Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Концепції української державності

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

ЗмістВступ Розділ 1. Зародження ідей державності в українській суспільно-політичній думці ХІХ ст. 1.1 Передумови виникнення державницьких поглядів серед української інтелігенції в кінці ХІХ століття 1.2 Становлення ідей державності в Україні кінця ХІХ ст., їх особливості, напрями та розробники 1.3 М. Драгоманов – державницький підхів у націонал-лібералізмі Розділ 2. Еволюція державницьких поглядів в Україні на початку ХХ ст. 2.1 Ідеї національного розвитку в працях дослідників початку ХХ ст. 2.2 Державницькі концепції українських мислителів початку ХХ ст. 2.3 Радикальні націонал-державницькі ідеї 2.4 Моделі української державності під час революції Висновки Список використаної літератури Вступ Актуальність дослідження. Українська державність має тривалу історію. Не меншу має і історія бездержавного, поневоленого існування українського етносу. Спогади про минулу державну велич, прагнення її відродити постійно спонукали до теоретичних пошуків шляхів та форм втілення віковічної мрії. Ці теоретичні побудови часто лягали в основу практичний дій і зумовлювали чи то наближення, чи то віддалення реалізації ідеї самостійного державно-політичного існування. Дуже багато потенціалу, напрацьованого довкола ідеї державності в українській інтелектуальній спадщині кінця XIХ – початку ХХ ст. Дедалі більший інтерес викликає у науковців та широкої громадськості творча спадщина діячів, які стояли біля витоків процесу українського національного відродження, теоретично розробляли національну ідею, сприяли своєю активною діяльністю пробудженню та визріванню національної свідомості українців. Адже сьогоднішній стан української нації і держави є значною мірою логічним наслідком неусвідомлення свого минулого, і практики історико-політичного процесу досліджуваного періоду. Успіх нинішнього українського державотворення значною мірою залежить від того, чи зуміємо ми об’єктивно і критично проаналізувати власний історичний досвід. Зокрема, усвідомити, як формувалася і функціонувала українська державницька ідея в добу національного відродження кінця XIХ – початку ХХ ст. Адже ідеї, які правильно і глибоко відображають реалії життя, пришвидшують соціальні процеси, орієнтують суспільство на подолання віджилого й становлення нового, прогресивного. В цьому ракурсі полягає актуальність дослідження української ідеї в контексті духовного відродження, тому, що вони покликані сприяти стратегії сучасного соціально-політичного розвитку та його державних пріоритетів. Політична ситуація в Україні на зламі ХІХ – ХХ століть визначалася надзвичайним ідеологічним плюралізмом ідей, ідеалів, поглядів, концепцій. На політичній арені тогочасної України домінували партії лівоцентристського спрямування, які досить помірковано уявляли державницьке майбутнє України, залишаючись на автономістських та федералістських позиціях. Ідеологи партій правого спрямування хоча і не мали широкої підтримки серед українства, послідовно відстоювали ідеї державної самостійності України. На початку ХХ століття сформувалися два впливові напрямки: ліберально-демократичний, та автократичний, що сформувався багато в чому під впливом подій визвольних змагань в Україні та розчарування нездатністю українських демократів захистити національну незалежність.

М.Драгоманов з його ідеалом політичної свободи, М.Грушевський – „батько” сучасної української демократії – були виразниками ліберально-демократичних та соціал-демократичних ідеалів в Україні, вплив та значення ідей яких визнавалися їх західними однодумцями. Прихильники автократичних ідей (Д.Донцов та М.Сціборський) створили оригінальні теорії національного державотворення, обґрунтовуючи свої антидемократичні настрої нездатністю ліберальної демократії вибороти і зберегти державну незалежність України за умов ворожого оточення, а також спираючись на вітчизняний історичний досвід. Мета дослідження полягає у всебічному осмисленні ідеї державності, виробленої представниками української політичної думки в кінці ХІХ - на початку ХХ століття. З огляду на мету визначені такі завдання: дослідити коріння формування концепції державності у середовищі української інтелектуально-політичної еліти; охарактеризувати сутність ідеї державності, дослідити її особливості; визначити основних представників концепції державності в українській суспільно-політичній думці кінця ХІХ – початку ХХ століття та проаналізувати їх погляди та наукові доробки. Об’єктом дослідження є погляди української інтелектуально-політичної еліти на державницький напрям існування України. Предметом дослідження є ідея державності, яку запровадили представники української політичної думки у кінці ХІХ – на початку ХХ століття, її зміст, структура, особливості розвитку. Практичне значення дослідження полягає у тому, що його матеріали, висновки можуть використовуватися для більш глибокого наукового вивчення даної та суміжної проблематики, при підготовці наукових статей, курсових, дипломних та бакалаврських робіт. Структура курсової роботи. Дослідження скадається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури. Розділ 1. Зародження ідей державності в українській суспільно-політичній думці ХІХ ст. 1.1 Передумови виникнення державницьких поглядів серед української інтелігенції в кінці ХІХ століття Загальновідомо, що всі народи рівноцінні своєю несхожістю, а також тим, що кожен з них незамінний у своїй ролі та якості як інструмент світової культури. Він є категорією відносно одвічною, а нація – історичною. Народ, великий чи малий за чисельністю, належить до аксіоматійних понять, а нація – до сфери, що потребує доведення, де обов’язкова наявність соціально-економічних зв’язків, спільності території, релігії, культури, мови й високого ступеня розвитку національної самосвідомості. Лише прояв останньої, тобто активне ставлення людини до своєї нації, робить її суб’єктом історії. Будучи близькою за змістом, національна самосвідомість відрізняється більш складною внутрішньою структурою від етнічної. Так, формування національної самосвідомості та ментальності українців відбувалося впродовж тривалого часу свідомо і підсвідомо під впливом багатьох чинників, через що нині перебуває на межі психологічного та історичного факторів. У XIX – на початку XX ст., коли землі України входили до складу Австро-Угорської й Російської імперій, по обидві сторони державного кордону досить неоднозначно відбувалося усвідомлення українцями власної приналежності до своєї нації.

Підавстрійські українці продовжували називати себе русинами, а в Російській імперії їх переважно іменували малоросами. Та і певна частина населення 9 українських губерній вважала себе відгалуженням російського етносу. Характерно, що малоросами іменували українців не лише царські чиновники, а й деякі представники вітчизняного дворянства, які зробили кар’єру завдяки імперії та пишалися могутністю і величезним обширом її. Разом з тим основна маса селян зберігала український менталітет (поняття близьке до визначення національного характеру) переважно у культурно-побутовій та мовній сферах . Монархічна влада обох держав проводила асиміляторську політику, яка призвела до поглиблення етнічних відмінностей між східними й західними українцями, а також до уповільненого формування національної самосвідомості мешканців підросійських земель порівняно з підавстрійськими. В цьому певну роль відігравало усвідомлення панівною російською і пригнобленою українською націями своєї історичної спорідненості у культурі, мові тощо. Тому й процес самоідентифікації українців відбувався повільно і суперечливо, долаючи внутрішні та зовнішні перешкоди. В першій половині XIX ст. капіталістичні виробничі відносини, за котрих, як правило, відбувається інтенсивне формування всіх ознак нації, ще не стали пануючими. Суспільство роздирали станово-класові суперечності, що негативно відбивалося на визріванні спільних національних рис українців. У той період формувалися етнічна самосвідомість народу і етнокультурне обличчя, тобто індивідуальне сполучення форм духовної й матеріальної культури, яке виокремлювало останній зпоміж сусідів. Усе це сприяло розвитку культурно-національного руху, що за тих політичних умов, в яких перебувала Україна, набирав різних форм. Це не обов’язково була боротьба у прямому розумінні або виступи “за” чи “проти” чогось. То була повсякденна життєва практика українців, яка забезпечувала їх самозбереження. Процес становлення національної свідомості останніх науковці умовно поділяють на п’ять етапів: І. Котляревський та “котляревщина” – відокремлення українського етносу від російського; “Історія русів” і початок творення стандартизованої мови на відміну від бурлескної народної; “Критичне усвідомлення” (Т. Шевченко й кирило-мефодіївці), Пошевченківська доба (П. Куліш, М. Костомаров); Формування концепційного виміру політичного націотворення (М. Драгоманов, а згодом діячі XX ст.). Основними націотворчими чинниками виступають матеріальна та духовна культура (архітектура, виробнича діяльність, побут, фольклор, традиції, література, мова, історичні знання тощо). Вони формують світогляд нації, вирізняють її серед інших, сприяють політичній консолідації у боротьбі за незалежність . Оскільки політичні умови формування української нації, а відповідно й її самосв ідомості були малосприятливими, головну роль в етнокультурній самоідентифікації відігравали насамперед фольклор, музично-пісенна творчість, традиційна побутова культура та ін., на основі яких завдяки освіті розумова еліта тогочасного суспільства розвивала літературу, мистецтво, засновувала освітні установи тощо.

Мазепа, що мали концептуальне бачення перспектив розбудови Укрансько Народно Республки на засадах народоправства, сповдували «трудовий принцип»,  С. Петлюрою, який не володв даром теоретичного прогнозування, а отже, на рзних форумах (засданнях ЦК УСДРП  УПСР, державних нарадах, Трудовому конгрес) мовчки погоджувався з чужими концепцями, а на практиц чинив спротив виробленй, погодженй лн й запроваджував режим отаманщини (отаман). Залишаючи осторонь розгляд важливих складових концепц Укрансько революц, теоретичних аспектв нацонального державотворення, В. Савченко, гадаться, бачить бльше «верхвку айсберга» суперечки й конфлкти в самй Директор. «Узагал, вважа автор,P «внутршню» сторю Директор можна розглядати як детектив суцльну шерегу змов, заколотв  х придушень»703. ¶ ось саме тут його герой  виявлявся «на висот» «переграв» усх суперникв, ворогв. «Слд вддати належне витримц, вол Петлюри,P читамо в книз, за владу вн боротися вмв  хотв. Вн блискуче розбива нтриги недругв, виходить з критичних ситуацй, заколотв, однак вище себе вн стрибнути просто не може

1. Запорізька Січ - зародок української державності

2. Проблеми відродження української державності

3. Становлення української державності 1648-1657рр.

4. Реформування державного сектору в процесі ринкової трансформації української економіки

5. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

6. Лекції з української та зарубіжної культури
7. Суржик - проблема української мови
8. Генеза української національної мови

9. Розвиток української мови

10. Архетипи та універсалії української ментальності

11. Характеристика родин української чорно–рябої молочної породи в ВАТ "Горохівський бурякорадгосп" Горохівського району Волинської області

12. Форми української держави

13. Лексика української мови на позначення обрядів, звичаїв

14. Основи ділової української мови

15. Особливості побудови орфографічного, тлумачного, словника синонімів, словника іншомовних слів, фразеологічного словників української мови

16. Процеси взаємодії звуків між собою. Словники української мови

Шампунь-гель детский "Weleda" для волос и тела (с календулой), 200 мл.
Бережно очищает и ухаживает за чувствительной кожей и волосами малышей, деликатно удаляет молочные корочки. Не вызывает раздражения
754 руб
Раздел: Гели, мыло
Развивающая настольная игра "Игротека 5+" (настольные игры "Турбосчет", "Зверобуквы",.
Это идеальная подборка для малышей-дошкольников. На скорость и на подумать. Благодаря увлекательным играм ребенок освоит: порядковый счет,
2048 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Опора для балдахина Карапуз (с обручем).
Держатель балдахина крепится к короткой либо к длинной стороне кроватки, в зависимости от размера и формы балдахина. Чтобы накрыть
349 руб
Раздел: Балдахины, держатели

17. Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему

18. Функціонально-структурні особливості синтаксичних одиниць у мові української преси

19. Засоби інтенсифікації виразності газетного тексту у мові сучасної української преси

20. Архаїчне значення слів у словнику української мови

21. Віддієслівні іменники української мови в когнітивно-ономасіологічному аспекті

22. Визволення України з-під влади Золотої Орди і боротьба за створення незалежної Української держави (XIV-XV ст.)
23. Етнічна консолідація й національно-духовне піднесення української народності у XV-першій половині XVII ст.
24. Зовнішньополітичний курс Української держави Павла Скоропадського

25. Павло Скоропадський - гетьман Української Держави

26. Переслідування мови царизмом як продовження утисків української культури (Валуєвський циркуляр 1863 р.)

27. Поняття "української діаспори"

28. Процес перетворення української народності в націю

29. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

30. Становлення української інтелігенції

31. Українсько-італійське інвестиційне співробітництво у контексті двосторонньої економічної співпраці у кінці 1990-х - початку 2000-х років

32. Утворення Української Центральної Ради і її I та II Універсали

Магниты "Junior", 34 мм, белые,.
Диаметр: 34 мм. Сила: 1,3 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: белый.
352 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Бумага чертежная "Mega Engineer", А1, 5 листов, 200 г/м2.
Бумага чертежная (ватман) предназначена для всех видов чертежных и графических работ. Используется для работы карандашом, линером,
333 руб
Раздел: Прочая
Гель "Meine Liebe" для стирки цветных тканей, 800 миллилитров.
Эффективно удаляет грязь, сохраняя цвет вещей, предохраняя одежду от выцветания. Содержит натуральные смягчители, поэтому ткани становятся
315 руб
Раздел: Гели, концентраты

33. Витоки української авіації

34. Витоки української культури. Міфо-релігійні уявлення східних слов’ян

35. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

36. Iсторія української драматургії, Г.В. Доброскок

37. Етап першого відродження української нації

38. Значення української літератури. Найбільші надбання. Місце серед слов’янських та іноземних мов
39. Розвиток усної руської і зокрема української літератури
40. Тенденції розвитку української літератури 90-х років XX століття

41. Українсько-бельгійські відносини

42. Українсько-румунські відносини (1991-2008 рр.)

43. Українсько-словацькі відносини: формування системи міждержавного співробітництва (1990-ті роки)

44. Активізація пізнавальної діяльності на уроках української літератури

45. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"

46. Вивчення української мови в початкових класах

47. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

48. Нетрадиційні форми навчання школярів на уроках української мови та літератури

Таблетки для мытья посуды в посудомоечной машине "Все в одной таблетке", без фосфатов, 30 таблеток.
Таблетки Frau Schmidt Все в 1 являются универсальным решением для Вашей посудомоечной машины и позволяют придать посуде бриллиантовый
338 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Муфты-варежки для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка лайт), темно-синие.
Муфты-варежки на ручку коляски представляют собой 2 варежки, которые подходят для всех типов колясок и очень легко одеваются, защищая Ваши
530 руб
Раздел: Муфты на ручку
Фоторамка "Poster lux black".
Фоторамка из пластика со стеклом. Формат 30х40 см. Материал: пластик. Оформление рамки: стильная пластиковая узкая окантовка, выкрашена в
454 руб
Раздел: Размер 30x40

49. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови

50. Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури

51. Становлення української політичної думки

52. Політика США в умовах боротьби за українську державність в 1917-1923 роках

53. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

54. Розвиток української етнонаціональної спільноти
55. Становлення класичної української філософії ХVIII–XIX століття
56. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

57. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

58. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

59. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

60. Державний бюджет України і бюджетне право

61. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

62. Концепція розвитку трудових ресурсів у Товаристві з обмеженою відповідальністю "МКТ" укр

63. Державний ощадний банк України

64. Державний фінансовий контроль в Україні

Сумка - термоконтейнер Lubby для бутылочки (твердая), 22,5 см.
Сумка-термоконтейнер идеально подходит для прогулок и поездок. Сумка способна поддерживать температуру питания в бутылочке в течение
342 руб
Раздел: Подогреватели, термоконтейнеры
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Набор для творчества "Топиарий. Нежность".
Набор для творчества поможет вам освоить новый вид прикладного творчества - создания топиария. Топиарий - это декоративное деревце,
359 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла

65. Державна служба в Україні

66. Державне право України

67. Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні

68. Державне регулювання розвитку книговидання в Україні

69. Державне регулювання фондового ринку в Україні

70. Державний устрій України: проблеми теорії і практики
71. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України
72. Концепція кадрового забезпечення діяльності пенітенціарної системи в Україні

73. Найдавніші державні утворення і право на сучасних українських землях

74. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні

75. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

76. Державний лад України при НЕП

77. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

78. Державно-правове становище українських земель в литовсько-польський період (XIV – XVII ст.)

79. Початок державного відродження України у 1917–1920 рр. Пошук оптимальних моделей державотворення

80. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

Карандаши цветные "Jumbo natur", 24 цвета, 24 штуки.
Утолщенный корпус. Имеют специально обработанную поверхность корпуса, без покраски.
532 руб
Раздел: 13-24 цвета
Карандаши цветные "Noris Club", треугольные, 24 цвета.
Количество цветов: 24. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: трехгранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
456 руб
Раздел: 13-24 цвета
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Hello Kitty" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2453 руб
Раздел: Детское, подростковое

81. Київська державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського

82. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

83. Управління керівним персоналом у сфері державної служби України

84. Федералізм чи унітаризм: перспективи розвитку державності України

85. Державно-церковні відносини в період незалежної України

86. Державно-правова концепція Аврелія Августина
87. Державна Фінансова підтримка санації підприємств в Україні
88. Державний борг України

89. Державний бюджет України

90. Порядок складання, розгляду і затвердження Державного бюджету України

91. Фінансування державного апарату в Україні

92. Фунціонування Державного казначейства в Україні

93. Державне регулювання іноземних інвестицій у економіку України

94. Державне регулювання ринку нерухомості в Україні

95. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

96. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

Стиральный порошок Lion "Blue Diamond", 900 грамм.
Высокоэкономичный стиральный порошок предназначен для ручной и автоматической стирки белья из хлопка, синтетики и смешанных
344 руб
Раздел: Стиральные порошки
Медицинская карта истории развития ребенка, красная, А5, по форме 112/У.
История развития ребенка — основной медицинский документ, который ведется на каждого ребенка от рождения и до 14 лет включительно. В этот
498 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Светильник "Плазма №6".
Размеры светильника: 24х14х11 см. Размеры упаковки 26х17х18 см. Диаметр лампы: 14 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке при
1482 руб
Раздел: Необычные светильники

97. Концепции современного естествознания

98. Атомна енергетика України і РПС

99. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.