Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Реформування податкового законодавства України до європейських стандартів: організаційно-правові засади

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Національна Академія державного управління при Президентові України КАФЕДРА ПРАВА І ЗАКОНОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ На правах рукопису Магістерська робота на здобуття кваліфікації магістра державного управління Реформування податкового законодавства України до європейських стандартів: організаційно-правові засади АНОТАЦІЯ Магістерська дипломна робота “Реформування податкового законодавства України до європейських стандартів: організаційно-правові засади” Актуальність теми дипломного проекту полягає в тому, що з часів обрання Україною зовнішньополітичним пріоритетом інтеграцію до ЄС особливої актуальності набуло питання приведення нормативно–правових актів України у відповідність до законодавства ЄС. Податкове право є однією з галузей націо-нального законодавства, яке Україна зобов’язалася узгодити з європейським інтеграційним правом. Об’єктом дипломного дослідження є досягнутий рівень адаптації податкового законодавства України до податкового законодавства ЄС. Предметом дипломного дослідження є співставлення основних податко-вих норм в Україні та в країнах Європейського Союзу. Метою та завданнями дипломного дослідження є : 1) аналіз та оцінка рівня виконання ст. 51 «Угоди про партнерство та співробітництво між Європейським Співтовариством та Україною», згідно якій Україна повинна здійснити заходи щодо поступового приведення національного законодавства, у тому числі і податкового, у відповідність до законодавства Європейського Союзу; б) аналіз рівня виконання Плану дій «Україна – ЄС», підписаниого 21 лютого 2005 р. у Брюсселі, яким передбачено євроінтеграційні заходи в галузі податкового законодавства; в) розробка пропозицій по удосконаленню податкового законодавства України шляхом його максимальної адаптації до вимог податкового законодавства Європейського Союзу. Інформаційно-методологічною базою досліджень дипломної роботи були Закони України, Укази Президента України, Постанови Кабінету Міністрів України, нормативні документи ДПА України, організаційно - розпорядчі документи Європейського Союзу в галузі систем оподаткування, міждержавні угоди України та Європейського Союзу в галузі адаптації податкового законодавста України з європейськими нормами міждержавної гармонізації систем оподаткування, аналітичні матеріали глобальної мережі Інтернет з офіційних сайтів державних органів України. Методами проведення досліджень дипломної роботи були – історичний метод (ретроспективний аналіз), структурний аналіз гипотез, диспозицій та санкцій в нормах податкового законодавства України та Європейського Союзу, метод класифікаційного групування, метод структурного порівняння та аналогій, метод прогнозного моделювання. Новизна отриманих результатів полягає в розвитку концептуальних підходів та проведенні порівняльного аналізу існуючих стратегій реорганізації податкової системи України і її адаптації до нормативів систем оподаткування Європейського Союзу, на основі яких в дипломному проекті дістала подальшо-го розвитку оптимізаційна модель реорганізації податкової системи України внесенням відповідних змін до проекту Податкового Кодексу України, як інтегрального законодавчого документа, який спроможний внести всеосяжні корективи в побудову податкової системи України.

Практичне значення отриманих результатів – обґрунтування пропозицій для врахування в підготовці проекту Податкового Кодексу України на основі запропонованої стратегії розвитку податкової системи України, які дозволять максимально адаптувати податкову систему до європейських норм оподаткування до 2010 р. КЛЮЧОВІ СЛОВА : ПОДАТКОВА СИСТЕМА, ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТОВАРИСТВО, АДАПТАЦІЯ, ГАРМОНІЗАЦІЯ, ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС Магістерська дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, вис-новків та списку літератури . Роботу подано на 100 стор., вона містить 5 таб-лиць, додатки на 8 стор., список джерел - 127 найменувань. ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ АДАПТАЦІЇ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ З ПОДАТКОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 1.1 Директиви ЄС по правовому регулювання прямого оподаткування, акцизних податків, податку на додану вартість 1.2 Концепція загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (2002 р.) 1.3 Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (2004 р.) РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В ПОРІВНЯННІ З ПОДАТКОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 2.1 Аналіз актів законодавства України та acquis Європейського Союзу у сфері адаптації податкового законодавства 2.2 Порівняльна оцінка ефективності сучасної податкової системи України та податкових систем Європейського Союзу 2.3 Основні проблеми на шляху адаптації податкового законодавства України до європейського податкового законодавства РОЗДІЛ 3. ПРИЙНЯТТЯ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ - ПЕРСПЕКТИВНИЙ ШЛЯХ АДАПТАЦІЇ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 3.1 Основні положення проекту Податкового Кодексу України 3.2 Концепція податкової реформи в Україні ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ ВСТУП Відповідно до Конституції України (ст.1) Україна є соціальною правовою державою. Отже, її податкова система має відповідати вимогам соціальної держави щодо рівня фінансування суспільних благ, із визначенням відповідно до цього рівня перерозподілу ВВП, який забезпечуватиме формування фінансових ресурсів, достатніх для виконання конституційно закріплених функцій держави та гарантій громадян на достатній життєвий рівень. Внаслідок розширення ЄС Україна отримала прямий доступ до єдиного, розширеного, гармонізованого ринку ЄС з 450 мільйонами споживачів. Стає очевидним, що Україна в більшій мірі, ніж інші країни, зможе одержати переваги від доступу до єдиного ринку ЄС з високим рівнем відкритості, єдиним зводом торгових правил і адміністративних процедур, єдиним митним тарифом та з вільним рухом товарів, послуг, громадян і капіталу без внутрішніх бар’єрів (прикордонного контролю, сертифікатів). Актуальність теми дипломного проекту полягає в тому, що з часів обрання Україною зовнішньополітичним пріоритетом інтеграцію до ЄС особливої актуальності набуло питання приведення нормативно–правових актів України у відповідність до законодавства ЄС. Податкове право є однією з галузей націо-нального законодавства, яке Україна зобов’язалася узгодити з європейським інтеграційним правом.

Основним шляхом узгодження правових норм України та Європейського Союзу є адаптація - процес розробки і прийняття нормативно-правових актів та створення умов для їх належного впровадження і застосування з метою поступового досягнення повної відповідності права України до європейського права. Правова адаптація має такі форми: а) наближення - процес прийняття, внесення змін чи скасування правових норм з метою наближення положень національного законодавства до положень актів законодавства Європейського Союзу для створення належних умов імплементації правового порядку Європейського Союзу, б) координація - процес узгодження тієї частини національного законодавства та практики його застосування, з якої наближення або транспозиція є неможливими або непотрібними, в) імплементація - процес транспонування актів законодавства Європейського Союзу, включаючи створення порядку та процедур їх впровадження (імплементація у вузькому сенсі); цей процес також включає тлумачення, практику застосування, забезпечення дотримання та виконання норм права, які відповідають європейському праву, органами державної влади (імплементація у широкому сенсі); г) гармонізація - процес коригування законодавства держав - членів Європейського Союзу на підставі правових актів ЄС, зокрема директив, які мають обов'язкову силу для держав - членів ЄС та вимагають від цих держав приведення їх внутрішнього законодавства у відповідність до положень директив; Об’єктом дипломного дослідження є досягнутий рівень адаптації податкового законодавства України до податкового законодавства ЄС. Предметом дипломного дослідження є співставлення основних податкових норм в Україні та в країнах Європейського Союзу. Метою та завданнями дипломного дослідження є : 1) аналіз та оцінка рівня виконання ст.51 «Угоди про партнерство та співробітництво між Європейським Співтовариством та Україною», згідно якій Україна повинна здійснити заходи щодо поступового приведення національного законодавства, у тому числі і податкового, у відповідність до законодавства Європейського Союзу; б) аналіз рівня виконання плану дій «Україна – ЄС», підписаного 21 лютого 2005 р. у Брюсселі, яким передбачено такі євроінтеграційні заходи: імплементація стратегії адаптації законодавства в пріоритетних сферах, визначених у ст.51 УПС, включаючи удосконалення якості та послідовності законопроектної роботи; на основі спільного розуміння завершення спільної роботи з ЄС із підготовки плану-графіку та визначення пріоритетів для моніторингу і сприяння імплементації; розвиток та впровадження систем оподаткування та їх установ відповідно до міжнародних стандартів та стандартів ЄС; проведення податкової реформи, включаючи прийняття та імплементацію законодавства з питань ПДВ та акцизного збору, що відповідає положенням УПС і нормам СОТ; забезпечення відповідності вільних економічних зон правилам СОТ відповідно до зобов’язань України щодо СОТ, початок процесу приведення законодавства України про вільні економічні зони у відповідність до законодавства ЄС; вирішення питань щодо існуючої заборгованості з відшкодування ПДВ та запобігання накопиченню нової заборгованості, у т.ч

За вдрядженими працвниками збергаються протягом усього часу вдрядження мсце роботи (посада)  середнй заробток. Стаття 122 Гарант для працвникв, що направляються для пдвищення квалфкац При направленн працвникв для пдвищення квалфкац з вдривом вд виробництва за ними збергаться мсце роботи (посада)  провадяться виплати, передбачен законодавством. Стаття 123 Гарант для працвникв, що направляються на обстеження до медичного закладу За час перебування в медичному заклад на обстеженн за працвниками, зобов'язаними проходити таке обстеження (статт 169, 191), збергаться середнй заробток за мсцем роботи. Стаття 124 Гарант для донорв За працвниками-донорами збергаться середнй заробток за дн обстеження в закладах охорони здоров'я  здавання кров для переливання. Цим працвникам безпосередньо псля кожного дня здавання кров для переливання надаться день вдпочинку з збереженням середнього заробтку. На бажання працвника цей день приднуться до щорчно вдпустки. Стаття 125 Компенсаця за зношування нструментв, належних працвникам Працвники, як використовують сво нструменти для потреб пдпримства, установи, органзац, мають право на одержання компенсац за х зношування (амортизацю)

1. Організаційно-правові форми малого бізнесу. Контракти

2. Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу

3. Адаптація екологічного законодавства України до Європейського права навколишнього середовища

4. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

5. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

6. Законодавство України про військову службу
7. Структура страхового законодавства України
8. Договір зберігання за цивільним законодавством України

9. Право приватної власності за законодавством України

10. Правові засади співробітництва України і Європейського союзу

11. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

12. Верховна Рада України в системі органів влади

13. Становлення та розвиток податкової служби України

14. Адаптація природоохоронного законодавства України до природоохоронного законодавства ЄС

15. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

16. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

Доска разделочная Regent прямоугольная с ручкой, 30x20x1,2 см.
Разделочная доска отвечает за комфорт приготовления и заметно экономит время, затраченное на готовку блюда. Изделие Bosco сделано из
353 руб
Раздел: Деревянные
Мешок для обуви, цвет серый (арт. OM-846-5/1).
Объемный мешок для обуви, одно отделение, боковой карман на молнии, дополнительная ручка-петля, лямки из репсовой стропы. Вместимость:
379 руб
Раздел: Сумки для обуви
Планшет для акварели "Белая роза", 20 листов, А3.
Специальная бумага предназначена для рисования акварелью. Не деформируется при намачивании. Формат: А3. Количество листов: 20. Внутренний
318 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

17. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

18. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур

19. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

20. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

21. Основи організаційної діяльності у виробничій сфері

22. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати
23. Формування організаційної культури
24. Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи

25. Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі

26. Організаційно-економічна характеристика Відділення Державного казначейства у Троїцькому районі Луганської області

27. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

28. Організаційна система управління природокористуванням України

29. Органи внутрішніх справ України

30. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

31. Організація обліку власного капіталу підприємства України

32. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, синяя.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки
Магниты "Junior", 34 мм, белые,.
Диаметр: 34 мм. Сила: 1,3 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: белый.
352 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Бумага чертежная "Mega Engineer", А1, 5 листов, 200 г/м2.
Бумага чертежная (ватман) предназначена для всех видов чертежных и графических работ. Используется для работы карандашом, линером,
333 руб
Раздел: Прочая

33. Розвиток стосунків України з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав

34. Організація постачання промисловими товарами цивільного населення України у 1943-1944 рр.

35. Вплив територіальних суперечностей на процеси європейської інтеграції України

36. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій

37. Стандарти системи освіти України та Великої Британії

38. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів
39. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці
40. Реформування и в перехідній економіці України

41. Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами України

42. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

43. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

44. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

45. Політичні права і свободи громадян України

46. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

47. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

48. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

Набор чернографитных карандашей для правшей STABILO EASYgraph, 2 штуки.
Первые трехгранные чернографитные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. Твердость - HB. Карандаши позволяют
347 руб
Раздел: Чернографитные
Фломастеры. CARIOCA, 36 цветов.
Количество цветов: 36. Толщина корпуса: стандартная. Длина корпуса с колпачком: 146 мм. Форма корпуса: круглая. Тип наконечника:
379 руб
Раздел: Более 24 цветов
Шкатулка Jardin D'Ete "Розовая глазурь", 11x10x8 см.
Шкатулка Jardin D’ete превосходно подойдет для хранения украшений. Она исполнена из стекла и металла. Шкатулка сочетает в себе
1077 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

49. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

50. Історія України

51. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

52. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

53. Період гетьманщини України

54. Центральна Рада і пролетаріат України
55. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.
56. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

57. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

58. Відповідальність за порушення податкового законодавства

59. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

60. Основні напрямки зовнішньої політики України

61. Господарське право України

62. Поняття, форма та функції Конституції України

63. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

64. Суверенітет України

Защита от включения конфорок плиты, 4 штуки, прозрачный.
Защита на колпачки газовой плиты. Рукоятки не должны превышать 50 мм в диаметре, а расстояние между ними не меньше 67 мм.
605 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Горка детская малая, арт. 11050.
Горка детская малая состоит из лесенки и желоба для скатывания. Горка очень устойчивая, изготовлена из яркого, прочного, нетоксичного
2067 руб
Раздел: Горки
Жироудалитель UNiCUM "Гризли. Мята", 500 мл.
Новая формула удаления жира без запаха химии. В основу формулы легли лучшие разработки российских и израильскихученых. Главными
328 руб
Раздел: Для плит, духовок

65. Бюджет України: актуальні проблеми

66. Державній бюджет України

67. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

68. Управління фінансами України

69. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

70. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках
71. Інтеграція України у світове господарство
72. Використання трудових ресурсів Західної України

73. Міжнародний ринок туристичних послуг України

74. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

75. Особливості перехідної економіки України

76. Роль і значення АПК для господарства України

77. Авіаційний транспорт України

78. Чорна металургія України

79. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

80. Грошові розрахунки в господарському обороті України

Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, зеленая.
Эта модель оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала
2650 руб
Раздел: Каталки
Караоке микрофон "Любимые песенки".
В каждом микрофоне – 12 популярных песенок известных композиторов: "Улыбка", "Пусть бегут неуклюже", "Танец
342 руб
Раздел: Микрофоны
Антистрессовая подушка-турист "КотоПес".
Подушка-антистресс "Котики Обормотики" предназначена для детей от 3 лет. Цветная подушка привлечет внимание ребенка и может
534 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки

81. Біохімія трансгенної картоплі в умовах України

82. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

83. Закон україни про міліцію

84. Створення пiдприємств в Українi за Законом України

85. шпори з цивільного права України

86. Заповідники України
87. Культура та побут населення України
88. Легка промисловість України i транспорт

89. Сільське господарство i харчова промисловість України

90. Електроенергетика України

91. Регіональний розвиток харчової промисловості України

92. Діяльність уряду України в галузі екології

93. Гетьманство України: Богдан Ххмельницький

94. Легка промисловість України укр

95. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

96. Ґрунти України

Пакеты фасовочные в пластах, 18(+8)x35 см (1000 штук).
Область применения: расфасовка, упаковка продуктов питания и товаров народного потребления как на производстве, так и в быту. Размер:
573 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Беговел Tech Team "Big 10", цвет: серый (2018 г).
Детский беговел с платформой и надувными колесами. Ориентирован на малышей до 5 лет. Беговел - это маленький велосипед без педалей,
3000 руб
Раздел: Беговелы
Пирамида "Радуга", 29 см.
Пирамидка - замечательный тренажер для развития мелкой моторики и координации движений. Играя, ребенок знакомится с разными цветами,
320 руб
Раздел: Пластиковые

97. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

98. Агроперетворені ґрунти солонцевих комплексів сухого степу України

99. Етикет України та Росії


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.