Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Правові засади фінансового контролю

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

1. Поняття та призначення фінансового контролю 2. Форми, методи та види фінансового контролю 3. Органи фінансового контролю 4. Правові основи здійснення фінансового контролю органами державної податкової служби України 5. Аудиторський контроль 1. Поняття та призначення фінансового контролю Суть і призначення фінансового контролю Контроль за соціально-економічними процесами у суспільстві є важливою сферою діяльності по управлінню народним господарством. Однією з ланок системи контролю є фінансовий контроль. Його призначення полягає у сприянні успішній реалізації фінансової політики держави, забезпечення процесу формування і ефективного використання фінансових ресурсів в усіх ланках і сферах народного господарства. Об'єктом застосування фінансового контролю є грошові відносини, які виникають при формуванні і використанні фінансових ресурсів в усіх ланках фінансової системи; фінансова діяльність підприємницьких структур, бюджетних установ та організацій, фінансово-кредитних інститутів, які здійснюють фінансову діяльність. Предметом фінансового контролю є фінансові операції, пов'язані із створення та використання фондів коштів. Завдання фінансового контролю: — дотримання чинного законодавства і нормативних актів у фінансовій діяльності; — сприяння збалансованості між потребою в фінансових ресурсах і величиною грошових доходів державного бюджету; — забезпечення своєчасності і повноти виконання фінансових зобов'язань перед державою всіма суб'єктами фінансових правовідносин; — сприяння раціональному витрачанню товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів на підприємствах і в організаціях; — попередження і усунення порушень фінансової дисципліни. Фінансова дисципліна - це чітке дотримання встановлених розпоряджень по утворенню, розподілу і використанню грошових коштів як держави, так і інших суб'єктів фінансової системи. Вимоги фінансової дисципліни розповсюджуються на всіх учасників фінансових відносин. Фінансовий контроль забезпечує інтереси держави і сприяє охороні прав громадян, підприємств і організацій. Мірою відповідальності за порушення правил фінансових операцій є фінансові санкції. Фінансове правопорушення являє собою дію або бездіяльність органів державної влади, суб'єктів господарювання усіх форм власності, об'єднань громадян, посадових осіб, громадян України та іноземних громадян, наслідком яких стало невиконання фінансово-правових норм. Таким чином, фінансовий контроль - це один з видів фінансової діяльності держави по перевірці застосування встановлених законодавством методів контрольної діяльності, законності і раціональності дій суб’єктів господарювання в процесі створення, розподілу і використання грошових фондів держави. Основоположні принципи фінансового контролю: — законність, об'єктивність, поєднання державних, регіональних і приватних інтересів; — розподіл контрольних повноважень; — повнота охоплення об'єктів контролем; — достовірність фактичної інформації; — збалансованість контрольних дій; — превентивність контрольних дій; — самодостатність системи контролю; — ефективність - виконання контролюючими суб'єктами таких основних вимог: • безперервність, регулярність й систематичність; • своєчасність, якісність і повнота щодо охоплення об'єктів контролю; • оперативність, дієвість, гласність і різнобічність; — відповідальність.К

онтроль – є однією з основних функцій органів управління, яка полягає в систематичній перевірці об’єктів контролю, виявленні відхилень, що допущені у процесі виконання управлінських рішень та встановленні їх причин. Фінансовий контроль є складовою частиною державного контролю. Фінансовий контроль – це цілеспрямована діяльність законодавчих і виконавчих органів публічної влади та недержавних організацій, що спрямована на забезпечення законності, фінансової дисципліни і раціональності у процесі мобілізації, розподілу та використання коштів централізованих і децентралізованих грошових фондів держави з метою найефективнішого соціально-економічного розвитку усіх суб’єктів правовідносин. Фактичним об’єктом фінансового контролю є весь процес виробничо-господарської діяльності.2. Форми, методи та види фінансового контролюформи і методи фінансового контролю Під формою фінансового контролю слід розуміти способи конкретного вираження і організації контрольних дій. Форми фінансового контролю: В залежності від часу здійснення: - Попередній - Поточний (оперативний) - Наступний В залежності від суб'єкта контролю: - Внутрішній - Зовнішній За формами проведення: - Ініціативний - Обов'язковий Залежно від цільової спрямованості контрольних дій: - Стратегічний - Тактичний Попередній фінансовий контроль здійснюється на стадії складання, розгляду і затвердження фінансових планів підприємств, кошторисів бюджетних організацій; передує здійсненню господарських операцій і покликаний не допускати нераціонального витрачання фінансових ресурсів і тим самим попереджувати нанесення збитку діяльності суб'єкта господарювання. Поточний контроль постійно здійснюється для попередження фінансової дисципліни в процесі залучення і витрачання грошових коштів, виконання підприємствами, організаціями, установами зобов’язань перед бюджетом. Наступний контроль здійснюється після здійснення фінансових операцій для визначення стану фінансової дисципліни, виявлення її порушень. Внутрішній контроль - це самоконтроль. Зовнішній контроль здійснюється стороннім органом, уповноваженим на проведення компетентних дій у сфері перевірки стану додержання фінансової дисципліни окремими учасниками фінансових відносин. Ініціативний контроль здійснюється на підставі рішень суб'єктів господарювання як власними силами, так і за участю сторонніх організацій. Обов'язковий контроль здійснюється переважно за участю органів державної влади (в окремих випадках недержавними фінансовими контролерами) на підставі законодавства. Стратегічний контроль спрямовується на розв'язання питання стратегії розвитку підприємства, організації, установи, галузі господарства в майбутньому. Тактичний контроль вирішує поточні питання їх фінансової діяльності. Виїзний контроль виконують контрольні органи безпосередньо на підконтрольному об'єкті. Дистанційний контроль здійснюється тоді, коли суб'єкт контролює віддалений від нього об'єкт за допомогою інформації, яка передається засобами зв'язку. Методи фінансового контролю - це прийоми, способи його здійснення Спостереження - загальне ознайомлення із станом фінансової діяльності об'єкта контролю Перевірка - проводиться на місці з використанням балансових, звітних, витратних документів Обслідування - здійснюється щодо окремих сторін фінансової діяльності і спирається на широке коло показників Аналіз - проводиться на базі поточної або річної звітності і характеризується використанням аналітичних прийомів Ревізія - метод документального контролю підприємства, установи, організації, дотриманням фінансового законодавства, спосіб документального виявлення фінансових зловживань На практиці найрозповсюдженішими методами фінансового контролю є ревізії.

Ревізії за змістом поділяються на документальні і фактичні. Документальні ревізії включають в себе перевірку різних фінансових документів. У ході фактичної ревізії перевіряються не тільки документи, а й наявність грошових коштів і матеріальних цінностей. За організаційною ознакою ревізії можуть бути плановими (передбачені в плані роботи відповідного органу), позаплановими (призначені в зв'язку з надходженням сигналів) і комплексними (проводяться спільно декількома контролюючими органами). За обслідуваним періодом діяльності ревізії діляться на фронтальні і вибіркові. При фронтальній (повній) ревізії перевіряється вся фінансова діяльність суб'єкта за певний період. Вибіркова (часткова) ревізія являє собою перевірку фінансової діяльності тільки за якийсь обмежений період часу. За обсягом діяльності ревізії поділяються на комплексні і тематичні. При комплексних ревізіях перевіряється фінансова діяльність даного суб'єкта в різних галузях. Тематичні ревізії зводяться до обслідування якоїсь однієї сфери фінансової діяльності. “Вид” трактується як підлегле поняття, яке має усі властивості більш загального поняття (“роду”), але має деякі специфічні властивості, які відокремлюють його від інших предметів даного роду. Існують різні види фінансового контролю, що викликано багатогранністю функцій фінансового контролю. Форма (лат. – forma) – спосіб організації, предмет процесу, явища. Формою контролю є окремі сторони прояву змісту контролю. Метод – форма практичного та теоретичного засвоєння дійсності, що виходить із закономірностей руху об'єкта, що вивчається. Метод контролю – це конкретні засоби, що застосовуються при здійсненні контрольних функцій. Форми фінансового контролю – це окремі сторони прояву змісту контролю залежно від часу здійснення контрольних дій. Методи фінансового контролю – це прийоми, засоби та способи його здійснення. 3. Органи фінансового контролюОрганізація та органи фінансового контролю Органами фінансового контролю називають органи, спеціально створювані для здійснення контрольних функцій, або органи виконавчої влади, на які поряд з основними завданнями покладаються контрольні функції у відповідній галузі фінансової сфери. Фінансовий контроль в залежності від суб'єктів, що його здійснюють - Внутрішньогосподарський - Незалежний - Громадський - Державний Загальнодержавний фінансовий контроль здійснюється органами державної влади і управління. Він направлений на об'єкти, що підлягають контролю незалежно від їх відомчої підпорядкованості. Відомчий фінансовий контроль проводять контрольно-ревізійні відділи міністерств. Його об'єктом є виробнича і фінансова діяльність підвідомчих підприємств та установ. Внутрішньогосподарський фінансовий контроль здійснюється економічними та фінансовими службами підприємств, організацій і установ. Об'єктом виступає виробнича і фінансова діяльність самого підприємства, а також його структурних підрозділів. Громадський фінансовий контроль виконують групи, окремі особи на основі добровільності і безоплатності. Однією із форм загальнодержавного фінансового контролю є парламентський контроль.

При таком подходе выделяют четыре группы: «бомжи» люди с социального «дна», готовые пойти на «мокруху» за бутылку водки; «бойцы» члены криминальных группировок, обычно расстреливающие своих жертв из автоматического оружия по приказу «авторитетов» за скромные гонорары в несколько сот или пару тысяч долларов; «профи» наемники, работающие по вызову, бывшие оперативники из МВД и КГБ, получающие за один меткий выстрел десятки тысяч «зеленых», и, наконец, «суперпрофи» бывшие сотрудники спецподразделений силовых ведомств, как правило, кадровые офицеры, чьи гонорары исчисляются сотнями тысяч долларов США. По мнению большинства аналитиков, за услугами к «суперпрофи» чаще всего обращаются высокопоставленные сотрудники государственных структур. Речь идет, как правило, об установлении контроля над тем или иным хозяйственным объектом. О таких серьезных заказах статистика, естественно, умалчивает. Но и анализ тех немногих преступлений, которые раскрыты, дает неожиданный результат. Оказывается, чаще убийство заказывают не «крестные отцы», а вполне респектабельные бизнесмены: 40 процентов в первом случае против 46 процентов во втором

1. Правові засади здійснення аудиторської діяльності

2. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

3. Спеціальні органи здійснення контролю в сфері охорони тваринного миру

4. Основні види ризику в операціях із використанням іноземної валюти

5. Удосконалення механізму здійснення кредитних операцій

6. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах
7. Здійснення права на житло шляхом приватизації
8. Принципи здійснення правосуддя в Україні

9. Виникнення і здійснення права довірчої власності за законодавством України

10. Аграрна реформа П.А. Столипіна та її здійснення в Україні (1906-1914 рр.)

11. Коносамент - характеристика умов його здійснення

12. Роль вчителя іноземної мови в здійсненні навчально–виховного процесу в середній навчальних закладах

13. Моральне самопізнання особистості, його умови та способи здійснення

14. Механізм нарахування непрямих податків при здійсненні імпортних операцій

15. Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

16. Проблеми розвитку та здійснення екологічного аудиту в Україні

Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья
Настольная игра Какаду "Упрямый Шарик" (Водный Рай).
Игра 100% такая же, как была в СССР! Цель игры Путешествие Шарика или Кто Быстрее - провести маленький металлический шарик через
1452 руб
Раздел: Игры на ловкость
Кружка "On/Off".
Оригинальная чашка - меняет цвет и надпись при нагревании. Упаковка стилизованная - качественный картон. Размеры упаковки: 11х10х8
448 руб
Раздел: Кружки

17. Сутність малої приватизації і сфера її здійснення в Україні

18. Державний бюджет України і бюджетне право

19. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

20. Финансовый контроль. Этапы бюджетного процесса

21. Ефективність використання оборотних коштів на підприємстві

22. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки
23. Державний фінансовий контроль в Україні
24. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

25. Державний фінансовий контроль в Україні

26. Сутність державного фінансового контролю

27. Державний контроль за використанням і охороною води

28. Проектирование основных составляющих процесса управления по функциям: планирование, организация, мотивация и контроль для фирмы "Оптика"

29. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

30. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

31. Державний контроль

32. Фінансовий контроль

Асборн - карточки. Тренируем зрение.
Набор карточек «Тренируем зрение» создан при поддержке ведущих офтальмологов специально для профилактики утомляемости глаз,
389 руб
Раздел: Прочие
Набор цветных карандашей "Color'peps", 48 штук , 48 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель.В наборе 2 цвета металлик, 4 флюоресцентных, всего 48 цветов.
1006 руб
Раздел: Более 24 цветов
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, оранжевая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: оранжевый.
442 руб
Раздел: Прочие

33. Ревизия и контроль основных средств и нематериальных активов

34. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

35. Государственный финансовый контроль: основные задачи, субъекты и объекты

36. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності бюджетних установ

37. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

38. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві
39. Фінансовий, управлінський і виробничий облік. Характеристика, основні відміності
40. Аудит и контроль операций с основными средствами и малоценными быстроизнашивающимися предметами

41. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

42. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

43. Поняття і наукові засади державного управління

44. Працевлаштування випускників ВНЗ, підготовка яких здійснюється за державним замовленням

45. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

46. Поняття та основні завдання системи валютного регулювання і валютного контролю

47. Реалізація контрольної функції з використанням концепції контролінгу

48. Диференційований контроль навчальних досягнень учнів основної школи

Рюкзак для школы и офиса "SpeedWay 2", 46x32x19 см, серо-оранжевый.
Рюкзак для школы и офиса с отделением для ноутбука с диагональю до 15,6”. 3 больших отделения. 1 передний карман для мелких предметов. 2
1092 руб
Раздел: Без наполнения
Фломастеры утолщенные "Jumbo", 36 цветов.
Фломастеры, вентилируемый колпачок, утолщенный трехгранный корпус. В наборе: 36 цветов.
829 руб
Раздел: Более 24 цветов
Ящик с ключевым замком, синий.
Размер (ВхШхГ) - 90х240х300 мм. Надежный корпус с удобной ручкой. Съемный лоток из ударопрочного пластика с 9 отделениями. Изготовлен из
1424 руб
Раздел: Прочее

49. Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості (на прикладі ЗАТ "Фудс Компані")

50. Державна фінансова підтримка санації підприємств

51. Державний бюджет і бюджетна система України в умовах виходу з фінансової кризи

52. Організація фінансового контролю в Україні

53. Податковий контроль і його роль в управлінні державними фінансами

54. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів
55. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства
56. Фінансовий контроль та його завдання в сучасний період

57. Фінансово-господарський контроль

58. Фінансовий контроль

59. Аналіз кошторисів "Управління з контролю за використанням та охороною земель" у Вінницькій області за 2007–2008 роки

60. Напрямки ефективного використання основних фондів в сучасних умовах господарювання на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

61. Особливості ефективності використання основних фондів на підприємствах України: особливості та проблематика

62. Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів

63. Характеристика основних фінансово-промислових груп України

64. Основные этапы развития и конструктивной эволюции техники в области самолетостроения

Набор для приготовления роллов "Мидори".
С набором "Мидори" Вы сможете приготовить роллы различной формы в домашних условиях. В комплект входят специальные
562 руб
Раздел: Принадлежности для суши
Настольная игра "Барабашка (Geistestesblitz)".
У вас в руках оказались фотокарточки, сделанные каким-то странным фотоаппаратом: фотографируя всего пять предметов, он постоянно путает их
1071 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Бумага туалетная "Classic (Вейро)", 24 рулона, 17 метров x 9.5 см.
В комплекте: 24 рулона. Длина рулона: 17 метров. Ширина рулона: 9,5 см. С перфорацией. В одном рулоне: 136 листов.
396 руб
Раздел: Бумага туалетная

65. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата

66. Основные проблемы генетики и механизм воспроизводства жизни

67. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)

68. Основные самолеты дальней, военно-транспортной и фронтовой авиации Военно-воздушных сил Российской Федерации

69. Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе

70. Эфиопы: основные этнографические особенности
71. Мировое хозяйство-основные черты и проблемы развития
72. Основные этапы формирования политической карты мира

73. Контроль Гос. Налоговой Инспекции за деятельностью граждан

74. Основные задачи и сферы государственного регулирования в экономике

75. Основные направления деятельности федеральной службы налоговой полиции по выявлению и пресечению финансовых преступлений

76. Финансовый контроль

77. Основные направления государственного регулирования финансовых отношений в РФ

78. Актуальные вопросы государственного контроля соблюдения законодательства о защите прав потребителей

79. Правоохранительную деятельность и основные задачи адвокатуры

80. Контроль в системе органов государственной власти

Шкатулка для ювелирных украшений, 16x13 см, арт. 84575.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
592 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Комплект постельного белья Perina "Ника" (цвет: бежевый, 7 предметов).
Комплект постельного белья Perina «Ника» обладает изысканным, утонченным и даже благородным дизайном. Он способен стать подлинным
5356 руб
Раздел: Комплекты в кроватку
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

81. Понятие, основные черты субъектов административной юрисдикции

82. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

83. Новые принципы осуществления валютного регулирования и валютного контроля в РФ

84. Основные направления внешней политики республики Беларусь

85. Формирование советской культуры: основные направления

86. Организация налоговых органов и контроль за уплатой налогов в США и Германии
87. Корпорация BBC. Формы и методы государственного контроля вещания
88. Конституционный контроль

89. Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации

90. Конституция - основной закон государства

91. Основные права и свободы Российских граждан

92. Конституция – основной закон государства. Основы конституционного строя

93. Понятие, сущность и содержание основных прав, свобод и обязанностей граждан России

94. Основные проблемы совершенствования государственного аппарата РФ по оценкам российских и зарубежных аналитиков

95. Основные принципы международного публичного права

96. Ответственность и контроль в системе местного самоуправления

Стиральный порошок "Аистенок", 4 кг.
Бесфосфатное экологическое средство для стирки одежды и белья детей и людей с очень чувствительной кожей. Специальные непылящие гранулы
446 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Напольный пазл "Машинки".
Способствует развитию сенсорных навыков, внимания. Материал: плотный картон. В наборе: 8 игровых фигур, 34 элемента пазла. Размер
641 руб
Раздел: Напольные пазлы
Стул детский Ника "СТУ3" складной моющийся (цвет: розовый, рисунок: сердечки).
Мягкая моющаяся обивка. Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула
562 руб
Раздел: Стульчики

97. Контроль за расходами физических лиц

98. Налоговое право как основной институт финансового права

99. Правила таможенного контроля и оформления транспортных средств, перемещение их через таможенную границу Украины

100. Правовое государство. Понятие и основные черты. Правовой статус товарной и фондовой биржи


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.