Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Судовий захист прав та свобод людини і громадянина у сфері виконавчої влади

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

міністерство освіти і науки україни ХМЕЛЬНИЦЬКЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ЗАОЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ВІДДІЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ „ПРАВОЗНАВСТВО” Навчальна дисципліна: адміністративне право України КОНТРОЛЬНА РОБОТА Варіант № 10 Виконав: Киричук Н.О., студент третього курсу, група №2 ВПО Перевірив: Хмельницький 2007 План 1. Дайте загальну характеристику питанням запровадження в Україні адміністративної юстиції як форми судового захисту прав та свобод людини і громадянина у сфері виконавчої влади 2. Проаналізуйте організацію, завдання та основні функції міліції Завдання 4. Нормативно-правові акти та література 1. Дайте загальну характеристику питанням запровадження в Україні адміністративної юстиції як форми судового захисту прав та свобод людини і громадянина у сфері виконавчої влади. Виникнення та розвиток інституту адміністративної юстиції значною мірою пов'язано з втіленням у життя теорії розподілу влади. Завдяки цьому постійно зростала роль судової влади під час розгляду правових спорів між адміністрацією та громадяна­ми, а самі чиновники переставали бути суддями в своїх справах. Зараз у багатьох країнах світу (Німеччина, Франція, Шве­ція та ін.) інститут адміністративної юстиції одержав своє за­конодавче закріплення. Зарубіжний досвід функціонування цього важливого правового інституту дозволяє виділити два його основних види: 1) здійснення адміністративно-юрисдикційної діяльності загальними судами; 2) здійснення такої діяль­ності спеціальними (спеціалізованими) адміністративними судами. Головна ознака адміністративної юстиції виявляється в її організаційному уособленні від органів і структур, що викону­ють виконавчі функції. Адміністративна юстиція — це право­суддя, судова гілка влади. Разом з тим, це окрема адміністра­тивна гілка правосуддя. Процес у адміністративних судах, незважаючи на деякі особливості, будується на зразок загально­го судового процесу. Для України інститут адміністративної юстиції — явище не нове. Законодавство короткочасного періоду існування само­стійної Української держави (1917—1920 рр.) не обходило своєю увагою питання діяльності органів адміністративної юстиції. Конституція Української Народної Республіки 1918 р. встановила, що судову владу в межах цивільного, криміналь­ного й адміністративного законодавства здійснюють виключ­но судові органи. При цьому адміністративно-юрисдикційна діяльність адміністративних органів обмежувалася законом1. 1 Див:. Державне управління: теорія і практика / За заг. ред. Авер'янова В.Б. - К.: Юрінком Інтер, 1998. –с 259. Проектом Основного Державного Закону УНР в період існування Директорії (1920 р.) передбачалося введення в су­дову систему України Вищого Адміністративного Суду. Цей суд повинен був розглядати та вирішувати, додержуючись су­дового порядку, питання про законність розпоряджень адмі­ністративних органів і органів самоврядування. Зараз можна виділити такі особливості адміністративної юстиції. По-перше, здійснення судовими органами правосуд­дя в адміністративних справах. Адміністративна юстиція — це правосуддя, а не виконавча ділянка.

По-друге, процес розгля­ду адміністративних справ побудований на зразок загального судового: він є гласним, публічним, має елементи змагальності. При цьому специфіка адміністративних справ така, що їх роз­гляд вимагає особливих організаційних форм і спеціальної суддівської кваліфікації, оскільки вирішення адміністративних справ потребує, крім досконалого знання законодавства, насам­перед адміністративного, ще й знання державного управління та інших сфер діяльності. Таким чином, «адміністративна юстиція — це встановлений законом порядок розгляду й вирішення в судовій процесуальній формі справ, що виникають у сфері державного управління між громадянами чи юридичними особами з одного боку та органа­ми виконавчої влади й місцевого самоврядування (посадовими особами) — з іншого, здійснюваний загальними або спеціально створеними для вирішення правових спорів судами.»1 У цілому адміністративна юстиція становить один із засобів обмеження виконавчої влади, а адміністративні суди — засіб реалізації принципу розподілу влади, додатковий захисний механізм суб'єктивних прав і свобод громадян. Потребу кардинального реформування системи адміністративно-юрисдикційних органів обумовлено низкою чинників. 1 Стефанюк В. Запровадження адміністративної юстиції в Україні // Право України. - 1999. - №7. – С 9. Насамперед це недостатньо високий якісний рівень роз­гляду справ про адміністративні правопорушення колегіаль­ними органами (адміністративними комісіями, виконкомами сільських і селищних рад). Навряд чи можна говорити про ви­сокий професіоналізм їх членів, що працюють у цих органах на громадських засадах. Не завжди об'єктивно розглядають справи й органи, які здійснюють контрольно-наглядові функції (наприклад, різні державні інспекції), оскільки часто йдеться про невиконання певних приписів цих же органів, а їх посадові особи в багатьох випадках не мають юридичної освіти, що говорить про невисо­кий рівень правової підготовки працівників адміністративно-юрисдикційних органів. Згідно з Концепцією судово-правової реформи в Україні, за­твердженою Верховною Радою України 28 квітня 1992 р., в Ук­раїні вводиться адміністративне судочинство. Це положення отримало своє реальне втілення в Законі України «Про судо­устрій України» від 7 лютого 2002 року. Відповідно до названо­го закону судову владу реалізують шляхом здійснення право­суддя у формі цивільного, господарського, адміністративного, кримінального, а також конституційного судочинства. Місце­вими адміністративними судами є окружні суди, які утворюють у округах згідно з указом Президента України. Місцевий суд складається з суддів місцевого суду, голови та заступника голо­ви місцевого суду. Місцеві адміністративні суди розглядають адміністративні справи, пов'язані з правовідносинами в сфері державного управління та місцевого самоврядування (справи адміністративної юрисдикції), крім справ адміністративної юрисдикції у сфері військового управління, які розглядають військові суди. Апеляційними адміністративними судами є суди, які утворю­ють у апеляційних округах відповідно до указу Президента Ук­раїни.

В їх складі можуть утворюватися судові палати з розгляду окремих категорій справ у межах відповідної судової юрисдикції. Вищим судовим органом у системі адміністративних судів є Вищий адміністративний суд України. Адміністративне судочинство здійснюється в порядку визначеному, кодексом Адміністративного судочинства України. 2. Проаналізуйте організацію, завдання та основні функції міліції. Міліція України — це складова частина МВС України, яка відіграє провідну роль у загальнодержавній системі забезпечен­ня громадського порядку й спокою, громадської безпеки та бо­ротьби зі злочинністю. Правовий статус міліції визначено За­коном України «Про міліцію»1. Відповідно до ст. 1 ЗУ «Про міліцію» «міліція України є державним озброєним органом виконав­чої влади, який захищає життя, здоров'я, права, свободи гро­мадян, власність, довкілля, інтереси суспільства й держави від протиправних посягань.»2 Основні завдання, що стоять перед міліцією, такі: забезпе­чення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів; запобігання правопорушенням та їх припи­нення; охорона й забезпечення громадського порядку; виявлен­ня та розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили; забезпе­чення дорожнього руху; захист власності від злочинних пося­гань; участь у наданні соціальної та правової допомоги громадянам; сприяння в межах своєї компетенції державним органам, підприємствам, установам і організаціям у виконанні покладених на них законом обов'язків. Міліція виконує адміністративну, оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну, профілактичну, виконавчу й охо­ронну (на договірних засадах) функції. Адміністративну діяльність міліції регламентують норми адміністративного права, й полягає вона в організації і прак­тичному провадженні заходів щодо охорони правопорядку. Здійснюють її служби й підрозділи міліції громадської безпе­ки, а саме: патрульно-постова служба, служба дільничних інспекторів, підрозділів, що організовують роботу спеціальних установ (приймальників-розподільників), Державтоінспекція, 1 Див:. Закон України від 20 грудня 1990 року &quo ;Про міліцію&quo ; // ЗУ. - Т.1. - С.154-172. 2 Там саме. –с. 154 процесуального тощо. Цю діяльність здійснюють оперативні підрозділи органів внутрішніх справ: кримінальна та спеціальна міліція, спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю, підрозділами Державтоінспекції. Кримінально-процесуальну діяльність міліції регулює кримі­нально-процесуальне законодавство, здійснюють її різні служ­би й підрозділи кримінальної міліції та міліції громадської без­пеки. Предмет цієї діяльності — провадження дізнання в кри­мінальних справах. Профілактичну діяльність міліції здійснюють всі служби міліції і регулюють закони та відомчі нормативні акти, що рег­ламентують діяльність міліції і насамперед служб і підрозділів кримінальної міліції та міліції громадської безпеки. Міліція України складається з підрозділів: кримінальної міліції; міліції громадської безпеки; транспортної міліції; Держав­ної автомобільної інспекції; міліції охорони; спеціальної міліції. Міліція має виконувати свої завдання неупереджено, точно відповідно до закону.

На сегодняшний день субъекты Федерации заключили более 200 соглашений со своими зарубежными партнерами, включая суверенные государства (так называемые "диагональные соглашения" между субъектом международного права и не-субъектом международного права). Таким образом, международные связи субъектов Федерации все чаще соприкасаются со сферой внешней политики. Однако есть надежда, что вновь принятый Федеральный закон от 4 января 1999 г. № 4-ФЗ "О координации международных и внешнеэкономических связей Российской Федерации" позволит переломить сложившуюся ситуацию в этой сфере. 5.4. Случаи нарушения прав и свобод человека и гражданина законодательством субъектов Федерации 5.5. Противоречия между федеральным и региональным избирательным законодательствами В числе таких противоречий, например, введение неконституционных цензов оседлости, образовательных и возрастных цензов для участников избирательного процесса, попытки регионального законодателя регулировать вопросы, отнесенные федеральным законодательством к компетенции органов местного самоуправления, что нарушает принцип самостоятельности и независимости местного самоуправления от органов государственной власти* и др

1. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

2. Міжнародно-правовий механізм захисту прав і свобод людини і громадянина

3. Захист прав та інтересів господарюючих суб’єктів. Господарські зобов’язання

4. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

5. Полномочия прокурора в сфере надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина

6. Сучасна концепція прав людини, її втілення в основних принципах конституційно-правового статусу людини і громадянина
7. Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації
8. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

9. Личные права и свободы человека России

10. Личные (гражданские) (права и свободы в конституциях США и Испании /сравнительный анализ/)

11. Конституционная защита прав и свобод личности

12. Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации

13. Основные права и свободы Российских граждан

14. Социально-экономические и культурные права и свободы граждан Российской Федерации

15. Человек, его права и свободы

16. Правовое государство. Права и свободы человека и гражданина

Набор фломастеров Bic Kid "Couleur", 12 цветов.
Цветные фломастеры со средним пишущим узлом и чернилами на водной основе. Вентилируемый колпачок обеспечивает безопасность при
323 руб
Раздел: 7-12 цветов
Дождевик для коляски "Карапуз".
Дождевик выполнен из плотной непромокаемой ПВХ ткани. Универсален - подходит для любой коляски-люльки. Сезон: всесезонный. Расцветка
755 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Доска магнитно-маркерная, 45x60 см.
Размер: 45х60 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
829 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

17. Права и свободы личности

18. Международная защита социально-экономических и культурных прав и свобод человека

19. Право как свобода

20. Права и свободы граждан, закрепленные в Конституции Российской Федерации

21. Правовое государство и права и свободы человека

22. Развитие международных прав и свобод человека
23. Юридическая ответственность физических лиц за нарушение прав и свобод других граждан
24. Личные права и свободы гражданина по Конституции РФ

25. Права и свободы человека в России

26. Гарантия прав и свобод человека в США и Франции

27. Виды прав граждан на земельные участки. Действия государственных органов, нарушающих права и свободы граждан

28. Права и свободы граждан при производстве обыска

29. Права, свободы и обязанности человека и гражданина, гарантии прав и свобод

30. Понятие прав и свобод человека и гражданина

31. Захист права власності

32. Права и свободы человека и гражданина: история вопроса и современность

Веселый колобок.
Веселый колобок станет любимой игрушкой вашего малыша! Ребенок сможет катать его по полу, как мячик, и слушать забавные звуки и мелодии.
327 руб
Раздел: Прочие
Настольная композиция "Сад Дзен", 16x16x2 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
510 руб
Раздел: Антистрессы
Ящик, 50 литров, 530x370x300 мм.
Ящик для хранения сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок. Ящик без колес. Материал: пластик. Цвет: прозрачный. Объем: 50
640 руб
Раздел: Более 10 литров

33. Конституционная защита прав и свобод человека.

34. Антропологічна характеристика та риси людини

35. Вдосконалення правових гарантій захисту прав платників податків

36. Деятельность милиции по обеспечению прав и свобод граждан

37. Засоби цивільно-правового захисту права власності

38. Захист прав інтелектуальної власності
39. Захист права інтелектуальної власності в Україні
40. Институт омбудсмена - защитника прав и свобод человека в историко-правовом аспекте

41. Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в РФ

42. Личные (гражданские) права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации

43. Личные права и свободы граждан

44. Личные права и свободы человека и гражданина в РФ

45. Международные нормы и стандарты по обеспечению прав и свобод человека

46. Обвинувачений, його права та обов’язки в кримінальному процесі

47. Обеспечение прав и свобод человека

48. Общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод

Шторка антимоскитная универсальная, с магнитными замками ТД7-009.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Альбом для коллекционирования наклеек "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (35 наклейки в.
Альбом "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" - это место для хранения 682 коллекционных наклеек. Формат альбом: 232х270 мм. В
392 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Подушка "Verossa" (заменитель лебяжьего пуха), 50х70 см.
Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем из микроволокна — искусственный лебяжий пух - обладают всеми
843 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см

49. Організація захисту державної таємниці в Росії

50. Основные формы осуществления правовым государством функций гаранта основных прав и свобод человека и гражданина

51. Ответственность государств за нарушения прав и свобод человека в международном праве

52. Политические права и свободы человека: виды, содержание и правовое регулирование

53. Понятие и классификация конституционных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации

54. Порядок введения военного положения. Система политических прав и свобод граждан России
55. Права и свободы политических партий. Получение разрешения на хранение, ношение и использование оружия
56. Права и свободы человека в различные периоды развития Беларуси

57. Права и свободы человека и гражданина

58. Права и свободы человека и гражданина

59. Право на свободу и личную неприкосновенность

60. Право на свободу мысли и слова

61. Правові засади митного права та страхової діяльності

62. Преступления против половой неприкосновенности и личных прав и свобод человека и гражданина

63. Реализация политических прав и свобод гражданами Российской Федерации

64. Роль и место международного гуманитарного права в международно-правовом механизме защиты прав и свобод человека

Машинка закаточная (улитка, полуавтомат) "Мещера-1".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
419 руб
Раздел: Консервирование
Игра магнитная "Одевашки. Настя".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Настю. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы
Подушка, с лузгой гречихи, 40x60 см.
Подушка с гречневой лузгой - самая натуральная ортопедическая подушка: она высококачественная, "дышащая", экологична. Размер
520 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см

65. Следственные действия, ограничивающие конституционные права и свободы граждан

66. Социально-экономические права и свободы в РФ

67. Судебная защита прав и свобод личности в Республике Беларусь

68. Судова фотографія та відеозапис

69. Взятка – помеха в осуществлении конституционных прав и свобод

70. Джерела права та правова система Запорізької Січі
71. Права и свободы человека и гражданина: история вопроса и современность
72. Джон Локк о правах и свободах личности

73. Норми права та нормативні акти

74. Боротьба зі злочинністю та забезпечення прав людини

75. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

76. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

77. Проблемы связанные с правами, свободами и обязанностями иностранных граждан и лиц без гражданства

78. Конституцiя США та реальнi права громадян

79. Політичні права і свободи громадян України

80. Основные права, свободы и обязанности и механизм их реализации

Кружка-хамелеон "Кран с монетками".
Хотите по-настоящему регулировать денежные потоки? Налейте в чашку-хамелеон горячий напиток, и из крана на рисунке «польются» золотые
390 руб
Раздел: Кружки
Стол детский "Малыш".
Компактный пластиковый стол «Малыш» непременно станет неотъемлемым атрибутом в комнате вашего ребенка. Теперь у малыша будет отдельный
673 руб
Раздел: Столики
Соковарка ВЕ-08/1 "Webber", 8 л.
Кастрюля для воды: 24х11,5 см; 5 л. Контейнер для фруктов: 26х16см; 8 л. Контейнер для сока с силиконовой трубкой: 26х16 см; 8 л. Толщина
2673 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки

81. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

82. Правовое регулирование договоров в сфере создания и передачи исключительных авторских прав

83. Ответственность за нарушения в сфере информационного права

84. Походження людини та її поява на території України

85. Духовне життя та ставлення до людини в Єгипті прадавніх часів

86. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру
87. Основные права, свободы и обязанности граждан
88. Свобода слова как одно из фундаментальных прав человека

89. Политические права в системе конституционных и свобод человека и гражданина

90. Сравнительный анализ социально-экономических прав, свобод и обязанностей в конституциях Китая и Испании

91. Применение Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод в судах России

92. Органiзацiйна структура управлiння пiдприємством невиробничоi сфери та ii вдосконалення в умовах ринку

93. Европейская Конвенция по правам человека и основным свободам и российское законодательство

94. Основные права, свободы и обязанности человека и гражданина в РФ.

95. Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини

96. Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.

Тележка-сумка "Полоски".
Тележка багажная на комбинированных колесах, с сумкой. Путешествуя, гуляя по магазинам или просто выбираясь на пикник, возьмите с собой
1282 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Ящик хозяйственный, 30 литров.
Материал: пластик. Размер: 470х370х245 мм. Объем: 30 л. Цвет товара в ассортименте, без возможности выбора.
544 руб
Раздел: Более 10 литров
Паркинг 4-уровневый с дорогой и автомобилями, красный.
В набор входит: лифт с подъемным механизмом, светофор, дорожные знаки, заправка, машинки. Размер паркинга в собранном виде: 84,5х84,5х61
2167 руб
Раздел: Многоуровневые парковки

97. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

98. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

99. Поняття безпеки, небезпеки, ризику та причини травмування людини


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.