Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Дидактичні умови організації домашньої роботи в початкових класах

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Дипломна робота Дидактичні умови організації домашньої роботи в початкових класах ЗМІСТВступ Розділ І. Проблема організації домашньої роботи в педагогічній теорії і практиці .Зміст поняття “домашня робота”. Нормативно-правове забезпечення організації домашніх завдань . Види домашніх завдань та способи їх перевірки 1.3 Стан організації домашньої роботи з учнями початкових класів у масовому педагогічному досвіді 1.4 Психологічні особливості учнів початкових класів та іх врахування в організації домашньої роботи Розділ ІІ. Експериментальне дослідження ефективності виділених дидактичних умов організації домашньої навчальної роботи 2.1 Характеристика дидактичних умов організації домашньої навчальної роботи молодих школярів 2.2 Методика експериментального дослідження 2.3 Аналіз результатів експериментального дослідження6 Висновки Список використаної літератури Додатки Вступ Відповідно до Закону “Про загальну середню освіту” з 1 вересня 2001 року розпочався перехід на новий зміст, структуру та єдиний 4-річний термін навчання учнів початкової школи. Головним завданням початкової ланки сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення умов для інтелектуального, соціального, морального, фізичного розвитку і саморозвитку кожного учня, що реалізуються через оновлення змісту навчальних програм, методики проведення уроку, форм організації навчально-виховного процесу, в тому числі й організації домашньої самостійної роботи. Саме поняття “домашня самостійна робота” буде основним в нашій дипломній роботі, темою якої є “Дидактичні умови організації домашньої роботи в початкових класах”. Тема дипломної роботи є досить актуальною, потребує вивчення і дослідження, оскільки багато вчителів не надають належної уваги домашній роботі, упускаючи те, що навчання може бути ефективним лише за умови, якщо навчальна робота під час уроків підкріплюється добре організованою домашньою роботою учнів. Засвоєння умінь і навичок, а також повторення навчального матеріалу відбувається головним чином у процесі домашньої роботи учнів, яка, доповнюючи і продовжуючи урок, сприяє поглибленню і розширенню знань учнів, привчає їх до самостійного мислення. На уроках, як би добре вони не проводилися, відбувається фіксація знань у короткочасній пам’яті. Для їх переведення у довгочасну пам’ять необхідне наступне повторення, яке найчастіше відбувається під час домашньої роботи. Крім того, засвоєння знань і формування навичок залежить від індивідуальних особливостей учнів, відбувається в різному темпі. Учням, що навчаються в одному класі, на це потрібен різний час, що під час уроку неможливо забезпечити. Домашня робота також сприяє формуванню відповідальності, навичок самостійної діяльності. Об’єкт дослідження ─ процес організації домашньої роботи у початкових класах. Предмет дослідження ─ дидактичні умови організації домашньої навчальної роботи учнів 2-4 класах. Метою дослідження дипломної роботи полягає у визначенні дидактичних умов ефективної організації домашньої навчальної роботи у 2-4 класах.

Гіпотеза дослідження. Рівень навчальних досягнень учнів значно підвищиться, якщо в процесі організації домашньої роботи дотримуватися таких дидактичних умов: 1) індивідуалізація домашніх завдань; 2) різноманітність домашніх завдань; 3) формування в учнів уміння виконувати домашні завдання; 4) систематичність перевірки виконання домашньої роботи; 5) забезпечення інформованості батьків щодо організації домашньої роботи. Відповідно до мети і висунутої гіпотези в дослідженні поставлені такі завдання: Проаналізувати сутність поняття “домашня робота”, особливості її проведення. Вивчити питання організацію домашньої роботи у масовому педагогічному досвіді. Виділити дидактичні умови організації домашньої навчальної роботи. Перевірити ефективність експериментальної методики у педагогічному процесі. Для розв’язання завдань дослідження використовувались теоретичні і емпіричні методи дослідження. Теоретичні: аналіз літератури з психології, дидактики і методики з метою визначення сутності досліджувальних понять. Емпіричні: педагогічні спостереження, педагогічний експеримент, методи вивчення результатів учнівської праці, діагнозування рівнів готовності учнів до самостійного виконання навчальної роботи, статистичний аналіз результатів дослідження. Провідним методом дослідження був експеримент, який застосовувався на констатувальному і формувальному етапах дослідження. Практична значимість дослідження полягає у розробці системи різнорівневих, різновидових, вільних за вибором домашніх завдань в системі уроків з окремих тем математики і мови у 4 класі. Структура роботи. Дипломна робота складається із вступу, двох розділів, висновку, списку використаної літератури, додатків. У роботі використано 69 джерел літератури. Розділ І. Проблема організації домашньої роботи в педагогічній теорії і практиці 1.1 Зміст поняття „домашня робота”. Нормативно-правове забезпечення організації домашніх завдань Проблемою організації домашньої роботи в педагогічній теорії і практиці займаються як вітчизняні, так і зарубіжні педагоги, має вона місце і у працях педагогів минулого  Я.А.Коменського, А.Ф.Дістервега, К.Д.Ушинського та ін. У визначенні сутності і методики домашніх завдань ми спиралися насамперед на ті праці, у яких ця проблема була об’єктом спеціального дослідження (В.Ф.Паламарчук, З.С.Попова, М.М.Поспелов). До аналізу залучені публікації, у яких тією чи іншою мірою висвітлені умови ефективної організації самостійної діяльності учня як методу навчання (Х. Древелов, М. Ржецький , З. Шабалина ). У педагогічній літературі можна зустріти два терміни ─ „домашня навчальна робота” і „домашні навчальні завдання”. Одні дослідники вважають, що ці два терміни є синонімічними, а інші заперечують таку думку, відзначаючи лише тісний взаємозв`язок понять „домашня навчальна робота” і „домашні навчальні завдання”. Ми ж у нашому дослідженні будемо використовувати обидва терміни: і „домашня навчальна робота”, і „домашні навчальні завдання”, вважаючи, що ці поняття невіддільні, взаємодоповнюють одне одного, оскільки вони передають однорідне педагогічне явище – самостійну навчальну діяльність, що відбувається без керівництва вчителя і, як правило, за межами класу.

Аналізуючи дослідження, ми дійшли висновку, що загальнодидактичні аспекти домашніх завдань знайшли відображення лише в окремих дослідженнях. Зокрема, у працях В.Ф. Паламарчук висловлене принципове теоретичне положення про те, що домашню роботу слід розглядати в межах цілісної системи форм навчання й будувати на основі провідних видів діяльності на кожному віковому етапі розвитку учнів. Ученим обґрунтована класифікація домашніх завдань за способом виконання, характером навчальних дій, за етапами засвоєння матеріалу. Стосовно початкової школи характерним є розкриття методичних аспектів, зауваження щодо змісту і методики домашніх завдань у межах певних тем і конкретних уроків. Праці М.В. Богдановича, Н.Б. Істоміної, М.Г. Моро, А.М. Пишкало, Л.П. Кочиної та інших дозволяють глибше і точніше врахувати методичні вимоги до організації домашніх завдань залежно від характеру навчального матеріалу, складності і тривалості теми, визначити прийоми перевірки домашніх завдань. Різні педагоги по-своєму розкривають зміст поняття домашньої навчальної роботи учнів та домашніх завдань. Наприклад, Волкова Н.П. під домашньою роботою розуміє самостійне виконання учнями навчальних завдань після уроків, які діти виконують не тільки вдома, а й у школі, зокрема в групах продовженого дня, тому домашню роботу ще називають самопідготовкою. Щодо домашніх завдань, то вказує, що це не лише виучування поясненого на уроці, виконання вправ, розв’язування задач, але й самостійне вивчення нового матеріалу. В українському педагогічному словнику домашня навчальна робота учнів розглядається як форма організації навчання, самостійна, поза уроками робота учнів з виконання навчальних завдань. Вона включає вивчення навчального матеріалу, який пояснювався на уроці, самостійне вивчення нового матеріалу, самостійні спостереження, проведення дослідів, виготовлення наочних посібників, написання творчих робіт тощо; домашні завдання визначаються як складова частина навчального процесу, яка полягає у виконанні учнями за завданням учителя самостійної навчальної і практичної роботи після уроків, ця робота тісно пов`язується з уроками, доповнює їх, сприяє більш міцному і свідомому засвоєнню знань, умінь і навичок . С.П. Баранов під домашньою навчальною роботою розуміє форму організації самостійного, індивідуального вивчення школярами навчального матеріалу в позаурочний час . Визначення домашнім завданням не дає, хоч використовує у своїх дослідженнях обидва терміни, не розмежовуючи їх. А.М. Алексюк, як і С.П.Баранов, визначає лише поняття домашня навчальна робота. Це складова частина навчально-виховного процесу в школі, самостійне вивчення учнем навчального матеріалу під опосередкованим керівництвом учителя на основі його завдань та інструкцій . Львов М.Р. зазначає, що домашня самостійна робота ­— це важлива частина навчального процесу, яка тісно пов’язана з уроками і виступає їх продовженням . Згідно досліджень Харламова І.Ф. домашня робота полягає в самостійному виконанні завдань вчителя на повторення і більш глибшому засвоєнню матеріалу, що вивчається і його застосуванні на практиці, розвитку творчих здібностей і удосконаленні навчальних умінь і навичок.

На жаль, у роботі бракує інформації щодо конкретних оперативно-розшукових заходів Державної варти, а увагу здебільшого зосереджено на висвітленні суто поліцейських функцій згаданої служби. Докладний розгляд діяльності контррозвідувальних підрозділів ("освідомчих відділів") Державної варти зроблено в історичному нарисі В.Сідака [41]. Автор показує історію їх становлення в широкому контексті оперативної обстановки в Українській державі, аналізує їх структурну побудову, форми і методи роботи, найбільш яскраві оперативні заходи по боротьбі зі шпигунством, ворожим підпіллям, тероризмом, масовими виступами проти існуючого ладу, організованою злочинністю. Не можна обійти увагою статтю істориків Д.Табачника і Д.Вєдєнєєва, де вперше розглянуто проблему становлення української військової дипломатії 1917-1920 рр. Автори досліджують державну політику в галузі військово-дипломатичного будівництва, характеризують організаційно-штатну структуру військового аташату, висвітлюють конкретні акції військових дипломатів України. Вони підкреслюють серйозне значення військової дипломатії для постачання збройним силам України конфіденційної інформації, налагодження закупівлі зброї за кордоном [42]. У статті Д.Вєдєнєєва з історії розвідки України за наслідками аналізу нових архівних документів розглядається організація роботи центрального апарату військової розвідки УНР, діяльність її окремих резидентур (у Польщі, Румунії), показано здобутки українських розвідників і військових дипломатів [43]

1. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

2. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

3. Центральна виборча комісія: правовий статус і організація роботи

4. Організація роботи шкільної їдальні

5. Організація роботи підприємства

6. Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі
7. Організація роботи дільничної станції Хутір-Михайлівський
8. Організація роботи недержавних пенсійних фондів на ринку цінних паперів

9. Організація роботи заводу

10. Організація позакласного читання в початкових класах

11. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах особистісно-орієнтованого навчання

12. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

13. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

14. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

15. Бесіда, як форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами

16. Використання елементів стилізації форм рослинного і тваринного світу у розвитку навичок декоративно-орнаментального малювання учнів початкових класів

Настольная игра "Кортекс".
Сможете отличить баскетбольный мяч от клубники на ощупь или за долю секунды увидеть выход из лабиринта? А молниеносно запомнить предметы и
914 руб
Раздел: Карточные игры
Книга-сейф "Английский словарь", цвет: черный, 24 см.
Этот сейф-шкатулка - точная имитация книги. Будучи поставленным на книжную полку, он ловко затеряется среди настоящей литературы, сохранив
711 руб
Раздел: Копилки
Карандаши для левшей "EasyColors", 12 цветов.
Эти эргономичные цветные карандаши позволяют подготовить руку к письму и сформировать навык работы с пишущими инструментами. Специальные
1517 руб
Раздел: 7-12 цветов

17. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

18. Організація позакласної роботи в загальноосвітній школі

19. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

20. Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі

21. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

22. Педагогічний малюнок на класній дошці в роботі вчителя початкових класів
23. Робота над засобами логіко-емоційної виразності читання в початкових класах
24. Дидактична гра в системі організаційних форм навчання

25. Основні засади організації соціальної роботи з дітьми-інвалідами

26. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів

27. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

28. Організація приймання товару в аптеці

29. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

30. Організація праці менеджера

31. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

32. Організаційна система управління природокористуванням України

Маркеры для доски, 12 цветов.
12 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
605 руб
Раздел: Для досок
Форма для выпечки 6 ячеек "Домик", 6,5x6,5 см/26x6 см.
Форма для выпечки 6 ячеек "Домик". Силиконовые формы изготовлены из специального силиконового материала, благодаря которому они
307 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Автомобильный ароматизатор Deliss "Comfort ", морской аромат.
Жидкостный ароматизатор воздуха для машины. Аромат бергамота, кипариса, мускатного ореха. Свежий, легкий, морской. Испаряясь под действием
355 руб
Раздел: Прочее

33. Організація оплати праці на підприємстві

34. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

35. Організація евакуаційних заходів

36. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

37. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

38. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку
39. Організація банківської справи
40. Організація біржової торгівлі

41. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

42. Організація діяльності "ПриватБанку"

43. Організація ресурсної бази банків в Україні

44. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

45. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

46. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

47. Організація охорони праці на виробництві

48. Організація робочого місця бухгалтера

Пеленка Золотой Гусь непромокаемая (трехслойная, на резинке, 120х60 см).
Удобные, дышащие, непромокаемые наматрасники избавят Вас от волнений и беспокойства, обеспечат сохранность матрасу. Надёжно фиксируются
370 руб
Раздел: Наматрасники
Пенал школьный "Леопард", цвет желтый.
Пенал школьный. Материал: силиконовый полимер. Размер: 18х6х6 см. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность увеличения
372 руб
Раздел: Без наполнения
Угольник для класса, деревянный.
314 руб
Раздел: Угольники

49. Рівні організації організму людини

50. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

51. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

52. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

53. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

54. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна
55. Вибір форми організації бухгалтерського обліку
56. Етапи організації бухгалтерського обліку

57. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

58. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

59. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

60. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

61. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

62. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

63. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

64. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

Батут.
Диаметр рамы: 183 см. Высота батута: 46 см. Каркас из 1,5 мм гальванизированной стали. Соединение прыжковой поверхности с рамой: 42
6627 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Копилка декоративная "Дружок", 12,5x10x12 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 12,5x10x12 см.
334 руб
Раздел: Копилки
Набор для резки сыра из 4-х приборов и деревянной доски «Рокфор».
Сыр - продукт, требующий трепетного к себе отношения. Его производство может занимать долгие месяцы, а порой и годы. Однако если сделать
1430 руб
Раздел: Кухня

65. Організація документаційного забезпечення установи

66. Організація і методика аудиту

67. Організація і методика аудиту доходів підприємства

68. Організація і методика проведення аудиту касових операцій

69. Організація облікового процесу на підприємстві

70. Організація обліку
71. Організація обліку в Франції та Люксембурзі
72. Організація обліку власного капіталу підприємства України

73. Організація обліку запасів на підприємствах

74. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

75. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

76. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

77. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

78. Організація праці бухгалтера

79. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

80. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

Антипригарный коврик, многоразовый, 33x40 см.
Антипригарный коврик используется для выпечки кондитерских и хлебобулочных изделий, приготовления пиццы, запекания мяса и рыбы без
311 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Штора для ванной "Рыжий кот", арт. SC-РЕ09.
Штора для ванной Рыжий кот SC-РЕ09 изготовлена из 100% полиэстера с тефлоновой пропиткой. Материал ценится за свою устойчивость ко
364 руб
Раздел: Занавески
Лоток (сортер), 4 отделения, вертикальный, сборный.
- предназначен для сортировки и временного хранения документов различных размеров, писем, счетов и другой документации - устойчивый на
317 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

81. Організація управлінського обліку

82. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

83. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

84. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації

85. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

86. Становлення професійних бухгалтерських організацій
87. Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована)
88. Аудит в організації

89. Аналіз факторів територіальної організації Стаханово–Алчевського промислового вузла

90. Громадські організації як вид об’єднань громадян

91. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

92. Організації (органи) господарського керівництва

93. Організаційно-правові форми малого бізнесу. Контракти

94. Організація захисту державної таємниці в Росії

95. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

96. Правова організація працевлаштування громадян

Подставка для сортировки писем и бумаг "Germanium", черная.
Выполнена из металла (сетка). 5 вместительных секций. Размер - 195х365х205 мм. Цвет - черный.
758 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Датчик протечки воды "Сирена AL-150", напольный 90 дБ, батарейка в комплекте.
Датчик протечки воды Сирена AL-150 предупредит вас о появлении воды. Его следует размещать на полу или в месте, где вода появится при
444 руб
Раздел: Прочее
Тележка для маркета.
Размер тележки: 39x36,5x58 см.
785 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты

97. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

98. Організація видавничій справи

99. Методика організації навчального процесу в рамках колективного способу навчання іноземній мові


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.