Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Забезпечення виконання господарських зобов’язань у сфері банківського кредитування

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ АНДРОСОВ Сергій Михайлович УДК 346.3:336.77 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У СФЕРІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ Спеціальність: 12.00.04 - господарське право, господарсько-процесуальне право АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Донецьк – 2008 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Істотним та невід’ємним елементом сучасного господарювання в Україні є відносини, що виникають у сфері банківського кредитування. Враховуючи перехід нашої економіки до соціально орієнтованих ринкових відносин, реформування всього механізму кредитування підвищує актуальність зобов’язальних кредитно-банківських відносин, значна частина яких належить до господарсько-договірних зобов’язань. Статистичні дані свідчать про превалювання в кредитному портфелі України кредитів, наданих саме суб’єктам господарювання. Водночас високий ступінь ризику банківського кредитування, а також недосконалість чинного законодавства щодо забезпечення належного виконання господарських кредитно-банківських зобов’язань потребує нагального наукового обґрунтування шляхів його вдосконалення. Існує чимало робіт, автори яких безпосередньо досліджували проблеми забезпечувальних правовідносин. Однак в них не акцентувалася увага на сфері банківського кредитування й характеризувалися загальні питання історичного генезису забезпечувальних правовідносин, розкривались питання їх юридичної природи, понятійно-категоріального апарату, а також практичні аспекти впровадження зазначеного стимулюючого механізму. Актуальність обраної теми наукового дослідження обумовлена також тим, що у вітчизняній науці немає комплексного господарсько-правового дослідження інституту забезпечення господарських кредитно-банківських зобов’язань. Здебільшого в значній кількості вищезазначених вітчизняних та зарубіжних наукових досліджень приділено увагу цивільно-правовим аспектам загальної проблематики забезпечувального права. Це простежується, зокрема, й у російській правовій доктрині. Разом з тим саме господарське право за допомогою притаманних йому та теоретично обґрунтованих інструментів забезпечення належного виконання кредитних зобов’язань може виступити у ролі універсального заходу стимулювання правомірного розвитку кредитування учасників вітчизняної економіки. Тому аналіз теоретичних і практичних аспектів забезпечення ефективного (безперебійного) функціонування механізму кредитування суб’єктів становить одну із важливіших проблем науки господарського права. З вишезазначеного випливає, що комплексне господарсько-правове дослідження засобів забезпечення належного виконання кредитно-банківських господарських зобов’язань та оптимізації моделі правового регулювання в цій сфері є актуальним і необхідним. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації відповідає Пріоритетним напрямам розвитку правової науки на 2005-2010 роки, рекомендованим відділеннями Академії правових наук України (ухвалені загальними зборами відділень Академії правових наук України, постанова № 2/04-2 від 18.0

6.2004 р.). Дисертаційна робота виконана відповідно до розділу 2.5 “Пріоритетних напрямів наукових досліджень, які потребують першочергового розроблення і впровадження в практичну діяльність ОВС на період 2004-2009 рр.” (Наказ МВС України від 05.07.2004 р. № 755) за темою “Аналіз і розроблення заходів по боротьбі зі злочинністю у сфері економіки”, в яких дисертант брав участь як співвиконавець. В рамках цього напрямку дисертантом була досліджена система правопорушень у сфері банківського кредитування та обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення правового забезпечення виконання господарських зобов’язань у цій сфері. Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розроблення наукових положень щодо підвищення ефективності функціонування механізму правового забезпечення виконання господарських зобов’язань у сфері банківського кредитування та підготовка пропозицій з удосконалення кредитно-банківського законодавства України. Для досягнення цієї мети основну увагу приділено вирішенню таких завдань: виявлення сутності, правової природи та особливостей господарських правовідносин, що виникають у сфері банківського кредитування; визначення поняття господарського правопорушення у сфері банківського кредитування, виділення його специфічних ознак та детермінант, аналіз ступеня його взаємозв’язку з іншими правопорушеннями у сфері банківського кредитування; дослідження сучасної системи засобів забезпечення виконання господарських кредитно-банківських зобов’язань; аналіз ефективності впровадження певних правових засобів стимулювання належного виконання господарських зобов’язань, що виникають у сфері банківського кредитування; виявлення механізму підвищення ефективності захисту господарських зобов’язань, що виникають у сфері банківського кредитування та розроблення організаційно-правових засобів безпеки їх функціонування; дослідження сучасного стану українського законодавства, що регулює забезпечення виконання господарських зобов’язань, а також обґрунтування пропозицій щодо його вдосконалення. Об’єктом дослідження є комплекс відносин, що виникають у сфері банківського кредитування суб’єктів господарювання. Предметом дослідження є правове забезпечення виконання господарських зобов’язань у сфері банківського кредитування. Методи дослідження. Методологічну основу дослідження склали загальнонаукові (системний, діалектичний, історичний) і спеціальні (порівняльно-правовий, формально-юридичний) методи наукового пізнання. За допомогою системного методу узагальненні явища і процеси при здійсненні правового регулювання відносин із виконання господарських зобов’язань у сфері банківського кредитування. Діалектичний метод використано при дослідженні інституту забезпечення виконання господарських кредитно-банківських зобов’язань, його ролі й місця в системі легітимного функціонування кредитування суб’єктів господарювання. Використання історичного методу дозволило дослідити природу детермінант вчинення господарських кредитно-банківських правопорушень, а також розвиток існуючого механізму підвищення безпеки функціонування господарських зобов’язань, законотворчу еволюцію щодо його правового регулювання.

Порівняльно-правовий метод застосовано при дослідженні та співставленні з українським законодавством зарубіжного правового регулювання забезпечення виконання кредитно-банківських зобов’язань. За допомогою формально-юридичного методу наукового дослідження було проведено аналіз змісту правових норм чинного законодавства України. Науково-теоретичну базу проведеного дослідження склали наукові здобутки провідних правознавців та економістів України, Росії та інших зарубіжних країн, а саме: В.А. Бєлова, М.І. Брагінського, В.В. Вітрянського, Г. Гегенхаймера, Б.М. Гонгало, О.В. Дзери, Е.Дж. Долана, Г.Л. Знаменського, О.С. Іоффе, Б. Кляйнера, К.Д. Кэмпбелла, Р.Дж. Кэпмбелла, О.І. Лаврушина, А.В. Латинцева, О.Е. Лейста, Л.А. Лунца, В.К. Мамутова, В.С. Мартем’янова, Н.С. Малєіна, В.А. Ойгензихта, А.І. Ольшаного, О.П. Орлюк, Є.А. Павлодського, О.А. Підопригори, О.П. Подцерковного, В.М. Поповича, І. Пуле, Б.Г. Розовського, С.Р. Пітера, А. Рубанова, Н.О. Саніахметової, С.В. Сарбаш, А.О. Селіванова, Р. Сміта, Є.О. Суханова, Г.А. Тосуняна, В.М. Усоскіна, Р.О. Халфіної, Н. Хорна, В.С. Щербини та інших дослідників. Емпіричну основу дослідження складали нормативно-правові акти України, близького та дальнього зарубіжжя, а також міжнародні акти (Уніфіковані правила, стандартні положення), які регулюють договірні відносини суб’єктів господарювання; матеріали судової практики України з відповідних питань; фактологічні матеріали статистичних збірників і публікацій; спеціальна наукова література, у якій досліджуються проблеми належного виконання кредитно-банківських зобов’язань. Наукова новизна отриманих результатів. Дисертація є комплексним дослідженням системи засобів забезпечення належного виконання господарських зобов’язань у сфері банківського кредитування. Наукова новизна полягає в розробленні теоретичних положень, а також у висновках і пропозиціях, головними з яких є наступні. Уперше: на теоретичному рівні дослідження визначено поняття господарських правовідносин у сфері банківського кредитування як особливу правову форму кредитно-банківських відносин, що органічно поєднує приватні (особисті) інтереси суб’єктів банківського кредитування з публічними інтересами суспільства, з метою сприяння та досягнення суспільного блага; виявлено та класифіковано фактори, що сприяють здійсненню господарських правопорушень у сфері банківського кредитування, поділивши їх на загальні та спеціальні. Визначено, що загальні детермінанти господарських кредитно-банківських правопорушень, які виникають через розлад системи господарювання України, носять об’єктивний характер, тоді як спеціальні мають чітко виражену суб’єктивну природу. Обґрунтовано причинний взаємозв’язок господарського кредитно-банківскього правопорушення з іншими галузевими протиправними діями у сфері банківського кредитування; виявлено господарсько-правові особливості функціонування заставних правовідносин у сфері банківського кредитування. Визначена пріоритетність норм господарського права в їх регулюванні; визначено державну гарантію як характерний господарсько-правовий засіб забезпечення належного виконання господарського кредитно-банківського зобов’язання та її специфічні риси, до яких віднесено: стратегічна значимість кредитів, забезпечених державною гарантією, вертикальний характер відносин державного гарантування та специфіка його суб’єктного складу, бюджетне покриття гарантійної компенсації.

Оплата прац працвникв пдпримства здйснються в першочерговому порядку. Вс нш платеж здйснюються пдпримством псля виконання зобов'язань щодо оплати прац. ( Частина третя статт 15 в редакц Закону N 2103-IV ( 2103-15 ) вд 21.10.2004 ) Стаття 16. Органзаця оплати прац на пдпримствах  в органзацях, яким з бюджету видляються дотац На пдпримствах  в органзацях, як знаходяться на госпрозрахунку  отримують дотац з бюджету, органзаця оплати прац здйснються вдповдно до статт 15 цього Закону, але в межах визначених для них у встановленому порядку сум дотацй та власних доходв з урахуванням умов, встановлених Кабнетом Мнстрв Украни. ( Стаття 16 з змнами, внесеними згдно з Законом N 20/97-ВР вд 23.01.97 ) Стаття 17. Оплата прац працвникв, як виконують роботи (надають послуги), не властив основнй дяльност галуз (пдгалуз) Для працвникв пдпримств, виробництв, цехв, дльниць та нших пдроздлв, як виконують роботи (надають послуги), не властив основнй дяльност галуз (пдгалуз), умови оплати прац встановлюються в колективному договор з дотриманням гарантй, визначених угодами тих галузей (пдгалузей), до яких ц пдроздли належать за характером виробництва, та в актах чинного законодавства. Стаття 18

1. Податкова застава як засіб забезпечення виконання податкових зобов’язань

2. Процес банківського кредитування

3. Притримання речей як спосіб забезпечення виконання зобов‘язання у судовій практиці

4. Основи банківського маркетингу

5. Розгляд спорів з виконанням господарських договорів

6. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")
7. Види банківського переказу
8. Види, форми та методи внутрішнього банківського контролю

9. Облік поточних зобов’язань

10. Поняття зобов`язання в римському цивільному праві і його види

11. Цивільно-правове регулювання договору банківського рахунку

12. Банківське кредитування

13. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

14. Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ у сфері забезпечення громадського порядку і громадської безпеки

15. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

16. Проблеми суб’єкта злочину в сфері господарської діяльності

Развивающая игра "Магнитные истории. В гостях у сказки".
Четыре сказки, четыре смены декораций, четыре комплекта сказочных героев! Настоящий игровой сборник "Русские народные сказки"
453 руб
Раздел: Магнитный театр
Пазл "Лесные животные".
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На красочной картинке пазла изображены животные на лесной полянке. Собирая пазл, малыш
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Шкатулка для ювелирных украшений "Чайная роза" 17,5x17,5x9,5 см.
Шкатулка настольная. Размеры: 17,5x17,5x9,5 см. Материал: картон.
777 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

17. Кадрове забезпечення у сфері вищої освіти в Україні

18. Коммерческая деятельность предприятия в сфере грузовых международных авиационных перевозок

19. Основные задачи сферы государственного регулирования

20. Федеральный банк Германии

21. Государственное управление в социально-культурной сфере

22. Источники конфликтов в сфере исполнительной власти
23. Центральный Банк Российской Федераци как орган государственного контроля и регулирования
24. Проблемы защиты авторского права в сфере web-журналистики Рунета

25. Национальный банк Республики Казахстан

26. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

27. Особенности квалификации преступлений в сфере компьютерной информации

28. Малый бизнес характерные черты, преимущества и проблемы в социально-культурой сфере

29. Преступления в таможенной сфере

30. Права профсоюзов в сфере трудовых отношений

31. Дискриминация в сфере трудовых отношений

32. Ценообразование в сфере культуры

Бумага самоклеящаяся "Lomond", А4, 38х21,2 мм, 65 штук на листе, 50 листов, белый.
Белая суперкаландрированная многофункциональная самоклеящаяся бумага разработана для печати на всех видах струйных, лазерных принтеров и
318 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Активный порошок для посудомоечных машин "Paclan Brileo", 2,5 кг.
Активный порошок для посудомоечных машин. Разлагает крахмал: картофель, паста, каши и белки (молочные продукты, мясо).
515 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Чайник со свистком ЕМ-25001/17, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные

33. Проектирование как самостоятельная сфера культуры

34. Сфера

35. Закономерности формирования потребностно-мотивационной сферы женщин, планирующих прерывание беременности

36. Прокурорский надзор в сфере исполнительной власти

37. Уголовная ответственность за правонарушения в сфере экономической деятельности

38. Уголовная ответственность за преступления в сфере налогового законодательства
39. Преступления в сфере экономической деятельности
40. Коррекция агрессивного поведения школьников в сфере досуга

41. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

42. Аффективная сфера детей с разными видами интеллектуальной недостаточности

43. Понятие общества. Общество и природа. Взаимодействие основных сфер общественной жизни

44. Введение в специальность по дисциплине: менеджмент в социальной сфере (шпаргалка)

45. Концепция повышения уровня информированности местного сообщества о действиях местных органов самоуправления по развитию социальной сферы в городе Энске

46. Общество как сложная система. Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Важнейшие институты общества

47. Понятие здоровья, его содержание и критерии. Функциональные возможности проявления здорового человека в различных сферах жизнедеятельности. Влияние условий окружающей среды на здоровье

48. Контракты в сфере физической культуры и спорта

Универсальные сменные пакеты для дорожного горшка, 15 штук.
Отправляясь с ребенком в путешествие, важно позаботиться о том, чтобы под рукой всегда был горшок для малыша. С дорожными горшками
328 руб
Раздел: Прочие
Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/хром.
Перьевая ручка Silk Prestige. Цвет корпуса: черный/хром. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
375 руб
Раздел: VIP-ручки
Средство для мытья посуды Finish "All in 1 Shine&Protect", (лимон), 65 штук.
Средство для посудомоечных машин с функцией "блеск и защита" обеспечивает сверкающую чистоту и блеск посуды, а также защищает
880 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

49. Перспективы развития и применения нанотехнологий. углеродные нанотрубки – революция в сфере технологии наночастиц

50. Государственный банк России

51. Коммерческий банк и система денежных расчетов

52. Нацiональний Банк Украiни: статус i завдання

53. Прохождение практики в ЗАО "Альфа Банк"

54. Центральный банк
55. Центральный банк и его функции
56. Центральный банк Российской Федерации. Его функции и деятельность на современном этапе

57. Отчет о прохождении учебно-ознакомительной практики в ОАО "АТФ Банк" в Костанае

58. Маркетинг в банковской сфере

59. Сущность, сфера деятельности, особенности и виды рекламы

60. Стратегический маркетинг на предприятиях туристской сферы

61. МИРОВОЙ ОПЫТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ

62. Технико-экономическое обоснование привлечения дополнительных средств на предприятиях рекреационной сферы

63. Культура управленческого труда в сфере гостеприимства

64. Социально-психологическая характеристика менеджера в сфере экономики, банковского дела

Скетчбук. Гарри Поттер. Хогвартс.
Да начнется магия! Новые скетчбуки прямиком из величайшей вселенной Гарри Поттера! Откройте магический блокнот для рисования, и он станет
322 руб
Раздел: Блокноты художественные
Асборн - карточки. Тренируем зрение.
Набор карточек «Тренируем зрение» создан при поддержке ведущих офтальмологов специально для профилактики утомляемости глаз,
389 руб
Раздел: Прочие
Набор цветных карандашей "Color'peps", 48 штук , 48 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель.В наборе 2 цвета металлик, 4 флюоресцентных, всего 48 цветов.
1006 руб
Раздел: Более 24 цветов

65. Обоснование и оценка инвестиционного проекта в сфере недвижимости

66. Ценообразование в сфере культуры

67. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

68. Предпринимательство в сфере электронного бизнеса в России

69. Теневая экономика. Мафиозные структуры, как сферы теневой экономики

70. Коммерческая деятельность предприятия в сфере грузовых международных авиационных перевозок
71. Центральный банк РФ. Его функции и политика
72. Рациональная философия истории: ценности, сферы бытия и динамические стратегии

73. Интернет в сфере интересов историка

74. Преступления в сфере компьютерной информации : криминологический анализ личности преступника

75. Сферы бытования русского социолекта

76. Культурная унификация в сфере питания как отражение функционализации телесного опыта

77. “Нормативные представления” и повседневный опыт английской леди XVII века в сфере религиозного

78. Маркетинг в некоммерческой сфере: теоретический аспект

79. Мировой опыт деятельности торгово-посреднических фирм в организации товародвижения и возможности его использования в сфере торговли

80. Сфера Sⁿ

Светильник Uniel TLI-201, Е27, синий.
Светильники серии Universal подойдут для широкого круга потребителей, умеющих ценить разумное сочетание качества и цены продукции.
379 руб
Раздел: Офисные (для рабочего стола)
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная 60*90 см. Лакированная поверхность для письма сухостираемыми маркерами и прикрепления информации магнитами или
1393 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Шезлонг детский "Веселый динозаврик".
В кресле-шезлонге вашему ребенку будет одинаково удобно и кушать, и спать, и бодрствовать. Что бы вы ни делали — работу по дому,
2009 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

81. Замкнутые инвариантные пространства функций на кватернионных сферах

82. Национальный банк клеточного материала

83. Узловой зоб-история болезни

84. Зоб диффузный токсический. Зоб эндемический

85. Международный Банк Реконструкции и Развития и его роль в МЭО

86. Менеджмент в социально-культурной сфере. Учет деятельности учреждения культуры
87. Математические модели и методы обоснования управленческих решений и сферы их применения в практике управления
88. Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні

89. Экзаменационные билеты по менеджменту в непроизводственной сфере за осенний семестр 2000 года

90. Анализ результатов процессного управления маркетингом предприятия сферы услуг

91. Вопросы обеспечения качества управления, конкурентоспособности предприятия сферы услуг

92. Алгоритмизация системы управления маркетингом предприятия сферы услуг

93. Особливості оподаткування прибутків комерційних банків

94. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

95. Некоторые проблемы формирования единой системы органов исполнительной власти в сфере строительной деятельности

96. Основные тенденции применения ЭВМ в сфере образования

Корзина "Лягушонок", 45х45 см.
Предназначение: для игровых целей на открытом воздухе и в помещении. Материал: нейлон.
322 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек
Набор полотенец Whitex Mimicoco "Лошадки", цвет: черный, 2 штуки.
Подарочный набор оформлен вышивкой лошадок, напоминающих имбирные пряничные фигурки. Полотенца, изготовленные из высококачественного
352 руб
Раздел: Наборы
Инвертор автомобильный Pitatel "KV-M120Smart.12" (12 В/220 В, модифицированный синус, 120 Вт).
Инвертор Pitatel KV-M120Smart.12 предназначен для обеспечения качественного электропитания, он отличается простотой эксплуатации и
1103 руб
Раздел: Прочее

97. Правовые отношения в сфере наемного труда

98. Применение вероятностно-статистических методов в правовой сфере (криминалистика, судебная экспертиза, криминология и др.)

99. Применение вероятностно-статистических методов в правовой сфере (криминалистика судебная экспертиза криминология и др.)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.