Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Мотивація агресивної поведінки підлітків

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

ЗмістВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПОЯСНЕННЯ АГРЕСИВНОЇ МОТИВАЦІЇ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ Поняття мотивів і мотивації поведінки людини. Типи мотивації Мотивація агресивності РОЗДІЛ 2. МОТИВАЦІЯ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ Психологічні особливості підліткового віку як чинник агресивної поведінки та характерологічні особливості агресивних дітей 2.2. Фактори, які впливають на формування агресивних форм поведінки підлітків РОЗДІЛ 3. ЕМПЕРІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЇ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ 3.1. Огляд методик психологічного дослідження агресивної поведінки 3.2. Експериментальне дослідження мотивів агресивної поведінки підлітків ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА Вступ Актуальність. Однією з найактуальніших соціальних проблем сучасності стало поширення агресії та насильства у суспільстві. Ця проблема є актуальною і для психологічної науки. Стан анемії, якій є характерним для українського суспільства, і який обумовлений кризою політичного і економічного життя суспільства, руйнуванням старої системи цінностей, знайшло свій прояв у широко розповсюдженому почутті байдужості, яка часто переростає в нелюдскість і жорстокість, зниження рівня моральної свідомості. Як наслідок цього, в суспільстві все найчастіше використовуються агресивні моделі поведінки. Під агресією ми розуміємо у даному випадку усвідомлений намір заподіяти шкоду іншої людині (фізичну чи словесну). Особливо тяжко цей період позначається на підлітках. Тривожним симптомом є зростання кількості неповнолітніх з агресивною поведінкою. Спостерігається демонстративна поведінка підлітків по відношенню до дорослих, збільшення між групових і міжособистісних конфліктів і фактів агресивної поведінки. Наявність високої концентрації агресії у суспільстві не може не турбувати педагогів, психологів, батьків, оточуючих. Агресивність формується переважно в процесі ранньої соціалізації в дитячому та підлітковому віці , що робить проблему дослідження мотивації агресивної поведінки підлітків актуальною і важною для вирішення практичних завдань її корекції. Професійний інтерес психологів до питання агресивної поведінки досить високий. Природа агресії та її механізми розглянуті у працях Л. Берковіца, А. Бандури, А. Басса, Р. Аткінсона. Концептуальні розробки російських вчених Л.С. Виготського, Л.И. Божович, Р. Немова, І. Кона та ін. пов’язані з розглядом проблем психічного розвитку підлітків та проявом агресивності. Проблеми агресивної поведінки дітей розглядаються на сторінках українських періодичних видань. Аналіз літературних джерел свідчить про те, що науковцями розглянуто широке коло проблем, пов’язаних з дослідженням особливостей підліткового віку і окремо проявами агресії, але нами знайдено не так багато праць, які б досліджували мотиви підліткової агресивності. Ціль нашої роботи – дослідження мотивації агресивної поведінки підлітків. Для вирішення основної цілі ми ставимо наступні завдання: визначити поняття мотивів і мотивації поведінки людини; проаналізувати основі концептуальні теорії агресії; розглянути основні особливості підліткового віку та їх вплив на виникнення агресивної поведінки; виявити зовнішні фактори, які впливають на формування дитячої агресивності; розробити та провести власне психодіагностичне дослідження мотивації агресивної поведінки підлітків.

Об’єкт дослідження – мотиваційна сфера підлітків Предметом дослідження є мотивація агресивності і її взаємозв’язок з психологічними особливостями підліткового віку. Для проведення дослідження мотивації агресивності підлітків було використано теоретичні методи : аналіз, синтез, класифікація; емпіричні: тест Басса-Дарки. Робота складається зі вступу; 3 розділів, кожний з яких включає в себе по 2 підрозділи; висновків; списку літературних джерел та додатків. У першому розділі розглянуті теоретичні підходи до визначення поняття мотивів, мотивації і мотивації агресивної поведінки. У другому розділі досліджуються особливості підліткового віку і фактори, які впливають на підліткову агресивність. У третьому розділі надано матеріали власного дослідження мотивації агресивної поведінки підлітків і зроблено загальні висновки. Розділ 1. Теоретичні підходи до пояснення агресивної мотивації поведінки людини 1.1 Поняття мотивів і мотивації поведінки людини. Типи мотивації Діяльність завжди викликана певними мотивами. Поняття “мотив” (від лат. movere – рухати, штовхати) означає спонукання до діяльності, спонукальну причину дії і вчинків, тобто те, що примушує людину до дій . Суб’єкта можуть спонукати до певної діяльності різні мотиви: інтерес до змісту та процесу діяльності, почуття обов’язку перед суспільством, прагнення до самоствердження тощо. Мотиви є відносно стійкими рисами (проявами, атрибутами) особистості. Якщо суб’єкт прагне до реалізації певної діяльності, то є підстави стверджувати, що в нього є мотивація. Термін “мотивація” має два взаємопов’язаних, але декілька відмінних значення: загальне (широке) і спеціальне (вузьке). У загальному, широкому значенні мотивація позначає самостійну, відносно нову (виникла у 30-ті роки ХХ ст.) область наукових психологічних досліджень, які мають справу з психологічним поясненням поведінки людини і тварин, з виявленням її джерел, факторів, які визначають цілеспрямованість і активність поведінки. Спеціальне вузьке значення терміну “мотивація” відноситься до причин і факторів, які управляють поведінкою окремої людини, тобто тому, що ініціює, спрямовує і підтримує поведінку даної людини у даній ситуації на визначеному рівні активності . За визначенням С.С. Занюка, - “Мотивація – це сукупність спонукальних факторів, які визначають активність особистості; це всі мотиви, потреби, стимули, ситуативні чинники, які спонукають поведінку людини” . Таким чином, на поведінку людини впливають різні сили, які можуть бути як внутрішніми так і зовнішніми. До внутрішніх мотиваційних сил відносяться фізіологічні процеси, які відбуваються у організмі людини і пов’язані з його органічними потребами, а також психологічні властивості, стани, процеси людини та їх динаміка. До зовнішніх мотиваційних сил можна віднести обставини, ситуації, різного роду зовнішні впливи, які впливають на поведінку людини. Як правило, задля пояснення (а часто і для самовиправдання) своїх дій індивід покликається на соціально бажані й соціально корисні мотиви.

Звісно, що людина не скаже, що у своїх діях вона керувалася антисоціальними мотивами і прагненнями, а намагатиметься привести свої мотиви у відповідність із соціальними нормами. Коли людину запитати, що її спонукало до діяльності, то вона може навести різні причини (пояснення). Але пояснення, які наводить індивід (причини, або мотиви поведінки), як правило є не справжніми мотивами, а лише мотивуванням. Мотивування свідомо або несвідомо використовується суб’єктом для приховування справжніх мотивів його поведінки. У процес мотивування часто втручаються механізми психологічного захисту (адже людина в поясненні вчинків схильна захищати своє Ego, виправдовуватись перед іншими і перед собою, прагнучи зберегти своє “Я” і привести свою діяльність у відповідність із соціальними і внутрішньо особистісними нормами) . Мотивування, як механізм психологічного захисту, допомагає особистості тимчасово уникнути зниження її самооцінки і сприяє захистові позитивного образу “Я”. Визнання людиною справжніх мотивів діяльності, які часто є соціально небажаними, було б болісним для неї, становило б загрозу для її “Я”, тому вступають у дію механізми психологічного захисту особистості. Чим більше втручаються механізми психологічного захисту, тим істотніша відмінність між справжніми (чинними) мотивами і тими причинами поведінки, які людина наводить як мотивування. Як правило, мотивування лише частково збігається зі справжніми (реально чинними) мотивами діяльності. Більшість людей не здатні усвідомити і чесно визнати всі мотиви, що спонукали їх до діяльності. Людину до діяльності спонукає зазвичай не один, а кілька мотивів. Кожен із них має різну спонукальну силу. Проаналізуємо декілька видів мотивів, які мають найбільше практичне значення. Мотив самоствердження, пов’язаний з почуттям власної гідності, честолюбством, самолюбством. Це прагнення утвердити себе в соціумі. Людина намагається довести навколишнім, що вона чогось варта, прагне здобути певний статус у суспільстві, хоче, щоб її поважали та цінували. Інколи, прагнення до самовизначення відносять до мотивації престижу, тобто здобуття високого соціального статусу. Мотив самоствердження є досить дієвим спонукальним фактором. Мотив ідентифікації з іншою людиною полягає у прагненні бути схожим на героя, кумира, авторитетну особистість і є особливо актуальним для дітей і молоді, які намагаються наслідувати інших людей у своїх діях. Ідентифікація з іншою людиною, прагнення бути схожим на неї, приводить до підвищеного енергетичного потенціалу індивіда за рахунок символічного “запозичення” енергії в кумира. Наприклад, при ідентифікації з кіногероєм, у підлітка з’являються сили, натхнення робити і діяти, як діє і робить їх герой. Батькам, вчителям дуже важливо знати, з ким прагне ідентифікуватись чи ідентифікується підліток. Мотив влади – це мотив, який спонукає людину до того, щоб панувати владою над іншими людьми і подіями, контролювати їх, керувати ними, впливати на них. Люди, яки мають такий мотив, активно прагнуть до заняття керуючих постів, є учасниками різних політичних, суспільних рухів.

Не маючи власного «я», москвин природно не ма власних переконань, а вс вимоги моральн, правн, релгйн, полтичн накида йому суспльство отара. А що вона не може снувати без пастуха з гирлигою  псами, то фактично правила поведнки накида москвинов пастух, себто цар (блий чи червоний) руками «опричникв», жандармв, чекств. Звдси рабство, покора, брак особисто морал, брак власного сумлння, брак власно правосвдомост. Московське суспльство до  псля 1917 року керуться в родинному, громадському, державному, культурному  навть церковному житт лише наказами начальства. Ц властивост московсько духовност породили та змцнили московську «общину» (перезвану на «колхоз») природню, законну дитину московсько духовност, що ма глибоке, незнищиме корння в душ, серц  мозку кожного москвина. Нею захоплювалися  монархсти-словянофли,  лберали-»западники»,  соцалсти-комунсти. Особа цлковито зника в общин, не ма жодних прав загалу, особиста думка шкдлива, бо спричиня рзнодумство  тим руйну «единомыслие»

1. Дослідження поведінки споживачів

2. Агресія як форма поведінки підлітків

3. Взаємозв’язок пияцтва, як форми девіантної поведінки у підлітків, з акцентуаціями характеру

4. Профілактика та корекція поведінки підлітків

5. Соціально-психологічні чинники адиктивної поведінки підлітків

6. Процес попередження адиктивної поведінки дітей і підлітків
7. Клініко-психопатологічні та психологічні особистості мотивації агресивної поведінки при розладах особистості
8. Психологічні особливості агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку

9. Дослідження розвитку швидкості у підлітків загальноосвітньої школи

10. Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналіз – методи лінгвістичних досліджень

11. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

12. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

13. Дослідження харчування

14. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

15. Дослідження протоколу TCP/IP /укр./

16. Про методи дослідження малих річок

Электроминикар Tokids "Лев", цвет желтый.
Помимо того, что каталка может развивать моторные функции, научиться управлять своим собственным маленьким автомобильчиком, она также
1261 руб
Раздел: Электромобили
Карандаши цветные "Color'Peps", треугольный корпус, 36 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель. В наборе: 36 цветов.
668 руб
Раздел: Более 24 цветов
Таблетки бесфосфатные для посудомоечных машин "Vaily", 30 штук.
Экологически безопасные для Вас и Вашего дома. Подходят для детской посуды. Специальная формула на основе органических компонентов. Не
430 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

17. Спектральні наземні дослідження

18. Дослідження моделей автоматичних банківських систем в банківських установах Дніпропетровського регіону

19. Дослідження забруднення повітря виробничих приміщень токсичними газами й парами

20. Палеоантропологічнi дослідження

21. Дослідження динаміки вологості грунту під посівами люцерни

22. Експертна профілактика в окремих видах досліджень
23. Методи та етапи статистичного дослідження
24. Теорія і методологія дослідження управління

25. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

26. Методи лінгвістичних досліджень.Описовий метод. Порівняльно-історичний метод

27. Семантична структура запозичень як джерело історико-лексикологічних досліджень

28. Урок-дослідження з елементами групових форм роботи

29. VHDL - технології дослідження цифрових пристроїв

30. Дослідження зміни температури термопари за допомогою чисельних методів на ЕОМ

31. Дослідження методів чисельного інтегрування

32. Дослідження перехідних характеристик цифрових САК

Сухой бассейн "Крокодил" + 50 шаров.
В комплекте: надувная площадка, 50 пластиковых шариков разного цвета диаметром 6 см. Материал: ПВХ пленка, пластмасса. Размер игрушки:
1813 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Противень глубокий "Easy" (42х32х5 см).
С противнем Easy вы всегда сможете порадовать своих родных оригинальной выпечкой. Изделие равномерно и быстро разогревается, что
487 руб
Раздел: Противни
Трусики Libero Dry Pants (6), XL, 13-20 кг, экономичная упаковка, 30 штук.
Одноразовые подгузники для детей в форме трусиков Libero Dry Pants: -надежно впитывают день и ночь; -высокие барьеры вокруг ножек помогают
605 руб
Раздел: Обычные

33. Дослідження чисельних методів інтегрування

34. Історіографія досліджень голодомору

35. Історія дослідження Ольвійського полісу за археологічними даними

36. Палеонтологічні дослідження

37. Дослідження вебер-амперних характеристик магнітних кіл постійного струму

38. Дослідження математичної моделі WiMax та розрахунок покриття на її основі
39. Дослідження розбавлювача димових газів по каналу регулювання "витрата повітря – температура димових газів"
40. Синтез і дослідження оксидно-ідієвої кераміки з неомічною провідністю

41. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

42. Дослідження текстів драматичних творів Лесі Українки

43. Використання Internet у маркетингових дослідженнях

44. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки

45. Маркетингове дослідження готелю "Премєр Палац"

46. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

47. Маркетингові дослідження

48. Маркетингові дослідження діяльності фірми

Багетная рама "Isabelle" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Размер 30x40
Набор для черчения "College", 9 предметов.
В набор входит: циркуль 14 см с одной сгибаемой ножкой, циркуль - измеритель, удлинитель, кронциркуль, механический карандаш, контейнер с
539 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные

49. Маркетингові дослідження конкурентоспроможності ДП "Спектр"

50. Маркетингові дослідження ринку кави торгової марки "Якобз"

51. Методи проведення маркетингового дослідження компанією "Бізнес. Маркетинг. Технології"

52. Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку

53. Товарознавчі та маркетингові аспекти дослідження ринку східних ласощів

54. Дослідження асортименту пральних машин
55. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України
56. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

57. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

58. Дослідження ринку автомобілів (2009-2010 рр.)

59. Дослідження антагоністичних властивостей сучасних пробіотиків

60. Дослідження механізму дії гіпервисокочастотного випромінювання на загоювання шкірних ран в експерименті

61. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту

62. Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та визначенні поширеності раку підшлункової залози

63. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

64. Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом

Мебель для кукол "Столовая Конфетти".
Столовая "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из стола, четырех стульев, а также посуды: бокалов, тарелок, столовых
463 руб
Раздел: Кухни, столовые
Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
494 руб
Раздел: Подставки для украшений
Подставка для колец "Лебедь", 10 см, арт. 62240.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка, с покрытием из серебра 0,7 микрон). Размер: 10 см. Товар не
494 руб
Раздел: Подставки для украшений

65. Променеве дослідження молочної залози

66. Рентгенологічний метод дослідження в променевій діагностиці

67. Сучасні методи і підходи до обробки результатів медико-біологічних досліджень

68. Хіміко-токсикологічне дослідження лікарського препарату "Тетлонг-250"

69. Променеве дослідження щитоподібної залози

70. Маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та продуктові експортні стратегії вітчизняних товаровиробників (на прикладі конкретного продукту)
71. Дослідження ділової кар’єри менеджера
72. Дослідження мотивації на досягнення

73. Методи дослідження затрат робочого часу

74. Інформаційне забеспечення наукових досліджень з документознавства

75. Методи тестування у дидактичних дослідженнях

76. Основи наукових досліджень

77. Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології

78. Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів на уроках фізики

79. Методи наукових і експериментальних досліджень

80. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України

Подгузники-трусики "Pampers. Pants. Джамбо", Maxi (9-15 кг), 52 штуки.
Для активных и любознательных мальчиков и девочек так важен комфорт, поэтому Pampers разработал универсальные подгузники-трусики Pampers
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Бумага для принтера "Ballet Classic", формат А3, 500 листов.
Бумага Ballet Classic имеет категорию качества «В», что позволяет использовать ее при создании документации различного типа. Обладая
502 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Зеркальце карманное "Бабочка", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки

81. Дослідження надійності твердосплавних пластин для токарних різців з надтвердих матеріалів

82. Дослідження сервоприводу з урахуванням нелінійності

83. Експертні системи в дослідженнях умов і методів обробки нових матеріалів

84. Організація патопсихологічного дослідження

85. Структура психологічного дослідження

86. Дослідження дії темпераменту на індивідуальні особливості реакції шахтарів на стресові ситуації
87. Дослідження особливостей емоційного розвитку особистості
88. Дослідження ціннісних орієнтацій у осіб молодшого шкільного віку

89. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

90. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження

91. Матеріали і методи дослідження

92. Підготовка і проведення конкретно-соціологічних досліджень

93. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України

94. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни

95. Соціологічні методи дослідження у педагогіці

96. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів

Конструктор металлический для уроков труда №3, 292 элемента.
Конструктор металлический имеет в своем составе 292 детали, из которых можно собрать 5 моделей - наибольшее количество в серии
392 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Электроминикар Tokids "Лев", цвет желтый.
Помимо того, что каталка может развивать моторные функции, научиться управлять своим собственным маленьким автомобильчиком, она также
1261 руб
Раздел: Электромобили
Карандаши цветные "Color'Peps", треугольный корпус, 36 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель. В наборе: 36 цветов.
668 руб
Раздел: Более 24 цветов

97. Аналітичне дослідження кривошипно-шатунного механізма автомобільних двигунів

98. Дослідження електричного кола змінного струму з паралельним з’єднанням віток

99. Дослідження особливостей залежності заряду перемикання від прямого струму для епітаксіальних p-i-n структур різних типів та розмірів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.