Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физика Физика

Закони збереження та динаміка обертального руху

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Лекції з навчальної дисципліни физика ЗмістТема 1. Закони збереження Організаційно-методичні вказівки до проведення лекції Вступ Закон збереження імпульсу Робота сили. потужність Кінетична енергія. потенціальна енергія, закон збереження механічної енергії Елементи кінематики обертового руху Висновки Тема 2. Динаміка обертального руху Організаційно-методичні вказівки до проведення лекції Вступ Момент сили. кінетична енергія обертового тіла Момент інерції. рівняння динаміки обертового руху Момент імпульсу. закон збереження моменту імпульсу Поняття про гіроскопічний ефект Висновки Навчальна література Тема 1. Закони збереженняНавчальний потік інженери Час 2 години Місце 235 кл Навчальна та виховна мета Навчальні питання і розподіл часу Вступ - хвил. 1. Закон збереження імпульсу. - хвил. Робота сили. Потужність. - хвил. Потенціальна енергія. Кінетична енергія. Закон Збереження механічної енергії. - хвил. 4. Елементи кінематики обертального руху. - хвил. Висновки та відповіді на питання - хвил. Навчально-матеріальне забезпечення Маятник Обербека. Лектор -2000. Кінофільм: “Законы сохранения в механике” Організаційно-методичні вказівки до проведення лекціїПеревіряється наявність курсантів та оголошується тема, мета та питання, що вивчаються, дається література. Розглянути систему взаємодіючих тіл, користуючись кадрами &quo ;Лектора-2000&quo ;; сформулювати закон збереження імпульса. Пояснити, що робота характеризує дію сили, пов’язану з переміщенням тіл, розглянути роботу змінної сили. Визначити кінетичну, потенціальну енергії та сформулювати закон збереження механічної енергії. Записати кінетичні рівняння обертального руху, пояснити його за допомогою маятника Обербека. ВступЗакон збереження імпульса - один із основних законів природи. Справедливість його підтверджується всією сукупністю фізичних знань. Закон збереження імпульса - пов’язаний з законом Ньютона. Цей закон справедливий не тільки для тіл (частинок речовини), а й для випромінювання. Робота сили при переміщенні тіла у відсутності сили тертя, дорівнює приросту кінетичної енергії та спаду його потенціальної енергії. Згідно Ньютонівської механіки повна механічна енергія замкнутої консервативної системи зберігається. Закон збереження імпульсуРозглянемо систему взаємодіючих тіл (рис.1). Рис.1На рис.1 сили - внутрішні сили взаємодії тіл системи, а F1, F2, F3 - зовнішні сили, діючі на тіла системи. Запишемо для кожного із трьох тіл системи другий закон Ньютона:, (1), Складемо всі три рівняння. З третього закону витікає, що сума всіх внутрішніх сил дорівнює нулю. Тоді одержимо:,де - імпульс всієї системи. Якщо зовнішні сили відсутні або їх геометрична сума рівна нулю, то, а це означає, що p = co s . Таким чином, повний імпульс замкненої системи залишається сталим. Це і є закон збереження імпульсу, який являється одним із фундаментальних законів природи. Робота сили. потужністьЧасто можна спостерігати такі дії сил, при яких тіло переміщується, але кількість руху, його не змінюється. Тому необхідно ввести фізичну величину для характеристики тої дії сил, яка визиває переміщення тіл.

Такою величиною є робота. Хай тіло М під дією или F переміщується по відрізку шляху S=BC (рис.2). Рис.2Тоді робота буде дорівнювати добутку проекції сили F на дотичну до траєкторії (тангенціальної складової на величину пройденого шляху S. (3) Формула (3) справедлива, якщо . Якщо ж величина тангенціальної складової являється функцією шляху (рис.3), то для обчислення роботи розбивають на такі малі елементарні ділянки , щоб величину сили на кожній з них можна було вважати постійною і знаходять на кожній ділянці роботу . Рис.3Повна робота буде на всьому шляху приблизно дорівнювати сумі елементарних на всіх ділянках (4)Повна робота буде обчислена тим точніше, чим на більш малі ділянки буде розбитий шлях. В результаті, коли шлях розбивається на нескінченно малі ділянки, повна робота буде дорівнювати сумі нескінчено малих величин в вищій математиці обчислюється шлях інтегрування. Отже, маємо: (5)Тут dS - нескінчено мале переміщення, F - сила, діюча на тіло на цьому переміщенні, a - кут між силою і переміщенням. В математиці вираз FdS cos a називається скалярним добутком вектора і позначається . Тому повний вираз можна записати так: (6)З рис.3 видно, що елементарна робота чисельно дорівнює площі заштрихованої ділянки, а повна робота - площі фігури, обмеженої кривої , віссю і ординатами початку та кінця шляху. В системі СІ робота вимірюється в джоулях. Робота в один джоуль здійснюється силою в 1К на шляху в 1 м. Розмірність роботи в системі СІ рівна: (7)Отже, робота виконується силами взаємодії в процесі переміщення тіл. Потужністю називається фізична величина, яка дорівнює відношенню роботи до проміжку часу, за який вона здійснюється.В випадку змінної потужності вводиться поняття миттєвої потужності., . Кінетична енергія. потенціальна енергія, закон збереження механічної енергіїКінетичною енергією називається енергія механічного руху любого тіла: вимірюється вона тою роботою, яку могло б здійснити тіло при його гальмуванні до повної зупинки, при тій роботі, яку потрібно здійснити, щоб надати тілу дану швидкість. Нехай тіло 1 (матеріальна точка) масою m, яка рухається зі швидкістю, починає взаємодіяти з тілом 2 і, в результаті цього, гальмується. При цьому швидкість його зменшується, а значить на тіло діє сила, яка по другому закону Ньютона дорівнює:.Якщо за нескінченно малий час d тіло 1 переміщується на нескінченно малий відрізок dS, то воно здійснює над тілом 2 нескінченно малу роботу, рівну,Але.Тому маємо:.Повна робота на кінцевій ділянці шляху знаходиться шляхом інтегрування:.Таким чином, кінетична енергія рухомого тіла рівна:.Таким чином, кінетична енергія тіл визначається тільки їх масами і швидкостями. Потенціальна енергія. Якщо в системі тіл діють тільки сили тяжіння, пружні сили і сили електростатичного поля, то при наявності переміщення тіл ці сили виконують роботу. Очевидно, що при переміщенні тіл змінюється їх взаємне положення (конфігурація системи). А це означає, що система взаємодіючих тіл має запас енергії, яку вона може витратити при зміні своєї конфігурації. Цей запас енергії, який обумовлений конфігурацією тіл системи, називається потенціальною енергією системи.

Знайдемо потенціальну енергію матеріальної точки m в полі тяжіння матеріальної точки М. Для цього обчислимо роботу проти сил тяжіння. При піднятті на невелику висоту h (h&l ;&l ;R - радіуса Землі) вага тіла p = mq можна вважати сталою. Тоді маємо:.Таким чином тіло масою m на висоті h над поверхнею Землі має потенціальну енергію:.Не важко обчислити потенціальну енергію деформованої пружини. Сила пружності .Сила, що стискає пружину протилежна силі пружності . Роботу цієї змінної сили на шляху x знайдемо шляхом інтегрування:.Таким чином, стиснена пружина або розтягнута має запас потенціальної енергії:. (8)Дослід показує, що якщо в замкненій системі не відбувається перетворення механічної енергії в інші види енергії, то загальна кількість механічної енергії системи залишається сталою (9)В цьому полягає закон збереження енергії, який формулюється ще так: енергія в замкненій системі може перетворюватись із одного виду в другі, але повна її величина залишається сталою. Робота являється мірою передачі руху від одного тіло до другого, а енергія є єдина кількісна міра різних форм руху матерії. Рух матерії тільки перетворюється з одної форми в іншу і ніколи не зникає. В фізиці механічна система, при русі якої сума кінетичної та потенціальної енергії залишається сталою, називається консервативною системою. В земних умовах консервативними можна приблизно вважати ті системи, в яких можна знехтувати силами тертя. Відмітимо, що системи, в яких повна механічна енергія при русі безперервно зменшується (розсіюється), переходить в другі, немеханічні, форми енергії називаються диссипативними (або неконсервативними) системами. Всі реальні системи в земних умовах являються диссициативними. Закон збереження енергії справедливий і для диссипативних систем, якщо під певною енергією розуміють суму всіх видів енергій системи. Відмітимо, що закон збереження енергії не справедливий для інерціальних систем, поскільки сили інерції всюду проявляються як зовнішні сили. Елементи кінематики обертового рухуАбсолютно твердим тілом називається таке тіло, віддаль між любими двома точками якого залишається постійна незалежно від наявності або відсутності сил, діючих на тіло. Такі тіла надалі будуть називатися просто твердими. Найбільш просто задачі механіки розв’язуються для матеріальних точок. Тому в цих випадках, коли не можна знехтувати формою та розмірами тіла, його в думці розбивають на невеликі елементи так, щоб кожний елемент можна було розглядати як матеріальну точку. Таким чином, задача про рух твердого тіла зводиться до задачі про рух великого числа матеріальних точок (системи матеріальних точок). Обертовим рухом твердого тіла називають такий рух при якому траєкторії всіх точок тіла являються колами, центри яких лежать на одній прямій, що називається віссю обертання. Кінетично обертовий рух записується наступним співвідношенням:, (10)де w - кутова швидкість. Кутова швидкість - це вектор, напрямлений вздовж стін обертання в ту сторону, в яку рухався б буравчик, ручка якого обертається в напрямку руху точки по колу. Якщо w = co s , то обертання рівномірнекутове прискорення (11)зв’язок між лінійною і кутовою швидкістю (12)зв’язок між лінійним (точніше, тангенціальним) прискоренням і кутовим прискоренням: (13)Проінтегрувавши вирази (10) і (11), одержимо слідуючі формули: (14) (15) (16) ВисновкиДля замкнутої системи геометрична сума імпульсів тіл під час будь-яких взаємодій залишається сталою.

Ми не заперечуємо, що Степан Бандера і керована ним Організація Українських Націоналістів (ОУН) були свого часу грізними ворогами польського імперіалізму і для досягнення своєї мети — незалежності України — застосовували проти окупаційної польської влади силу. Але це була відповідь на насильства над українським народом, у якого польські шовіністи відібрали свободу. Тому дії С.Бандери є абсолютно виправданими з погляду права і моралі. Зрештою, в сучасних документах ООН, зокрема щодо прав поневоленого палестинського народу, визнано законними всі способи боротьби з окупантами, із збройним включно. Це право належить і українцям. Хто стверджує інакше — той расист. Також немає і не буде доказів про колаборацію С.Бандери чи ОУН з гітлерівцями. Бо їх просто немає. ОУН, яку він очолював, не прислуговувала нікому, наголошуючи на боротьбі власними силами, хіба оформлюючи з іншими поневоленими народами альянс, гаслом якого було "Свобода народам, свобода людині!" Ми знаємо, що російські та польські шовіністи намагалися скомпрометувати український національно-визвольний рух звинуваченнями у співробітництві з гітлерівською Німеччиною. Це їм не вдалося. Єдине, що вони змогли зробити — це жорстоким терором змусити українців на території колишніх СРСР і Польської народної республіки замовкнути і не вступати в дискусії, які закінчувалися для захисників честі С.Бандери концтаборами, або стратою

1. Циклічність як загальна форма економічної динаміки

2. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

3. Сущность и задачи прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних

4. Ряди динаміки. Зведені індекси собівартості та фізичного обсягу виробництва

5. Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології

6. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві
7. Аналіз динаміки і циклічності економічних процесів
8. Система показників для оцінки рівня ефективності використання матеріальних ресурсів та вимір їхньої динаміки

9. Розрахунок вихідного двотактного трансформаторного підсилювача потужності в режимі роботи класу А або В

10. Стійкість роботи промислових об`єктів у надзвичайній ситуації

11. Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.)

12. Передбачуваність роботи компаній

13. Сутність соціальної роботи

14. Визначення густини твердого тіла та рідини гідростатичним зважуванням

15. Архитектура Киевской Руси

16. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

Соковарка ВЕ-08/1 "Webber", 8 л.
Кастрюля для воды: 24х11,5 см; 5 л. Контейнер для фруктов: 26х16см; 8 л. Контейнер для сока с силиконовой трубкой: 26х16 см; 8 л. Толщина
2673 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Набор посуды "Тролли", 3 предмета.
Набор посуды в подарочной упаковке. Кружка 210 мл. Миска 18 см. Тарелка 19 см.
521 руб
Раздел: Наборы для кормления
Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), темно-синяя.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку

17. Организация выполнения задачи командиром инженерно-саперного взвода по проделыванию проходов в минно-взрывных заграждениях перед переднем краем обороны противника

18. Контрольные вопросы для самопроверки (темы: "Предмет и задачи экономической географии" и другие)

19. Основные задачи сферы государственного регулирования

20. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

21. Задачи, основные функции и система ОВД

22. Задачи сводки и основное ее содержание
23. Традиционные и новые оценки татаро-монгольского иго на Руси
24. Иван III - Государь Всея Руси

25. Культура и духовная жизнь Руси в XIV-XVI веках

26. Международная организация труда- создание, структура, задачи и организация её работы

27. Цели, задачи и структура Федерального закона № 122-ФЗ

28. Решение задач по курсу "семейное право"

29. Значение, цели, задачи и основные принципы трудового права

30. Искусство Древней Руси

31. Культура Древней Руси

32. Иконопись и ее особенности. Иконописные школы Древней Руси

Ранец жесткокаркасный для начальной школы "Динозавр", 18 литров, 36x26x14 см.
Ранец жесткокаркасный для начальной школы, вместительное основное отделение и дополнительные карманы, светоотражающие полосы. Форма ранца:
1247 руб
Раздел: Без наполнения
Салатники "Хлеб", 2 штуки.
Салатники, 2 штуки. Диаметр: 13,5/16,5 см. Высота: 6/7 см. Объем: 350/650 мл. Материал: керамика.
362 руб
Раздел: Наборы
Вакуумные пакеты с вешалкой 3 штуки: 70х105 см (2 штуки), 70х145 см (1 штука).
Характеристики: - уменьшают объём мягких предметов в 3-4 раза; - надежно защищают вещи от моли, грязи и сырости; - очень износоустойчивы и
529 руб
Раздел: Вакуумные пакеты

33. Искусство древней Руси

34. Культура Руси

35. Культура Руси и древнего мира (Шпаргалка)

36. Обряды и обычаи славян на Руси в XIII-XIX вв.

37. Лирический образ Руси в прозе Н. В. Гоголя

38. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)
39. Понятие счастья в поэме Некрасова "Кому на Руси жить хорошо?"
40. Литература Древней Руси

41. Иван IV – первый царь Всея Руси

42. Культура Руси (Времен XII века)

43. История возникновения монастырей в 10-13 веках Киевской Руси

44. Христианство на Руси

45. Культура Византии. Крещение Руси

46. Борьба Руси и Прибалтики с немецкой, шведской и литовской агрессией в 13 веке

47. Крещение Руси

48. Крещение Руси

Сейф-книга Alparaisa СС0072/1 "Вокруг света", 17х11х5 см.
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей. Встроенный замок, запирающийся на ключ. Аксессуары: ключ - 2 штуки.
572 руб
Раздел: Копилки
Магнитный конструктор 3D из 20 деталей.
Магнитный конструктор из 20 квадратов и треугольников различных ярких цветов порадует Вашего ребенка. Изготовлен из высококачественного
997 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Набор маркеров для досок "E-361", 1 мм, 8 цветов.
Маркеры для написания и маркировки текста на белых досках. Стирается сухой губкой почти со всех плотных поверхностей, например, эмали,
592 руб
Раздел: Для досок

49. Крещение Руси. Освещение его в древнерусских летописях

50. Культура Руси до монгольского нашествия (IX - начало XIII вв.)

51. Нашествие на Русь с Востока и Запада. Татаро-монгольское иго и его влияние на экономическое и политическое развитие Руси

52. Праздники на Руси

53. Принятие христианства на Руси (988г.)

54. Создание и развитие Киевской Руси
55. Становление Великой Руси
56. Торговые пути и средства передвижения на Руси в XVI веке

57. Принятие христианства на Руси

58. История Киевской Руси

59. Христианство на Руси. Реформа языческого культа

60. Роль казачества и братств Западной Руси в борьбе за православие после Брестской Унии

61. Правители Белой Руси

62. Рецензия на монографию по истории Н.Л. Пушкарева "Женщины Древней Руси"

63. Юридическая система Древней Руси

64. Смута на Руси: социальная катастрофа и время альтернатив

Шкатулка "Фермерский шик" - В (25,5x18,5x11 см).
Короб шкатулки выполнен из ткани. Ручка из бусин. Внутри пластиковый поддон с разделителями. Шкатулка очень удобна в использовании, и к
492 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Фоторамка "Poster black".
Рамка может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Экран у рамки пластиковый. Для фотографий размером: 30х40см. Материал рамки: пластик.
332 руб
Раздел: Размер 30x40
Светильник "Плазма №5".
Размеры светильника: 22х11х11.5 см. Диаметр лампы: 11 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке, при включении создаёт внутри
1191 руб
Раздел: Необычные светильники

65. Борьба Руси с внешними вторжениями в XIII в.

66. Первые шаги российского парламентаризма: задачи и причины роспуска I Государственной думы (май - июнь 1906г.)

67. Государственное управление Руси в XVII веке

68. Культура древней Руси

69. Разработка схемы топологии локальной корпоративной сети, описание ее технических характеристик и решаемых задач

70. Задачи графических преобразований в приложениях моделирования с использованием ЭВМ
71. По решению прикладных задач на языке FRED
72. Чего не может компьютер, или Труднорешаемые задачи

73. Разработка математической модели и ПО для задач составления расписания

74. Решение математических задач в среде Excel

75. Учебник по языку C++ в задачах и примерах

76. Учебник по языку Basic в задачах и примерах

77. Графы. решение практических задач с использованием графов (С++)

78. Отчет по практическим занятиям по курсу прикладные задачи программирования на тему Windows, Microsoft Word и Microsoft Excel

79. Лабораторная работа №5 по "Основам теории систем" (Транспортные задачи линейного программирования)

80. Лабораторная работа №3 по "Основам теории систем" (Теория двойственности в задачах линейного программирования)

Конструктор металлический для уроков труда №1, 206 элементов.
Конструктор раскрывает перед ребенком неограниченные возможности моделирования и создания множества своих собственных
313 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Ковш "Классика", 1 литр.
Ковш предназначен для приготовления пищи, долговечен и неприхотлив в эксплуатации. Изготавливается из нержавеющей (коррозионностойкой)
579 руб
Раздел: Ковши
Подгузники "Ушастый нянь", 4 Maxi (7-18 кг), 50 штук.
Детские одноразовые подгузники «Ушастый нянь» изготовлены из особо мягких и дышащих материалов, которые нежно контактируют с
626 руб
Раздел: Более 11 кг

81. Лабораторная работа №6 по "Основам теории систем" (Решение задачи о ранце методом ветвей и границ)

82. Организационный инструментарий управления проектами (сетевые матрицы, матрица разделения административных задач управления, информационно-технологическая модель)

83. Решение смешанной задачи для уравнения гиперболического типа методом сеток

84. Кластерный анализ в задачах социально-экономического прогнозирования

85. Построение решения задачи Гурса для телеграфного уравнения методом Римана

86. СИНГУЛЯРНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ В ЛИНЕЙНОЙ ЗАДАЧЕ МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ
87. Решение задач линейного программирования
88. Транспортная задача

89. Решение задачи линейного программирования

90. Задача остовных деревьев в k–связном графе

91. Решение транспортной задачи методом потенциалов

92. Решение задач на построение сечений многогранников

93. Применение фильтра Калмана в задаче идентификации отказов двигателей стабилизации космического аппарата

94. Обратная задача обеспечения требуемого закона движения

95. Графы. решение практических задач с использованием графов (С++)

96. Теория вероятности решение задач по теории вероятности

Средство для мытья посуды Finish "All in 1 Shine&Protect", (лимон), 65 штук.
Средство для посудомоечных машин с функцией "блеск и защита" обеспечивает сверкающую чистоту и блеск посуды, а также защищает
880 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Головоломка "Шар-лабиринт 138 шагов", диаметр 19 см.
Это средняя по сложности, самая известная и популярная модель. Диаметр сферы составляет 19 см, внутренний лабиринт насчитывает 138 шагов.
679 руб
Раздел: Головоломки
Нумератор автоматический "Attache", 6 разрядов, 4,8 мм.
Нумератор автоматический 6-ти разрядный, размер шрифта 4,8 мм. Металлический корпус. При нажатии на ручку нумератора на бумаге появляется
794 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы

97. Несколько способов решения одной геометрической задачи

98. Задачи по терапии

99. Русская здрава (методы оздоровления на Руси)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.