Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, з застосуванням радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну і n-ацетилцистеїну

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА КУРОРТОЛОГІЇ УДК 615.838:615.035-616-053.2:616.233-08 ЕФЕКТИВНІСТЬ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА РЕЦИДИВУЮЧИЙ БРОНХІТ, З ЗАСТОСУВАННЯМ РАДОНОВИХ ВАНН ТА ІНГАЛЯЦІЙ ТІОТРИАЗОЛІНУ І -АЦЕТИЛЦИСТЕЇНУ (КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) 14.01.33 – медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Одеса–2008 Дисертацією є рукопис Роботу виконано в Українському науково-дослідному інституті медичної реабілітації та курортології МОЗ України, Луганському державному медичному університеті МОЗ України Науковий керівник: доктор медичних наук Фісенко Людмила Іванівна, заступник Голови Правління з медичних питань ЗАТ „Укрпрофоздоровниця” Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Насібуллін Борис Абдуллаєвич, головний науковий співробітник відділу фундаментальних та клініко-діагностичних досліджень Українського НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України доктор медичних наук, професор Гончарук Сергій Федорович, професор кафедри загальної практики та медичної реабілітації Одеського державного медичного університету МОЗ України Захист відбудеться 21 березня 2008 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.41.608.01 при Українському НДІ медичної реабілітації та курортології (65014, Одеса, Лермонтовський пров., 6). З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Українського НДІ медичної реабілітації та курортології за адресою (65014, Одеса, Лермонтовський пров., 6). Автореферат розісланий 20 лютого 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради кандидат медичних наук, старший науковий співробітникГ.О. Дмитрієва ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Проблема лікування і реабілітації бронхо-легеневої патології (БЛП), особливо в педіатричній практиці, є однією з першочергових як у медичному, так і у соціальному аспектах (Лук’янова О.М., 2005; Фещенко Ю.І., 2005; Сорока Н.Д., 2006). При цьому провідну позицію за поширеністю серед захворювань органів дихання у дітей (75-250 випадків на 1000 дітей в рік) посіли бронхіти, зокрема рецидивуючий бронхіт (Костроміна В.П., 2005; Беш Л.В., 2006). Рецидивуючий бронхіт (РБ) несе у собі потужну загрозу здоров’ю населення майбутнього і, відповідно, суттєву втрату працездатного потенціалу країни, позаяк патологічні процеси бронхо-легеневого апарату в дитячому віці мають тенденцію до тривалого та ускладненого перебігу, трансформації у більш складні форми з послідуючою інвалідизацією (Бордій Т.А., 2004; Власенко Н.В., 2004; Ракитский В.Н., 2005). Необхідність проведення частих повторних курсів відновлювальної терапії РБ надає, з одного боку, підґрунтя для більш широкого застосування фізичних чинників (ФЧ) патогенетичної спрямованості, з іншого боку, повинна враховувати потребу у відповідній фармакокорекції більшості ключових ланок патогенезу БЛП, не справляючи при цьому медикаментозної небезпеки (Малявин А.Г., 2004; Кошля В.І.,

2005; Мєшков В.В., Мізін В.І., 2005). З огляду на це, заслуговують на увагу радонові ванни (Рв), які справляють суттєвий самостійний вплив на різні механізми саногенезу респіраторних захворювань, що віддзеркалюється у вигляді протизапального, імуномоделюючого, гіпосенсибілізуючого, бронхо- та вазодилятуючого, репаративно-регенераторного, дефіброзуючого, помірного антиоксидантного, вегетотропного і гормонорегулюючого ефектів (Никанорова М.В., 2006; Разумов А.Н., Гусаров И.И., 2006; Пономаренко Г.Н., 2006; O suka K, Koa a ., 2006; suruga M., aki K., 2007). Крім самостійного впливу, ФЧ значно потенціюють дію лікарських засобів шляхом модифікації їх фармакокінетики та фармакодинаміки. В свою чергу, необхідно враховувати й те, що фармакотерапевтичні препарати здатні запобігати або зменшувати неадекватні фізіо- і бальнеореакції (Малявин А.Г., 2005; Улащик В.С., 2006). В зв’язку з цим недоцільно розглядати ФЧ як альтернативу медикаментозної терапії, а слід використовувати обидва напрямки як взаємопов’язані невід’ємні складові єдиного лікувального комплексу (ЛК). Отже, з метою досягнення оптимального фізіофармакотерапевтичного ефекту на різних етапах реабілітації логічно здійснювати вплив одночасно на кілька ключових ланок патогенезу БЛП, зокрема, попереджати прояви розповсюдженої мембранопатії на тлі розбалансованого антиоксидантного профілю організму пульмонологічного хворого (Соодаева С.К., 2006; Ca i A.M., Bilodeau G., 2006; Ehrs P.O., 2006; Авдеев С.Н., 2007). Втім, не зважаючи на існуючий позитивний досвід радонотерапії у відновлювальному лікуванні БЛП (Mi su obu F., Yamaoka K., 2003; Боголюбов В.М., Гусаров И.И., 2004; Никанорова М.В., Боряк В.П., 2006; Соколова М.Ю., Иванова Н.А., 2007), проблема як ізольованого, так і комплексного застосування радонових процедур у хворих на респіраторну патологію, особливо в дитячому віці, залишається ще й досі не вирішеною по багатьох позиціях. В свою чергу, практично зовсім відсутнє наукове обґрунтування комбінованого застосування антиоксидантів (в тому числі, і в комплексі з ФЧ), яким притаманні антирадикальні, антипротеазні й детоксикуючі властивості, що, в кінцевому підсумку, дозволить отримати суперадитивну дію, тобто значний лікувальний ефект лікарських засобів у менших дозах (Чучалин А.Г., 2004). Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана в рамках планових науково-дослідних робіт Українського НДІ медичної реабілітації та курортології „Комплексна реабілітація дітей з туберкульозною інтоксикацією та захворюваннями органів дихання” (№ держреєстрації 0104U002950), кафедри клінічної фармакології, фармації та фармакотерапії Луганського державного медичного університету „Дослідження клініко-фармакологічних аспектів препаратів метаболічного типу дії” (№ держреєстрації 0104U001851). Фрагменти НДР, що стосуються розробки методів лікування вивчаємої форми БЛП за експериментальних та клінічних умов із застосуванням радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну і -ацетилцистеїну, виконані безпосередньо здобувачем.

Мета і задачі дослідження. Підвищити ефективність санаторно-курортного лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, шляхом патогенетичного обґрунтування включення до комплексної терапії радонових ванн та інгаляцій комбінації тіотриазоліну і -ацетилцистеїну. Задачі дослідження: 1. Розробити адекватну експериментальну модель запального процесу дихальних шляхів з послідуючим проведенням відбіркового експериментального дослідження потенційних засобів патогенетичної фармакотерапії бронхо-легеневої патології серед лікарських препаратів різних фармакологічних груп з метою вибору найбільш ефективних та безпечних ліків при їх комбінуванні. 2. Вивчити вплив мінеральної радонової води, найбільш ефективної комбінації ліків та їх поєднання на одні з ключових ланок патогенезу (прооксидантно-антиоксидантну рівновагу та енергетичний гомеостаз) моделюємої форми бронхо-легеневої патології. 3. Дослідити особливості перебігу рецидивуючого бронхіту в фазі ремісії у дітей на підставі комплексних клінічних, лабораторних, термографічних та функціональних досліджень. 4. Вивчити вплив радонових ванн, інгаляцій комбінації тіотриазоліну і -ацетилцистеїну та їх поєднання в комплексі санаторно-курортного лікування на клінічний перебіг, функціональні та лабораторні показники у дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт. 5. Здійснити аналіз ефективності розроблених реабілітаційних комплексів на підставі вивчення безпосередніх та віддалених результатів санаторно-курортного лікування дітей з рецидивуючим бронхітом. Об’єкт дослідження – клініко-функціональні особливості перебігу РБ у дітей, стан метаболічних процесів організму щурів за умов експериментального запального процесу респіраторного тракту. Предмет дослідження – клінічний перебіг, динаміка лабораторних та функціональних показників у дітей, хворих на РБ, а також зміни прооксидантно-антиоксидантного та енергетичного гомеостазу тварин із експериментальним запальним процесом дихальних шляхів під впливом пропонуємих лікувальних чинників. Методи дослідження – експериментальні, клінічні, функціональні, біохімічні, медико-соціальні, математичні, статистичні. Наукова новизна одержаних результатів. В роботі розроблено нову модель БЛП (патент України 12708 від 12.09.05), яка максимально наближено відповідає клінічній ситуації запального процесу дихальних шляхів і відтворює умови для вивчення і корекції патогенетичних механізмів розвитку даної патології в динаміці. Встановлено, що на тлі експериментального ураження респіраторного тракту формуються одні з домінуючих ланцюгів патогенезу БЛП - дисбаланс системи оксиданти-антиоксиданти з паралельним зменшенням активності антиоксидантного захисту, а також суттєве виснаження енергетичних ресурсів організму щурів. Показано, що серед потенційних пневмопротекторів, вивчених в скринінговій серії досліджень, за умов моделюємої форми БЛП максимальну активність (в плані запобігання загибелі щурів) виявили -ацетилцистеїн ( АС) і тіотриазолін (ТЗ), мінімальну – б-ліпоєва кислота. Вперше експериментально доведена виражена фармакотерапевтична дія поєднання ТЗ й АС, що дозволило отримати високоефективний патогенетично обґрунтований спосіб комбінованої фармакотерапії запального процесу дихальних шляхів (патент України 14418 від 21.1

В период ремиссии показано санаторно-курортное лечение. Полпкистоз почек. Наследственное заболевание, котороехарактеризуется замещением почечной ткани множественными кистами. При этом у 30 % больных отмечаются кисты в печени, у 5 %-в поджелудочной железе. Может также сочетаться с аневризмами мозговых артерий, субаортальным стенозом. Симптомы и течение. Боли в животе или поясничной области постоянногохарактера, тупые или острые, в виде почечной колики. Возможно отхождение камней, появление крови в моче (гематурия), инфекции мочевых путей, на 3-4 десятилетии жизни может развиваться артериальная гипертония. Течение болезни медленно прогрессирующее с постепенным развитием почечной недостаточности. При исследовании мочи могут встречаться лейкоциты, эритроциты, снижение удельного веса, бактерии. Распознавание основано на обнаружении кист при ультразвуковом исследовании и внутривенной урографии. Лечение. Специфического нйг. Направлено на предупреждение осложнений, ухудшающих функцию почек (в первую очередь пиелонефрита)

1. Ефективність модифікованого способу лікування розладів акомодації у дітей з астигматизмом

2. Гемореологічно-імунологічні порушення та ефективність застосування фенспіриду у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень

3. Ефективність різних варіантів нейропротекторної терапії при кетоацидотичних кризах у хворих на цукровий діабет

4. Комплексна медико-психологічна реабілітація дітей, які постраждали від надзвичайних ситуацій, на санаторно-курортному етапі

5. Бронхиальная астма. Амбулаторное лечение, показания к госпитализации, диспансеризация, санаторно - курортное лечение

6. Статистические данные по санаторно-курортному комплексу Кавминвод
7. Санаторно-курортное лечение
8. Вопросы рекреации и медицинские показания к санаторно-курортному лечению

9. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

10. Реструктуризация предприятий санаторно-курортного комплекса на основе концепции маркетинга

11. Економічна ефективність виробництва

12. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

13. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

14. Економічна ефективність птахівництва

15. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

16. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

Настольная игра "Set" (Сет).
Настольная игра «Сет» состоит из 81 карты. На картах нарисованы простые фигуры, обладающие четырьмя характеристиками. Игрокам нужно
754 руб
Раздел: Карточные игры
Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Салатовый", В5, 120 листов, клетка.
Формат: В5. Материал обложки: картон ламинированный с тиснением 230 г/м2. Материал блока: бумага офсетная 60 г/м2.
418 руб
Раздел: Прочие
Мелки восковые, 64 штуки.
Мелки восковые. Количество: 64 штуки. Длина: 9 см.
313 руб
Раздел: Восковые

17. Земельні ресурси та ефективність їх використання СПТ "Урожай" Братського району

18. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

19. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

20. Ефективність системи внутрішнього контролю та її визначення

21. Ефективність і дієвість інформаційної діяльності

22. Тенденции развития представления рекламной информации санаторно-курортного комплекса черноморского побережья для иностранных туристов посредствам электронной рекламы
23. Визначення та аналіз факторів, що впливають на ефективність маркетингової стратегії у брендингу
24. Клініко-патогенетичне та хронобіологічне обгрунтування диференційованого застосування спелеотерапії та керованої галоаерозольтерапії у відновлювальному лікуванні хворих на бронхіальну астму

25. Коронарний синдром Х: патогенетичні механізми, діагностика та ефективність терапії інґібіторами анґіотензин-перетворювального ферменту при тривалому спостереженні

26. Особливості міокардіальної, ендотеліальної дисфункції та дисліпідемії при ішемічній хворобі серця з постінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з гіпертонічною хворобою та ефективність стандартної двохрічної терапії

27. Особливості окислювального стресу та стан імунної системи у онкологічних хворих в залежності від методу та результатів лікування

28. Прогнозування та профілактика ускладнень при ортодонтичному лікуванні хворих із застосуванням знімної та незнімної техніки

29. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

30. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

31. Ефективність праці

32. Праця державних службовців: організація, оплата, ефективність

Подарочная расчёска для волос "Алиса".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Фоторамка С31-011 "Alparaisa" на 5 фотографий, 51,5x34,5x2 см (белый).
Размеры рамки: 51,5х34,5x2 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 5-ти фотографий. Материал:
642 руб
Раздел: Мультирамки
Блюдо для блинов с крышкой "Лавандовый букет", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда

33. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

34. Вплив гендерних стереотипів на характер та ефективність спілкування

35. Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність

36. Досуговая деятельность в санаторно-курортных учреждениях

37. Ефективність застосування комплексних вправ при підготовці зв’язуючого гравця у волейболі

38. Санаторно-курортная собственность государства и инфраструктура рекреационного отдыха
39. Технологія функціонування санаторно-курортної діяльності
40. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

41. Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення

42. Економічна ефективність капіталовкладень

43. Економічна ефективність ринкових структур

44. Ефективність використання і відтворення основних засобів: оцінка і шляхи підвищення

45. Ефективність використання ресурсів підприємства

46. Ефективність виробництва плодово-ягідної продукції

47. Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення

48. Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення

Одноразовые стаканы, 3000 штук.
Изготовлены из экологически чистого полимера – полипропилена. Для горячих и холодных напитков. Пригодны для использования в микроволновых
2048 руб
Раздел: Одноразовые стаканы, рюмки
Хлебная форма прямоугольная, 0,5 кг.
Материал: алюминий. Вес: 0,5 кг. Высота: 10 см. Размеры по верхнему краю: 10x21 см.
334 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Набор для творчества "Ткацкий станок".
Не знаете, чем занять своего ребенка? Кажется, что малыш перепробовал уже все виды игр? Необычный набор для творчества "Ткацкий
378 руб
Раздел: Прочее

49. Продуктивність і ефективність праці

50. Види податків. Економічна ефективність діяльності АТ "Комфорт"

51. Експериментальні дослідження ефективності тіотриазоліну за умов доксорубіцинової кардіоміопатії

52. Особливості вуглеводного метаболізму та кисневого бюджету головного мозку у хворих з декомпенсованим цукровим діабетом та його патогенетична інтенсивна терапія

53. Особливості ефективності використання основних фондів на підприємствах України: особливості та проблематика

54. Інфікованість мікроміцетами і пневмоцистами нижніх дихальних шляхів хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень (клінічне значення та обґрунтування лікування)
55. Критерії, детермінуючі фактори та резерви ефективного лікування хворих з артеріальною гіпертензією за даними проспективного та ретроспективного спостереження
56. Особливості перебігу гепаторенального синдрому у хворих на хронічну серцеву недостатність та методи лікування

57. Залежність виникнення неврозів у дітей від типу родини

58. Соціальна захищеність дітей в Україні

59. Автономна нейропатія у хворих цукровим діабетом 1 типу: риски, течія, діагностика і лікування

60. Вагітність і артеріальна гіпотензія (патогенез, профілактика і лікування ускладнень)

61. Диференційована гіпнотерапія в комплексному лікуванні дітей з неорганічним нічним енурезом

62. Діагностика та хірургічне лікування вродженої непрохідності шлунку у дітей

63. Застосування локальної гіпертермії в комплексному лікуванні хворих на рак молочної залози

64. Застосування синусоїдальних модульованих струмів в лікуванні хворих на гіпертонічну хворобу з супутнім синдромом апное уві сні

Комплект постельного белья Perina "Ника" (цвет: бежевый, 7 предметов).
Комплект постельного белья Perina «Ника» обладает изысканным, утонченным и даже благородным дизайном. Он способен стать подлинным
5356 руб
Раздел: Комплекты в кроватку
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Рюкзак для средней школы "Рассвет", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения

65. Інтраопераційна профілактика ускладнень хірургічного лікування стоматологічних хворих

66. Кишкова непрохідність пухлинного генезу, як проблема невідкладної хірургії (патогенез, діагностика, клініка, лікування, хірургічна реабілітація)

67. Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції порушення обміну кальцію в лікуванні хворих на остеоартроз з артеріальною гіпертензією

68. Клініко-патогенетичні закономірності застосування інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту і донаторів оксиду азоту в лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію зі змінами мозкового і периферійного кровоплину

69. Клініко-топографічне обґрунтування способів мініінвазивного лікування хворих на жовчнокам’яну хворобу

70. Комплексне лікування гнійної хірургічної інфекції кісток та суглобів у дітей
71. Корекція ішемічно-реперфузійного пошкодження печінки при хірургічному лікуванні хворих на обтураційну жовтяницю
72. Ліпідний профіль та якість життя хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, які лікуються програмним гемодіалізом

73. Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію

74. Обгрунтування застосування інфузійних препаратів на основі сорбітолу та натрію лактату в комплексному лікуванні хворих із легеневою недостатністю та хронічним легеневим серцем

75. Оптимізація комплексного лікування хворих на рак ендометрія з урахуванням біологічних особливостей пухлин

76. Оптимізація лікування хворих на артропатичний псоріаз із урахуванням стану мінеральної щільності кісткової тканини

77. Оптимізація хірургічного лікування варикоцеле у дітей

78. Особливості клініки, перебігу і лікування стабільної стенокардії у хворих з супутнім хронічним гломерулонефритом

79. Психотерапія у комплексному лікуванні розладів адаптації у хворих з гострим інфарктом міокарду

80. Використання радонових напівван в комплексному відновлювальному лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця похилого віку

Стул детский Ника складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: птички).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
670 руб
Раздел: Стульчики
Именная кружка с надписью "Александр".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Коляска-трость Everflo "Simple pink".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость

81. Поняття та сутність ефективності управління

82. Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання дітей дошкільного віку

83. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

84. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

85. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

86. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)
87. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку
88. Інвестиційна діяльність страхових компаній

89. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

90. Творчість Рембрандта

91. Олена Пчилка - найкраще для дїтей

92. Виды и методы курортного лечения

93. Лікування мінеральними водами

94. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

95. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

96. Критеріі ефективності труда менеджмера

Заварочный чайник "Mayer & Boch", стекло 900 мл + сито.
Заварочный чайник MAYER BOCH изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла
417 руб
Раздел: Чайники заварочные
Коврик для выпечки силиконовый, 38х28 см.
Материал: силикон. Размер: 38х28 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
377 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Фоторамка пластиковая "Poster black", 40x60 см.
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - черный. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
848 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)

97. Поняття та сутність менеджменту

98. Відповідальність за порушення податкового законодавства

99. Oтпаянные ТЕА-лазеры УФ- и ближнего ИК-диапазонов для применений в лазерной химии и диагностике


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.