Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Порядок записів в синтетичному обліку, пов’язаних з відображенням на бухгалтерських рахунках фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства, з 2000 року суттєво змінився і ґрунтується на національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку та новому Плані рахунків бухгалтерського обліку. Для узагальнення інформації про фінансові результати від звичайної діяльності і надзвичайних подій Планом рахунків передбачено рахунок 79 «Фінансові результати», який ведеться за субрахунками: 791 «Результат основної діяльності», 792 «Результат фінансових операцій», 793 «Результат іншої звичайної діяльності», 794 «Результат надзвичайних подій». По кредиту рахунка 79 «Фінансові результати» та його субрахунків відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, а по дебету — суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, а також належна сума нарахованого податку на прибуток. По кредиту субрахунка 791 «Результат основної діяльності» підприємства відображають суму доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг та іншої операційної діяльності в кореспонденції з дебетом рахунків: 70 «Доходи від реалізації» та 71 «Інший операційний доход». На дебет субрахунка 791 «Результат основної діяльності» наприкінці звітного періоду в порядку закриття рахунків списують: — собівартість реалізованої готової продукції, товарів, послуг (з кредита рахунка 90 «Собівартість реалізації); — адміністративні витрати (з кредита рахунка 92 «Адміністративні витрати»); — витрати на збут (з кредита рахунка 93 «Витрати на збут»); — належну за даними бухгалтерського обліку суму податку на прибуток від звичайної діяльності (з кредита рахунка 981 «Податки на прибуток від звичайної діяльності»). Шляхом порівняння на субрахунку 791 «Результат основної діяльності» кредитового обороту (загальна сума одержаних доходів від реалізації та інших операційний доход) з дебетовим оборотом (загальна сума операційних витрат з урахуванням суми податку на прибуток від звичайної діяльності) визначають фінансовий результат (прибуток, збиток) від основної діяльності підприємства. Визначену суму фінансового результату від основної діяльності списують на фінансово-результатний активно-пасивний рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» записом: — на суму одержаного прибутку: Д-т рах. 791 «Результат основної діяльності» К-т рах. 441 «Прибуток нерозподілений»; на суму збитку: Д-т рах. 442 «Непокриті збитки» К-т рах. 791 «Результат основної діяльності». Формування фінансових результатів основної діяльності підприємства відображається в системі рахунків.(Див. Схема 1). Схема 1. Формування фінансових результатів. На кредит субрахунка 792 «Результат фінансових операцій» наприкінці звітного періоду списують: а) в кореспонденції з дебетом рахунка 72 «Доход від участі в капіталі»; — доход від участі в капіталі (доход від інвестицій в асоційовані підприємства, в дочірні підприємства, від спільної діяльності); — в кореспонденції з дебетом рахунка 73 «Інші фінансові доходи» — інші фінансові доходи (дивіденди, одержані від інших підприємств; відсотки, одержані за облігаціями чи іншими цінними паперами, інші доходи від фінансових операцій).

На дебет субрахунка 792 «Результат фінансових операцій» наприкінці звітного періоду списують: а) в кореспонденції з кредитом рахунка 95 «Фінансові витрати» — фінансові витрати (нараховані відсотки за користування кредитами банків, за договорами кредитування, фінансового лізингу; витрати, пов'язані з випуском, утриманням і обігом власних цінних паперів та ін.); б) в кореспонденції з кредитом рахунка 96 «Втрати від участі в капіталі» — втрати від Інвестицій в асоційовані підприємства, від спільної діяльності, від інвестицій в дочірні підприємства тощо. Фінансовий результат (прибуток, збиток), визначений за даним субрахунка 792 «Результат фінансових операцій» (порівнянням кредитового і дебетового обороту), списується відповідними записами на рахунок 44 «Нероз поділені прибутки (непокриті збитки)». Субрахунок 793 «Результат іншої звичайної діяльності призначений для визначення фінансових результатів іншої звичайної діяльності. На кредит субрахунка 793 в кореспонденції з дебетом рахунка 74 «Інші доходи» списують доходи від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів, від неопераційної курсової різниці, від безоплатно одержаних активів та від іншої звичайної діяльності (зокрема, від списання кредиторської заборгованості по закінченні строку позовної давності, від вартості негативного гудвілу, яка визнана доходом, та ін.). На дебеті субрахунка 793 «Результат іншої звичайної діяльності» в кореспонденції з кредитом рахунка 97 «Інші витрати» списують витрати, які виникли в процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але які не пов'язані з виробництвом або реалізацією основної продукції (товарів) та послуг (зокрема, собівартість реалізованих фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів, втрати від неопераційних курсових різниць і від уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій та інші витрати звичайної діяльності). Фінансовий результат (прибуток, збиток), визначений за даними субрахунка 793 «Результат іншої звичайної діяльності», відповідними запасами списується на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)». За даними субрахунка 794 «Результат надзвичайних подій» визначають прибуток (збиток) від надзвичайних подій. На кредит цього субрахунка в кореспонденції з дебетом рахунка 75 «Надзвичайні доходи» списують доходи, одержані від надзвичайних подій (суми відшкодованих збитків від надзвичайних подій), а на дебет (у кореспонденції з кредитом рахунка 99 «Надзвичайні витрати») — втрати від надзвичайних подій (втрати від стихійного лиха, техногенних катастроф, аварій, пожежі тощо). Сальдо субрахунка 794 «Результат надзвичайних подій» наприкінці звітного періоду списують відповідним записами на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)». Таким чином на рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» формуються фінансові результати від усіх видів діяльності підприємства за звітний період — основної діяльності, фінансових операцій та надзвичайних подій.(Див. Табл.2). Таблиця 2 Кореспонденція рахунків з обліку фінансових результатів, використання прибутку Назва операції Дебет Кредит Списані на фінансові результати діяльності: 70 79 - доход від реалізації (готової, товарів, робот, послуг) -інший операційний доход 71 79 -доход від участі в капіталі 72 79 -інші фінансові доходи 73 79 -інші доходи 74 79 -надзвичайні доходи 75 79 Списані на фінансові результати витрати діяльності: 79 90 -собівартість реалізації(готової продукції, товарів, робот, послуг) -адміністративні витрати 79 92 -витрати на збут 79 93 -інші витрати операційної діяльності 79 94 -фінансові втрати 79 95 -втрати від участі в капіталі 79 96 -інші втрати 79 97 -надзвичайні втрати 79 99 Відображено суму податку на прибуток 98 64 Списана в кінці року на фінансові результати сума податку на прибуток 79 98 Визначен та списан чистий фінансовий результат діяльності підприємства: 79 441 -у сумі отриманого пприбутку -у сумі збитку 441 79 Відображено використання прибутку, отриманого підприємством: 443 40 -на збільшення статутного капіталу -на створювання резервного капіталу 443 43 -нарахування дивидендів з акцій та іншим виплатам учасників 443 67 Списано в кінці року використаний прибуток на зменшення нерозподіленого прибутку 441 443 Списанонепокриті збитки: 441 442 - за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства -за рахунок засобів резервного капіталу 43 442 Для контролю за фінансовими результатами від звичайної діяльності підприємства та аналізу цих результатів, крім узагальнених на синтетичних рахунках 70 &quo ;Доходи від реалізації&quo ;, 90 &quo ;Собівартість реалізації&quo ;, 74 &quo ;Інші доходи&quo ; та на інших рахунках даних, необхідні, деталізовані дані про фінансові результати діяльності підприємства.

Такі деталізовані дані можна отримати лише з належно, раціонально організованого аналітичного обліку фінансових результатів. З переходом на бухгалтерський облік за новими національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, розробленими на основі міжнародних стандартів, та на новий План рахунків аналітичний облік фінансових результатів особливо необхідний для складання Звіту про фінансові результати. Більше того, можна стверджувати, що без належно, раціонально організованого аналітичного обліку фінансових результатів практично не можливе складання об’єктивного Звіту про фінансові результати. Завдання раціональної організації аналітичного обліку фінансових результатів на кожному підприємстві в тому, щоб відповідно до Положення (стандарту) 3 “Звіт про фінансові результати” та статей цього звіту на аналітичних рахунках фінансових результатів протягом року наростаючим підсумком з початку року в розрізі звітних статей накопичувались дані про доходи та витрати підприємства, необхідні як для контролю та аналізу, так і для складання Звіту про фінансові результати. Отже, аналітичний облік фінансових результатів повинен бути організований так, щоб за підсумком кожного звітного періоду із аналітичного обліку фінансових результатів можна було взяти підсумкові дані і перенести їх на відповідну статтю Звіту про фінансові результати. Враховуючи економічний зміст окремих статей звіту, визначають в ньому прибутки або збитки за звітний період. Виходячи з вище викладених вимог, аналітичний облік фінансових результатів має бути організований на підприємстві з врахуванням специфіки його діяльності, тобто видів операційної (основної) діяльності, іншої та надзвичайної діяльності, і змісту Звіту про фінансові результати. Підприємства, організуючи аналітичний облік фінансових результатів на звітний рік, мусять виходити із переліку та економічного змісту статей Звіту про фінансові результати. Враховуючи зміст окремих статей звіту визначають в ньому прибуток або збиток за звітний період. Економічний зміст окремих статей Звіту про фінансові результати та порядок визначення прибутку або збитку за звітний період від основної (операційної) діяльності, від фінансових операцій, іншої звичайної діяльності та надзвичайних подій установлені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку “Звіт про фінансові результати” (пункти 13 - 37) , крім випадків, коли відповідні положення (стандарти) передбачають винятки з цього правила. З метою правильного визначення в звіті фінансових результатів та недопущення помилок в економічному змісті окремих аналітичних рахунків і відповідних статей звіту ми навели їх зміст в послідовності рядків Звіту про фінансові результати у 2 розділу курсової „Документне оформлення результатів фінансової діяльності”. Рядок 010 “Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)” заповнюється за підсумком кредитових оборотів на звітну дату субрахунків 701 &quo ;Дохід від реалізації готової продукції&quo ;, 702 &quo ;Дохід від реалізації товарів&quo ; і 703 &quo ;Дохід від реалізації робіт і послуг&quo ;.

Тобто з Монголії походить династія Чингісидів, яка на шляху завоювань втягнула підкорені народи в орбіту своєї державності. Згодом і суздальські князівства (земля Моксель) увійшли до складу єдиної держави і повсюдно залучалися до завойовницьких походів Золотої Орди. Надалі ми підтвердимо це російськими джерелами. 2. Жителі Московії — це окремий відособлений самобутній народ, який нічого спільного не має з руссю (Києвом), литвою, поляками тощо. Послухайте А. І. Лизлова: «Скіфія складається з двох частин: одна європейська, у якій живемо ми, тобто: москва (московити. — В. Б.), росіяни (українці. — В. Б.), литва, волохи і татари європейські (кримські, ногайські тощо. — В. Б.)». А. І. Лизлов не згадує про братання московитів і русичів (етнос Подніпров'я — В. Б.). Навпаки — чітко простежується думка про розмежування етносів Московії і Київського князівства. Зверніть увагу: ця думка панувала в серйозній аналітичній праці 1692 року, тобто до часу, коли Петро І повелів називати Московію — Російською державою. 3. У Лизлова не згадується жодного так званого «літописного зводу»

1. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

2. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

3. Маркетинг та його вплив на фінансовий результат (на прикладі ТОВ "Велетень" Глухівського району Сумської області)

4. міжнародний фінансово-інвестиційний менеджмент

5. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

6. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану
7. Порівняльний аналіз рівня безробіття у Дніпропетровській області та Україні
8. Облік виробничих запасів. Застосування програми "1С:Бухгалтерія" для їх обліку

9. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

10. Клініка, діагностика та концептуальні основи ортопедичних заходів у комплексному лікуванні дефектів та деформацій зубо-щелепної системи хворих з незрощеннями верхньої губи та піднебіння

11. Виділення та характеристика білкових чинників, що зв’язують інсулін в крові людей, хворих на цукровий діабет

12. Особливості системи оподаткування ВАТ "Острозький молокозавод" та її вплив на фінансові результати підприємства

13. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

14. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

15. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

16. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

Карандаши цветные "Colorino", двухсторонние, 48 цветов.
Карандаши для рисования. В наборе: 24 разноцветных, двусторонних карандашей (48 цветов). Мягкие, но при этом очень прочные карандаши,
455 руб
Раздел: Более 24 цветов
Бумага для струйных принтеров "Lomond", 140 г/м, 100 листов, матовая, односторонняя, А4.
Изображение отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастные, чистые тона имеют характерную бархатистую
375 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Микрофон "Караоке новогоднее".
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны

17. Виробничі запаси - облік та аналіз

18. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

19. Облік нематеріальних активів та довгострокових зобов’язань

20. Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах

21. Аналіз балансу та фінансової звітності ВАТ "Енергопостачальна компанiя "Закарпаттяобленерго"

22. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства
23. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право
24. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

25. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

26. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

27. Аналіз фінансових джерел формування інвестиційних ресурсів в Україні

28. Аналіз зисків та витрат при інвестиціях на освіту

29. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

30. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

31. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

32. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

Шкатулка для ювелирных украшений, 16x13 см, арт. 84575.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
592 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Комплект постельного белья Perina "Ника" (цвет: бежевый, 7 предметов).
Комплект постельного белья Perina «Ника» обладает изысканным, утонченным и даже благородным дизайном. Он способен стать подлинным
5356 руб
Раздел: Комплекты в кроватку
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

33. Основні напрямки фінансового аналізу

34. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

35. Аналіз фінансового стану УМГ Прикарпаттрансгаз

36. СППР фінансового аналізу на базі алгоритмів нечіткої логіки

37. Аналіз продуктивності праці та її оплати в промислових виробництвах

38. Облік зносу та амортизації основних засобів
39. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства
40. Вітаміни та їх синтетичні препарати

41. ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ЇХ ОЦІНКА Беларус

42. Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання

43. Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"

44. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

45. Аналіз доходів та витрат банку

46. Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

47. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

48. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

Набор детской посуды "Лисичка" (3 предмета).
Набор детской посуды "Лисичка" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска 18
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Часы "Камасутра".
Оригинальные часы с прямым обычным ходом. Высокое качество исполнения, веселые картинки, механизм обычный - тикающий. Диск выполнен из
958 руб
Раздел: Прочее
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. World Cup Russia", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
416 руб
Раздел: Кружки, посуда

49. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

50. Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку

51. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

52. Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі

53. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

54. Готельні послуги: документація та облік
55. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства
56. Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників

57. Методика складання кошторису видатків бюджетних установ та аналіз його виконання

58. Облік витрат і виходу продукції промислових виробництв та калькуляція їх собівартості

59. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

60. Облік довгострокових активів у зарубіжних країнах

61. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

62. Облік нарахувань на оплату праці та утримань із заробітної плати працівників

63. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

64. Облік праці та її оплати

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: розовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Увлажненный порошок для чистки ковров "Vanish".
Увлажненный порошок Vanish для чистки ковров большой площади - это революционная разработка, которая поможет эффективно очистить и
527 руб
Раздел: Для ковров
Клей для ткани UHU Textil, 19 г.
Клей для ткани UHU Textil обеспечивает быстрое и прочное склеивание большинства видов ткани (хлопок, лен, джинса, смешанные ткани и т.д.)
307 руб
Раздел: Специальный (стекло, ткань)

65. Облік та амортизація необоротних активів

66. Облік та аудиту комерційних банках

67. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

68. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

69. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

70. Організація обліку в Франції та Люксембурзі
71. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві
72. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

73. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

74. Попередній фінансовий аналіз підприємства

75. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

76. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень

77. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

78. Сучасні облікові системи: переваги та недоліки

79. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах

80. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 24 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1280 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Портмоне для CD/DVD "Brauberg", на 96 дисков.
Вмещает 96 CD/DVD дисков. Цвета - ассорти (синий, черный, красный, серый). Тканевая окантовка. Застежка - молния. Обложка - пластик. Цвет
487 руб
Раздел: Боксы, сумки для CD, DVD
Шахматы обиходные, деревянные с доской.
Шахматы - настольная логическая игра со специальными фигурами на 64-клеточной доске для двух соперников, сочетающая в себе
660 руб
Раздел: Шахматы

81. Фінансовий облік розрахунків з бюджетом

82. Аналіз ефективності і облік витрат на виробництво овочів відкритого ґрунту

83. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

84. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

85. Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства

86. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року
87. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи
88. Комплексний теоретичний аналіз проблеми однобічності та неповноти дізнання, досудового та судового слідства у кримінальному судочинстві

89. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

90. Фінансово-правова норма, її зміст та особливості

91. Аналітичні жанри

92. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

93. Автоматизована система обліку праці та зарплати

94. Порівняльний аналіз ефективності та складності швидких алгоритмів сортування масивів

95. Розробка автоматизованого обліку та руху товарів на складах засобами СУБД Microsoft Access

96. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті

Двусторонние клеевые подушечки UHU Fix, 50 штук.
Двухсторонние клеящие подушечки с высокой клеящей способностью для постоянного крепления. Позволяют прикрепить практически любой нетяжелый
350 руб
Раздел: Универсальный
Сетка москитная на кроватку "Карапуз", размер М.
По всему краю данное изделие имеет резинку. Закрывает кроватку полностью, сверху и по бокам. Для кроватки 120х60 см. Сезон: лето.
385 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, розовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: розовый.
360 руб
Раздел: Прочие

97. Аналітико-синтетичні засоби обробки інформації

98. Герцогство Варшавське та Королівство Польське в загальноєвропейських політичних відносинах

99. Запорозька Січ, її політичний устрій та право


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.