Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Сучасні технології розвивального навчання в початкових класах

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Вступ. Прагнення постійно оптимізовувати навчально-ви­ховний процес зумовило появу нових і вдосконалення використовуваних педагогічних технологій різних рів­нів і різної цільової спрямованості. Подальший їх роз­виток пов'язаний з орієнтацією на реалізацію сучасних концепцій освіти й виховання. Суттєвою ознакою сучасних інноваційних процесів у сфері навчання і виховання є їх технологізація - не­ухильне дотримання змісту і послідовності етапів впро­вадження нововведень. Найзначущішим воно є у виробничій діяльності, де технологія тлумачиться як сукупність знань про способи і засоби оброблення матеріалів, мис­тецтво володіння процесом. До основних ознак техноло­гії належить стандартизація, уніфікація процесу, мож­ливість його ефективного та економічного відтворення відповідно до заданих умов. Технологічний процес зав­жди передбачає чітку послідовність операцій з викорис­танням необхідних засобів (матеріалів, інструментів) за певних умов, пристосованих до української мови. У Державному освітньому стандарті з української мови зазначається, що зміна соціальних функцій української мови, надання їй статусу державної послужили важливою підставою для переорієнтації мети її навчання в загальноосвітній школі в цілому і початковій ланці зокрема. Зміст предмета „українська мова” повинен визначатися комунікативно-діяльнісним підходом, який передбачає активну участь школярів у навчальному процесі з мови, де особливого значення набувають саме мовленнєві дії – слухання, говоріння, читання й письмо. Можливість суттєвих змін у школі теоретики і прак­тики вітчизняної освіти пов'язують з ідеями розвиваль­ного навчання. На основі наукових праць створено ме­тодичні посібники, спеціальні програми. Одним із ос­новних принципів реформування вітчизняної школи проголошено принцип розвивальної освіти. Актуальність дослідження розвивального навчання. Освітня система є соціальним інститутом, створеним для цілеспрямованого формування особистості. Індивід стає особистістю, освоюючи мотиви і смисли діяльності, норми й цінності, що регулюють взаємодію з іншими людьми, здобуваючи знання різного порядку, навчаючись інструментальним навичкам і способам побудови понять. Актуальність дослідження обумовлена тим, що українське суспільство на сучасному етапі розвитку має особливо гостру потребу в самостійних, відповідальних, творчих особистостях, що усвідомлюють свою суб’єктність. Така людина здатна реалістично оцінювати життєву ситуацію, її джерела, ставити перед собою прогресивні цілі, знаходити ефективні засоби для їх досягнення. Нині в освітньому просторі України представлена велика різноманітність програм, методів, технологій навчання. Більшість з них може бути віднесена до одного з двох принципових підходів у освіті: традиційного та розвивального. Традиційний підхід є спадщиною попередніх історичних епох. Розвивальний підхід базується на теорії навчальної діяльності Д.Б.Ельконіна-В.В.Давидова і практично втілює ідеї про роль випереджаючого навчання у розвитку психіки і про залежність результатів розвитку від змісту й способу організації навчальної діяльності.

Домінуюче в освітній системі України традиційне навчання орієнтоване на об’єктне відношення до дитини, культивування в неї репродуктивного мислення, слухняності і ретельності. Водночас розвивальне навчання створює умови, у яких дитина може набути досвід буття як творчий, самостійний і відповідальний суб’єкт власної діяльності. Однією з найважливіших сторін розвитку творчої особистості є розвиток емоційної сфери як найбільш “інтимно” пов’язаної з потребами, цінностями і смислами особистості. У контексті розвивального навчання доречною є думка про те, що позитивний ефект розвитку повинен поширюватися не тільки на пізнавальну, але й на емоційну сферу – на емоційні властивості особистості молодшого школяра. Більшість досліджень розвитку емоційної сфери особистості молодшого школяра здійснено в рамках традиційного навчання. У рамках розвивального навчання переважно вивчено вплив змістовної специфіки структури навчальної діяльності й способу взаємодії в процесі навчальної роботи на формування пізнавальної сфери й особистісних утворень (самооцінки, засвоєння моральних норм). Емоційним ефектам розвивального навчання присвячено невелику кількість праць (О.К.Дусавицький, Н.В.Репкіна, Г.А.Цукерман), притому, що необхідність вивчити вплив розвивального навчання на емоційну сферу особистості школяра неодноразово відзначалася (Д.Б.Ельконін (1971), В.В.Давидов (1978, 1991)). Розвивальне навчання, яке набуло досить значного розвитку в Україні за радянських часів і не припинило своєї діяльності у скрутні дев'яності роки. Україна, і перш за все Харків, займали і займають провідні позиції у цьому напрямі освітянської діяльності. Головний здобуток - чи може один з головних - просування ідей, принципів та підходів розвивального навчання з початкової школи. На сьогодні практично вирішено проблему побудови початкової школи в системі розвивального навчання. Підготовлено нові програми й комплекти підручників із математики, української та російської мови, з урахуванням психологічних особливостей навчання дітей 6-літнього віку. Розроблено корекційні розвивальні ігри для першокласників, які компенсують недоліки ігрової діяльності у дошкільному періоді дитинства. Стратегічна задача полягає у побудові психологічно-педагогічної моделі школи розвитку, де було б реалізовано потенціал психічного та особистісного розвитку дитини, який було закладено у молодшому шкільному віці. Експериментальні дослідження дозволили сформулювати найважливіші положення психології про нову роль молодшого шкільного віку сучасної людини. Вітчизняними та зарубіжними психологами показано, що саме в цьому періоді формуються компоненти інтелекту й особистості, які значною мірою визначають весь наступний розвиток дитини, і поясняють, зокрема, специфіку кризи підліткового віку. Десятиріччя практики розвивального навчання продемонструвало, що розроблена на основі нової психологічної теорії педагогічна технологія дійсно дозволяє у звичайних класах масової школи забезпечити зону найближчого розвитку дитини - за допомогою адекватного їй змісту и методів навчання.

Що й було зафіксовано у Постанові Президії АПН України і наказі Міністра освіти і науки України. В цих документах схвалено результати багаторічних експериментів по впровадженню системи розвивального навчання у шкільну практику. Важливим підсумком застосування системи розвивального навчання є те, що будь-який вчитель, що оволодів психолого-педагогічною технологією розвивального навчання, спроможний досягти показників розвитку своїх учнів у відповідності з положеннями теорії розвивального навчання - в столичному ліцеї або в сільській школі. У дітей цих класів формуються навчально-пізнавальні інтереси до самого змісту знань, здібність до планування своєї пізнавальної діяльності, аналізу умов вирішення навчальної задачі та рефлексії її результатів. Нові інтелектуальні здібності і пізнавальні потреби, що формуються в навчальній діяльності, наприкінці молодшого шкільного віку починають узагальнюватись, виходити за межі навчальних ситуацій, спонукають учнів до широкого пізнавального пошуку у навколишньому світі. Система шкільної освіти, що історично склалася, за всією різноманітністю її форм підкорена завданню засвоєння учнями певної суми знань, умінь і навичок, які забезпечують їм можливість включення у різні сфери життя суспільства (виробництво, комерція, сім'я тощо) і більш-менш успішного функціонування в цих сферах. Розвиток учнів у межах такої системи розглядається, з одного боку, як важливіша передумова успішності навчання, а з іншого - як бажаний, але завжди не передбачуваний &quo ;другорядний ефект&quo ;. А проте ще на початку 30-х рр. видатний вітчизняний психолог-гуманіст Л.С. Виготський обґрунтував можливість і доцільність навчання, яке орієнтоване на розвиток дитини як на свою пряму і безпосередню мету. Не заперечуючи необхідності засвоєння знань, умінь і навичок (без чого неможливе ніяке навчання), Виготський та його послідовники розглядали їх не як самоціль, а як важливіший спосіб розвитку учнів. Одна з перших спроб реалізувати ідеї Л. С. Виготського була здійснена Л. В. Занковим, який у 50-70-х рр. розробив оригінальну систему розвивальної початкової освіти. Найбільш повно і послідовно ці ідеї були реалізовані у межах підходів, які спиралися на психологічну теорію діяльності (А. Н. Леонтьєв, П. Я. Голонерін, А. В. Запорожець тощо), яка не лише підтвердила реалістичність та плідність цих ідей, але й привела до кардинального перегляду традиційних поглядів на розвиток і його співвідношення з навчанням. Включення цих процесів у контекст діяльності означало відмову від зведення розвитку дитини до розвитку його пізнавальних функцій (сприйняття, мислення, пам'яті тощо) і висунення на перший план процесу його становлення як суб'єкту різноманітних видів та форм діяльності. Такий підхід було сформульовано на початку 60-х рр. Д.Б.Ельконіним, який, аналізуючи навчальну діяльність школярів, убачав її сутність та специфіку в зміні індивідом самого себе як суб'єкта. Так було закладено фундамент концепції розвивального навчання, в якій дитина розглядається не як об'єкт навчальних впливів учителя, а як самозмінювальний суб'єкт навчання - учень.

Та той собор мг нищити лише укранськ книжки в Московщин. А такий же самий собор 1933 р. (Пленум ЦК КПРС) уже мав у свох руках всю Украну  наказав знищити понад три тисяч укранських книжок. Московщина знищила не лише твори, а й самих творцв. Лише за пять рокв (19331938) з 300 письменникв знищила 290[204], хоч 95% х належало до «трудових класв»  прихильно ставилися до «радянсько» влади, а чимало з них були комунстами. Вигублено х лише за те, що писали укранською мовою. Укранець-пископ заклав у XVII ст. в Москв при Чудовому монастир греко-латинську школу для навчання священикв. Через три роки уряд закрив школу, а управителя грека Арсеня заслав до Сибру за «неправоверность». Мнстр Ф. Ртищв привз у XVII ст. з Кива укранських вчених богословв-ченцв  наказав кльком синам московських вельмож вчитися у них. Т учн подерли книжки, пояснюючи, що вчитися в кивських ченцв грх, бо хня наука ретична. Мнстр С. Медведв подав 1685 року царвн Соф проект Академ, за яким академками могли бути лише чистокровн москвини

1. Особливості дитячої творчості на уроках трудового навчання в початкових класах

2. Виховання колективізму на уроках трудового навчання в початкових класах

3. Аналіз педагогічного досвіду формування графічних умінь у молодших школярів на уроках трудового навчання

4. Інтерактивні технології навчання

5. Розвиток творчої діяльності на уроках трудового навчання

6. Формування естетичних смаків учнів на уроках трудового навчання
7. Розвиток творчого мислення старшокласників на уроках математики з використанням інформаційних технологій
8. Обучение школьников решению логических задач на уроках информатики с использованием информационно–коммуникационных технологий

9. Урок как основная форма организации обучения технологии

10. Реализация информационных технологий в дистанционном обучении физике в школе

11. Основні закономірності суть і наслідки початкових етапів та процесів українського державотворення

12. Педагогічна освіта незалежної України — важливий чинник підвищення ефективності навчання

13. Розвиток творчого мислення молодших школярів в процесі навчання

14. Формування у молодших школярів мотивації до навчання

15. Гурткова робота у початкових класах у системі трудового навчання і виховання

16. Методика навчання біології учнів 8-9 класів з використанням комп’ютерних технологій

Коврик массажный "Микс лес".
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1296 руб
Раздел: Коврики
Набор утолщенных фломастеров (24 цвета).
Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают научиться координировать движения рук.Толщина стержня 5
603 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подушка "Green Line. Бамбук", 70х70 см.
Удобные и практичные постельные принадлежности, изготовленные с применением ткани нового поколения из микрофиламентных нитей Ultratex и
788 руб
Раздел: Размер 70х70 см

17. Бесіда на уроках у початкових класах

18. Використання ігор на уроках української мови в початкових класах

19. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

20. Нестандартні уроки в початкових класах

21. Психолого-педагогічні умови організації уроку з трудового навчання

22. Розвиток у молодших школярів уявлень про портретний жанр на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах
23. Усні обчислення на уроках математики в початкових класах
24. Формування уваги на уроках читання у початкових класах

25. Использование различных методов обучения с целью активизации познавательной деятельности на уроках технологии

26. Развитие творческих способностей на уроках технологии

27. Педагогические технологии и уроки литературы

28. Развивающие игры и упражнения на уроках технологии

29. Система действий ученика и учителя на уроке с использованием телекоммуникационных технологий

30. Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеїв

31. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)

32. Вивчення усної народної творчості на уроках української літератури в 5-7 класах

Бумага "Color Copy" А4, белая, 150 листов.
Плотность: 280 г/м2. В пачке 150 листов. Белизна CIE 168%. Многофункциональная матовая бумага высшего качества без покрытия для создания
680 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Солнцезащитные шторки Spiegelburg "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
В комплекте 2 штуки. Размер: 37x44 см. Материал: полиэстер.
896 руб
Раздел: Прочее
Ручка-стилус шариковая сувенирная "Николай".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки

33. Блочно-модульная технология на уроках истории

34. Вивчення української мови в початкових класах

35. Використання бесіди як методу навчання на уроках курсу "Я і Україна"

36. Використання елементів стилізації форм рослинного і тваринного світу у розвитку навичок декоративно-орнаментального малювання учнів початкових класів

37. Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі

38. Використання комп`ютерних технологій у викладанні біології, як засіб формування пізнавального інтересу учнів 5 – 6 класів
39. Деякі аспекти інтерактивного навчання
40. Использование новых информационных технологий на уроках истории

41. Использование технологии развития критического мышления на уроках литературы в 5 классе

42. Ігрові прийоми навчання на уроках хімії

43. Інформаційно-комунікативні технології як засіб навчання математичних дисциплін

44. Контроль знаний и умений в национально-региональном компоненте на уроках технологии 8 кл. девочки

45. Личностно-ориентированный подход в организации уроков по "Технологии" для 8 класса

46. Метод на уроках технологии

47. Методика навчання учнів 6-7 класів механізації обробітку ґрунту та внесення добрив

48. Методика формування позитивного ставлення до поетичних творів у початкових класах

Набор детской посуды "Тачки. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Тачки" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бокс с наклейками "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (50 пакетиков в боксе).
Коллекция наклеек для всех любителей футбола и для тех, кто с нетерпением ждет начала главного события лета 2018 - Чемпионата мира по
2562 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор универсальных прозрачных обложек для учебников, 120 мкм, 232x455 мм, 20 штук.
Материал: ПВХ. Плотность: 120 мкм. Размер: 232х455 мм. В наборе: 20 штук. Цвет: прозрачный.
310 руб
Раздел: Обложки для книг

49. Методы обучения на уроках "Технологии" 8 классов

50. Мовленнєва комунікація майбутніх вчителів початкових класів

51. Нетрадиционные уроки при преподавании технологии в школе

52. Організація позакласного читання в початкових класах

53. Особенности технологии развивающего обучения и воспитания на уроках биологии

54. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"
55. Педагогические основы обработки материалов на уроках технологии
56. Підвищення ефективності формування понять з геометричної оптики засобами сучасних інформаційних технологій навчання

57. Позаурочна робота з трудового навчання та її роль у трудовій підготовці молодших школярів

58. Проектный метод как средство развития общетрудовых умений у учащихся 7 класса на уроках технологии

59. Развитие творческой личности на уроках технологии через декоративно-прикладное искусство

60. Розвиток пізнавальних інтересів учнів 4 класу на уроках "Я і Україна"

61. Система вивчення іменників дітьми початкових класів

62. Стилі навчання та навчальні технології у діяльності викладача

63. Сучасні комп`ютерні технології в навчанні

64. Теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів

Каталка детская "Mercedes-Benz SLS AMG С197" (красная).
Детская каталка машинка - это роскошная модель для самых маленьких водителей от 12 месяцев. Каталка с 4-я колесами из пластика, имеющими
2590 руб
Раздел: Каталки
Концентрат от клещей "HELP", для защиты дачного участка до 20 соток, 100 мл.
Уничтожает клещей разных видов — иксодовых (ixodes), Dermacentor и других. Действует быстро — уже через 30 минут после обработки.
327 руб
Раздел: Прочее
Багетная рама "Bridget", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон

65. Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала на уроках физики

66. Технології навчання у грі

67. Технологія використання підручників на уроках у початковій школі

68. Урок з природознавства з елементами проблемного навчання

69. Формирование практических умений и навыков на уроках технологии в условиях недостаточной комплектации мастерских

70. Формування знань про тварин в учнів 3 класу на уроках "Я і Україна. Природознавство"
71. Формування лексико-фразеологічних норм в усному і писемному мовленні майбутніх учителів початкових класів
72. Формування правильності усного мовлення у майбутніх учителів початкових класів

73. Дидактичні умови організації домашньої роботи в початкових класах

74. Застосування дидактичних принципів в трудовому і професійному навчанні

75. Зміст та класифікація мотивів природоохоронної діяльності учнів початкових класів

76. Виховання в учнів початкових класів гуманістичних цінностей у позаурочній діяльності

77. Использование информационных технологий на уроках математики

78. Психологічні вимоги до особистості майбутнього вчителя трудового навчання

79. Влияние космоса на современные информационные технологии

80. Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)

Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 18x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
310 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Стиральный порошок Lion "Blue Diamond", 900 грамм.
Высокоэкономичный стиральный порошок предназначен для ручной и автоматической стирки белья из хлопка, синтетики и смешанных
344 руб
Раздел: Стиральные порошки
Медицинская карта истории развития ребенка, красная, А5, по форме 112/У.
История развития ребенка — основной медицинский документ, который ведется на каждого ребенка от рождения и до 14 лет включительно. В этот
498 руб
Раздел: Бланки, книги учета

81. Трудовые ресурсы, их численность, характеристика развития угольной промышленности, Центральный экономический район, его отрасли специализации промышленности

82. Межбанковские отношения на основе использования высоких технологий интербанковских телекоммуникаций

83. Реферат о Пугачеве

84. Понятие трудового права. Предмет науки трудового права

85. Автоматизированные информационные технологии формирования, обработки и представления данных в налоговой службе

86. Трудовые споры и порядок их разрешения
87. Трудовой договор
88. Трудовое право

89. Трудовой договор (контракт)

90. Виды трудовых договоров

91. Трудовое право

92. Трудовое право

93. Трудовое право (Шпаргалка)

94. Трудовое право: понятие и виды переводов

95. Трудовой договор (по действующему КЗоТ)

96. Трудовая книжка. Порядок ведения

Чехол для телефона - кошелек, 14.5x9х3.5 см.
В Вашей необъятной сумке невозможно разыскать телефон или кошелек? Направляясь на ланч или шоппинг, Вам приходится брать с собой массивный
396 руб
Раздел: Сумочки для телефонов
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: красный.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids "Comfort 10х8 EVA". В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары,
4216 руб
Раздел: Трехколесные
Дневник школьный "Наушники".
Формат: А5 (215x170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Материал обложки: искусственная кожа. Способ
370 руб
Раздел: Для младших классов

97. Профсоюзы как субъекты трудового права

98. Шпаргалка по трудовому праву

99. Трудовые правоотношения: понятие, содержание, основания возникновения, изменения и прекращения

100. Трудовой договор


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.