Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Kulma soja kriisid( Кризисы холодной войны)

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

KЬLMA SХJA KRIISID ei e maailmasхda oli vaevu lхppe ud, kui i imko d sццs is ajs usse, mid vхib vabal pidada Kolma daks maailmasхjaks, ehkki хige omapдraseks. Lдд eriikide eesmдrkide hulgas olid: L kommu is liku ekspa sioo i pidurdami e, Saksamaa asьhe dami e L reziimi likvideerimi e Ida-Euroopas. SVL eesmдrgiks oli USA mхju vдhe dami e Euroopas, sхjas savu a u ki dlus ami e, maailma revolu sioo i edsiare dami e. 1947.aas a mдr sis as us USA preside Harry ruma Ko gressi e e i g ь les ,e Ameerika Ьhe driigid peavad abis ama rahvaid, kes osu avad vas upa u orjas amise ka se ele. ruma ei mai i ud kordagi SVL, kuid kхigil oli selge keda preside silmas peab. Seda kх e loe akse ruma i dok rii i e kommu ismi pidurdamise polii ika kдivi amishe keks. 1946.aas a mдr sis esi es USA ipp-polii iku e ees Wi s o Churchill, kes ku sus ьles koo dama jхude vхi luseks kommu ismiohu vas u.Churchili kх es kхlas esmakordsel mхis e “raud e eesriie”. Sellega haka i iseloomus ama SV Liidu eraldumis muus maailmas , sule us ja vae ulikkus lдд eriikide suh es. Saksamaa lхhes umi e Juba 1946. aas a suvel ilm esid lдд eriikide ja SVL vahel pхhimх elised lahkhelid Saksamaa ulevikku puu uvais kьsimus es. Kuigi vдlisel rддkisid e dised lii lased vajaduses sдili ada ьh e Saksamaa, ah is iga pool alle kuuluva okupa sioo i soo i arvel oma mхjuvхimu Euroopas suure dada. Lдд eriigid, kel oli pхhjus kar a хukogude ekspa sioo i, o sus asid egu seda ьhisel . Esialgu ьhe da i USA ja Bri i okupa sioo i soo i g loodi Bizo ia. Aas a hiljem хus usid ameeriklas e ja i glas ega lii uma ka pra slased, kes oleksid soovi ud дha oma vae las pigem jaga u a, kui ьh se a. Saksamaa lдд epiirko ad hakasid saama USA-l maja duslikku abi i g seal viidi lдbi urumaja duslikke reforme, mis pidid ai ama kaasa maa ьlesehi amisele. Ida soo is aga lдks vхim хukogude sхjalis e admi is ra sioo i surve х u koo duslagreis ja eksiilis aas ud kommu is ide ja so sialis ide kд e. 1948.aas al alus a i lд esek oreis rahareformi, mille ees vedaja oli Ludwig Erhard. Rahareform seis es se i vддr use u marga vдljavahe amises ugeva rahvusliku valuu a vas u. хukogude admi is ra sioo i selles ei eavi a ud i g ida soo i hakkas voolama va a raha. Sellega eki a i suur segadus Ida-Saksa arbimis urul. Kasu ades e ekдд deks rahareformi, alus as хukogude Lii 1948.aas al soo ipiiride ja Berlii i lдд esek ori blokeerimis (kes is 324 pдeva). Lдд e-Berlii i дhvardas дlg. Vas useks Moskva ak sioo ile alus a i Lд e-Brlii i varus amis хhusilla kaudu. Olukord muu us eravaks. Maailm seisis aas suure sхja lдvel. S ali i eesmдrk oli su dida lдд elii lasi loobuma Berlii is vхi muu ma oma polii ika Saksamaa suh es i g arves ama L soovidega. Ei USA ega eis e riikide avlik arvamus ol ud valmis oe ma uu sхda. egelikul ei ol ud ka L relvas a ud ko flik iks valmis, seepдras ei ьle a ud a piiri sхja ja rahu vahel. 1949. aas al Moskva lхpe as blokaadi. Berlii i kriisiga sai kхigile selgeks, e Saksamaa jagami e o eoks saa ud. 24. mail 1949. as al jхus us Saksamaa Lii vabariigi pхhiseadus. Ida soo muude i Saksa Demokraa likuks Vabariigiks i g seal keh es a i prole ariaadi dik a uur.

Mх ikord pee kse jus Berlii i kriisiga seo ud sь dmusi lдд emades kьlma sхja alguseks. Pдras seda muu usid Ida-Lдд e suh ed varjama ul vae ulikuks. Algas vхidurelvas umi e. Vas ase хrges amiseks i g oma posi sioo ide ugevdamiseks kasu a i ka eisi vх eid: propaga da, spio aaz, diversiaid j e. Marshalli plaa ruma i dok rii i jд kuks ol ud Euroopa aas amise programmi u akse rohkem Marshalli plaa i all (USA riigisekre дri kava maja dusabis Euroopa riikidele).Ameerika oo jad vajasid ugevaid maja dus- ja kauba duspar ereid, kes oleksid vхimelised arbima USA-s oode ud kaupu. Ameeriklas e arva es pidi Euroopa aas amise programm haarama ka lдд elii las e pool okupeeri ud saksa alasid, kuid Lдд e-Saksamaa ugev emi e vхis eki ada probleeme Pra susmaale. Pra slased omakorda хudsid SVL lьli amis abisaaja e hulka. USA oli su i ud pakkuda abi ka L-le ja oli х elik kui oo abis keeldus. SVL su dis ka oma lii lasi abis keelduma. USA a dis maja duslikku ja eh ilis abi rohkem kui 13 miljardi ees . д u sellele kasvas e de riikide rahvuslik kodu ooda g, ццs us ooda g ja pхllumja dus ooda g. Kuid Marshalli plaa дhe das ka Euroopa riikide sa umis ьha rohkem USA mхju alla. Eri i puudu as see Saksamaad ja Pra susmaad. Suurbri a ia loobus programmis osalemas , e akis ada USA kapi ali imbumis Bri i maja dusse. A O Kar es sхjalises mх es vas asele alla jддda, дius asid mхlemad pooled pideval oma sхja eh ika . 1953-1954 ka se asid USA ja SVL eimesi vesi ikupomme. USA ko s ruk orid цц asid vдlja s ra eegilisi pommi ajaid, L oli edukam rake ide loomise alal. Pideval дius a i хhu-ja rake i хrjesьs eeme. Vхidurelvas umi e jд kus ku i 1980 aas a e keskpaiga i i g viis selle i, e ii USA kui ka L ьle asid mi mekordsel mхis liku kai sevajaduse aseme. Lдд e-Euroopa riigid, kel ei ol ud vхimalus selliseid relvavrusid ha kida, o sisid kai se koos ццs USA-ga ja ka omavahel. 1949.as al loodi Pхhja- A la di Lepi gu Orga isa sioo ( A O), kuhu kuulusid mi med Euroopa riigid i g USA ja Ka ada. Esialgu kuulu a i, e see orga isa sioo peab pakkuma kai se Saksama vхimaliku rь aku ees . 1955. as al sai aga Saksamaa Lii vabariik smu i A O liikmeks, i g Moskva juh imisel loodi Varssavi Lepi gu Orga isa sioo . Korea sхda (1950-1953) Korea oli aas ail 1905-1945 Jaapa i koloo ia. eise maailmasхja lхppedes hхivasid хukogude vдed Pхhja- ja Ameerika vдed Lхu a-Korea. Maa jaga i piki 38.paralleeli pooleks. Pхhja-Koreas upi as L vхimule e dise хukogude julgeolekuohvi seri Kim II Su gi juhi ud julma kommu is liku reziimi, lхu as vali ses au ori aar e, mх evхrra leebem vali sus. Maa jagami e viidi lхpule 1948.aas al. Lхu as loodi Korea Vabariik, mida u us as ka ЬRO, ja pхhjas Korea Rahvademokraa lik Vabariik, mida ru asid u us ama L ja ema vasallriigid. Kumbki Korea riik keeldus eis u us amas ja valmis us kogu maad relvajхul oma vхimu alla ьhe dama. Pхhja-Korea jхudis sхjae evalmis us es kaugemale. Juu is 1950 u gisid Pхhja-Korea vдed oo ama ul ьle 38.paralleeli. ad vallu asid peaaegu kogu Lхu a-Korea. Rahvusvaheli e ьldsus mхis is aga Pхhja-Korea egevuse hukka kui agressioo i. Kasu ades хukogude delega sioo i puudumis , vх is ЬRO vas u o suse saa a Lхu a-Korea iseseisvus kai sma vormilisel rahvusvahelised, e sisulised Ameerika vдed.

Sep embris 1950 maabusid esimesed Ameerika vдeьksused Koreas ja alus asid peale u gi, mille kдigus vabas a i Lхu a-Korea ja vallu asid omakorda e amik Pхhja-Koreas ku i Hii a ja L piiride i. ekkis selge oh , e sхda laie eb kohe maailmasхjaks, kus kasu a akse ka ja pikkade vaidlus e jдrel sхlmi i juulis 1953 vaherahu, mida Lхu a-Koreasse jдid valvama Ameerika vдed. Jaga uks o Korea jдд ud д a i. Pхhjas o e disel jдд ud vхimul o ali aar e kommu is lik reziim, maja duslikul palju kiiremi i are e ud Lхu a-Koreas o uumarelva.Ok oobris sekkus sх a Hii a.See хrjus omakorda ameeriklased agasi mхlem Kore e dise piiri i, kus prr i veel kaks ja pol aaas a posi sioo isхda. Pideva vas s ikku pommi miseg pьhi i maa peal e m-vдhem kхik Korea li ad. Ameerika vдejuha us kaalus хsisel Kirde-Hii a li ade j sхjvдebaaside aa omipommi amis . Aga selle i siiski ei lдi ud, ses karde i L vas ulццki. Paralleelsel sхj egevuseg kдivi a i vaherahukх elused ala es 1980 aas as oimu ud demokra iseerimi e. Koreas hukkus ьle 3 miljo i korealase, hii lasi-miljo , Ameerikas 54 246 i imesi. Sхja ebamддra e ulemus jд is vхimaluse хlge dada sed suvalisel . Kхik sхja osapooled kuulu asid oma vхi u, kuid egelikul olid kхik kao ajad. “Sula” ajal 1959. aas al koh usid Hrus sov ja Eise hower. See koh umi e oli vajalik mхlemale poolele. L дhvardas lдд emaailma vхimsa e vesi ikupommidega. USA i i sia iivil oli L ьmber raja ud 250 sхjavдebaasi. Mхlemad pooled hoidsid oma relvajхude pideval lahi guvalmis, mis oli aga ьlimal kulukas. Dialoog ka kes 1960. aas al seoses USA luurele uki U-2 alla ulis amisega L хhuruumis. Selleks ajks olid suh ed as erav e ud ka seoses Kuuba sь dmus ega. Kariibi kriis 1959. aa al kuku asid pahempoolsed par isa id Fidel Cas ro juh imisel Kuubal se ise USA-meelse dik aa ori. Uus vali sus hakkas peagi sama L-l abi ja kuulu as e d kommu is likuks. UsA omakorda oe as Kuuba emigra ide ka seid Cas ro kuku ada ja keh es as Kuubale maja dusblokaadi. See хukas Cas ro se ises veelgi e am Moskva embusse. Ok oobris 1962 avas asid USA luurele ukid Kuubale paigu a ud хukogude uumalхhkepeaga keskmaarake id, mille le uula us kьь dis USA keskosa i. Are es ьli erav rahvusvaheli e sхjalis-polii ili e kriis- Kariibi kriis. Kuid sel korral suude i jхuda kompromissi i. L viis oma rake id Kuubal дra ja sai US preside dil ki i use, e USA ei rь da Kuuba ega pььa jхuga kuku ada sealse Cas ro juhi ud kommu is likku reziimi. Kuuba kasu a i hiljem veel aas akьm eid baasi a. Lдhis-Ida kriis Ko flik i peamised osalejad olid Egip us ja Iisrael. Sхda alus as Egip us, mille eesmдrgiks oli Iisraeli riigi likvideerimi e. Egip usel oli ьlekl a kide, le ude ka i imes e hulgas. Kuid peamis rolli mд gis Iisraeli uus kaasaaeg e relvas us i g sхjajuh imise effek iiv e me oodika. Iisraeli oe as USA, Egip use aga L. Sхda kes is 6 pдeva i g lхppes Egip use o alse purus amisega. Ai ul L sekkumi e pea as Iisreli vдed Kairis. ulemuseks sai Iisrael Se aiski pls. Kьlm sхda kes is veel kaua aega ja selle дh saks sь dmuseks si Berlii i mььri pьs i ami e 13. augus il 1961. aas al, mis lхplikul lхhes as Saksamad i g sьve das lahkhelisid Euroopas.

Более того, происходит соревнование - все стремятся как можно скорее пожать им руку и обменяться с ними улыбками". В тревожные дни октябрьского кризиса 1962 г., когда правящие круги США угрожали развязать атомную войну, Иоанн XXIII несколько раз лично звонил президенту Кеннеди, настойчиво призывая его к мирному урегулированию возникшего конфликта. Фидель Кастро так оценил позицию Иоанна XXIII в международных вопросах: "Он понял, что мир находится на перепутье, и знает, что стоит только начаться какой-либо войне, как нашей планете придет конец. Мы одобряем позицию папы, а его нунций на Кубе - человек достойный и умный". Своей важнейшей задачей папа считал последовательную борьбу за международный мир. Он решительно повернулся спиной к политике "холодной войны", осуждал гонку вооружений. Выступая в сентябре 1961 г. по радио, Иоанн XXIII призвал великие державы сесть за стол переговоров, постараться найти мирное решение своих разногласий, разрядить международную обстановку, чреватую катастрофой термоядерной войны

1. Kulma soja kriisid

2. "Холодная война"

3. Стратегические и ядерные вооружения периода "холодной войны" и фактор их влияния на мировую политику

4. Холодная война: Корейская война(1950-1953)

5. МВФ и экономическое окончание "холодной войны"

6. Холодная война
7. Холодная война
8. Внешнеполитическая стратегия США после холодной войны

9. Политика приграничных государств в отношении СССР в годы «холодной войны» на северо-западе страны

10. "Холодная война": опыт ведения и итоги

11. Основные этапы, формы и последствия "холодной войны"

12. СССР и холодная война

13. Российско-американские отношения после окончания холодной войны

14. Холодная война: истоки и уроки

15. Политический кризис власти в годы первой мировой войны. Февральская буржуазно-демократическая революция

16. Кризис вооружения Русской армии в Первой мировой войне.

Датчик утечки газа "Страж".
очевидной пользы, бытовой газ несет страшную опасность: риск отравления или даже взрыва. Датчик утечки газа «Страж» обезопасит Ваш дом от
610 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения
Подушка с принтом "FIFA 2018", прямоугольная, синий, 40x29 см.
Подушка с символикой чемпионата мира по футболу 2018 года станет прекрасным дополнением к вашему интерьеру. Изделие выполнено из
403 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

17. Первая мировая война, революционный кризис в России

18. Послевоенный политический кризис и начало нового этапа гражданской войны в Китае (1945-1947 гг.)

19. Авиация Второй мировой войны

20. Стратегия войны Наполеона и тактика обороны русских войск

21. Развитие Кореи после Великой Отечественной войны

22. Экономический кризис в России
23. Гражданская война в США 1861-1865гг. – Кавалерия конфедерации
24. Гражданская война в США

25. Морские победы в Северной войне

26. Внешняя политика Советского государства в канун и в годы второй мировой войны

27. Сталинградская битва - один из важнейших этапов Великой Отечественной войны

28. Крымская война 1853-1856гг.

29. Липецкий край в годы Великой Отчественной Войны

30. Урал в период Великой Отечественной войны

31. Экономическая политика партии большевиков в годы гражданской войны и строительства социализма

32. Великая Отечественная Война

Набор маркеров для досок "E-361", 1 мм, 8 цветов.
Маркеры для написания и маркировки текста на белых досках. Стирается сухой губкой почти со всех плотных поверхностей, например, эмали,
592 руб
Раздел: Для досок
Детская каталка "Вихрь", зеленая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Пеленка Папитто фланелевая (3 штуки, 120x75 см).
Состав: фланель импортная (хлопок 100%). Размер: 120x75 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
466 руб
Раздел: Пелёнки

33. О репрессиях в Алтайском крае в годы второй мировой войны

34. Начальный период Великой Отечественной Войны

35. Первая победа Красной Армии в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

36. СССР в годы второй Великой Отечественной Войны

37. Советско-Финская война

38. Гражданская война
39. Украина во время Второй Мировой Войны
40. Советская наука в годы Великой Отечественной войны

41. Восстановление народного хозяйства в 1945 – 1964гг. после Великой Отечественной войны

42. Партизанское движение в Отечественной войне 1812 года

43. Финансовая безопасность государства, финансовый кризис в Украине

44. Литература и искусство в годы Великой Отечественной войны

45. Правда о войне (Ю.Бондарев "Батальоны просят огня")

46. Платонов о войне

47. Ахматова в годы Великой Отечественной Войны

48. Великая Отечественная Война в литературе 40х годов

Гель для стирки детского белья "Cotico", 2 литра.
Гель для стирки детского белья предназначен для использования в стиральных машинах любого типа и ручной стирки. Подходит для белья грудных
314 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Глобус политический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы
Домкрат гидравлический, бутылочный, 5 т, высота подъема 180-340 мм.
В линейке представлены модели грузоподъемностью от 2 до 20 тонн. Они предназначены для подъема различных грузов при проведении ремонтных и
977 руб
Раздел: Домкраты, подставки

49. Любимые страницы романа Л.Н. Толстого "Война и Мир"

50. Роль эпизода в романе Л.Н. Толстого "Война и Мир"

51. Тема подвига советского народа в Великой Отечественной войне в литературе

52. «Человек на войне». По произведениям В.Быкова «Сотников» и Б.Васильева «В списках не значился»

53. Образ Наполеона в романе "Война и мир"

54. Партизанское движение в произведение Л. Н. Толстого "Война и мир"
55. И.Э. Бабель: человек в огне гражданской войны и революции
56. Болезнь и смерть князя Андрея Болконского (Толстой, «Война и мир»)

57. Гражданская война в произведениях русских писателей ХХ века

58. Художественная литература о Великой Отечественной войне

59. Человек на войне. По произведениям В.Быкова "Сотников" и Б.Васильева "В списках не значился"

60. Великая Отечественная война в произведениях писателей ХХ века

61. Достоевский и кризис гуманизма

62. Медицинская служба русской армии в Отечественную войну 1812г.

63. Полководец и военноначальник Великой Отечественной войны К. К. Рокоссовский

64. Англо-германские противоречия накануне первой мировой войны

Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: красный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Подарочная расчёска для волос "Алиса".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Фоторамка С31-011 "Alparaisa" на 5 фотографий, 51,5x34,5x2 см (белый).
Размеры рамки: 51,5х34,5x2 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 5-ти фотографий. Материал:
642 руб
Раздел: Мультирамки

65. Советско-финская война 1939-40г. Итоги и значения

66. Гражданская война в России

67. Глобальная история Вселенной от океана «чистой» энергии до Третьей Мировой Ядерной войны

68. Союзники и противники двух мировых войн

69. Россия в годы интервенции и гражданской войны (1918-1920гг.). "Белое движение", его состав и цели

70. Война 1812 года в истории народов России
71. Гражданская война и иностранная интервенция в Татарстане (1918-1920)
72. Великая Отечественная война (в датах)

73. Вторая мировая война

74. Основные сражения Великой Отечественной войны

75. Морской флот СССР в годы Великой Отечественной войны

76. Донбасс в Великой Отечественной Войне: подпольное и партизанское движение

77. Советско-Финляндская война 1939 года

78. Борьба за выход России из Первой мировой войны. Брестский мир

79. Великая Отечественная Война

80. Война 1812 года: причины, ход, последствия

Планшет для акварели "Белая роза", 20 листов, А3.
Специальная бумага предназначена для рисования акварелью. Не деформируется при намачивании. Формат: А3. Количество листов: 20. Внутренний
318 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Мелки восковые супер мягкие в пластиковом держателе, 6 цветов.
Мелки восковые супер мягкие в пластиковом держателе. Количество цветов: 6. Возраст: с 3 лет.
324 руб
Раздел: Восковые
Мешок для обуви "Monster Truck", 2 отделения, светоотражающая полоса.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - цветной/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви

81. Германия после второй мировой войны и реформы Л.Эрхарда

82. Итоги Крымской войны 1853-56 годов

83. Крестьянские войны

84. Кризис родового строя и возникновение холопства на Руси конца Х- начала XI века

85. Курская область в годы Великой Отечественной войны

86. Междоусобные войны второй четверти XV в.
87. О кризисе современной исторической науки
88. Окончание Великой Отечественной войны и цена Победы

89. Основные формы операций по прорыву позиционного фронта в годы первой мировой войны

90. Подготовка и начало Второй Мировой войны (документы свидетельствуют)

91. Причины и характер первой мировой войны

92. Россия и первая мировая Война

93. Скрытая правда войны 1941-45

94. Советско-афганская война

95. Стойкость, мужество, героизм, русского воина в войне 1812 года

96. Франко-Прусская война 1870-71, Французские революции 19 века

Карандаши цветные "Lyra Groove Slim", 12 цветов + точилка.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине. Диаметр грифеля 3,3 мм! Точилка. Уникальные карандаши с канавками! Запатентовано! Научите
540 руб
Раздел: 7-12 цветов
Набор чехлов для путешествий "Бон вояж".
В набор чехлов для путешествий входит 5 чехлов различного размера и назначения, в которые можно положить любые вещи, которые пригодятся
520 руб
Раздел: Чехлы для одежды
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", арт. Нп4_17692.
В наборе: доска для лепки, клей-карандаш, ручка шариковая синяя - 2 штуки, карандаш черно графитный - 2 штуки, точилка, пластилин, набор
527 руб
Раздел: Наборы канцелярские

97. Англо-Бурская война

98. Северная война 1700-1721 гг

99. Патриотизм русского народа в войне 1812 года


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.