. Собівартість – грошове вираження безпосередніх затрат підприємства , пов’язаних з виробництвом та реалізацією продукції. Фінансова система – за внутрішньою структурою: сукупність відносно уособлених та взаємопов’язаних підсистем і ланок, які відображають специфічні форми та методи фінансових відносин; за організаційною побудовою: це сукупність фінансових органів та інституцій, які управляють грошовими потоками в економіці та характеризують систему управління фінансами в країні. Фінансовий контроль – специфічний вид діяльності, який здійснюється всіма ланками влади, а також недержавними структурами щодо забезпечення на базі законності відповідного рівня фінансової дисципліни, ефективного руху централізованих і децентралізованих фондів, а також пошуку шляхів удосконалення процесів розподілу та перерозподілу грошових коштів у країні. Централізовані фінанси – підсистема фінансових відносин з приводу формування централізованих грошових фондів, які зосереджуються в інститутах державних органів влади для виконання державою її функцій, а саме: адміністративної, оборонної, соціально-економічної та правової. ТЕМА 2 Термінологічний словник за темою Генезис – (від грецького ge esis) походження, виникнення, процес ктворення Еволюція – (від латинського evolu io – розгортання) одна з форм руху у природі та суспільстві – безперервна поступова кількісна зміна. У широкому розумінні – будь-яка зміна, розвиток, перетворення. Історична категорія – сутність, що виникла на певній стадії розвитку оточуючого середовища і характеризується закономірністю розвитку, пов’язаною з розвитком оточуючого середовища.

Натуральне господарство – форма суспільного господарства, за якої продукти праці призначені для задоволення власних потреб виробника, споживання всередині господарства Необхідний продукт – частина чистого суспільного продукту, необхідна для відтворення робочої сили. Первинний розподіл вартості суспільного продукту – процес виділення з вартості реалізованого суспільного продукту складових частин: частини, що йде на відтворення засобів виробництва, частини, що йде на відтворення робочої сили, прибутку. Прибавочний продукт – частина чистого суспільного продукту, створена понад необхідний продукт. Рабовласницький лад – супільно-економічний устрій,за якого власність на засоби виробництва зосереджена у руках правлячого класу – рабовласників, як і повна власність на Сукупний суспільний продукт – вартісне вираження усіх матеріальних благ та виробничих послуг, створених галузями матеріального виробництва за певний проміжок часу. Суспільно-економічна формація – форма організації суспільного життя, що характеризується певним рівнем розвитку продуктивних сил та відповідним характером виробничих відносин, поділом суспільства на класи, соціальні прошарки тощо, певними формами власності на засоби виробництва. Товарне виробництво – форма організації суспільного виробництва, за якої економічні відносини суб’єктів проявляються через ринок, процеси купівлі-продажу продуктів їх праці. Товарно-грошові відносини – система відносин, при яких рух товару опосередковується грошовими відносинами. Феодальний лад – суспільно-економічна формація, за якої основою виробничих відносин є власність феодала на засоби виробництва і часткова власність на працівника. ТЕМА 3 Термінологічний словник за темою Автоматична (пасивна) фіскальна політика – політика, що здійснюється за допомогою вбудованих стабілізаторів (податків та державних витрат, трансфертів), при цьому необхідні зміни в рівні державних видатків і податків вводяться автоматично (автоматична або вбудована стабільність). Аудит – вид незалежного фінансового контролю, перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання з метою визначення їх достовірності, повноти і відповідності чинному законодавству. Здійснюється на комерційній основі аудиторами та аудиторськими фірмами. Господарський фінансовий контроль – діяльність з боку суспільства за фінансовою діяльністю держави, місцевих органів влади, який здійснюється представниками громадських угруповань на засадах добровільності та безоплатності. Державний фінансовий контроль – вид контролю, який здійснюється вищими органами влади разом з функціями управління фінансовою системою. Державний контроль охоплює загальнодержавний та відомчий контроль. На вищому рівні загальнодержавний фінансовий контроль здійснює Верховна Рада України. Дискреційна (активна) фіскальна політика – свідоме маніпулювання податками та державними видатками з боку органів законодавчої та виконавчої влади з метою зміни реального обсягу національного виробництва та зайнятості, контролю за інфляцією, прискорення темпів економічного зростання.

У комісію входять також представники єврейської демократії. В армії заведено важливий Інститут Державних Інспекторів, котрий енергійно бореться з погромами і погромними елементами в армії. Останній з'їзд інспекторів приєднався до пропозиції єврейського міністерства, щоб міністерство це мало своїх представників при Інспектурі. Головний Отаман видав низку наказів, у котрих він вимагає знищення в пні всякої спроби до погромів… Надзвичайний військовий суд виніс ряд смертних вироків — багато погромщиків вже розстріляно… Правительство готове активно допомогти Всеукр. Центр. Комітетові при євр. міністерстві в справі допомоги постраждалим від погромів… Як тимчасову допомогу, асігновано з державних коштів більш двадцяти міліонів гривень. Уряд твердо стоїть на ґрунті закону про національно-персональну автономію і готовий допомогти повному здійсненню її в житті»[506]. Гадається, що чесний висновок при вдумливому аналізі наведеного витягу з документа один — погроми перетворилися, незалежно від проводирів українства і, навіть усупереч їм, на справжнє національне лихо і ніякі спроби зарадити його поширенню не приводили до бажаних наслідків

1. Державний фінансовий контроль в Україні

2. Сутність державного фінансового контролю

3. Громадянський фінансовий контроль та його значення

4. Правові засади фінансового контролю

5. Фінансовий контроль

6. Державний контроль
7. Контроль дотримання порядку і процедур державних закупівель. Типові порушення та методи їх виявлення
8. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

9. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

10. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

11. Особливості та різновиди державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні

12. Державна фінансова підтримка санації підприємств

13. Державний бюджет і бюджетна система України в умовах виходу з фінансової кризи

14. Податковий контроль і його роль в управлінні державними фінансами

15. Фінансове управління Черняхівської районної державної адміністрації

16. Фінансово-господарський контроль

Глобус "Двойная карта" рельефный диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
2122 руб
Раздел: Глобусы
Визитница "Visifix", на 128 визиток, черная.
Практичная визитница в пластиковой фактурной обложке предназначена для хранения и систематизации визитных карт. Внутренний блок на спайке
410 руб
Раздел: Визитницы
Сортер "Ключики".
Сортер "Ключики" очень интересная и увлекательная игра, которая надолго займет ребенка. Задачей малыша является правильно
461 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

17. Державний контроль за використанням і охороною води

18. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата

19. Приборы химической разведки и химического контроля

20. Финансовый контроль

21. Налоговый контроль в Республике Беларусь и пути его совершенствования

22. Совершенствование организации работы отдела контроля за поступлением налогов с физических лиц
23. Центральный Банк Российской Федераци как орган государственного контроля и регулирования
24. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

25. Организация налоговых органов и контроль за уплатой налогов в США и Германии

26. Налоговый контроль в Республике Беларусь и пути его совершенствования

27. Организация бюджетного контроля

28. Налоговый контроль, его сущность и значение

29. Налоговый контроль

30. Технические средства таможенного контроля

31. Компетенция таможенных органов в области валютного контроля

32. Автоматизация информационного взаимодействия в системе органов государственного финансового контроля

Точилка Berlingo механическая "Яблоко".
Оригинальная механическая точилка в форме яблока. С одним отверстием для заточки карандашей. Лезвие из высококачественной стали. Механизм
352 руб
Раздел: Точилки
Гидромассажная ванночка для ног (арт. ATH-6411 blue).
Характеристики: - Расслабляющий и оздоровительный массаж. - Мощный компрессор для водно-пузырькового массажа. - 3 сменные насадки. -
1368 руб
Раздел: Прочее
Корзина для белья "Виолетта" (30 литров).
Корзина для белья решит проблему хранения большого количества грязного белья. Благодаря своей прямоугольной форме она может быть легко
396 руб
Раздел: Корзины для белья

33. Финансовый контроль в Республике Беларусь

34. Развитие финансового контроля и его эффективность в РФ

35. Ограны финансового контроля и их полномочия в РБ

36. Правовое регулирование валютного контроля

37. Державно-конституцiйнi традицii козацькоi доби

38. Управление общежитием, учет прибывших, убывших студентов, контроль над своевременной уплатой сумм за проживание в общежитие
39. Финансовый контроль и планирование с помощью Excel
40. Особенности патологического и эпизоотического процессов при уролитиазе кошек и собак в условиях мегаполиса и контроль за их проявлением

41. Санитарно-микробиологические исследования и контроль в лечебно-профилактических учреждении за внутрибольничными инфекциями

42. Инфекционная безопасность пациента и медработников. Инфекционный контроль

43. Разработка системы рейтинг-контроля уровня усвоения знаний студентов

44. Методика проведения контроля знаний по курсу "Основы экономики"(Контроль знань з курсу "Основи економЁки")

45. Виды и методы контроля знаний учащихся при изучении предмета "Хранение плодов и овощей"

46. Контроль качества сгорания топлива в методических нагревательных печах

47. Разработка схемы автоматического регулирования и контроля параметров управления методической печи

48. Организация статистического контроля качества дорожно-строительных работ. Статистическая обработка результатов измерений

Игровой набор "Мультифункциональный грузовик с мини-бульдозером и запчастями".
Игровой набор "Мультифункциональный грузовик" с целым чемоданом запасных частей станет отличным подарком любому мальчику.
1195 руб
Раздел: Самосвалы, грузовики
Доска пробковая, с деревянной рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1002 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Клей-карандаш Kores, 20 г, 4 штуки.
Клей-карандаш Kores предназначен для склеивания картона, бумаги, текстиля. Изготовлен из нетоксичного вещества с глицерином для
336 руб
Раздел: Клеящие карандаши

49. Разработка для контроля и определения типа логических интегральных микросхем методом сигнатурного анализа

50. Микросхемо-техника: Схема контроля дешифратора на три входа /восемь выходов/

51. Система дистанционного контроля акустического окружения (шумомер)

52. Социальный контроль и отклоняющееся поведение

53. Решение обратной задачи вихретокового контроля

54. Биохимический контроль в спорте
55. Финансовый контроль: формы, методы, органы
56. Финансовый контроль и его роль

57. Учет, контроль использования материалов на производстве

58. Аудит – форма независимого финансового контроля

59. Аудиторский контроль

60. Учёт, контроль и анализ производственных запасов

61. Внутренний финансовый контроль отраслей, предприятий, организаций, общественных объединений, союзов, партий и движений

62. Организация контроля за соблюдением государственной дисциплины цен. Виды маркетинговых стратегий ценообразования, условия их применения (Контрольная)

63. Особенности валютного регулирования и контроля в национальной российской экономике

64. Функции менеджмента: планирование, организация мотивация и контроль

Набор "Дизайнер улиц".
Набор включает жидкий мел в удобных баллончиках трех цветов и трафареты для рисования. Жидким мелом легче, чем обычным, реализовать
382 руб
Раздел: Мел
Бумага для офисной техники, А4, 80 г/м2, 138% CIE, 500 листов в пачке.
Бумага для ксерокопий предназначена для размножения печатных материалов на копировальных аппаратах и лазерных принтерах, не рекомендуется
307 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Игрушка пластмассовая "Умный телефон".
Интерактивная развивающая игрушка выполнена в форме телефона. Умный телефон имеет несколько функций: 1. Обучение: называет буквы, цифры,
379 руб
Раздел: Мобильные

65. Контроль в системе управления

66. Контроль в системе управления

67. Контроль в управлении качеством

68. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

69. Приватизація як засіб припинення державної власності

70. ВИЩІ ОРГНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ Украiни
71. Розслідування крадіжок державного та громадського майна
72. Организация контроля над соблюдением государственной дисциплины цен. Виды маркетинговых стратегий ценообразования, условия их применения

73. Контроль уровня холестерина без диет

74. Организация сестринского контроля за развитием ребенка

75. Тестовый контроль по курсу факультетской хирургии

76. Контроль

77. Контроль

78. Контроль над документооборотом в администрации Вологодской области

79. Организация стратегического контроля

80. Планирование и контроль в рамках стратегического планирования

Дождевик Bambola для колясок прогулок с ручкой перекидной, пвх.
Прозрачный чехол для коляски - защита от дождя и снега.Выполнен из ПВХ - прочный, не трескается, не мутнеет. Подходит для прогулочных
333 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Рюкзак школьный с эргономичной спинкой "Neon. Модель Multi Pack".
Ранец с эргономичной спинкой. Жесткий каркас. Вмещает формат А4+. Размер: 40x32x18 см. Имеет два отделения на молнии, боковые карманы на
2306 руб
Раздел: Без наполнения
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Класс!", 380 мл.
Объем: 380 мл. Материал: фарфор.
319 руб
Раздел: Кружки, посуда

81. Контроль результатов деятельности как главный элемент управления персоналом

82. Выборочный контроль при исследовании надежности

83. Внутренний контроль в системе управления холдингом

84. Рекомендации по использованию и контролю лесного рынка

85. Контроль: принципы, субъекты и виды

86. Организация налогового контроля
87. Контроль налоговых органов за банковскими операциями налогоплательщиков.
88. Налоговый контроль на уровне низовых органов

89. Системы контроля давления в шинах

90. Качество продукции и организация технического контроля

91. Методология эксплуатационного контроля на основе концепции риска. Основные положения

92. Эффективность комплексного применения методов неразрушающего контроля

93. Стратегический паритет и контроль над вооружениями

94. Экзаменационные вопросы и билеты за первый семестр 2001 года по предмету Бюджеты и стандарты в управленческом учёте и контроле

95. Программная система для e-обучения и контроля знаний при помощи закрытых тестов

96. К вопросу о компьютерных программах учебного контроля знаний

Набор продуктов.
В комплект входят 5 продуктов, традиционно любимых в нашей стране: курица, сосиски, сыр, колбаса, яйцо. Продукты похожи на настоящие,
330 руб
Раздел: Продукты
Ручка шариковая BIC "Orange", 20 шт, синие.
Ручка шариковая одноразовая. Шестигранный пластиковый корпус. Вентилируемый колпачок. Цвет колпачка и верхней заглушки соотвествует цвету
387 руб
Раздел: Синие
Стул детский "Ника" складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: горошек).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики

97. Виды формы и функции контроля в обучении

98. Особливості контролю знань з математики

99. Современные методы контроля и оценки знаний школьников


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.