Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

1. Вступ Метою курсової роботи «Засоби поліпшення фінансово-господарського стану підприємства» є придбання навички практичного вирішення основних питань вдосконалення діяльності підприємства для поліпшення його фінансових показників на прикладі ВАТ “ Чексіл”. Перехід до ринкової економіки потребує від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції, послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і керування виробництвом, подолання безгосподарності, активізації підприємництва, ініціативи. У цих умовах керівник підприємства не може розраховувати тільки на свою інтуїцію. Управлінські рішення і дії сьогодні повинні бути засновані на точних розрахунках, глибокому й всебічному економічному аналізі. Вони повинні бути науково обґрунтованими, мотивованими, оптимальними. Жодне організаційний, технічний і технологічний захід не повинний здійснюватися доти, поки не обґрунтована його економічна доцільність. Важлива роль у реалізації цих задач приділяється аналізу фінансової діяльності підприємств. З його допомогою виробляється стратегія й тактика розвитку підприємства, улаштовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і працівників. Велика роль приділяється аналізу в справі визначення й використання резервів підвищення ефективності виробництва. Він сприяє ощадливому використанню ресурсів, виявленню і впровадженню передового досвіду, наукової організації праці, нової техніки й технології виробництва, попередженню зайвих витрат, різних недоліків у роботі. У результаті цього зміцнюється економіка підприємства, підвищується ефективність виробництва.2. Вихідні дані: БАЛАНС ПIДПРИЄМСТВА ВАТ “ ЧЕКСІЛ “ (тис.грн.) Актив Код На На На 01.01.96 01.01.97 01.01.9 8 рядка 1.Основні засоби та інші позаоборотні активи Основні засоби: залишкова вартість 10 79 77 866 626,40 знос(02) 11 88 91 104 249,10 первісна вартість (01) 12 167 168 970 875,50 Нематеріальні активи: залишкова вартість 20 5,2 6 знос(02) 21 0,6 2 первісна вартість (04) 22 5,8 8 Незавершені капітальні вкладення 30 983,3 3 785 (33,35,61) Устаткування (07) 35 65,5 145 Довгострокові фінансові вкладення (58) 40 133,4 523 Майно в аренді (11) 50 Інші позаоборотні активи 60 Всього по розділу 1 70 80 82 325 813,80 2. Запаси і затрати Виробничі запаси (05,06,08,10) 80 3 816,50 5 303 Тварини на вирощуванні і відгодівлі (09) 90 Малоцінні і швидкозношувані предмети: залишкова вартість 100 938,3 1 229 знос (13) 101 249 407 первісна вартість (12) 102 1 187,30 1 636 Незавершене виробництво 110 3 520,10 6 683 (20,21,23,29,30,36,43,44) Витрати майбутніх періодів (31) 120 2,3 Готова продукція (40) 130 1 622,20 12 227 Товари: купівельна вартість (41) 140 690 698 торговельна націнка (42) 141 28,2 96 продажна вартість (41) 142 718,2 794 Всього по розділу 2 150 10 26 140 589,40 3. Грошові кошті, розрахунки та інші активи Товари відвантажені, несплачені в строк 160 26 462 (45) 266,70 Розрахунки здебіторами: за товари, роботи і послуги строк 170 9 442 сплати яких не настав (62,76) за товари, роботи і послуги 180 250,5 66 несплачені в срок (62,76) по векселях одержаних (59) 190 1 614,60 912 з податкових розрахунків (67) 195 33 з бюджетом (68) 200 96,5 183 з персоналом та іншими операціями 210 0,1 (73) по авансах виданих (61) 220 0,1 з учасниками (75) 225 з дочірніми підприємствами (78) 230 23 2 813 808,30 з іншими дебіторами 240 6 623,80 2 569 (63,70,71,72,73,76,84) Короткострокові фінансові вкладення 250 (58) Грошові кошти: каса (50) 260 0,3 Розрахунковий рахунок (51) 270 16,5 32 валютний рахунок (52) 280 25,2 інші грошові кошти (54,55,56) 290 108,6 19 Використання позикових коштів (82) 300 Інші оборотні активи 310 12 4 501,10 Всього по розділу 3 320 71 16 535 312,30 БАЛАНС (сума рядків 070,150,320) 330 162 125 000 715,50 Пасив Код На На рядка 01.0

1.97 01.01.98 1. Джерела власних та прирівнених до ніх коштів Статуний фонд (капитал) (85) 400 1 899,00 1 899 1899 Додатковий капитал (88) 405 86 88 835 88657 712,40 Резервний фонд (88) 410 494 Фінансування капітальних вкладень (93,94) 420 97 295 Розрахунки за майно (76) 425 Спеціальні фонди і цільове фінансування 430 3 603,10 7 762 7635 (87,88,96) Амортизаційний фонд на повне відновлення 440 (86) Відстрочена податкова заборгованість (95) 450 Доходи майбутніх періодів (83) 455 Резерви наступних витрат і платежів (89) 460 0,2 3 2 Реструкторизований борг (60) 465 Нерозподілений прибуток минулих років 470 (98) Заборгованість за майно в аренді (99) 475 Прибуток: Нерозподілений звітного року (80) 480 використаний у звітному році (81) 481 6 179 звітного року (80) 482 6 179 Збитки : минулих років (98) 485 15 23 388 23388 134,30 звітного року (80) 490 17513 Всього по розділу 1 495 77 75 208 58081 080,40 2. Довгострокові пасиви Кредити банків (92) 500 22 16 665 26854 393,80 Позикові кошти (95) 510 Інші довгострокові пасиви 520 Всьго по розділу 2 530 22 16 665 26854 393,80 3. Розрахунки та інші короткострокові пасиви Кредити банків (90) 600 1 452,20 789 Позикові кошти (95) 610 1 306,30 2 538 3962 Кредити та позики, що не погашені в строк 620 Розрахунки з кредиторами: за товари, роботи і послуги строк 630 13 17 007 22823 сплати яких не настав (60,76) 990,20 за товари, роботи і послуги 640 10 1 несплачені в строк (60,76) 732,60 по векселях виданих (66) 650 1 318,20 314 по авансах одержанх (61) 660 4,5 2 з податкових розрахунків (67) 665 749 з бюджетом (68) 670 654,9 3 744 3428 по забюджетних платежах (65) 680 739,1 684 1575 по страхуванню (69) 690 493,1 1 335 581 по оплаті праці (70) 700 875,9 1 254 2001 з дочірніми підприємствами (78) 710 31 2 060 2093 304,30 з учасниками 715 111,10 250 227 з іншими кредиторами (71,76) 720 258,9 2 715 1678 Позики для працівників (97) 730 Інші короткострокові пасиви 740 Всьго по розділу 3 750 63 33 127 38689 241,30 БАЛАНС (сума рядків 495,530,750) 760 162 125 000 123624 715,50 ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ 1.ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Найменування показника Код ПРИБУТКИ ЗБИТКИ рядка Виручка (валовий дохід) від реалізації 010 83650 продукції (товарів, робіт, послуг) Державне регулювання цін 011 Податок на добавлену вартість 015 12318,10 Акцизний збір 020 Дороги 025 030 Затрати на виробництво реалізованої 040 65949 продукції (робіт, послуг) Комерційні витрати 045 Результат від реалізації 050 5382,90 Інші операційні доходи і витрати 060 20,7 Доходи від володіння корпоративними 070 5,8 правами Прибутки до одержання 080 Інші позареалізаційні доходи і витрати 085 777,70 8,6 Всього прибутків і збитків 090 6187,1 8,6 Балансовий прибуток або збиток 100 6178,5 Податок на прибуток 105 1018,1 Інше використання прибутку 110 5160,4 Нерозподілений прибуток (непокриті 120 збитки) звітного року 3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА І ВИЯВЛЕННЯ РЕЗЕРВІВ ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ.Для проведення аналізу фінансово-господарського стану підприємства використовуються такі основні документи і матеріали: - бухгалтерський баланс підприємства на початок і кінець року; - оцінка вартості майна підприємства (вартості основних засобів, нематеріальних активів, вартості незавершеного будівництва, вартості оборотних засобів); - розшифровка дебіторської і кредиторської заборгованості; - наявність коштів на рахунках, в тому числі валютних; - аналіз ринків збуту та конкурентоспроможності продукції.

В необхідних випадках можна використовувати також іншу потрібну інформацію. Аналіз починається з оцінки основних показників діяльності та майново-фінансового стану підприємства. Для цього використовується насамперед бухгалтерський баланс.В бухгалтерському балансі знаходять відображення поняття активу і пасиву відповідно до умов ринкової економіки. Активи - це ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до надходження економічних вигод у майбутньому. Пасиви - це обов'язки підприємства за позичками і кредиторською заборгованістю, погашення яких приведе до зменшення вартості майна або доходів, що надходять. Перевищення вартості активів над пасивами складає вартість власних активів підприємства, яку відображають у пасиві звітного балансу в розділі власного капіталу. У першому розділі активу балансу відображена вартість необоротних активів: нематеріальних активів, основних засобів, довгострокових фінансових інвестицій, довгострокової дебіторської заборгованості, відстрочених податкових активів та інших необоротних активів. У другому розділі активу балансу розміщені дані про оборотні активи, що знаходяться у розпорядженні підприємства: запаси, товари, векселі одержані, дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, дебіторська заборгованість за розрахунками, інша поточна дебіторська заборгованість, поточні фінансові інвестиції, грошові кошти та їх еквіваленти, інші оборотні активи. В третьому розділі активу балансу розміщені витрати майбутніх періодів. В першому розділі пасиву балансу відображена інформація про власний капітал підприємства. Тут розміщені дані про розмір статутного капіталу, пайового капіталу, додаткового вкладеного капіталу, іншого додаткового капіталу, резервного капіталу, нерозподіленого прибутку, неоплаченого капіталу і вилученого капіталу. У другому розділі пасиву балансу міститься інформація про забезпечення наступних витрат і платежів: забезпечення виплат персоналу, інші забезпечення, цільове фінансування. В третьому розділі пасиву балансу відображені дані про довгострокові зобов'язання: довгострокові кредити банків, довгострокові фінансові зобов'язання, відстрочені податкові зобов'язання, інші довгострокові зобов'язання. В четвертому розділі пасиву балансу наведена інформація про поточні зобов'язання. Тут розміщені дані про короткострокові кредити банків, поточну заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями, векселі видані, кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги, поточні зобов'язання за розрахунками та інші поточні зобов'язання. В п'ятому розділі пасиву балансу містяться відомості про доходи майбутніх періодів. Вертикальний аналіз показує структуру засобів підприємства і їхніх джерел. Таблиця 1.1 - Вертикальний аналіз балансу. Показник На початок На початок Зміна 1997року 1998 року 1 2 3 4 АКТИВ 1. Основні засоби та інші внеоборотні активи Основні засоби 48,9 62,3 13,4 Інші внеоборотные активи 0,7 3,6 2,9 РАЗОМ 49,6 65,9 16,3 2. Оборотні кошти Запаси і витрати 6,5 20,9 14,4 Розрахунки з дебіторами 36,1 13,2 -22,9 Кошти та інші активи 7,8 0,0 -7,8 РАЗОМ 50,4 34,1 -16,3 БАЛАНС 100 100 ПАСИВ 1.В

Вирішальним аргументом усіх пропозицій щодо модернізації російського сільського господарства було твердження про неекономічність трипільної системи, яку неможливо узгодити з новітніми методами землеробства. Висновки ж прихильників капіталістичного шляху розвитку полягали в тому, що більш підприємливим селянам треба надати право виходу з громади, але водночас із заміною їхніх черезсмужних ділянок на відруб (цілісну ділянку), що дало б їм можливість перетворитися на фермерів у західному розумінні цього слова. Внаслідок цього вони б дістали і змогу, і стимул для поліпшення якості своїх грунтів і продукції з них. Деякі зміни справді мали місце. Одним із результатів революції 1905 p. було збільшення фінансування Селянського банку та внесення зміни в його статут — давати позички в 90 % і вище селянам, що купували землю (більше того — в 1906 p. селянин одержав право мати, як і всі інші піддані імперії, внутрішній паспорт). Ще в січні 1906 p. тодішній голова Ради міністрів С. Вітте добився принципової згоди царя на розділення “перерозподільних” земель на приватні ділянки

1. Аналіз та аудит фінансового стану

2. Поліпшення теплонапруженого стану головок циліндрів форсованих дизелів шляхом локального охолодження

3. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

4. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

5. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

6. Аналіз фінансового стану підприємства
7. Аналіз фінансового стану підприємства
8. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")

9. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Галактон"

10. Нормування оборотних засобів та їх вплив на фінансовий стан підприємства

11. Екологічний стан р. Південний Буг. Характеристика та заходи щодо його поліпшення

12. Аналіз фінансового стану підприємства "Київська кондитерська фабрика кондитерської корпорації "ROSHEN""

13. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Костопільський ЗТП"

14. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

15. Оцінка фінансового стану підприємства

16. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

Конструктор металлический для уроков труда №3, 292 элемента.
Конструктор металлический имеет в своем составе 292 детали, из которых можно собрать 5 моделей - наибольшее количество в серии
392 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Электроминикар Tokids "Лев", цвет желтый.
Помимо того, что каталка может развивать моторные функции, научиться управлять своим собственным маленьким автомобильчиком, она также
1261 руб
Раздел: Электромобили
Карандаши цветные "Color'Peps", треугольный корпус, 36 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель. В наборе: 36 цветов.
668 руб
Раздел: Более 24 цветов

17. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

18. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

19. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

20. Значення та аналіз грошових потоків підприємства

21. Оцінка фінансового стану підприємства

22. Оцінка фінансового стану підприємства для можливості надання кредиту
23. Фінансова діяльність та політика держави
24. Фінансовий стан підприємства

25. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"

26. Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення

27. Фінансовий стан підприємств України в умовах кризи

28. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

29. Гендер і сучасна ідеологія та політика.

30. Оцінка фінансового стану комерційного банку

31. Дія на людину постійних електричних полів та полів частотою 50 Гц

32. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

Горшок детский "Бегемотик", белый.
Этот удобный кресло-горшок поможет вам отучить ребенка от подгузников. Он имеет анатомическую форму и произведен из качественного и
354 руб
Раздел: Горшки обычные
Коробка для хранения обуви, 610x340x130 мм.
Материал: полипропилен. Размер: 610x340x130 мм.
550 руб
Раздел: Короба, чехлы для обуви
Перчатки виниловые одноразовые, размер M, 100 штук.
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки

33. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

34. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

35. Методи поліпшення растрових зображень

36. Становлення сталінського режиму та політичні репресії в Україні

37. Вплив тонізуючих напоїв на організм людини та їх використання в підприємствах ресторанного господарства

38. Долікарняна медична допомога у разі виникнення травм та гострих патологічних станів у спортсменів
39. Вегетативні дисфункції. Первинні та вторинні імунодефіцитні стани
40. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшникової олії ЗАТ з ІІ "ДОЕЗ")

41. Пошук та генерування нових ідей підприємцем

42. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

43. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

44. Суспільна думка та політична філософія

45. Наукові основи підвищення ефективності гальмування поліпшенням умов взаємодії коліс з гальмівними колодками і рейками

46. Аналіз пасажирських перевезень транспортного підприємства "Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"

47. Аналіз використання чистого прибутку підприємства

48. Аналіз діяльності приватного підприємства "Вовняночка"

Набор цветных карандашей "Color'peps", 48 штук , 48 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель.В наборе 2 цвета металлик, 4 флюоресцентных, всего 48 цветов.
1006 руб
Раздел: Более 24 цветов
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, оранжевая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: оранжевый.
442 руб
Раздел: Прочие
Дорожная косметичка, 21x15x12 см, арт. 82629.
Стильная косметичка выполненная из современных полимерных материалов, станет отличным современным подарком и займет достойное место среди
324 руб
Раздел: Дорожные наборы

49. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

50. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

51. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

52. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

53. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

54. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства
55. Попередній фінансовий аналіз підприємства
56. Аналіз балансу та фінансової звітності ВАТ "Енергопостачальна компанiя "Закарпаттяобленерго"

57. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

58. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

59. Ціноутворення та цінова політика підприємства

60. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку

61. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

62. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

63. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

64. У пошуках свого шляху: етнопсихологія, соціально-політична психологія та психологія підприємництваа

Логическая игра "Лабиринт".
781 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Обучающая игра "Спирограф-линейка. Чудесные узоры".
Большинство прописных букв состоит из плавных линий, которые необходимо рисовать безотрывно, а этот прибор в игровой форме разрабатывает
369 руб
Раздел: Трафареты фигурные, наборы
Настольная игра "Лапочки".
Зверята любят играть и резвиться вместе. Даже вечером их не зазвать домой! Вам нужно помочь собрать их в доме, чтобы они вовремя покушали,
712 руб
Раздел: Карточные игры

65. Аналіз та дослідження стану міжнародного туризму і розробка проектних рішень

66. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

67. Аналіз фінансової ситуації на підприємстві

68. Діагностика кризового стану підприємства та розробка антикризових програм

69. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

70. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень
71. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах
72. Фінансова санація та банкрутство підприємств

73. Фінансова санація та банкрутство підприємства

74. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

75. Фінансовий аналіз становища підприємства в умовах ТОВ "ТПО "Аріста" в 2006 році"

76. Аналіз економічного стану підприємства під час кризи

77. Аналіз фінансово-економічного стану ЗАТ "АВК"

78. Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах обмеженості зовнішніх джерел фінансування

79. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

80. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

Электроминикар Tokids "Лев", цвет желтый.
Помимо того, что каталка может развивать моторные функции, научиться управлять своим собственным маленьким автомобильчиком, она также
1261 руб
Раздел: Электромобили
Карандаши цветные "Color'Peps", треугольный корпус, 36 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель. В наборе: 36 цветов.
668 руб
Раздел: Более 24 цветов
Таблетки бесфосфатные для посудомоечных машин "Vaily", 30 штук.
Экологически безопасные для Вас и Вашего дома. Подходят для детской посуды. Специальная формула на основе органических компонентов. Не
430 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

81. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

82. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

83. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

84. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

85. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

86. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру
87. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів
88. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

89. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

90. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

91. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

92. ІС фінансового аналізу

93. Економічний аналіз підприємств

94. Фінансовий аналіз

95. Аналіз продуктивності праці та її оплати в промислових виробництвах

96. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

Пленка воздушно-пузырчатая 2-х слойная, плотность 75 г/кв.м.
Универсальный упаковочный материал. Препятствует повреждению товаров при ударе, предотвращает проникновение влаги и пыли, защищает от
423 руб
Раздел: Фольга
Копилка-сейф пластиковая большая, красная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1679 руб
Раздел: Копилки
Нож-скальпель, 2 запасных лезвия.
Нож канцелярский (скальпель) предназначен для аккуратной и точной работы по бумаге. Резиновый грип препятствует скольжению
349 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки

97. Облік і аналіз фінансових результатів

98. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

99. Інституційний тип взаємовідносин державних службовців та підприємців


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.