Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Правовий вплив і правове регулювання: проблеми співвідношення

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Поняття дії права і правового впливу. Взаємодія правового впливу і правового регулювання. Підходи до визначення правового регулювання. Рівні правового регулювання. Ознаки правового регулювання 1. Поняття дії права і правового впливу В сучасному суспільстві право відіграє провідну роль, адже впорядковує відносини між людьми. Але, як оцінити право? На сьогодні, в науці поширений підхід, згідно з яким оцінити право можливо через його ефективність. Законодавство – це форма життя права. Саме законодавство надає правовим нормам формальної визначеності. А оскільки право і законодавство взаємопов’язані явища, і система законодавства є зовнішнім виразом системи права, тому зупинимося на дослідженні проблем ефективності законодавства. Спочатку визначимось з теоретичним підґрунтям проблеми. Для цього дамо характеристику термінів дія права, вплив права, правове регулювання. З’ясуємо їх визначення. Будь-яке розуміння права базується на тому що ми розуміємо під здатністю права бути регулятором суспільних відносин. Вихідні ціннісні засади права – здатні здійснювати вплив на волю та свідомість людей. Дія права – це ті канали, завдяки яким нормативний зміст права, його світоглядний потенціал, або «дух» законів, потрапляє в свідомість людей, впливає на їхню поведінку. Дія права проявляється в правовій ідеології, правотворчому впливові. Можливо сказати, що дія права – це вияв всіх властивостей та якостей права, що відображають його здатність чинити вплив на поведінку соціальний суб’єктів. Тому дія права дозволяє оцінити його реальну силу, соціальну міць, або соціальний ефект в суспільному житті. Призначення категорії «дія права» полягає в тому, щоб відобразити всі можливі форми і сфери прояву права, тобто охарактеризувати право в процесі формування (генезис права), сприйняття індивідуальною та масовою правосвідомістю і здійснення в практичній діяльності. Дія права означає певним «розріз» права, вона відображає життя права на різних рівнях: стосовно окремої особистості, суспільних груп, суспільства в цілому. Тому вказана категорія дозволяє визначити юридичні засоби та механізми, тобто той правовий інструментарій, що є необхідним окремим індивідам, їх об’єднанням, для цивілізованої участі в громадському житті. Тому дія права є свого роду фізіологією права, а складовими змісту дії права виступають: правовий вплив, сприйняття права, правові дії і правовідносини, правовий порядок. З цього випливає, що дія права не зводиться до право реалізації або до правового регулювання. Правове регулювання є специфічною стороною або стадією дії права. Тому відповідно правовий вплив дає можливість охарактеризувати право на етапі його формування і впливу на учасників регульованих відносин; сприйняття права означає причетність до індивідуальної та суспільної правосвідомості і напрацювання на цій основі внутрішньої мотивації до поведінки в правовій сфері, правова дія, правовідносини сприяють здійсненню громадянами, їх об’єднаннями, структурами держави правозастосовних дій, а правовий порядок забезпечує надання внаслідок правозастосування регульованим відносинам якості правових (впорядкованих, організованих), забезпечених та гарантованих державою, всією системою юридичних засобів.

Дія права – це його інформаційний ціннісно-мотиваційний і безпосередньо регулюючий вплив на суспільні відносини в межах визначеного (певного) простору, кола і часу осіб. Таким чином, право втратило б будь-який зміст, якщо б не виявило себе як активне творче першоджерело, не формувало б і не змінювало б суспільне середовище, не визначало б напрями та форми поведінки учасників суспільних відносин. Право діє і в сфері законотворчості і в сфері активної реалізації встановлених законодавчих приписів і в сфері пасивної охорони чинних нормативних актів. Дія права, означає перехід (переклад) соціальних моделей і абстрактних цінностей, в реальну практику. Дія права матеріалізує притаманну праву за визначенням справедливість в поведінку окремої особи, соціальних цінностей, спосіб життя суспільства. Право як серйозна соціальна сила реалізує свій потенціал під час впливу на суспільні відносини. Дія права має свої зовнішню і внутрішню сторони. Внутрішня сторона пов’язана із сприйняттям права його адресатами, зовнішня – з формами і методами, за допомогою яких заявляє про себе право. Окрім того було б неправильно розглядати дію права окремо від потреб та інтересів людей. Тому що право зумовлюється соціально-економічними, політичними, культурними та власне правовими чинниками. Було б неправильно розмежовувати дію права від діяльності держави. Держава скрізь забезпечує права. Саме держава напрацьовує засоби правової реалізації і застосовує їх для досягнення кінцевих цілей права. Дія права відбувається двома шляхами: інформаційному; ціннісно-мотиваційному. Інформаційна дія права полягає в тому, що право містить різноманітну інформацію, і не просто правову інформацію, а знання про різноманітніші сфери життя суспільства. Невипадково по історичним пам’яткам права ми багато що дізнаємось про життя наших пращурів. А, знання, як відомо, в свою чергу вчить і закликає до певних дій. Тому дуже важливо, що закладена в праві інформація не була неправдивою, дезорієнтаційною, інакше через певний час право перестане діяти. Ціннісно-мотиваційна дія права означає вплив різноманітних знань на мотивацію адресатів права. Законодавцю доводиться приймати спеціальні норми і приписи, що закріплюються зокрема, в преамбулах, щоб викликати мотиви правомірної поведінки у суб’єктів. Інформаційна і ціннісно-мотиваційна дія права, насамперед, реалізують охоронну функцію права . Але особливою змістовною стороною дії права є власне ПР. що відображає суто динамічну роль права. Тут право організує поведінку учасників суспільних відносин, змушуючи їх діяти активно відповідно до покладених на них обов’язків. Тут право стимулює відповідну поведінку, фіксуючи у свідомості адресатів суб’єктивні права. Таким чином дія права охоплює собою: 1)предметну дію; 2)дію в часі; 3)дію в просторі; 4)дію за колом осіб. Всі ці аспекти детально розглядалися нами в темі, присвяченій дії нормативно-правових актів. Різного рівня і різної юридичної сили акти діють по-різному, але є, спільне, що характеризує дію права в цілому. 1- Предмет правового регулювання охоплює вольові відносини, що виключає поширення права на події та стани, в яких не бере участі людська воля.

Вплинути на їх перебіг право не може. Цивілізований законодавець виключає притягнення до відповідальності за спосіб думок (переконання), вважаючи таку практику реакційною. 2 - Дія права в часі розпочинається ще до появи державного веління. Адже саме право спонукає до дії законодавця і вимагає свого закріплення в законі. І лише потім актуалізується проблема дії актів, прийнятих в установленому порядку компетентними державними органами. 3- Дія права в просторі не обмежена певними територіальними кордонами. Не випадково має місце примат міжнародного права. Відбувається формування світового права. Але дія законів та інших нормативних актів, що приймаються державою, обмежуються кордонами державної території. 4 - Загалом, право адресоване людині. Але, втілюючись в НПА держави, воно обмежується в своїй дії, як правило, колом осіб, які проживають на території даної держави. Слід розрізняти дію права і правових норм від дії НПА. Під дією НПА найчастіше розуміють не фактичну здатність правового акту визначати права і обов’язки суб’єктів, а наявність у нього т.зв. юридичної сили. Юридична сила вказує на його державно-вольове визнання і місце в ієрархії інших правових актів. Діючим право може вважатися як з формальної позиції, тобто з точки зору юридичного закріплення норм права у відповідному джерелі, так із фактичного боку, тобто норми права здійснюють реальний вплив на суспільні відносини. Тому правовий вплив має місце тоді, коли співіснують формальна і фактична складова дії права. Виходячи з наведеного, можна дати наступне визначення правового впливу. Вплив права – це результативна дія формально-юридичного джерела права на поведінку індивідуальних і колективних суб’єктів. Вплив права на суспільні відносини пов'язаний з настанням певного результату. При цьому результативним вплив права вважається як для суб’єкта, з поведінкою якого пов’язується реалізація нормативно закріплених приписів, так і для суспільних відносин, в межах яких здійснюється процес реалізації права. Правовий вплив може відбуватися в двох формах: активній та пасивній. Активна форма передбачає безпосереднє використання засобів та методів правового регулювання та правової охорони в процесі соціальної життєдіяльності. Цілі активного впливу полягають у : вдосконаленні та оптимізації усталених правових відносин; усуненні правопорушень; реалізації юридичної відповідальності стосовно правопорушників. Пасивна форма передбачає опосередкований вплив права на суспільні відносини. Тому не відбувається безпосереднього правового втручання в суспільні відносини, але сам факт наявності права виступає в якості фактора, що спонукає суб’єктів діяти відповідно до юридично закріплених приписів і утримуватися від вчинення дій протиправного характеру. Цілями пасивного впливу є: збереження усталеного на даному етапі соціального розвитку правопорядку; запобігання правопорушень 2. Взаємодія правового впливу і правового регулювання Дослідження співвідношення правового впливу і правового регулювання вимагає уточнення понять “регулювання” і “вплив”, оскільки в юридичній літературі справедливо наголошується на нерівнозначності цих категорій.

Сведения о лицах, сотрудничающих или сотрудничавших на конфиденциальной основе с органами пограничной службы ФПС России, осуществляющими разведывательную, контрразведывательную или оперативно-розыскную деятельность. 1.12. Конфиденциальные сведения: способы использования Правовой смысл понятия «разглашение» Проблема конфиденциальности информации относится к тем вопросам, которые, балансируя на границе права и этики, не могут быть адекватно урегулированы в законодательстве в силу того, что самая суть предмета не сводится к известным юридической науке правовым институтам, и потому выработать отношение к ней законодателю удалось не сразу. Собственно говоря, на сегодняшний день существует единственная общая норма Конституции о защите права на личную тайну и ряда сопутствующих прав, ГК более детально урегулировал возможности такой защиты, и следует отметить, что законодатель довольно корректно обошел скользкие вопросы, связанные с внутренним смыслом защищаемого права. При всем удобстве подобной позиции с точки зрения правовой теории при рассмотрении дел и споров, вытекающих из непосредственного применения такой защиты, право решать подобные вопросы остается за судьями, которые, помимо этого, лишены и возможности руководствоваться практикой, так как обобщения материалов по вопросам конфиденциальной информации не выпускалось

1. Проблема співвідношення рентабельності і ліквідності

2. Драми Хротсвіти Гандерсгеймської в їх співвідношенні з «оттонівським відродженням

3. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

4. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

5. Співвідношення факторів виробництва

6. Правовые и историко-культурные проблемы двоевластия в России
7. Актуальные административно-правовые аспекты правового статуса Федеральной службы России
8. Стилі керівництва і їх вплив на самозатвердження і розвиток співробітників

9. Правове регулювання спільної власності в цивільному праві

10. Проблеми правового регулювання діяльності виконавчих органів місцевих рад

11. Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса

12. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда

13. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда

14. Приватизация муниципального жилищного фонда: Проблемы и правовые последствия

15. Пенсионная система России: современное состояние, правовые проблемы, дальнейшее развитие

16. Правовые и этические проблемы эвтаназии

Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,6 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
417 руб
Раздел: Чайники заварочные
Шкатулка "Шиповник" (36x26x18 см).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Размер: 36x26x18 см. Оформление корпуса:
2706 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Френч-пресс, 1000 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
503 руб
Раздел: Френч-прессы

17. Проблемы правового регулирования договора энергоснабжения бюджетных организаций

18. Субъективное гражданское право на жилое помещение: нормативные основания и некоторые проблемы правовой охраны

19. Проблема правовой субъективности Евросоюза

20. Правовые проблемы транспортно-экспедиторской деятельности

21. Правовые проблемы пенсионной реформы в России

22. Проблемы устранения противоречий при использовании международных норм в правовом регулировании трудовых отношений в РФ
23. О проблемах правового обучения школьников
24. Правове регулювання зайнятості на україні

25. Похищение человека: уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации

26. Проблемы профессионального спорта: правовой аспект

27. Проблема сознания в философии позднего Витгенштейна и современное правовое мышление

28. Правове регулювання природокористування і природоохоронної діяльності

29. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні

30. Проблемы правового противодействия экстремистским проявлениям в деятельности религиозных объединений

31. Некоторые проблемы правового регулирования муниципальной службы. Федеральный и региональный аспект

32. Проблемы государственной службы и правовой механизм их регулирования по материалам управления государственной и муниципальной службы Московской области

Рюкзачок малый "Вспыш".
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
436 руб
Раздел: Детские
Сменный фильтр "Барьер-6", 3 штуки.
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает жесткость
741 руб
Раздел: Фильтры для воды
Машина-каталка "Авторалли", цвет: синий.
С такой каталкой, которая очень похожа на автомобиль марки BMW, любой ребенок почувствует себя участником соревнований по авторалли.
1073 руб
Раздел: Каталки

33. Суверенитет народа: проблема правового регулирования и реального осуществления в РФ

34. Проблемы гражданско-правового регулирования недропользования

35. Проблемы правового регулирования государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ней

36. Правовые проблемы потребительского кредитования

37. Правове регулювання гарантійних операцій банків. Документи, що регулюють використання гарантій в міжнародних операціях

38. Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності
39. Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності
40. Актуальні проблеми правового захисту суб’єктів господарювання

41. Демократия и проблемы формирования правового государства на современном этапе развития общества

42. Державно-правове регулювання ринку ціних паперів

43. Договір позики (проблеми правової реалізації)

44. Конвоирование осужденных к лишению свободы (содержание, правовое регулирование, проблемы совершенствования)

45. Кримінально-правова характеристика співучасті у злочині

46. Міжнародний досвід правового регулювання електронної торгівлі

47. Оздоровление детей за рубежом: проблемы правового регулирования

48. Особливості правового регулювання проходження служби в органах внутрішніх справ

Швабра для пола, с отжимом.
Швабра может использоваться для мытья пола, стен и окон. Пригодна для чистки ковров. Моющая губка - 27 см. Ручка - телескопическая, длина
331 руб
Раздел: Швабры и наборы
Игра "Городки".
Игра в городки заключается в выбивании фигур, построенных из пяти городков, с ограниченной площадки, называемой "городом",
378 руб
Раздел: Городки
Конструктор "Цветной", 65 деталей.
Конструктор - это игра развивающая кругозор, знакомящая с различными формами и цветами, а также развивающая воображение Вашего ребёнка.
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

49. Поняття правового регулювання

50. Правовая сторона проблемы миграции в г. Сургуте

51. Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Господарсько-правова відповідальність

52. Правове регулювання вільних економічних зон

53. Правове регулювання екологічних відносин в Україні

54. Правове регулювання орендних відносин в Україні
55. Правове регулювання охорони та використання надр
56. Правове регулювання перевезення вантажів автомобільним транспортом

57. Правове регулювання податку з доходу громадян

58. Правове регулювання рибальства і рибного господарства

59. Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку

60. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

61. Правове регулювання участі прокурора в адміністративному судочинстві щодо захисту прав та свобод громадянина

62. Правовое регулирование оказания медицинских услуг: проблемы совершенствования

63. Правовые проблемы беженцев и вынужденных переселенцев в РФ

64. Правовые проблемы института альтернативной гражданской службы

Коробка для хранения, на молнии, складная, 30x40x25 см, серо-белая.
Коробка предназначена для хранения небольших предметов. Размер: 30x40x25 см. Материал: пластик, кант из нетканого полотна. Цвет: серо-белый.
320 руб
Раздел: Более 10 литров
Рюкзак молодёжный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (черный, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
3018 руб
Раздел: Молодежные, подростковые
Швабра с распылителем "Любаша".
Швабра с распылителем оснащена емкостью для воды и моющих средств, что значительно облегчает процесс мытья полов. Распыление происходит
1079 руб
Раздел: Швабры и наборы

65. Правовые проблемы налогового контроля в Российской Федерации

66. Правовые проблемы недропользования

67. Правовые проблемы очередности наследования по закону в Российской Федерации и установления родства

68. Проблема административно-правовой защиты

69. Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у процесі видобування надр

70. Проблемы гражданско-правового регулирования банковского кредитования
71. Проблемы конституционно-правовой ответственности в Российской Федерации
72. Проблемы правового регулирования договора лизинга

73. Проблемы правового регулирования оформления приема на работу

74. Проблемы правового регулирования трансграничного банкротства

75. Проблемы правовой регламентации. Личные права и свободы человека

76. Проблемы теории нематериальных объектов: гражданско-правовой аспект

77. Регулювання цивільно-правового захисту неповнолітніх в школах-інтернатах

78. Убийство, предусмотренное п. "з" ч.2 ст. 105 УК РФ: уголовно-правовая характеристика, проблемы квалификации

79. Уголовно-правовые проблемы борьбы с насильственными половыми преступлениями

80. Функціональне призначення правового регулювання

Точилка механическая "Classic", синяя.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Размеры: 91x88x4 мм.
317 руб
Раздел: Точилки
Карандаши металлик, трехгранные, 12 цветов.
Карандаши цветные металлик. Трехгранные. Удобно точить. Прочный грифель. Количество цветов: 12. В ассортименте, без возможности выбора.
324 руб
Раздел: 7-12 цветов
Рюкзак детский "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1581 руб
Раздел: Детские

81. Види агентських відносин (окремі аспекти вдосконалення правового регулювання)

82. Современные формы и методы правового воспитания молодёжи: проблемы и цели

83. Актуальные проблемы современной правовой социологии

84. Правове регулювання переміщення енергоносіїв

85. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

86. Проблемы правового регулирования налога на добавленную стоимость
87. Предпринимательство в экономике современной России: виды, организационно-правовые формы, проблемы и перспективы развития
88. Налоговая система России в новом правовом поле

89. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере налогообложения

90. Защитная функция адвокатуры как правовая традиция

91. Административно-правовой статус иностранных лиц и лиц без гражданства

92. Правовое регулирование государственной службы

93. Правовые акты управления

94. Административно-правовой статус государственных служащих в России

95. Административно-правовой статус граждан

96. Государственный служащий и его административно-правовой статус. Классификация государственных служащих

Щетка-сметка для снега со скребком и водосгоном, телескопическая, поворотная голова.
Телескопическая усиленная рукоятка из алюминиевого с функцией установки фиксированной длины. Поворотная голова с фиксацией в 5 положениях
1010 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Магнитная "Азбука" (106 элементов).
Мягкая магнитная "Азбука" - это набор наиболее употребляемых букв, цифр и знаков. Благодаря этому набору Вы не только
939 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Противомоскитная сетка, 100х220 см, белая.
Материал изготовления: полиэстер 100%, плотность 58 гр/кв. метр. В комплект входят кнопки и двусторонний скотч для крепления к дверному
425 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

97. Источники правового регулирования банковской деятельности

98. Правовой статус Центрального Банка РФ

99. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.