Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Управління корпоративною власністю підприємства

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПОНЯТТЯ КОРПОРАТИВНОЇ ВЛАСНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Поняття та сутність корпоративної власності підприємства Класифікація корпоративної власності підприємства Відмінність корпоративної власності від інших форм власності Висновки до розділу 1 РОЗДІЛ 2 ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЮ ВЛАСНІСТЮ НА ПРИКЛАДІ ПРЕДСТАВНИЦТВА АМЕРИКАНСЬКОЇ ТОРГІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ В УКРАЇНІ Історія виникнення, основні напрямки діяльності Представництва Американської Торгівельної Палати в Україні Аналіз організації управління в Представництві Американської Торгівельної Палати в Україні Оцінка ефективності управління корпоративною власністю Представництва Американської Торгівельної Палати в Україні Висновки з розділу 2 РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЮ ВЛАСНІСТЮ ПРЕДСТАВНИЦТВА АМЕРИКАНСЬКОЇ ТОРГІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ В УКРАЇНІ Удосконалення механізму взаємодії менеджерів і ради директорів в управлінні корпоративною власністю Представництва Американської Торгівельної Палати в Україні Покращення механізму контролю за управлінням корпоративною власністю Представництва Американської Торгівельної Палати в Україні Оптимізація кадрової політики як шлях до підвищення ефективності управління корпоративною власністю Представництва Американської Торгівельної Палати в Україні Висновки з розділу 3 ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Актуальність теми. В основі ринкового регулювання економіки в усіх промислово розвинених країнах лежить управління корпоративною власністю. Саме право власності використовується для прямої і непрямої дії учасників ринкових відносин на економіку країни в цілому. Необхідно відзначити, що сучасний стан цього питання характеризується, з одного боку, недостатньою кількістю у вітчизняній економічній науці скільки-небудь розробленої теорії досліджуваного питання, а з іншого – явним недоліком досвіду реального використання корпоративними структурами можливостей впливу на економічні процеси через усвідомлене розпорядження тією частиною національного багатства, яка знаходиться в корпоративній власності. Найбільш актуальними завданнями у сфері практичного управління корпоративною власністю сьогодні можна вважати: уточнення структури і складу корпоративної власності, формалізацію цілей, завдань і принципів її функціонування, визначення критеріїв ефективності управління, які, у свою чергу, вимагають пошуку й обґрунтування методичних підходів до вирішення конкретних економічних завдань – оцінки окремих об’єктів корпоративної власності і визначення ефективних напрямів їх структурного розвитку. Основні положення щодо управління корпоративною власністю знайшли відображення в роботах зарубіжних учених: Г. Александера, І. Ансоффа, X. Бірмана, Дж. Ваховича, Р. Деянга, Ф. Істербрука, Т. Коупленда, Дж. Маркуса, Ф. Рейлі, А. Стрикленда, А. Томсона, ЇМ. Хамера, М. Хеселя, А. Бандуріна, Ш. Валітова, І. Мазура, А. Нєдосєкіна, С. Орєхова, А. Радигіна, І. Храбрової, Б. Чуба; українських учених, які на основі класичних теорій розробили та удосконалили методи управління корпоративною власністю і капіталом, серед них: О.І

. Амоша, А.О. Задоя, Г.О. Крамаренко, Г.В. Назарова, Ю.Є. Петруня, Ф.Ю. Поклонський, І.Л. Сазонець, Г.А. Семенов, М.Г. Чумаченко, О.М. Ястремська. Мета дипломної роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні і розробці практичних рекомендацій щодо управління корпоративною власністю в умовах корпоративної системи, що склалася в Україні. Відповідно до мети були поставлені наступні основні завдання: – виділити провідні наукові концепції розвитку корпоративного управління та уточнити поняття “корпорація”; – визначити основні економічні ознаки сучасних корпорацій; – обґрунтувати можливості адаптації моделей корпоративного управління країн, де існують розвинені ринки капіталу, до умов господарювання вітчизняних корпорацій; – визначити зміст поняття “корпоративна власність” стосовно умов транзитивної економіки й систематизувати критерії її класифікації; – виявити специфічні напрямки формування корпоративної власності в Україні; – сформувати систему пріоритетів для застосування сучасних методів управління активами за умов трансформаційних процесів в економіці; – виявити критерії ефективності та вдосконалити існуючі методики управління корпоративною власністю; дослідження управління корпоративною власністю на прикладі представництва американської торгівельної палати в Україні; розглянути шляхи підвищення ефективності управління корпоративною власністю представництва американської торгівельної палати в Україні Об’єктом дослідження є процес управління корпоративною власністю. Предметом дослідження є сукупність організаційно-економічних відносин в системі управління корпоративною власністю на прикладі представництва американської торгівельної палати в Україні. Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань в роботі були використані такі методи: візуально-графічний – для подання результатів у наочній формі; статистичний – для представлення динаміки формування корпоративної власності в Україні; економіко-математичний – для розробки методичного інструментарію підвищення ефективності управління об’єктами корпоративної власності; системного аналізу і синтезу, індукції і дедукції – для аналізу моделей та методів управління корпоративною власністю; наукової абстракції – для формування висновків; кореляційно-регресійний – для розрахунку ступеня ризику управління корпоративними портфелями власності. Інформаційну базу дослідження складають праці вітчизняних і зарубіжних учених, джерела енциклопедичного характеру з питань економіки, періодична література, ресурси глобального інформаційного середовища Інтернет. У роботі використані законодавчі і нормативні акти, що регулюють корпоративні відносини на території України. РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПОНЯТТЯ КОРПОРАТИВНОЇ ВЛАСНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Поняття та сутність корпоративної власності підприємства Як показує практика, найчастіше корпорації організовуються у формі акціонерного товариства. Можна сказати, що об’єднання капіталів – лише початковий процес розвитку сучасної корпорації. Вважаємо за можливе назвати цей аспект внутрішнім. Важливим елементом формування сучасного розуміння суті корпорацій з’ясування процесів господарської і організаційної інтеграції в зовнішній сфері, тобто зовнішнього аспекту проблеми.

Аж до середини XX сторіччя в розвинених країнах панувала тенденція укрупнення виробництва, базою якої була концентрація і централізація капіталу. Результатом стала поява багатьох різноманітних форм організації господарської діяльності, що супроводжувалася процесами інтеграції. Інтеграція йшла по шляху вертикальної, горизонтальної і конгломератної консолідації капіталів, що обумовлено багато в чому технологічними факторами. Різні поєднання взаємодії господарюючих суб’єктів давали багато варіантів побудови інтегрованих господарських об’єднань, наприклад, картелі, синдикати, трести, консорціуми, асоціації, концерни та ін. Оцінюючи різноманітність і конкретне значення різних форм корпоративної інтеграції, слід відзначити, що межі між всіма цими формами достатньо розпливчаті. Разом з тим автор вважає за необхідне вказати на те, що в основі всіх корпоративних інтеграційних утворень можна виділити дві істотні економічні ознаки: по-перше, наявність акціонерної форми об’єднання капіталу і, по-друге, зростаюче значення оптимальної інвестиційної діяльності на основі залучення банківського капіталу. Отже, певна специфіка побудови корпоративних моделей, зокрема в сучасній економіці України, зв’язана, із ступенем інтеграції, тобто має прямий зв'язок з активністю фінансової політики, що проводиться вхідними організаціями, що входять, з одного боку, і рівнем консолідації власності членів групи, тобто вибраною схемою побудови корпоративних відносин, з іншого боку . Процес формування інтегрованих корпоративних структур – одна з найважливіших тенденцій розвитку економіки. Саме великі структури складають свого роду каркас індустріально розвинених країн і світового господарства в цілому, підвищують рівень стабільності економічного співробітництва на всіх рівнях, виступає партнерами держави у виробленні і реалізації стратегічної лінії в процесі модернізації економіки. Промислові групи стали ефективною формою консолідації матеріальних ресурсів і виробничого капіталу різних компаній. Ці загальносвітові тенденції починають проявлятися і в Україні, хоч і мають істотні особливості. У перехідній економіці із здійсненням дерегулювання державного сектора, відходом від директивних методів керівництва і скасуванням ієрархічних структур, що існували раніше, зростає роль асоціативних форм діяльності і інтегрованих структур управління підприємствами на підставі ринкових принципів господарювання. Затверджуються нові форми інтеграції господарюючих суб’єктів: 1) шляхом входження підприємств у вертикальні структури (корпоративні групи), реорганізовані з галузевих структур або створювані наново; 2) на підставі формування горизонтальних асоціативних утворень . Тенденція до створення великих структур корпоративного типу активно почала формуватися ще в умовах централізованої планової системи управління. Це і експеримент щодо створення раднаргоспів, коли багато галузевих міністерств скасовувалися і вводилася комплексна організація управління взаємопов’язаними виробництвами на територіальній основі, і повернення до галузевого принципу, проте, із створенням при цьому державних комітетів міжгалузевого значення; нарешті, великомасштабна практика утворення виробничих, торгово-виробничих об’єднань, агропромислових і територіально-виробничих комплексів.

Переселенцям надавалися погані грунти (не більше одного гектара на душу). Секретар Сибірського губкому партії Р. Ейхе (член комісії, чий звіт надійшов до політбюро ЦК ВКП(б)) писав тоді: «найворожіших і найреакційніших» куркулів не можна залишати в їхніх селах, їх треба засилати до концентраційних таборів у такі «віддалені райони» Півночі, як Нарим і Туруханськ, решта ж повинна працювати в «трудових колоніях» (евфемізм для трудових таборів із менш суворим режимом); куркулі могли будувати нові дороги та підприємства в неосвоєній тайзі. На основі сучасних радянських досліджень можна дійти висновку: загальна кількість родин усіх трьох категорій, які підпадали під згадані вище репресивні («розкуркулювальні») заходи, спочатку визначалася в 1,65 млн. Але у грудні 1929 р. політбюро ЦК ВКП(б) назвало цифру — 5–6 млн чоловік, що більш-менш узгоджується із згаданою кількістю родин (за даними 1927 р., пересічна «куркульська» сім'я складалася із семи осіб, тобто розкуркулюванню підлягали фактично 7–7,5 млн чоловік). В усякому разі ясно: всі ці розрахунки штучно завищувалися, в тому числі й шляхом долучення «підкуркульників». У 1930 р. один голова сільради хизувався: «На засіданнях сільрад ми створюємо куркулів на власний розсуд

1. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

2. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

3. Аналіз і управління грошовими потоками підприємства

4. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

5. Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж

6. Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів
7. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства
8. Особливості управління металургійними підприємствами у процесі їх реструктуризації

9. Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)

10. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

11. Управління ціновою політикою підприємства

12. Організаційна структура управління персоналу підприємства

13. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

14. Управління якістю на підприємстві

15. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"

16. Управління активами підприємства (на прикладі ВАТ "Інтерпайп Ніжньодніпровський трубопрокатний завод")

Подвесные качели "Кассон".
Подвесные детские качели изготовлены из прочного жгута и пластиковых разноцветных деталей. Размер: 48х48х24 см. Материал:
394 руб
Раздел: Качели
Подгузники-трусики для мальчиков Huggies DryNights, 8-15 лет, 9 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от 4х лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики Хаггис Драйнайтс для мальчиков 8-15 лет (30-57
468 руб
Раздел: Обычные
Глобус "Двойная карта" рельефный, с подсветкой, на подставке из пластика.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре;
1072 руб
Раздел: Глобусы

17. Методи управління підприємством

18. Корпоративні підприємства

19. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

20. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

21. Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів

22. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві
23. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну
24. Управління збутовою діяльністю ДП "Електротяжмаш"

25. Аналіз стартегічного управління підприємством

26. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

27. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

28. Моделі корпоративного управління

29. Організаційна структура управління підприємством

30. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

31. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

32. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

Бумага для принтера "Svetocopy", формат А3, 500 листов.
Офисная бумага для принтера и техники SvetoCopy А3 относится к категории качества C и является самой популярной в офисном классе,
558 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Игра настольная развивающая "Лесные животные".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 8 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия диких животных, а также их повадки.
592 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Мобиль музыкальный "Забавы" (2 режима).
Мобиль - это одна из первых игрушек для новорождённых и уникальный тренажер для развития визуального восприятия и слуховых ощущений.
1100 руб
Раздел: Мобили

33. Стратегічне управління підприємством

34. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

35. Управління виробничими витратами як складова управління продуктивністю операційної системи

36. Управління продуктивністю організації

37. Управління системами якості на підприємствах мобільного зв’язку

38. Управління якістю і конкурентоспроможністю машинобудівної продукції
39. Формування організаційних структур управління підприємством
40. Эфективність управління підприємством

41. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

42. Механізми удосконалення регіонального управління інвестиційною діяльністю

43. Антикризове управління підприємством

44. Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами України

45. Створення власної справи - відкриття підприємства з виготовлення піци ПП "Велічіта"

46. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

47. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

48. Аналіз та удосконалення оперативного управління

Музыкальная шкатулка в форме трапеции.
Внутри шкатулки находится фигурка. При заводе шкатулки, фигурка кружится и звучит приятная мелодия. Размер: 13х16х9 см. Шкатулка
697 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Руль музыкальный "Вперёд!".
Чтобы игрушка превратилась в мини-синтезатор достаточно включить поворотники. Кроме того, руль обучит ребенка видам транспорта. На кнопках
665 руб
Раздел: Рули
Коллекция "Гардероб".
Кукольный гардероб для одежды кукол. У гардероба две распашные дверцы, нижний ящик с откидной крышкой, внутренние полочки, перекладина для
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие

49. Ділові взаємовідносини в апараті управління

50. Планування діяльності підприємства

51. Рішення в системі управління

52. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

53. Системний підхід до управління персоналом фірми

54. Управління затратами
55. Управління трудовими ресурсам як динамічна система
56. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

57. Розробка підприємства LOMAPAK

58. Управління фінансами України

59. Фінанси підприємства контрольна

60. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

61. Організаційна система управління природокористуванням України

62. Інноваційна діяльність підприємства

63. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

64. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

Настольная игра "Много-Много", новая версия.
«Много-Много» — единственная в своём роде игра, в которой дети знакомятся с арифметической операцией умножения. С помощью специально
792 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Настольная игра "Живые картинки (Schau Mal)".
Рисунки на карточках настольной игры Живые картинки действительно оживают! Свет в окнах гаснет, щенок засыпает, рыбка выпрыгивает из
608 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Подгузники Merries (S), 4-8 кг, 24 штуки.
Созданы специально для нежной кожи ребенка. У этих подгузников "дышащая" мягкая пористая вкладка, пропускающая в три раза больше
347 руб
Раздел: 6-10 кг

65. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

66. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

67. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

68. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

69. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

70. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні
71. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою
72. Мораль і соціальне управління

73. Методи управління банківськими ризиками

74. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

75. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

76. Валютні ризики: економічна природа та управління

77. Автомазація виробничих процесів підприємства

78. Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників

79. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

80. Управління ризиками

Точилка механическая "KW-Trio", с контейнером, 1 отверстие.
Точилка механическая, с контейнером, 1 отверстие, 12 мм.
1751 руб
Раздел: Точилки
Конструктор электронный "Знаток", 999 схем + школа.
Электронный конструктор "Знаток" - это 21 практическое занятие для школы и множество схем для дополнительных занятий. Основная
3856 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Контейнер "Аптечка", 9 литров.
Контейнер "Аптечка" - оптимальное решение для хранения лекарств. Снабжен вкладышем для сортировки небольших предметов:
380 руб
Раздел: 5-10 литров

81. Витрати підприємства

82. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

83. Економічна оцінка активу балансу підприємства

84. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

85. Облік активної частини балансу підприємства

86. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"
87. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства
88. Організація і методика аудиту доходів підприємства

89. Організація облікової політики підприємства

90. Попередній фінансовий аналіз підприємства

91. Фінансова звітність підприємства

92. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

93. Аудит підприємства

94. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

95. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

96. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

Овощерезка "Nicer Dicer Plus".
В комплекте: - прозрачный контейнер для хранения и сбора продуктов 1500 мл; - герметичная крышка на контейнер для хранения 1 штука; -
824 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Накладка на унитаз "Disney. Тачки" (красная).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья
Садовый домик.
Прекрасная развивающая и обучающая игрушка для Вашего малыша. Развивает логику, моторику рук, а также восприятие цвета и формы. Размеры
308 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

97. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

98. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

99. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.