Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Педагогічна взаємодія і механізм співробітництва педагога й учнів

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Реферат Обсяг роботи: 45 стор., 21 джерело літератури. Мета курсової роботи - розкрити сутність педагогічної взаємодії і механізм співробітництва педагога й учнів. Об’єкт дослідження – педагогічна взаємодія. Предмет дослідження – способи педагогічної взаємодії Завдання дослідження: провести літературний огляд з питання педагогічної взаємодії та розглянути поняття «педагогічної взаємодії» та «педагогічного спілкування»; розглянути способи та стилі педагогічної взаємодії та правила педагогічного спілкування у взаємодії педагога та учнями або студентами; дослідити особливості педагогічної взаємодії у дистанційній формі навчання та відмінності від класичної форми; зробити висновки. Методи дослідження: теоретичний, аналітичний, описовий, порівняльний, історичний, пошуковий. Педагогіка, особистість, освіта, навчально-виховний процес, учень, студент, вчитель, педагог, педагогічна взаємодія, суб'єкт-суб'єктні відносини, діалог, спілкування, спільна діяльність, співробітництво Зміст Вступ Розділ І. Методологічні засади теорії педагогічної взаємодії 1.1 Літературний огляд з проблем педагогічної взаємодії 1.2 Поняття педагогічної взаємодії 1.3 Поняття педагогічного спілкування Розділ 2. Стратегії та способи педагогічної взаємодії 2.1 Особистісно-орієнтована стратегія педагогічної взаємодії 2.2 Стилі педагогічної взаємодії 2.3 Правила педагогічного спілкування у взаємодії Розділ 3. Особливості педагогічної взаємодії суб’єктів дистанційного навчального процесу Висновки Список використаних джерел Вступ Актуальність теми курсової роботи. Загальна проблема, що досліджується курсовій роботі, лежить у площині завдань нової освітньої філософії: спрямування навчально-виховного процесу на формування духовного світу особистості, утвердження загальнолюдських цінностей, розкриття потенційних можливостей та здібностей учнів. Як зазначено в Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті, пріоритетним стає особистісно-орієнтований підхід, який забезпечує найсприятливіші умови для розвитку й самореалізації особистості, що передбачає наявність педагогічної взаємодії, суб'єкт-суб'єктних відносин, діалогічного спілкування. Сенсом спільної діяльності або взаємодії в навчальному процесі є співробітництво його учасників. У процесі співробітництва відбувається перебудова рольових відносин педагога й учнів у рівноправні. Ідея співробітництва, діалогу, партнерства у взаємовідносинах суб'єктів навчальної діяльності - одна з основних у педагогіці останніх років. Проте її реалізація в практичній діяльності відбувається з великими труднощами. Педагоги, як правило, не вміють перебудувати свою діяльність. Це пов'язано у першу чергу з тим, що педагог не знає механізмів суб'єкт-суб'єктної взаємодії з учнями на основі діалогу, не завжди розуміє, що поглиблення змісту спільної діяльності, якість і ефективність освіти досягається не інтенсифікацією заходів, які проводяться, а перш за все розвитком творчого характеру спілкування, підвищенням його культури. Таким чином, тема курсової роботи вважається актуальної на сучасному етапі розвитку освіти в Україні.

Мета курсової роботи - розкрити сутність педагогічної взаємодії і механізм співробітництва педагога й учнів. Об’єкт дослідження – педагогічна взаємодія. Предмет дослідження – способи педагогічної взаємодії Завдання дослідження: провести літературний огляд з питання педагогічної взаємодії та розглянути поняття «педагогічної взаємодії» та «педагогічного спілкування»; розглянути способи та стилі педагогічної взаємодії та правила педагогічного спілкування у взаємодії педагога та учнями або студентами; дослідити особливості педагогічної взаємодії у дистанційній формі навчання та відмінності від класичної форми; зробити висновки. Методи дослідження: теоретичний, аналітичний, описовий, порівняльний, історичний, пошуковий. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел. Розділ І. Методологічні засади теорії педагогічної взаємодії 1.1 Літературний огляд з проблем педагогічної взаємодії Вся сукупність змін, що відбуваються в економічній, політичній, соціальній і духовній сферах життя суспільства, призвела до гострої необхідності пошуку й імплементації нових стратегій у системі освіти з урахуванням потреб суспільства. Внаслідок цих перетворень сучасний розвиток вищої освіти являє собою складний, неоднозначний і суперечливий процес. У ньому виділяються різні аспекти й нові завдання, що стоять перед системою вищої освіти. Уся діяльність у реальному світі, починаючи від функціонування людини до її відчуття самої дійсності, ґрунтується на різноманітних типах взаємодії, які вона використовує як засіб пізнання або знаряддя. Педагогічна взаємодія є частиною цієї глобальної взаємодії. Реалізація курсу України на європейську інтеграцію, загальна перебудова системи вищої освіти, впровадження нових педагогічних технологій постійно збагачують науку новими термінами, тим самим посилюють потребу в подоланні існуючих розходжень між вітчизняними та зарубіжними поняттєвими системами. На необхідність розв’язання різноманітних проблеми, пов’язаних із розвитком ідеї педагогічної взаємодії, вказують сучасні українські вчені – педагоги О.В. Глузман, О.М. Друганова, С.Т. Золотухіна, М.Б. Євтух, В.С. Курило, О.М. Микитюк, С.О. Микитюк, В.К. Майбородова, Н.С. Побірченко, Н.В. Пузиркова, О.А. Рацул та ін. Низка дослідників (Н.В. Єлізарова, М.И. Фрумін, Г.А. Цукерман, Е.В. Чудінова й ін.) звертається до особливостей навчальної взаємодії. Роботи закордонних авторів (Р. Селман, О. Стауфорд, М. Фландерс, М. Хаузен) розглядають взаємодію, або інтеракцію, у навчанні, виходячи з положень гуманістичної й когнітивної психології. Навчанню в малих групах співробітництва («coopera ive lear i g”) присвячені роботи Р. Славіна («S ude eam lear i g навчання у команді»), Девіда Джонсона й Роджерса Джонсона («Lear i g oge her Учимося разом»), Шломо Шаран («дослідницька діяльність в групах»), а також Ел. Аронсон («Jigsaw / Ажурна пилка»), Спенсер, Каган й ін. Емоційно – комунікативну сторону навчальної взаємодії аналізують у своїх працях Е.И. Бєленкіна, Л.В. Жарова, В.В. Котов, М.М. Рибакова, М.В. Сєдова, Р.Х

. Шакуров та ін. Як соціально-психологічний процес розглядають співробітництво з дітьми М.А. Вейт, Б.Г. Огаянц, О.В. Суботський. Позиція дорослого у співробітництві з підлітками представлена як прояв педагогічної творчості в роботах А.С. Белкіна, І.Д. Демакової, В.А. Кан-Калика, М.Д. Никандрова . Проблемам комунікативної підготовки майбутнього педагога присвячено велику кількість досліджень як психологів так і педагогів: теоретико-методологічні основи професійного спілкування ( Киричук А.В., Максименко С.Д., Орбан Л.Є., Савенкова Л.О., Синиця А.А., Семиченко В.А., Титаренко Т.М., Яценко Т.С.); проблеми педагогічної взаємодії (Бал Г.А., Вієвська М.Г., Власенко В.В., Кондрашова Л.В., Нечаєва Л.В.); формування у майбутнього вчителя індивідуального стилю педагогічного спілкування (Андрєєв А.А., Галузяк В.М., Мешко Г.М. ); формування комунікативних вмінь і навичок (Білоусова З.І., Кирилова І.Г., Васильєва М.П., Каплинський В.В., Косова Н.М., Коць М.А., Шепеленко Т.Я); способи комунікативної підготовки вчителя (Березюк О.Р., Наумов В.П.); культура педагогічного спілкування (Байкін Ф.Ф., Грехньов В.С., Гриценко Т.С., Ільяєва І.А., Омельченко С.Д.) . Незважаючи на широке коло існуючих досліджень, що розвивають різні аспекти «педагогічної взаємодії» («педагогіку взаємодії» (А.С. Белкін, І.А. Зимова, Є.В. Коротаєва, А.І.Кравченко, М.І. Щевандрін); «педагогіку підтримки» (О.С. Газман, Н.М. Михайлова, С.М. Юсфін); «педагогіку співробітницької взаємодії» (Л.В. Байбородова); організацію навчальної взаємодії в колективних, кооперативних, групових формах роботи (А.І. Донцов, Х.Й. Лийметс, А.В. Петровський, В.В. Фляків, Д.І. Фельдштейн, Г.А. Цукерман, С.Г. Якобсон), раціонально – психологічний напрямок (П.П. Блонський, Г.О. Гордон, А.Г. Калашников, А.В. Луначарський, А.П. Пинкевич, Л.М. Рубінштейн)), на цей момент, не можна говорити про існування цілісної характеристики ідеї «педагогічної взаємодії» як міждисциплінарної, психолого-педагогічної проблеми. До того, як цілісна технологія, ідея «педагогічна взаємодія» ще не отримала втілення у будь-якій моделі, яка би мала чітко відпрацьований нормативно-термінологічний апарат, який є таким необхідним на теперішньому етапі реформування принципів побудови системи вищої освіти України . Отже, можна зробити висновок, що незважаючи на широке коло існуючих досліджень, що розвивають різні аспекти «педагогічної взаємодії», на цей момент, не можна говорити про існування цілісної характеристики ідеї «педагогічної взаємодії» як міждисциплінарної, психолого-педагогічної проблеми. 1.2 Поняття педагогічної взаємодії Термін «педагогічна взаємодія» як поняття в науковій літературі трактується неоднозначно. У філософії взаємодія розглядається як категорія, що відображає процеси впливу різних об’єктів один на одного, їх взаємообумовленість, взаємоперехід, зміну стану (О.О. Бодальов, Л.П. Буєва, Б.Ф. Ломов, Б.Д. Паригін) . В психології термін «міжособистісна взаємодія» розуміється як сукупність зв’язків і взаємовпливів людей, що відбуваються в процесі спільної діяльності. В.А. Кан-Калік і Н.Д. Нікандров, вивчаючи соціально-психологічну взаємодію, розглядають її як механізм спілкування і ототожнюють її з процесом співтворчості.

 Синодальними установами Української Православної Церкви є: а) Учбовий Комітет при Священному Синоді Української Православної Церкви; б) Канонічна комісія при Священному Синоді Української Православної Церкви; в) Відділ зовнішніх церковних зв'язків Української Православної Церкви; г) Комісія у справах монастирів Української Православної Церкви; д) Комісія з канонізації святих при Священному Синоді Української Православної Церкви; е) Синодальна богословська комісія Української Православної Церкви; є) Синодальний відділ благодійності та соціального служіння Української Православної Церкви; ж) Синодальний відділ по взаємодії зі Збройними Силами та іншими військовими формуваннями України; з) Синодальний відділ релігійної освіти, катихізації та місіонерства Української Православної Церкви; и) Синодальний відділ у справах молоді; і) Синодальний відділ з архітектури, будівництва та охорони пам'яток церковної архітектури Української Православної Церкви; ї) Синодальний відділ «Місія духовної просвіти»; й) Синодальний відділ

1. Правові засади співробітництва України і Європейського союзу

2. Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю

3. Напрями співробітництва України та Угорщини

4. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках

5. Співробітництво Україна-СОТ і проблема глобальної лібералізації

6. Українсько-словацькі відносини: формування системи міждержавного співробітництва (1990-ті роки)
7. Польсько-українське співробітництво на сучасному етапі
8. Міжнародне співробітництво в реалізації глобальних екологічних проектів

9. Транскордонне співробітництво

10. Взаємодія та взаєморозуміння в контексті культури ділового спілкування

11. Алкоголізм і наркоманія як соціально-педагогічна проблема

12. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

13. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

14. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

15. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

16. Господарський механізм

Декоративная наклейка-ростомер "Ракета", арт. EZG-1001.
Размер: 40x75 см.
366 руб
Раздел: Ростомеры
Набор для составления букета из мягких игрушек "LOVE", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки
Именная кружка с надписью "Любимая бабушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки

17. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

18. Порівняльний аналіз механізмів рефінансування комерційних банків

19. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя: сучасний стан, перспективи

20. Кредитний механізм в комерційних банках

21. Механізм реалізації форфейтингу

22. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності
23. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення
24. Емоції та їх значення, механізм виникнення емоцій

25. Механізм правового регулювання

26. Посвідчення договорів відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів

27. Взаємодія паблік рилейшнз із засобами масової інформації

28. Механізм обслуговування системних викликів

29. Господарський механізм античного рабства Давньої Греції

30. Взаємодія із засобами масової інформації: особливості та практичні поради

31. Значення місцевих неспецифічних протеолітичних механізмів у розвитку виразкових уражень шлунково-кишкового тракту

32. Особливості механізмів розвитку, клінічних проявів, перебігу і терапія червоного плоского лишаю з супутніми мікотичними ураженнями

Карандаши чернографитные Faber-Castell "GRIP 2001", 12 штук с 2 ластиками и точилкой.
Набор серии GRIP 2001 состоит из 12 карандашей твердости HB без ластика, точилки с тремя отверстиями, двумя ластиками-колпачками, отлично
692 руб
Раздел: Чернографитные
Шлем защитный Ok baby "No shock" (цвет: бежевый), размер: 44/52.
Детский шлем OK Baby No Shock защищает голову малыша, родничок и самые чувствительные зоны, от всевозможных ударов и падений. No Shock
2584 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Грибы на поляне (9 штук).
Возраст: 1-4 года. Размер основы: 12,5х12,5 см. Размер самого маленького грибка 3,5 см, большого - 5 см. Грибы надеваются на штырьки
350 руб
Раздел: Из дерева

33. Взаємодія національних правових систем як принцип міжнародного приватного права

34. Міжнародна торгівля. Механізм функціонування та регулювання

35. Механізм прийняття рішень в менеджменті

36. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

37. Стилі керівництва і їх вплив на самозатвердження і розвиток співробітників

38. Взаємодія людини й колективу
39. Взаємодія суб’єктів навчального процесу на уроці іноземної мови
40. Ліворукість як педагогічна проблема в початкових класах

41. Педагогічна діяльність Миколи Івановича Пирогова

42. Педагогічна експертиза шкільних підручників

43. Педагогічна практика

44. Педагогічна роль оцінки на сучасному етапі

45. Підготовка дітей до навчання в школі як психолого-педагогічна проблема

46. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

47. Політичня система як механізм влади

48. В’язка взаємодія вихорових структур зі зсувною течією

Пенал, 1 отделение, 20x14x4 см, серый/зеленый.
Пенал школьный с 2 откидными планками, для канцелярских принадлежностей. Размер: 20x14x4 см. Застежка: молния. Количество отделений:
317 руб
Раздел: Без наполнения
Смываемые фломастеры "Супер чисто" с толстым наконечником, 8 штук.
В картонной коробке 8 разноцветных фломастеров. Они выполнены из качественных экологически чистых материалов. Созданные на основе
393 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пломба свинцовая 10 мм, упаковка 1 кг.
Рекомендуется использовать совместно с витой проволокой или шпагатом. Устанавливается с помощью пломбиратора. Применение свинцовых пломб
362 руб
Раздел: Прочее

49. Механізм важіля

50. Проект вузлів і механізмів зливковоза

51. Індустріально-педагогічна психологія

52. Психо-педагогічна характеристика дітей молодшого шкільного віку

53. Діагностика та формування у співробітників органів внутрішніх справ мотивації професійного самовдосконалення

54. Взаємодія культури, особистості й природи
55. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними до алкоголізму
56. Типологія сімей. Соціально-педагогічна робота з проблемними сім’ями

57. Взаємодія видів транспорту

58. Механізм суперіонної провідності твердих діелектриків

59. Механізм дії інвестиційного ринку. Ринок інвестицій та інвестиційних товарів

60. Фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин України

61. Механізм та кінетика екстрагування цільових компонентів з насіння амаранту

62. Економічний механізм природокористування

63. Економічний механізм природокористування та природоохоронної діяльності

64. Концесія як механізм розвитку економіки держави

Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Палитра", цвет: аметистовый, 70х130.
Полотенца махровые гладкокрашеные изготовлены из 100% хлопка, плотность 300 г/кв.м. Размер: 70х130 см.
361 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Ранец "Космо", 36х29х18 см.
Ранец продуманный до мелочей, который: - включает множество светоотражающих элементов; - оснащен регулируемыми по высоте лямками и
1848 руб
Раздел: Без наполнения
Настольная игра "Колонизаторы", 4-е русское издание.
Желанию осваивать новые земли всегда сопутствует отвага – этих двух элементов у колонизаторов огромного острова Катан в избытке. На новых
1990 руб
Раздел: Классические игры

65. Механізм та результати конкуренції промислових капіталів

66. Механізм фіскальної політики держави

67. Прибуток підприємства та механізм його розподілу

68. Біологічна роль кальцію в організмі людини і тварин

69. Біологічні ритми серцево-судинної системи: механізми вікових змін та можливі шляхи їх корекції

70. Медико-психологічна характеристика невротичних розладів у музично-педагогічних працівників
71. Вчителі-новатори та їхні авторські технології у рамках педагогіки співпраці
72. Педагогічне спілкування

73. Психолого–педагогічні проблеми спілкування викладача та студента

74. Сутність і зміст педагогічної етики

75. Зміст і форми роботи соціального педагога з різними типами сімей

76. Популізм як специфічна політична технологія

77. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

78. Квантово-механічна теорія будови речовини

79. Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності підприємства СП "Шахта ім. В.І. Леніна"

80. Імпресіонізм, модернизм, символизм, експрессионизм...

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike Air (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на надувных колесах – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
4200 руб
Раздел: Трехколесные
Набор детской мебели "Растем вместе" (цвет: орех).
Качественная детская мебель всегда отличается от взрослой, так как производится с учетом строения тела малыша и того, что он быстро
4541 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор мисок Mayer & Boch "Земляника".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы

81. Фразеология (Поняття про фразеологізм)

82. Профессиональное мастерство социального педагога

83. Педагоги-новаторы. Ш.А.Амонашвили

84. Особенности работы социального педагога - реабилитатора с трудными подростками

85. Выдающийся советский психолог и педагог П.П. Блонский

86. Личностные качества педагога
87. Механўзми двигуна (Детали двигателя)
88. Личностные качества педагога

89. Мода и философия

90. МЕТОДИКА АУДИТА ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ (МЕТОДИКА АУДИТУ ВИТРАТ ПIДПРИEМСТВ ТОРГIВЛI НА МАТЕРIАЛАХ СП "ПОЛIСЕРВIС")

91. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

92. Міський бюджет: пріоритети та механізми

93. Салічна правда

94. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

95. Готическая мода

96. Епоха Відродження, її гуманістичний зміст

Точилка механическая "Classic", черная.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Цвет корпуса - черный!
317 руб
Раздел: Точилки
Кружка "Котик белый".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки
Магнитная игра "Пингвины на параде".
Если вы любите игру «Пингвины на льдине», то вам придется по вкусу и эта игра! Это новое магнитное путешествие маленьких забавных
512 руб
Раздел: Игры на магнитах

97. Маньеризм в моде

98. Дуалізм «конфуціанство – даосизм» у китайському культурному світогляді.

99. Международная маркетинговая программа СП «Инволюкс» ООО


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.