Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Розробка логістичної стратегії підприємства по дистрибуції товарів

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Вступ Динаміка світового економічного поступу на сучасному етапі цілком природно стимулює розвиток теорії управління. Порядок із прискореним впровадженням концепції стратегічного управління все більшою мірою сфера виробництва та дистрибуції звертається до концепції логістики. Можна із впевненістю стверджувати, що пріоритетні напрями стратегічного управління насамперед стосуються сфери логістики, тобто сфери просторово-часової трансформації товарів, послуг, людей, капіталу, інформації. До цього спонукає система сформованих світових мегатенденцій, серед яких глобалізація та індивідуалізація, інформатизація та екологізація, зокрема європейська інтеграція та європеїзація підприємств, інтеграційна державна політика країн ЄС, інтеграційні між культурні відносини тощо. За цих умов традиційні межі простору і часу втрачають своє значення: об’єднана Європа – це єдиний ринок товарів, послуг, людей, капіталу без внутрішніх меж, а поширення нової (віртуальної) економіки – це часова доступність без обмежень. Однак це зовсім не усуває проблем, зв’язаних з фізичним переміщенням, тобто необхідності транспортування, складування як тимчасового зберігання тобто дистрибуції і стратегічного управління. Для практичної реалізації цілей логістики необхідно знайти адекватні рішення ряду відповідних завдань, які по ступеню значущості розділяються на дві групи: глобальні і приватні (локальні) завдання. До глобальних завдань логістики відносяться наступні: створення комплексних, інтегрованих систем матеріальних, інформаційних, а по можливості і інших супутніх потоків; стратегічне узгодження, планування і контроль за використанням логістичних потужностей сфер виробництва і звернення; досягнення високої системної гнучкості; постійне вдосконалення логістичної концепції в рамках вибраної стратегії в ринковому середовищі. Приватні завдання в логістиці мають локальний характер, вони динамічніші і різноманітніші: максимальне скорочення часу зберігання продукції; скорочення часу перевезень; раціональний розподіл транспортних засобів; швидка реакція на вимоги споживачів; оперативна обробка і видача інформації і т.п. Рішення цих задач актуальні, носять творчий характер для досягнення реальної мети стратегічного управління. У випускній роботі відмічено актуальність поставленої мети логістичного управління, а саме дистрибуції, як розробка і вдосконалення управління матеріальними потоками. 1. Теоретичні питання логістичної стратегії підприємства 1.1 Стратегія підприємства і логістичні стратегії Імплементація концепції логістики в систему управління підприємством створює певні труднощі в усіх її характеристиках. Однак найважливішими з перспективи впровадження концепції логістики необхідно вважати проблеми, що виникають із характеристики «системного мислення», оскільки це проявляється на найбільш ранній стадії – стадії формування. Багато років тому відомому американському журналу «Бізнес уік» довелося змінити свою попередню назву «Системи» як застарілу, однак уже початок 70-х років ознаменувався все більшою потребою в системному мисленні. Причини такого радикалізму в управлінні з початку 70-х років зумовлені появою стійких тенденцій щодо зміни структури ресурсів виробництва сучасних промислових підприємств в напрямку поліпшення структури капіталу, якісних характеристик працівників, багатократного зростання питомих капіталовкладень у виробничі потужності для механізації і автоматизації виробництва, щодо зміни в управлінні виробництвом.

Останнє стосується концептуальних змін в самій теорії управління в напрямку впровадження поряд із основним принципом розвитку великого бізнесу – вдосконалення через розподіл зусиль, тобто поглиблення спеціалізації нового принципу – вдосконалення завдяки інтеграції зусиль. Сказане насамперед належить до етапу формування стратегії підприємства Отже, необхідність ефективного використання ресурсів, труднощі в реалізації технологічних змін та низька ефективність заходів збалансування проявів негативних наслідків спеціалізації разом зумовили актуалізацію систем та системного підходу. Результатом посиленої уваги стало нове розуміння категорії системотехніки, сформоване внаслідок необхідності усунення таких труднощів. По-перше, відбулося розширення і ускладнення системних структур настільки, що це утруднило хід раніше простих процесів розподілу і доставки продукції покупцям, зважаючи на складні проблеми формування складського господарства, його ієрархічної структури, стратегічних запасів, зворотного зв'язку тощо. У конструюванні та проектуванні таке утруднення означає відхід від послідовності етапів дослідження: конструювання – виготовлення дослідного зразка – підготовка виробництва – виробництво і т.д. до складнішої паралельно-послідовної координації етапів. По-друге, планування покращання економіки повинно ґрунтуватися не на ізольованих об'єктах оптимізації, що становлять основні центри витрат, а на системній оцінці всіх частин системи через оптимізацію використання матеріалів, персоналу, обладнання, інформаційного потенціалу тощо. В цьому розумінні класичний облік, що ґрунтується на рознесенні витрат за статтями, стає корисним лише для ретроспективи і непридатним для перспективних системних рішень. По-третє, окремі системні елементи через спонтанний розвиток спеціалізації перестали бути об'єктами безпосереднього управління і контролю з боку підприємства. Типові приклади можна знайти в постачанні, коли планують виробництво складових виробу одні, складальне виробництво – другі, постачання покупних частин – треті, а запасні частини – четверті. Інший приклад стосується управління якістю, коли ізольовано розглядалися проблеми техніки контролю якості і техніки проектування. Отже, можна стверджувати, що необхідність системного підходу має реалізовуватися послідовним впровадженням: • системного аналізу, кількісні параметри якого ґрунтуються на точних і реальних даних про матеріали, товари, обладнання і персонал; • інтегральних програм системотехніки, в яких системний аналіз буде використовуватись уже на стадії проектування і формування систем; • систем управління, які достатньо досконалі, щоб за їх допомогою можна було розвивати системні програми і щоб вони отримали широку підтримку і визнання з боку самих учасників цього процесу (в ланцюгу «людина – інформація – машина»). Поряд із викладеним актуалізації сприяють і природні тенденції, скажімо. 90-х років, які формують такі оцінки: • у 2000 році досягнуто зниження глибини виготовлення на підприємствах до 52% порівняно із 64% на початку 90-х років, тобто поглиблення спеціалізації; • зросла до 75% (порівняно із 60% на початку 90-х років) частина логістичних функцій, що виконувалися третьою стороною, тобто зростає ou sourci g; • середня швидкість обороту готових продуктів на складі за той самий період зросла від 16 до 21 обороту в рік, тобто зростання оборотності запасів; • якщо в 1990 році в галузях промисловості лише 15% вартості поставок здійснювалися за JI – системою, то на кінець сторіччя ця частка сягнула 23%, тобто зростання частки безпечного виробництва і дистрибуції.

Інтегрованим результатом викладених тенденцій стає значне сукупне зростання матеріальних та інформаційних потоків. Тому якщо це додаткове зростання матеріалопотоків реалізовуватиметься із застосуванням логістичних концепцій, то можна очікувати зниження загальних (повних) витрат, а, отже, і збільшення ефективності таких виробничих і дистрибуційних процесів. Застосування тих чи інших логістичних концепцій бере свій початок від формування логістичної стратегії. Логістичні стратегії – подібно як і інші функціональні стратегії (наприклад, маркетингові стратеги») взаємопов'язані із конкурентними стратегіями, які насамперед можна трактувати як такі, що безпосередньо розвивають стратегії конкуренції. Згідно з моделлю Портера можна вирізнити логістичні стратегії низьких витрат та стратегії диференціації. Прикладом фірми, що реалізувала стратегію низьких витрат, є SKF, що продукує підшипники. Поява японських фірм на європейському ринку склала їй істотну цінову конкуренцію. Прийнята SKF стратегія низьких витрат передбачала вузьку спеціалізацію окремих фабрик, що істотно вплинуло на зниження витрат виробництва завдяки ефекту масштабу, однак при цьому виросли витрати дистрибуції. Створена інтегрована система передачі інформації, планування, інтегроване управління запасами призвели до системного позитивного ефекту завдяки досягнутій економії, що компенсувала додаткові витрати дистрибуції. Логістична стратегія низьких витрат насамперед супроводжується процесами стандартизації, що дозволяє досягти ощадності виробництва. Стандартизації підлягають не тільки окремі вироби, їх елементи, компоненти, сировина та матеріали, але і документи, процедури, організаційні структури тощо, що разом і забезпечує зниження витрат логістичних сиcтем. Логістична стратегія диференціації співзвучна з маркетинговою стратегією розвитку і формування потреб потенційних споживачів і формує логістичні системи розміщення виробів в місці і в час, де і коли існує потреба. За спрощено можна розглядати чотири основні напрями розвитку логістичних стратегій в бізнесі: а) напрям договірних (традиційних) логістичних стратегій; б) логістичний ou sourci g; в) напрям логістичного партнерства; г) напрям швидких циклів та інтеграції ланцюга поставок. Стосовно цих напрямів в наступній табл. 1.1 подані залежності між стратегіями конкуренції і головними логістичними стратегіями. Таблиця 1.1. Залежності між стратегіями конкуренції і логістичними стратегіями Домінуюча стратегія конкуренції (Лідерство) Перевага витрат Розвиток ключових компетенції Отримання переваги завдяки кооперації Конкуренція, орієнтована на час Домінуюча логістична стратегія Мінімізація логістичних витрат Купівля (чи продаж логістичних послуг Вдосконалення логістичної системи в масштабі багатьох фірм Швидкий цикл Відносини між постачальниками і отримувачами Конкурентні Співпраця на основі контракту Двостороння корисна кооперація Інтеграція ланцюга поставок Загалом можна говорити про різноманітність форм і умов стосовно рівня логістичного управління, що не дозволяє однозначно строго сформулювати типи логістичних стратегій, однак їх можна диференціювати щодо вирішення базових логістичних проблем: 1) стратегія інтеграції функцій і процесів; 2) стратегія консолідації (транспорту, складів, запасів); 3) стратегія зменшення, тобто ліквідації запасів; 4) стратегія скорочення циклу: 5) стратегія диференціації обслуговування клієнта; 6) стратегія кооперації у відносинах «постачальник-споживач»; 7) логістичний ou sourci g; 8) стратегія логістичних інновацій.

Між двома полюсами, які визначали стан польсько-українських взаємин, між польською адміністрацією та українським підпіллям виринали і час до часу самостійно діяли, крім легальних партій з «тежнаціоналістами» включно, деякі маленькі відламки націоналістичного фронту. Сюди треба насамперед зарахувати появу видавництва «Дешева Книжка». Це видавництво, поставлене кількома членами організації в час перебою організаційної справности в наслідок виарештування центру в 1934 р., було побудоване на комерційній базі. Але оскільки воно друкувало брошури політичного змісту, мало марку націоналістичного видавництва і при кольпортажі користувалося членами і симпатиками організації, виринуло питання, як трактувати цю по суті політичну діяльність кількох членів організації. У наслідок розмов, які провадив покійний Зенон Коссак, власники підприємства, можливо, тільки побоюючися втрат, які постали б, коли виявився б їхній зв'язок з ОУН, а імовірно і з власних політичних, може, ще не зовсім ясних для них самих плянів, — не схотіли вбудувати свою роботу в систему організації і відмовилися координувати, інформувати, плянувати і вести її в пляні роботи всієї організації

1. Маркетинговая навигация для стратегии

2. Маркетинговая и финансовая стратегия развития организации

3. Розробка програми маркетингових комунікацій для лікарського препарату "Вінілін"

4. Розробка стратегії маркетингової діяльності на прикладі ВАТ "Укртелеком"

5. Цели, задачи и структура маркетинговых исследований и система маркетинговой информации

6. Маркетингові комунікації
7. Невербальні засоби комунікації
8. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

9. Інтернет як засіб ділового спілкування і комунікацій

10. Форми і методи комунікацій у підприємництві

11. Ііміджелогія комунікацій

12. Маркетингові комунікації

13. Стратегія розвитку підприємства на ринку феросплавів

14. Теоретичні аспекти рекламування через канал Інтернет-комунікацій

15. Комунікаційна діяльність. Її рівні, види, форми

16. Поняття комунікацій. Види комунікацій

Концентрат Gardex "Extreme", для защиты дачного участка от клещей, 50 мл.
Концентрат для защиты дачного участка от клещей. Для обработки приусадебных, дачных и садовых участков. Надежно защищает от иксодовых
370 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Развивающий центр "Мультикуб", 7 игр на каждой стороне.
Это настоящий многофункциональный игровой центр! На каждой стороне куба - разные развивающие игры. На двух сторонах расположены сортеры -
1890 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

17. Сутність, види та канали комунікацій

18. Вплив особливостей педагогічних комунікацій на формування особистості молодшого школяра

19. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

20. Організація стратегічного планування на підприємствах

21. Потенційні можливості НЛП у комунікаційних технологіях

22. Международная маркетинговая стратегия /ОАО Комбинат "Крымская Роза"/
23. Формирование портфеля заказов фирмы на основе маркетинговой стратегии в АО "УАЗ"
24. Маркетинговая стратегия (Життевий цикл товару, стратегii маркетингу)

25. Международная маркетинговая стратегия ОАО «Комбинат «Крымская Роза»

26. Выбор и реализация маркетинговой стратегии

27. Маркетинговые стратегии малого бизнеса в период перехода к рыночной экономике

28. Разработка маркетинговой стратегии для промышленного предприятия

29. Маркетинговые стратегии фирмы

30. Бенчмаркинг и маркетинговые исследования в разработке стратегий маркетинга

31. Как выглядит сильная маркетинговая стратегия?

32. Стратегия рыночной экспансии. Основные особенности услуг, как объекта маркетинговых исследований

Ежедневник. Гравити Фолз.
СУПЕРпроект самого крутого мультсериала во всем мире – Гравити Фолз! ЕжеДНЕВНИК станет отличным помощником в решении сложных задач,
370 руб
Раздел: Блокноты художественные
Мультиплеер "Улыбка".
В этом телефончике представлены следующие песенки: 1 «Ничего на свете лучше нету» 2 «Расскажи, Снегурочка» 3 «Песенка Мамонтёнка» 4 «Не
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Подушка, с лузгой гречихи, 50x68 см.
Подушка с гречневой лузгой - самая натуральная ортопедическая подушка: она высококачественная, "дышащая", экологична. Размер
690 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см

33. Единая схема разработки маркетинговой стратегии

34. Анализ маркетинговой стратегии предприятия

35. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності для ТОВ "Rehau" в Україні

36. Выбор маркетинговой стратегии и постановка целей в маркетинге

37. Маркетинговая стратегия бутика "Pepper"

38. Маркетинговые стратегии в деятельности туристической фирмы на внешнем рынке
39. Міжнародне маркетингове середовище і його складові частини. Порівняльна характеристика прямого і непрямого експорту як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок
40. Процесс разработки маркетинговой стратегии компании "Нестле" в российских условиях

41. Разработка маркетинговой стратегии предприятия ОАО "ОПОГАТ-9"

42. Розробка маркетингової стратегії концентрації при впровадженні проекту "Дизайн інтер’єру" в торгово-посередницькій фірмі

43. Стратегическое планирование и выбор маркетинговой стратегии на примере ООО "Брянское СРП ВОГ"

44. Формирование маркетинговых стратегий и поведение потребителя

45. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

46. Разработка маркетинговой стратегии перспективного открытия салона красоты

47. Разработка маркетинговой стратегии торгового центра "Мебель"

48. Міжнародний маркетинг як наслідок інтернаціоналізації маркетингової діяльності. Порівняльна характеристика стратегій виходу на зовнішній ринок

Глобус "Двойная карта" рельефный, с подсветкой, на подставке из пластика.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре;
1072 руб
Раздел: Глобусы
Фломастеры "631", 50 цветов.
Яркие фломастеры с коническим наконечником диаметром 5 мм, можно использовать для рисования тонких линий 0,75 мм или более толстых до 3
658 руб
Раздел: Более 24 цветов
Карандаши цветные "Colorino", двухсторонние, 48 цветов.
Карандаши для рисования. В наборе: 24 разноцветных, двусторонних карандашей (48 цветов). Мягкие, но при этом очень прочные карандаши,
455 руб
Раздел: Более 24 цветов

49. Маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та продуктові експортні стратегії вітчизняних товаровиробників (на прикладі конкретного продукту)

50. Маркетинговая стратегия в антикризисном управлении. Роль управленческого аппарата в условиях кризиса организации

51. Информационные системы маркетингового анализа

52. Технология проведения маркетинговых исследований рынка банковских товаров и услуг

53. Технология и организация маркетинговых исследований

54. Маркетинговая деятельность и управление ею на предприятии /на примере муниципального предприятия "Кировское троллейбусное управление"
55. Использование маркетингового подхода при выживании ВУЗов в современных условиях (Доклад)
56. Планирование маркетинговых мероприятий для фирмы "Стройиндустрия"

57. Анкетирование в системе маркетинговых исследований

58. Маркетинговые исследования в области международного туризма

59. Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями

60. Методы и процедуры маркетинговых исследований (WinWord, Excel)

61. Концепции маркетинга и их сущность. Сущность и роль маркетинговой ценовой политики

62. Исследование, характеристика и пути решения маркетинговой проблемы фирмы - производителя маргарина "Молочный"

63. Реклама в маркетинговой деятельности

64. Маркетинговые исследования в оптовой торговле на примере комплексного исследования рыночных комплексов и оптовых рынков г. Екатеринбурга

Стиральный порошок "INDEX", универсал, 4500 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
786 руб
Раздел: Стиральные порошки
Сумка-транспортный чехол усиленная для колясок "Книжка".
Сумка чехол выполнена из прочной и легко чистящейся ткани оснащена двумя ручками для переноски. Размеры: 93x50x36 см.
907 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Магниты "Standart", 0,7 кг, 30 мм, темно-синие, 10 штук.
Диаметр: 30 мм. Сила: 0,7 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: темно-синий.
318 руб
Раздел: Магниты канцелярские

65. Система маркетинговых коммуникаций

66. Маркетинговая логистика

67. "Маркетинговый план продвижения продукции на рынок СНГ"

68. Маркетинговое исследование рынка сыроваренной продукции на Украине

69. Маркетинговые исследования рынка компьютерных продаж г. Нижнего Новгорода

70. Маркетинговое исследование радиостанции "Наше время на милицейской волне"
71. Разработка комплекса маркетинга и маркетинговые исследования
72. Маркетинговая информация

73. Директ-маркетинг как составляющая комплекса маркетинговых коммуникаций

74. Маркетинговое исследование "Восприятие бренда Nokia"

75. Ассортиментная политика как направление маркетинговой деятельности туристской компании

76. Анализ маркетинговой деятельности

77. Маркетинговые иследования авторынка

78. Маркетинговые исследования в рекламе

79. Бизнес-план деятельности предприятия по оказанию услуг информационно-маркетингового и телекоммуникационного обеспечения субъектов рынка г. Твери

80. Ассортиментная политика как направление маркетинговой деятельности туристской компании

Швабра плоская с декором "Premium" (микрофибра).
Швабра плоская с декором "Premium". Чистящая поверхность тряпки изготовлена из микрофибры. Данный материал обладает повышенной
640 руб
Раздел: Швабры и наборы
Шкатулка "Фермерский шик" - В (25,5x18,5x11 см).
Короб шкатулки выполнен из ткани. Ручка из бусин. Внутри пластиковый поддон с разделителями. Шкатулка очень удобна в использовании, и к
492 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Фоторамка "Poster black".
Рамка может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Экран у рамки пластиковый. Для фотографий размером: 30х40см. Материал рамки: пластик.
332 руб
Раздел: Размер 30x40

81. Методы прогнозирования в маркетинговой деятельности

82. Информационное обеспечение маркетинговых решений

83. Маркетинговый план Интерсетевого холдинга Gloryon

84. Рынок маркетинговых исследований и консалтинга: состояние, проблемы и перспективы

85. Когда хорошее маркетинговое исследование становится плохим

86. SWOT-анализ, маркетинговые исследования
87. Использование маркетингового подхода при выживании ВУЗов в современных условиях
88. Комплекс маркетинговых коммуникаций

89. Маркетингова сутність реклами

90. Маркетинговая деятельность на основе технологий Интернет

91. Маркетинговая информационная система

92. Маркетинговая среда

93. Маркетинговий аналіз ситуації

94. Маркетинговое исследование рынка

95. Маркетинговое исследование рынка рукавов высокого давления

96. Маркетинговое исследование рынка цветных струйных принтеров HP 610 C SERIES

Вафельница алюминиевая, механическая BE-4426 Webber "Бельгийская вафля", для плиты.
Размеры: 35х13,5х2,5 см. Количество вафель: 4 штуки. Форма вафель: сердечки. Толщина вафель: толстые. Материал: алюминий, металл,
879 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, синяя.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки
Магниты "Junior", 34 мм, белые,.
Диаметр: 34 мм. Сила: 1,3 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: белый.
352 руб
Раздел: Магниты канцелярские

97. Маркетинговые исследования

98. Маркетинговые исследования

99. Маркетинговые исследования как ступень к повышению коммерческих результатов

100. Маркетинговые исследования услуг в сети Интернет


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.