Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Організація і методика аудиту

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Вступ За період незалежності в Україні створено національну систему аудиту, покликану сприяти розвиткові національного господарства та демократизації суспільного життя країни. Структура, забезпечення й функціонування цієї системи продовжують удосконалюватися. Реформування слід брати до уваги, що аудит як функція загальносуспільних інтересів, відрізняється від інших форм контролю і мотиваційними чинниками, і специфікою підходу до діяльності господарюючих суб'єктів, що підлягають перевіркам. Тому набувають дедалі більшого значення його економіко-правові цілі та функції, що полягають у захисті інтересів користувачів фінансової звітності Сьогодні, особливо у найближчій перспективі, зафіксована у преамбулі Закону України «Про аудиторську діяльність» мета аудиту переміщується у площину загальнонаціональної безпеки. Особливого значення набуває аудит активів, тобто контрольованих підприємствами ресурсів, використання яких забезпечує отримання майбутніх економічних вигід. Важливість аудиту активів обумовлена тим, що втілена в них вигода являє собою економічний потенціал господарюючих суб'єктів. З огляду на те, що кожна із його складових має сприяти отриманню економічних вигід, аудит активів включає з'ясування ефективності використання економічного потенціалу, що не завжди передбачає проведення державного фінансового контролю. Внутрішній аудит являє собою той елемент системи управління підприємствами, відсутність якого унеможливлює та руйнує внутрішньо-корпоративний менеджмент. Постає невідкладна необхідність поширення внутрішнього аудиту на акціонерні товариства, холдингові компанії, інвестиційні фонди та інші корпоративні структури. Відповідних змін потребує також стратегія здійснення зовнішнього аудиту на мікроекономічному рівні. На відміну від державного фінансового контролю, який має виразно імперативний характер, спрямовуючись на виявлення порушень та дедалі жорсткіше покарання за їх допущення, аудит здійснюють, як правило, із запобіжними намірами. В умовах необхідності виведення багатьох підприємств із кризового стану набувають вагомості діагностичний, профілактичний, санаційний та інші види аудиту, що мають запобіжний, превентивний характер. Щодо мікроекономічного рівня фінансів держави, ці форми контролю є уособленням індуктивного підходу. Водночас дотримання системності управління потребує, щоб організація контролю ґрунтувалась і на засадах дедуктивного підходу. 1. Аудит фінансових результатів Результати фінансово - господарської діяльності підприємств визначаються на завершальній стадії виробничої і збутової діяльності. Основним критерієм діяльності підприємства є отримання доходу. Доходи (згідно ПБО 3 &quo ;Звіт про фінансові результати&quo ; - збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу. Відповідно до ПБО 15 &quo ;Доходи&quo ; повинні відображатися в звіті про фінансові результати, в балансі і в звіті про рух грошових коштів. В звіті про фінансові результати відображають доходи звітного періоду. Тому починаючи перевірку, аудитор повинен ознайомитися з балансом та звітом про фінансові результати (Ф №2), звітом про рух грошових коштів (Ф№3), що дасть можливість зорієнтуватися в джерелах формування доходу підприємства, мати загальну оцінку фінансового стану підприємства, ефективності виробництва.

Потім проводиться аудит в розрізі джерел формування балансового прибутку. Джерелами інформації для аудиту є дані ж/о № 11,12, відомості №16 або відповідних машинограм при застосуванні комп’ютерної форми обліку з рахунків 701,702,703,704. За Кредитом рахунків відображається збільшення (одержання) доходу, за Дебетом - належна сума непрямих податків (Акцизного збору, ПДВ). Особлива увага звертається на відображення фінансових результатів при наявності бартерних операцій, експорту продукції, погашення заборгованості працівникам з оплати праці готовою продукцією підприємства. Завданням аудиту є: 1. Оцінка динаміки показників формування прибутку, обґрунтованості фактичної величини утворення прибутку. 2. Виявлення і вплив різних факторів на величину прибутку. 3. Оцінка можливих резервів подальшого зростання прибутку на основі оптимізації витрат виробництва. Складовою частиною ревізії фінансових результатів є аналіз фінансового стану підприємства, у процесі якого слід дати оцінку фінансової стійкості й платоспроможності, зокрема розрахувати коефіцієнти і показники ліквідності й фінансової активності. Отримані коефіцієнти необхідно порівняти із встановленими оптимальними критеріями, з даними за попередній період і аналогічними показниками на споріднених підприємствах або із середньогалузевими даними. Таким чином, ревізія фінансових результатів має виявити внутрішні резерви поліпшення фінансового стану підприємства, сприяти попередженню банкрутства та визначенню перспектив розвитку виробництва в умовах ринкових відносин. Таблиця 1 Програма аудиту фінансових результатів № з/п Перелік аудиторських процедур за розділами аудита Джерела перевірки Назва робочих документів аудитора 1 Перевірка стану бухгалтерського обліку та контролю операцій, пов’язаних з реалізацією продукції, товарів, робіт, послуг Наявність та аналіз матеріалів інвентаризації заборгованості покупців за продану продукцію, товари, виконану роботу, надані послуги. Документальне обґрунтування та законність утворення заборгованості, реальність її погашення. Виявлення сумнівних розрахунків та незатребуваної заборгованості. Відповідність показників з даними синтетичного й аналітичного обліку. Робочі записи 2 Перевірка повноти та правильності розрахунків з покупцями та замовниками Наявність та правильність оформлення договорів і первинних документів на реалізовану продукцію, товари, виконання робот, надання послуг. Відповідність даних первинних документів договорам і обліковим регістрам. Повнота та правильність відображання розрахунків з покупцями і замовниками на рахунках бухгалтерського обліку, в облікових регістрах. Обґрунтованість та правильність відображення на рахунках бухгалтерського обліку одержаних авансів при попередній оплаті. Своєчасність розрахунків покупців та замовників за реалізовану продукцію, виконані роботи, надані послуги. Повнота та правильність оприбуткування готівки за реалізовану продукцію, товари, надані послуги. Своєчасність виставлення розрахунків покупцям та замовникам. Перевірка дотримання порядку списання дебіторської заборгованості покупців та замовників.

Робочі записи 3 Узагальнення результатів перевірки циклу продажу й отримання доходу(виручки) Оцінка значущості виявлених помилок і їх вплив та вірогідність фінансової звітності Робочі записи 4 Правильність віднесення на собівартість продукції: Матеріальних витрат; Витрат на оплату праці; Відрахувань на соціальні нестатки; Амортизаційних відрахувань на відновлення основних засобів і нематеріальних активів; Інших витрат. Процедура: суцільна перевірка документів, вибіркове спостереження, тематична перевірка Первинні документи; Планові кошториси і калькуляції; Розробча таблиця “Розподіл витрати матеріалів за обліковими цінами”; Розробча таблиця “Розподіл заробітної плати, премій, створення резерву на відпустку, розподіл відрахувань на соціальні заходи”; “Зведення розподілу зворотних відходів”; Розробча таблиця “Розрахунок амортизації основних засобів”; ОЗ-14, ОЗ-15, ОЗ-16; Розробча таблиця “Розрахунок зносу МШП”; “Листки-розшифровки”; “Зведення розподілу витрат на утримання та експлуатацію машин і устаткування”; “Калькуляційне зведення нормативної собівартості браку”; тощо. Робочі записи 5 Правильність визначення та обліку незавершеного виробництва. Процедура: суцільна перевірка документів, вибіркове спостереження, тематична перевірка Акти прийому-здачі готової продукції на склад; Відомість обліку балансової вартості матеріальних активів; Робочі записи 6 Правильність обліку і списання: Витрат допоміжних виробництв; Загальновиробничих витрат; Витрат обслуговуючих і інших господарств; Напівфабрикатів власного виробництва; Браку у виробництві; Витрат майбутніх періодів; Процедура: вибіркове спостереження, тематична перевірка Первинні документи; Відомості: “Розподілу послуг допоміжних виробництв”; “Розподілу загальновиробничих витрат”; “Зведення розподілу цехових витрат”; “Довідка-розрахунок про розподіл витрат майбутніх періодів”; Акти на виправлення браку і т.д. Робочі записи 7 Правильність складання кореспонденції по рахунках обліку витрат (23, 24, 91). Відповідність записів аналітичного обліку по вищевказаних рахунках, записам у журналах-ордерах (5 і 5А), головній книзі і формам бухгалтерської звітності. Процедура: суцільна перевірка документів, вибіркове спостереження, тематична перевірка Відомості і журнали-ордери по рахунках 23, 24, 91 Робочі записи 8 Правильність калькулювання витрат по об'єктах обліку. Процедура: перевірка документів по вибіркових об'єктах калькулювання, тематична перевірка Калькуляції собівартості виробництва по окремих видах готової продукції Робочі записи 2. Аудит розрахунків по страхуванню, які проводяться від фонду оплати праці Метою аудиту розрахунків із соціального страхування є перевірка правильності, повноти і своєчасності здійснення відрахувань за всіма видами оплати праці за відповідний період та перевірка своєчасності перерахування внесків і законності використання коштів Фонду соціального страхування. Перевірку розрахунків доцільно починати з встановлення, чи є підприємство платником перелічених платежів за чинним законодавством.

Роздл II ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦ¶ Стаття 8. Сфера державного регулювання оплати прац Держава здйсню регулювання оплати прац працвникв пдпримств усх форм власност шляхом встановлення розмру мнмально заробтно плати та нших державних норм  гарантй, встановлення умов  розмрв оплати прац кервникв пдпримств, заснованих на державнй, комунальнй власност, працвникв пдпримств, установ та органзацй, що фнансуються чи дотуються з бюджету, регулювання фондв оплати прац працвникв пдпримств-монополств згдно з перелком, що визначаться Кабнетом Мнстрв Украни, а також шляхом оподаткування доходв працвникв. Умови розмру оплати прац працвникв установ та органзацй, що фнансуються з бюджету, визначаються Кабнетом Мнстрв Украни, крм випадку, передбаченого частиною першою статт 10 цього Закону. ( Стаття 8 в редакц Закону N 20/97-ВР вд 23.01.97 ) Стаття 9. Умови визначення розмру мнмально заробтно плати Розмр мнмально заробтно плати визначаться з урахуванням: вартсно величини мнмального споживчого бюджету з поступовим зближенням рвнв цих показникв в мру стаблзац та розвитку економки крани; загального рвня середньо заробтно плати; продуктивност прац, рвня зайнятост та нших економчних умов

1. Організація і методика аудиту доходів підприємства

2. Організація і методика проведення аудиту касових операцій

3. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

4. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

5. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

6. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту
7. Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі
8. Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"

9. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з панеллю керування"

10. Організація та методики,проведення занять із застосування методів проблемного навчання

11. Організація і методика податкового контролю

12. МЕТОДИКА АУДИТА ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ (МЕТОДИКА АУДИТУ ВИТРАТ ПIДПРИEМСТВ ТОРГIВЛI НА МАТЕРIАЛАХ СП "ПОЛIСЕРВIС")

13. Суспільна організація життя слов

14. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

15. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

16. Організація праці менеджера

Фигурка новогодняя "Олень" большой (30 см).
Материал: фанера. Цвет: серый. Размер подставки: 23х5х0,7 см. Размеры оленя: - высота: 31 см. - длина: 30 см. - толщина: 0,7 мм. Размер
550 руб
Раздел: Прочие фигурки
Стул-стол для кормления Вилт "Алекс" (бежевый).
Удобный стульчик-трансформер для кормления Вашего малыша. Можно использовать без столешницы, поэтому по мере взросления вашего малыша, вы
1337 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Пластиковое лото. Силуэты. Комплект из трех игр.
Набор «Силуэты» – это комплект из трёх развивающих игр. В него входит: 9 картонных двухсторонних карт с рисунками, 54 прозрачные
549 руб
Раздел: Лото детское

17. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

18. Організаційна система управління природокористуванням України

19. Організація оплати праці на підприємстві

20. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

21. Організація обліку грошових коштів

22. Організація евакуаційних заходів
23. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою
24. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

25. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

26. Організація банківської справи

27. Організація біржової торгівлі

28. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

29. Організація діяльності "ПриватБанку"

30. Організація кредитної роботи в комерційному банку

31. Організація та планування кредитування

32. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

Глобус «Двойная карта» рельефный, с подсветкой, на подставке из дерева.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 000 000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1692 руб
Раздел: Глобусы
Домик для кукол "Коттедж Конфетти".
Игрушка собирается ребёнком с помощью взрослого и предназначена для игры с куклами высотой до 30 см. В наборе: стена с окнами - 8 штук,
4433 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов
Защитные шторки для автомобиля на присосках Chicco Safe "Паравозик", с сумкой в комплекте, 2.
Предназначены для автомобиля, они защитят вашего малыша от солнечных лучей и перегрева. Крепятся к стеклу присосками. Рисунок в виде
880 руб
Раздел: Прочее

33. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

34. Організація будівельного майданчика

35. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

36. Організація робочого місця бухгалтера

37. Рівні організації організму людини

38. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу
39. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна
40. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

41. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

42. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

43. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

44. Внутрішній аудит організації

45. Методика аудита расчетов по заработной плате

46. Методика аудиту грошових коштів

47. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

48. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

Антипригарный коврик, многоразовый, 33x40 см.
Антипригарный коврик используется для выпечки кондитерских и хлебобулочных изделий, приготовления пиццы, запекания мяса и рыбы без
311 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Штора для ванной "Рыжий кот", арт. SC-РЕ09.
Штора для ванной Рыжий кот SC-РЕ09 изготовлена из 100% полиэстера с тефлоновой пропиткой. Материал ценится за свою устойчивость ко
364 руб
Раздел: Занавески
Лоток (сортер), 4 отделения, вертикальный, сборный.
- предназначен для сортировки и временного хранения документов различных размеров, писем, счетов и другой документации - устойчивый на
317 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

49. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

50. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

51. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

52. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

53. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

54. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї
55. Організація документування господарських операцій
56. Організація облікового процесу на підприємстві

57. Організація обліку

58. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

59. Організація обліку власного капіталу підприємства України

60. Організація обліку запасів на підприємствах

61. Організація обліку на підприємстві

62. Організація обліку орендних операцій

63. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

64. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

Занимательная пирамидка большая.
Эта пирамидка станет для ребенка хорошей игрушкой для игр в песочнице и для игр в воде. Предназначение пирамидки состоит в том, чтобы
329 руб
Раздел: Пластиковые
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Пеленка Золотой Гусь непромокаемая (трехслойная, на резинке, 120х60 см).
Удобные, дышащие, непромокаемые наматрасники избавят Вас от волнений и беспокойства, обеспечат сохранность матрасу. Надёжно фиксируются
370 руб
Раздел: Наматрасники

65. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

66. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

67. Організація управлінського обліку

68. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

69. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

70. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації
71. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)
72. Становлення професійних бухгалтерських організацій

73. Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована)

74. Аудит в організації

75. Аналіз факторів територіальної організації Стаханово–Алчевського промислового вузла

76. Громадські організації як вид об’єднань громадян

77. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

78. Організації (органи) господарського керівництва

79. Організаційно-правові форми малого бізнесу. Контракти

80. Організація захисту державної таємниці в Росії

Нумератор автоматический "Attache", 6 разрядов, 4,8 мм.
Нумератор автоматический 6-ти разрядный, размер шрифта 4,8 мм. Металлический корпус. При нажатии на ручку нумератора на бумаге появляется
794 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья
Игра настольная "7 на 9".
Быстрая игра для 2-4 человек. Суть игры в том, что необходимо быстро считать в уме и ещё быстрее действовать — бросать подходящую карту,
390 руб
Раздел: Игры в дорогу

81. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

82. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

83. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур

84. Правова організація працевлаштування громадян

85. Центральна виборча комісія: правовий статус і організація роботи

86. Організація видавничій справи
87. Організація баз даних
88. Поняття про інформаційну систему. Способи організації інформаційної бази

89. Застосування в інформаційній діяльності організації або установи експертних систем

90. Організація постачання промисловими товарами цивільного населення України у 1943-1944 рр.

91. Перехід від родоплемінної організації первісних часів до перших державних утворень

92. Створення Організації Об’єднаних Націй

93. Організація науково-інформаційної діяльності

94. Організація обслуговування споживачів за типом "шведського столу" або "шведської лінії"

95. Організація спеціалізованого цеху з виробництва м’ясних напівфабрикатів

96. Прийом контрасту як основний засіб організації художнього матеріалу у творі В.Г. Короленка "Діти підземелля"

Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, оранжевая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: оранжевый.
442 руб
Раздел: Прочие
Дорожная косметичка, 21x15x12 см, арт. 82629.
Стильная косметичка выполненная из современных полимерных материалов, станет отличным современным подарком и займет достойное место среди
324 руб
Раздел: Дорожные наборы
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: розовый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные

97. Лексико-граматична організація українських військових команд

98. Маркетингова програма організації виробництва і реалізації інноваційної продукції

99. Організація збутової діяльності на підприємстві


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.