Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ 1.1 Економічна сутність поняття “інвестиційний клімат” 1.2. Фактори формування інвестиційного клімату 1.3 Нормативно-правова база забезпечення інвестиційного клімату РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ І ОЦІНКА СУЧАСНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ 2.1 Динаміка прямих та портфельних іноземних інвестицій в Україну 2.2 Аналіз інвестиційно привабливих галузей вітчизняної економіки в розрізі регіонів 2.3 Оцінка інвестиційного клімату в Харківському регіоні РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ТА ЗАСОБИ СПРИЯННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОМУ КЛІМАТУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 3.1 Роль держави в збільшенні об'єму іноземних інвестицій в Україну 3.2 Фінансово-кредитний механізм регулювання інвестиційного клімату 3.3 Шляхи удосконалення механізму залучення іноземних інвестицій в Україну ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП Актуальність теми дослідження. Досвід багатьох країн світу показує доцільність залучення інвестицій. Для України, як і для інших постсоціалістичних країн, існує ряд перешкод на шляху здійснення цього процесу. До них можна віднести відсутність відповідного інвестиційного клімату в країні; недосконалість ринкового механізму економіки; нестабільність політичної ситуації; низький рівень ділової і професійної кваліфікації підприємців; недостатньо привабливі інвестиційні проекти і разом з тим брак зацікавлених партнерів. Крім того, на інтенсивність інвестицій діє податкова система; відсутність діючої системи страхування інвестицій; надмірна монополізація економіки; а також підвищений рівень інфляції. Також відзначається відсутність приватної власності на землю і не конвертованість гривні. Основна причина наявності цих факторів - відсутність чіткої державної політики щодо економічного розвитку взагалі, і залучення інвестицій (як іноземних, так і внутрішніх) зокрема. Так, існуюче в даний час велике розходження в розвитку центральноєвропейських країн і сусідніх країн у Східній Європі залишає все менше можливостей для аутсайдерів при змаганні за залучення іноземних інвестицій. Сьогодні від ефективності інвестиційної політики залежать стан виробництва, положення і рівень технічної оснащеності основних фондів підприємств народного господарства, можливості структурної перебудови економіки, рішення соціальних і екологічних проблем. Інвестиції є основою для розвитку підприємств, окремих галузей і економіки в цілому. Під час економічної нестабільності інвестиційна діяльність в Україні значно знизилася. Попит на інвестиції падав значно швидше, ніж виробництво валового продукту. Однією з причин цього було те, що інфляція значно знецінює інвестиційні кошти. Доводиться констатувати той очевидний факт, що в боротьбі за інвестиційні ресурси Україна, як і раніше, не в змозі конкурувати з більшістю посткомуністичних країн не лише Європи, а й Азії. Приміром, за кількістю жителів Монголію можна порівняти з Одеською областю. За рівнем же економічної свободи (за версією Heri age Fou da io ), Україна й Монголія перебувають в однаковій категорії - &quo ;переважно невільні&quo ;. Проте інвестиційний клімат зазначених країн різниться не менш різко, ніж природний.

На даному етапі інвестиційна ситуація в Україні характеризується двома аспектами. З одного боку, спостерігаються позитивні тенденції: обсяг інвестицій поступово зростає. Однак не можна не згадати того факту, що Україна все ще знаходиться в переліку країн, які мають найнижчу інвестиційну привабливість. Ситуація з міжнародними інвестиціями прямо співвідноситься з внутрішньою економічною ситуацією в Україні. Україна все ще експортує товари з низькою вартістю, і 70% останніх припадає на країни колишнього СРСР. Цей факт свідчить про те, що ще не відбулося внутрішньої трансформації економіки України. Для цього вкрай необхідні іноземні інвестиції, які привнесуть нові технології і дозволять виробляти товари, конкурентоздатні на світовому ринку. Однак тут не слід забувати і про проблему так званих чистих інвестицій. Українська економіка щонайменше на 50% характеризується як &quo ;тіньова&quo ;. Причина полягає у слабкості державних інститутів та законодавчої системи. Очевидно, що в таких умовах існує ризик репатріації &quo ;брудного&quo ; капіталу. Несприятливий інвестиційний клімат в Україні включає в себе адміністративні перешкоди, складну систему ліцензування, високий рівень оподаткування і реструктурні функції податкової адміністрації. З огляду на це у світі є більш привабливі для інвесторів країни, ніж Україна. Тому і МВФ прогнозує зниження потоку інвестицій до країн Східної Європи. Україна має створити нормальні умови для інвесторів. Важко робити інвестиційний прогноз, та вже зараз можна говорити про чинники, від яких залежатиме обсяг інвестицій. Якщо процес реформ буде продовжено, це зможе стати аспектом привабливості для іноземних інвесторів. Проблематика інвестиційного клімату відображена в працях вітчизняних і зарубіжних економістів — Музиченько А.С. , Козик В.В., Федоровський В.А., Данілов О.Д., Івашина Г.М., Чумаченко О.Г., Денисенко Н. Вдович, П. , Ю.Григоренко, І. Гурняк, В. Проскурнін, К. Ревчук, Борщевський В., М. Дацишин, Р. Нижник, В. Ткаченко, Лесечко М.Д., Черемис А.О., Черемис О.М. та інші. Але в їх працях немає єдності в підходах до визначення сутності складових та значимості інвестиційного клімату для розвитку економіки. Все це обумовило обрану тему дипломного дослідження. Об'єктом дослідження дипломної роботи є інвестиційний клімат України, предметом – фінансово-економічні та правові аспекти формування інвестиційного клімату. Мета даної дипломної роботи – визначення ролі інвестиційного клімату України у розвитку економіки України та пошук шляхів поліпшення інвестиційного клімату. Для досягнення поставленої мети при виконанні дипломної роботи необхідно було розв'язати низку завдань: розкрити понятійно-термінологічний апарат теми дослідження; визначити фактори формування інвестиційного клімату; виявити особливості становлення інвестиційного клімату в Україні в роки незалежності; проаналізувати сучасні особливості стану інвестиційного клімату; дослідити роль іноземних інвестицій у формуванні інвестиційного клімату в Україні; вивчити особливості інвестиційної привабливості окремих регіонів , галузей України визначити можливі напрямки зміни інвестиційного клімату України в найближчій перспективі.

Дослідження базується на використанні методів економічного, історичного аналізу наукової абстракції, систематизації теоретичних підходів до визначення порядку та методів формування інвестиційного клімату, статистичного, порівняльного, факторного та структурного аналізу для дослідження обсягів вітчизняних та іноземних інвестицій Інформаційну базу дослідження склало широке коло вітчизняних та зарубіжних монографічних досліджень та наукових публікацій, Законів України, Указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України, матеріали Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Державного комітету статистики України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, офіційні матеріали міжнародних організацій, експертні оцінки рейтингових агентств, відомих фахівців у галузі економічного розвитку і сучасної регулятивної політики міжнародної інвестиційної діяльності. Елементами наукової новизни є: 1. На основі проведеного аналізу визначені фактори формування інвестиційного клімату. Зроблено висновок, що правове середовище є одним з найважливіших факторів формування інвестиційного клімату. 2. Відповідно до дослідження динаміки і структурних змін руху іноземного капіталу виявлені специфічні тенденції іноземного інвестування, пов'язані з умовами України. 3. Дослідження зміни обсягів інвестицій дозволило визначити домінуючі та депресивні регіони та галузі з точки зору іноземних інвестицій. 4. Запропоновано змінити акценти в роботі держави зі створення режиму сприяння іноземним інвестиціям з урахуванням того, що вона має бути постійною, розрахованою на довгострокову стратегію розвитку та враховувати зростання конкуренції при залученні іноземного капіталу . Структура роботи складається з вступу, трьох розділів, висновків та додатків. У I розділі розглянуто теоретичні основи дослідження інвестиційного клімату в Україні, а саме: економічна сутність поняття “інвестиційний клімат” , фактори формування інвестиційного клімату, нормативно-правова база забезпечення інвестиційного клімату У II розділі проведено аналіз і оцінка сучасного інвестиційного клімату в Україні. Показана динаміка прямих та портфельних іноземних інвестицій в Україну. Проаналізовано інвестиційно привабливі галузі вітчизняної економіки та сучасна інвестиційна діяльність в контексті розвитку економіки в розрізі регіонів. А також проведена детальна оцінка інвестиційного клімату в Харківському регіоні. III розділ присвячено вивченню шляхів та засобів покращення інвестиційного клімату в економіці України: визначена роль держави в збільшенні обсягу іноземних інвестицій в Україну, фінансово-кредитний механізм регулювання інвестиційного клімату, а також розглянуті шляхи удосконалення механізму залучення іноземних інвестицій в Україну. Розділ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ 1.1 Економічна сутність поняття “інвестиційний клімат” Останнім часом в наукових публікаціях, на різних ієрархічних рівнях управління, в засобах масової інформації і навіть в побуті оперують поняттям “інвестиційний клімат”.

Друга частина (близько 10 тис. чоловік) обрала інший шлях. Істотне полівіння, практичне «збільшовичення» Південно-Західного республіканського фронту привело до створення 21 березня 1919 р. Революційного комітету на чолі з отаманом Волохом. Комітет того ж дня оголосив на станції Вапнярка універсал, в якому заявляв, що українське військо стає на платформу радянської влади і прагне до миру з радянським урядом. Проте з різних причин Революційний комітет не перетворився на серйозний політичний осередок. З його спроб домовитися з радянським військом нічого не вийшло. У відповідь на пропозицію миру більшовики повели ще енергійніший наступ; окремі українські військові відділи, що перейшли на бік більшовиків, було роззброєно, багато козаків перебито[269]. Військові поразки змусили українську армію відступити на захід, притиснутися до колишнього австрійського кордону на вузькій смужці північного Поділля й Волині. Наддніпрянська армія розташувалася у районах Луцька (Холмська група), Сарн (Північна група), Рівного (група Січових стрільців) і Крем'янця (Запорозька група)[270]

1. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

2. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

3. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

4. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

5. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

6. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності
7. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання
8. Екологічний стан р. Південний Буг. Характеристика та заходи щодо його поліпшення

9. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

10. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

11. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

12. Національний банк України та особливості його функціонування

13. Проблеми іпотечного кредитування та перспективи його розвитку в Україні

14. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

15. Українське питання в політиціпольського еміграційного уряду та підпілля в роки Другої Світової війни

16. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

Пазл "Животные Сибири и Дальнего Востока", 55 деталей.
Новый увлекательный пазл от Larsen Животные Сибири и Дальнего Востока обязательно понравится детям и познакомит их с обитателями разных
548 руб
Раздел: Пазлы в рамке
Точилка механическая, с механизмом автофиксации карандаша.
Большая настольная точилка для карандашей в цветном пластиковом корпусе, с удобной рукояткой и объемным прозрачным контейнером для
695 руб
Раздел: Точилки
Набор маркеров, металлик, 5 цветов.
Высокое качество, выдерживают сильный нажим. Защита от высыхания чернил, долгий срок службы. Ширина линии: 1-2 мм. В наборе: 5
457 руб
Раздел: Для творчества, рисования

17. Клінічно-патогенетичні особливості перебігу подагриу хворих з ураженням гепатобіліарної системи та шляхи їх корекції

18. Банківська система України: становлення та шляхи розвитку

19. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

20. Венчурне підприємство. Зарубіжний досвід та шляхи розвитку в Україні

21. Економічна криза в Україні та шляхи її подолання

22. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації
23. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення
24. Клімат Криворіжжя

25. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

26. Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку

27. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

28. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

29. Урожайність та шляхи її підвищення у ДП "Урагросоюз" Ананьївського району Одеської області

30. Облік витрат та собівартості продукції технічних культур та шляхи їх зниження

31. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

32. Собівартість продукції та шляхи її зменшення

Магнит для досок Hebel Maul 6176199, круглый, 20 штук.
Цвет: разные цвета. Диаметр магнита: 20 мм. Форма магнита: круглый. Количество в упаковке: 20 штук.
595 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Пасхальная подставка, на 8 яиц и кулич, 221x250 мм.
Размер: 221x250 мм. Оригинальная пасхальная подставка для кулича и 8 яиц. Заготовку можно расписать красками или задекорировать в технике
376 руб
Раздел: Подставки, тарелки для яиц
Настольная игра "Храбрые зайцы".
Раз в году, в середине лета, собираются зайки на лесной поляне и хвастают своими подвигами. Кто ночью совы не испугался, кто от серого
490 руб
Раздел: Карточные игры

33. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

34. Глобальне потепління чи похолодання клімату? Реакція океану

35. Криміналістична характеристика крадіжок вантажів на залізничному транспорті та шляхи їх попередження

36. Проблеми законодавства в області інтелектуальної власності та перспективи його розвитку

37. Трудовий договір та порядок його укладення

38. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення
39. Аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність оптичних компонентів тракту, та шляхи їх оптимізації
40. Клінічне та лабораторне обґрунтування реабілітації зубощелепного апарату при односторонніх необмежених дефектах зубних рядів

41. Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх подолання

42. Паритет купівельної спроможності (РРР) та методи його визначення

43. Класифікація персоналу та форми його наймання

44. Суть процесу навчання та засоби його активізації

45. Особливості психологічного клімату в студентських групах першого року навчання

46. Конфліктність у сім’ях та шляхи її подолання

47. Безготівкові розрахунки в господарському обороті підприємства та шляхи їх удосконалення

48. Подвійне оподаткування: суть, проблеми та шляхи уникнення

Набор для создания украшений "Кукла".
З маленькие куколки в разных нарядах, входящие в набор, предоставят простор для самой смелой фантазии, а с помощью страз и блесток
806 руб
Раздел: Бумажные куклы
Стул детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер: 30х32,5х58,2 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
625 руб
Раздел: Стульчики
Двухколесный мотоцикл-каталка со шлемом, значком и протоколом.
Двухколесный мотоцикл-каталка снабжен шлемом, значком и протоколом. Такая игрушка предназначена для детей старше одного года. Она
1765 руб
Раздел: Каталки

49. Проблеми та шляхи розвитку інститутів спільного інвестування

50. Демографічна криза та шляхи її розв’язання

51. Проблеми екології та шляхи їх вирішення

52. Зміна клімату проблема парникового ефекту

53. Сучасні екологічні проблеми озера Сиваш та шляхи їх вирішення

54. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення
55. Конкурентоспроможність продукції на зовнішньому ринку та шляхи її підвищення
56. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

57. "Українське питання" у політичних дискусіях 1910-1914 рр.

58. Зовнішня та внутрішня політика Філіпа IV Красивого

59. Ціноутворення та цінова політика підприємства

60. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

61. Блок Юлії Тимошенко: розвиток та еволюція політичних орієнтирів

62. Демографічні процеси та демографічна політика в сучасному суспільстві.

63. Декабристський рух та його поширення на Україні

64. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

Сумка-мешок "Серая".
Сумка мешок с ремнем. Круглое дно. Цвет сумки: серый. Материал: текстиль. Высота: 45 см. Диаметр: 25 см. Дизайн может отличаться от
422 руб
Раздел: Сумки для обуви
Магнит "Harry Potter HBP" Death Eater Masks.
Маска "пожирателей смерти". Пожиратели Смерти — группа тёмных волшебников последователей лорда Волан-де-Морта, сражающиеся в
773 руб
Раздел: Прочие
Ручка перьевая "Silver Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный.
Перьевая ручка Silver Prestige. Цвет корпуса: черный. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
361 руб
Раздел: VIP-ручки

65. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

66. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

67. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

68. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

69. Релігійне життя України в роки війни та післявоєнний час

70. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя
71. Інфікованість мікроміцетами і пневмоцистами нижніх дихальних шляхів хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень (клінічне значення та обґрунтування лікування)
72. Вплив імплантації синтетичного макропористого гідрогелю та трансплантації клітин нюхової цибулини на процеси регенерації спинного мозку після його травматичного пошкодження в експерименті

73. Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність

74. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

75. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні

76. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

77. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

78. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

79. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

80. Виникнення та формування українського етносу

Фоторамка "Poster gold" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Размер рамки: 71х101
485 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Пластины для стирки белого и цветного белья FeedBack, 30 штук.
Пластины для стирки белого и цветного белья это настоящая революция среди средств для стирки. Не содержит фосфатов! Пластины необходимо
640 руб
Раздел: Стиральные порошки
Стиральный порошок-концентрат для цветного белья BioMio "Bio-color" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
Эффективно удаляет пятна и загрязнения, сохраняя структуру ткани и первозданный цвет. Концентрированная формула обеспечивает экономичный
447 руб
Раздел: Стиральные порошки

81. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

82. Постмодернізм та українська історична наука

83. Початок визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького

84. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

85. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

86. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)
87. Лекції з української та зарубіжної культури
88. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

89. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

90. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

91. Поняття, форма та функції Конституції України

92. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

93. Шляхи формування правової держави в Україні

94. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

95. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

96. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки
Подгузники "Ушастый нянь", 3 Midi (4-9 кг), 56 штук.
Детские одноразовые подгузники «Ушастый нянь» изготовлены из особо мягких и дышащих материалов, которые нежно контактируют с
536 руб
Раздел: 6-10 кг
Светильник "Черепаха", желтый.
Интересный светильник-ночник в виде игрушки «Черепаха». Три режима работы. Батарейки АА - 3 шт. Есть возможность запитать светильник от
449 руб
Раздел: Необычные светильники

97. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

98. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

99. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.