Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Англосаксонська правова система: історія і сучасність

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Зміст стр. Вступ 3-5 1. Походження англосаксонської правової системи: а) англосаксонський період (до 1066 року) . . 6-7 б) становлення загального права (1066-1485 роки) . 8-17 в) суперництво із правом справедливості (1485-1832 роки) . 18-23 г) сучасний період ( з 1832 року) . 24-26 2. Кримінально-процесуальне право Англії та США і його суб’єкти . 27-30 3. Суд Англії . 31-38 4. Суди в США . 39-47 Висновки 48-49 Перелік посилань 50-51 Список використаної літератури 52-53 Вступ Англосаксонська правова родина є однією з найпоширеніших у світі. Нею охоплюється територія таких держав, як Англія, США, Канада, Австралія, Північна Ірландія, Нова Зеландія й багато інших. Майже третя частина населення Земної кулі в цей час живе по принципах, споконвічно закладеним у дану правову родину й, особливо , у її ядро - англійське право. Строго говорячи, сфера застосування англійського права обмежується Англією й Уельсом. Воно не є ні правом Об’єднаного Королівства, ні правом Великобританії, тому що Північна Ірландія, Шотландія, острови Ла-Маншу й острів Мен не підкоряються англійському праву. Варто бачити розходження між вузькою концепцією англійського права, розглянутого як звід юридично обов’язкових норм, і універсальністю цього права, що є як модель для значної частини людства. Англосаксонську правову родину найчастіше називають ще родиною загального права (commo law). Від інших правових родин вона відрізняється насамперед тим, що як основне джерело права в ній міститься судовий прецедент. Відповідно до існуючих правил, суд при рішенні якого б то не було питання є формально зв’язаним рішенням по аналогічному питанню, винесеним вищестоящим судом або судом тієї ж інстанції. Однак фактично в процесі вибору відповідного прецеденту, його тлумачення, прийняття або неприйняття під приводом значної відмінності обставин знову розглянутої справи від раніше розглянутого, суд у цілому й окремі судді мають значну волю. Визнання прецеденту джерелом права дає можливість суду фактично творити право. Слід зазначити, що визнання прецеденту має місце й за межами англосаксонського права. Однак при цьому він не претендує на роль основного джерела права. Останнє властиво лише загальному праву, що створюється суддями при розгляді конкретних справ і вирішенні різних суперечок між людьми. У силу цього загальне право нерідко йменується «суддівським правом» і тим самим виділяється як за назвою, так і по змісту серед інших правових систем. Дана особливість загального права, що з’явилася із часу його виникнення й становлення, залишається властивою йому й донині. Зберігаються також і інші його особливості. Серед них такі, наприклад, як підсудність в англійській правовій системі, що становить основу англосаксонського права, чітко вираженого в порівнянні з континентальним правом розподілу на галузі права; орієнтація норм загального права - продукту судової діяльності по розгляду конкретних справ насамперед на вирішення конкретних проблем, а не на формулювання загального правила поведінки, орієнтованого на майбутнє; традиційне перебільшення ролі процесуального права в порівнянні з іншими галузями права, додання йому в ряді випадків більшого значення, ніж матеріальному праву.

Ці й інші їм подібні особливості в тому або іншому ступені охоплюють усі без винятку правові системи, що входять у родину англосаксонського права. Найбільш повно і яскраво вони відбиваються в англійському праві. Менш чітко й послідовно вони проявляються в американській і канадській системах права. Причин такого нерівномірного поширення тих або інших рис на різні правові системи багато. Але найбільш важливі з них полягають у різних історичних, національних, культурних і інших умовах, у яких виникають і розвиваються або ж у які переносяться ті або інші правові інститути й моделі. Наприклад, система загального права, спочатку створена в Англії, виникла винятково завдяки діяльності королівських судів. Її походження й розвиток нерозривно пов’язані з королівською владою, у той час як використання ідей і інститутів загального права в США завжди перебувало в нерозривному зв’язку з республіканською владою. Особливості історичного розвитку цих країн, політичної й загальної культури наклали свій незгладимий відбиток також на їхні правові системи й правову культуру. Про англосаксонську модель права і суду, зокрема, можна знайти досить багато літератури: підручників, навчальних посібників, монографій, наукових статей та праць багатьох сучасних вітчизняних та іноземних криміналістів. Серед яких найвідомішими є: В.М. Николайчик, А.В. Смирнов, И.Я. Фойницький, М.А. Чельцов-Бебутов, В.П. Шибико, К.Б. Калиновський. Об’єкт дослідження в курсовій роботі – підручники, наукові статті та праці сучасних вітчизняних та іноземних криміналістів. Мета дослідження – розкрити та дослідити англосаксонську модель суду. Таким чином, необхідно вирішити слідуючі завдання: 1) розкрити та дослідити англосаксонську модель суду; 2) зробити аналіз встановлених фактів, а потім – висновки по зробленому дослідженню. Методологію курсової роботи складають наступні методи: описовий та порівняльний. 1. Походження англосаксонської правової системи: Історичний характер англійського права. При вивченні англійського права знання історії необхідно. Англійське право не знало відновлення ні на базі римського права, ні в силу кодифікації, що характерно для французького права й для інших правових систем романо-германської правової родини. Воно розвивалося автономним шляхом, контакти з Європейським континентом зробили на нього лише незначний вплив. Англійські юристи люблять підкреслювати історичну спадковість свого права й пишаються цією обставиною і не без підстав розглядають його як доказ великої мудрості загального права, його здатності пристосовуватися до мінливих умов, його неминущої цінності. Не слід перебільшувати цей «історичний» характер англійського права. Англійці люблять підкреслювати його, подібно тому як французи схильні говорити про раціональність і логічність свого права. Насправді роль традицій і раціоналізму в становленні й розвитку того й іншого права не настільки різні, тому що французьке право, як і англійське, повинне було пристосовуватися до змін і враховувати потреби суспільства, які завжди були й залишаються, загалом, дуже подібними .

В історії англійського права можна виділити чотири основних періоди Перший період передував нормандському завоюванню 1066 року; другий, від 1066 року до встановлення династії Тюдорів (1485 рік), - період становлення загального права, коли воно затверджується, переборюючи опір місцевих звичаїв. Умови цього періоду зробили на правову систему вплив, що відчувається ще й у наш час .Третій період, з 1485 до 1832 року, - розквіт загального права; однак воно змушено було піти на компроміс із додатковою правовою системою, що знайшло своє вираження в «нормах справедливості». Четвертий період - з 1832 року й до наших днів, - коли загальне право зустрілося з небаченим розвитком законодавства й повинне було пристосуватися до суспільства, де постійно підсилюється значення державної адміністрації. а) англосаксонський період (до 1066 року); Є дата, що є основною в історії англійського права, як і в історії самої Англії і Європи, - це 1066 рік, коли Англія була завойована нормандцями. Період, що передував цій даті, в Англії називають періодом англосаксонського права. Римське панування, хоча воно й тривало в Англії чотири сторіччя - від імператора Клавдія до початку V століття, - залишило в Англії не більший слід, ніж кельтський період у Франції або іберійський період в Іспанії. Для істориків англійського права історія права починається з епохи, коли римське панування припинилося й різні племена німецького походження - сакси, англи, юти, датчани - взяли гору в Англії. Саме в цю епоху Англія була звернена до християнства місією святого Августина Кентерберійського (596 рік). Право англосаксонської епохи мало відомо. Після звернення до християнства закони складалися так само, як і в континентальній Європі, з тією лише відмінністю, що писалися вони не на латині, а англосаксонською мовою. Як і інші варварські закони, вони регулювали тільки дуже обмежені аспекти тих суспільних відносин, на які поширюється сучасна концепція права. Тому використання терміна «англосаксонський» для позначення англійського або американського права зустрічає дорікання поза Європейським континентом і здається там абсурдним. Закони Етельберта, складені близько 600 року, включають усього 90 коротких фраз. Закони датського короля Канута (1017-1035 роки), складені чотирма століттями пізніше, набагато більше розроблені й знаменують уже перехід від ери общинно-племінної до феодалізму. Персональний принцип поступається місцем, як і у Франції, територіальному, але діюче право залишається сугубо місцевим, хоча країна й була підлегла єдиному суверенові. До нормандського завоювання не було права, загального для всієї Англії . б) становлення загального права (1066-1485 роки); Само по собі нормандське завоювання не змінило існуючого положення. Вільгельм Завойовник (як невдало його називають) претендував на панування в Англії на підставі спадкоємних титулів, а не в силу права завойовника. Він спеціально заявив про збереження дії англосаксонського права, і навіть у наші дні англійські юристи й судді в ряді випадків згадують і навіть застосовують той або інший закон англосаксонської епохи.

Возрождение исторической памяти справедливо называлось главой державы одной из предпосылок «совместного движения вперед как единого общества, как единой нации, как великого мирового народа». На фоне всепоглощающей «черноты» в писаниях о прошлом, Президент призвал соотечественников искать у Клио прежде всего «примеры человеческого самопожертвования», «преданности ценностям гуманизма, добра и милосердия». Его жизнь живая история украинского национально-освободительного движения 1920-1950-х годов, и тем интереснее ее исследовать. Тем более, что полного жизнеописания повстанческого командарма так и не создано, а мемуары, над которыми он работал по мере сил и здоровья, остались незавершенными. В конце 2006 года издательство «К.И.С.» выпустило нашу совместную с кандидатом юридических наук Геннадием Быструхиным книгу «Повстанська розвдка д точно  вдважно» (из основанной нами военно-исторической серии «Тамн вйни сторя та сучаснсть»). В ней помещены биографические очерки о ведущих деятелях движения ОУН и УПА, среди них и о Василии Куке-«Лемише»

1. Видання в Україні навчальної літератури (історія і сучасність)

2. Правовые системы современности. Мусульманское право

3. Правовая система России во 2-й половине XlX - начале ХХ вв. Судебная реформа

4. Основные правовые системы современности

5. Основные правовые системы современного мира

6. Информационно-правовые системы
7. Англо-саксонская правовая система
8. Англосаксонская правовая система

9. Договор в правовой системе современного Китая

10. Правовые системы современности

11. Основные правовые системы современности

12. Правовые системы в современном мире

13. Правовые системы современности

14. Правовые системы современности

15. Правовая система общества

16. Общая характеристика источников гражданского и торгового права в основных правовых системах современности

Набор "Кухня Laura" с варочной панелью, со звуковыми эффектами (в пакете).
Набор состоит из одного модуля. Этот игровой комплекс идеально подходит для сюжетно-ролевых игр девочек старше 3-х лет. В наборе есть все
1854 руб
Раздел: Кухни
Подушка "Нордтекс. Лондон", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Настольная игра "Викторина первоклассника".
В игре вы найдёте 600 вопросов из разных областей знаний: математики, языкознания, культуры и искусства, биологии, естествознания и
342 руб
Раздел: Викторины

17. Формирование судебно-правовой системы в Англии

18. Основные правовые системы современности

19. Организационно-правовая система управления сельским хозяйством

20. Адміністративно-правова відповідальність в Україні

21. Англо-саксонська правова система

22. Информация в правовой системе
23. Конституция Соединенных Штатов Америки 1787 года. Романо-германская правовая система
24. Личность и правовая система

25. Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

26. Мусульманская правовая система

27. Основные правовые системы современности

28. Правова система України

29. Правовая конвергенция в современной российской правовой системе

30. Правовая система Бразилии

31. Правовая система Великобритании

32. Правовая система России

Потолочная сушилка "Лиана", 1,6 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
586 руб
Раздел: Сушилки потолочные
Набор цветных карандашей "Ergosoft", треугольные, 12 цветов.
Набор цветных карандашей. 12 цветов. Упаковка – картон.
556 руб
Раздел: 7-12 цветов
Деревянная рамка-вкладыш "Фрукты".
Деревянная доска Фрукты - это игровая панель для развития мелкой моторики, внимания, усидчивости и воображения Вашего малыша. Достаньте
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши

33. Правовые семьи и правовые системы

34. Правовые системы современности

35. Роль прецедента в английской правовой системе и его значение в современном правовом мире

36. Фінансово-правова відповідальність, як особливий вид юридичної відповідальності

37. Цивільно-правова відповідальність за порушення лісового законодавства

38. Возможности справочной правовой системы Гарант для управления организацией
39. Справочно-правовая система
40. Справочно-правовые системы

41. Джерела права та правова система Запорізької Січі

42. Международное право как особая правовая система

43. Цивільно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

44. Обязательство как гражданско-правовой институт. Место обязательственного права в системе гражданского права

45. Понятие, назначение и правовая основа паспортной системы Российской Федерации

46. Сучасні форми та системи оплати праці

47. Органы государственного управления юстиции: система, правовое положение, функции, пути реформирования

48. Правовые основы организации и деятельности банковской системы РФ

Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар-лягушонок", оранжевый.
Вашему крохе едва исполнилось 3 годика, а он уже требует дорогой квадроцикл на аккумуляторе, как у взрослых соседских мальчишек? Никакие
2350 руб
Раздел: Каталки
Многоразовые пакеты для хранения детского питания Happy Baby "Baby Food Pouches On-The-Go", 5.
Многоразовые пакеты для хранения детского питания c крышкой — это простой и удобный способ для питания в дороге, на прогулке или в машине.
399 руб
Раздел: Прочие
16 разноцветных восковых смываемых, треугольных мелков.
Мамы и папы могут быть уверены, что выбрав восковые мелки Crayola, они доставят радость своим детям. С их помощью можно нарисовать
419 руб
Раздел: Восковые

49. Основні правові системи сучасності

50. Сучасні форми і системи заробітної плати

51. Конституционно-правовой статус Президента, его положение в системе органов государственной власти

52. Конституционно-правовое регулирование политической системы

53. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи

54. Ліквідність банківської системи України
55. Нормативно-правове забезпечення стратегічної адаптації вітчизняних банків до світової фінансової системи
56. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

57. Історія світової банківської системи

58. Адвентивна флора Чернігівської області: історія формування та сучасний стан

59. Ефективність системи внутрішнього контролю та її визначення

60. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

61. Договор лизинга и его место в системе гражданско-правовых договоров

62. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

63. Международно-правовой договор в системе национального права

64. Нормативно-правовое регулирование системы исполнительной власти

Гель Calgon "3030723", для cмягчения воды и предотвращения образования накипи, 1500 мл.
Гель для смягчения воды и предотвращения образования накипи 2 в 1. Нормативный срок годности товара 24 месяца с момента изготовления.
442 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Подушка "Волк Забивака", 30x33 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Таблетки для посудомоечных машин BIOMIO "BIO-TOTAL" с эфирным маслом эвкалипта, 30 штук.
Экологичные таблетки для посудомоечной машины 7-в-1 "BioMio" эффективно и деликатно, с заботой о посуде, удаляют самые стойкие
502 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

65. Особенности правового положения индивидуальных предпринимателей в системе обязательного социального страхования

66. Правовое положение мировых судей в судебной системе РФ

67. Правовые и организационные формы и методы борьбы с коррупцией в системе государственной службы

68. Правовые основы налоговой системы Республики Казахстан

69. Проблемы гражданско-правового статуса военных организаций в системе Федеральной пограничной службы Российской Федерации

70. Система правового регулирования социального обслуживания детей
71. Сучасна концепція прав людини, її втілення в основних принципах конституційно-правового статусу людини і громадянина
72. Сучасна кримінально-правова кваліфікація злочинів

73. Виборча система України: сучасний стан і перспектива розвитку

74. Автоматизированная система правового сопровождения кредитования юридических лиц

75. Діяльність органів міліції Станіславської області в 1939-1946 роках. Історико-правовий аспект

76. Кримські татари: історія та сучасні проблеми

77. Оптимальність у системах керування

78. Історія і сучасний стан розвитку бібліотек вищих навчальних закладів (на прикладі роботи бібліотеки Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського)

79. Лікувальна ефективність гомеопатичних засобів у немовлят з підвищеною збудливістю внаслідок гіпоксично–ішемічних уражень нервової системи

80. Понятие и система международно-правовых средств обеспечения международной безопасности

Терка для моркови "по-корейски" Regent "Linea Presto".
Терка для нарезки моркови "по-корейски". Материал: нержавеющая сталь, пластик. Размер: 32,7x12,5x2,5 см.
377 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки
Карандаши цветные "Triangle", 12 цветов.
В наборе: 12 цветов. Ударопрочный грифель. Пластиковый корпус треугольной формы. Заточенный наконечник. Диаметр корпуса: 10 мм. Длина: 140
357 руб
Раздел: 7-12 цветов
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см. Цвет: белый.
370 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

81. Ефективність контролю в організації: поняття, основні параметри, система показників, проблеми

82. Перспективи та недоліки сучасної системи контролю навчальних досягнень учнів

83. Сучасні системи професійного навчання

84. Партійні системи: сутність і типи

85. Сучасна українська державність

86. Соціологія груп - історія розвитку та сучасна проблематика
87. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин
88. Історія спортивних споруд. Сучасні спортивні споруди для легкої атлетики

89. Історія сучасної філософії

90. Напрямки оптимізації системи правового регулювання оподаткування операцій на ринку цінних паперів

91. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

92. Сучасні форми і системи заробітної плати

93. Сучасні тенденції розвитку логістики та логістичні системи

94. Происхождение Солнечной системы и Земли

95. Вселенная, Галактика и Солнечная система

96. Происхождение и развитие солнечной системы

Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: белый.
329 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: красный).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные

97. Солнечная система в центре внимания науки

98. Обзор солнечной системы

99. Солнечная система (Солнце, Земля, Марс)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.