Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Вплив кріодеструкції, екстрактів печінки і селезінки на відновні процеси в печінці при експериментальному цирозі

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ УДК 615.832.9 615.361.451.16:616.36-004-092.4 вплив кріодеструкції, екстрактів печінки і селезінки на відновні процеси в печінці при експериментальному цирозі 14.01.35 - кріомедицина АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Харків - 2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України Науковий керівник: доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Сандомирський Борис Петрович, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, завідувач відділу експериментальної кріомедицини Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор, Лауреат Державної премії України Фурманов Юрій Олександрович, НДІ хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова АМН України, завідувач відділу експериментальної хірургії, м. Київ доктор медичних наук Компанієць Антоніна Михайлівна, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, завідувач відділу кріопротекторів, м. Харків Захист відбудеться “ 16 ” вересня 2008 року о 13.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.242.01 при Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України за адресою: 61015, м. Харків, вул. Переяславська, 23. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України за адресою: м. Харків, вул. Переяславська, 23. Автореферат розісланий “ 13 ” серпня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, член-кореспондент НАН України, доктор медичних наук, професор А.М. Гольцев ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Лікування хронічних дифузних захворювань печінки, до яких належать хронічний гепатит і цироз печінки, є актуальною проблемою сучасної гепатології. Відомо, що до 20% населення земної кулі страждає на печінкові недуги (С.Д. Подымова, 2005, А.И. Хазанов, 2007), причому хронічний гепатит і цироз печінки посідають 2-4 місце серед тих захворювань, які приводять до госпіталізації і втрати працездатності населення у віці 20-60 років (Н.Я. Калита, 1995), а також до збільшення смертності. Ці обставини обумовлюють необхідність пошуку нових методів лікування хронічних дифузних захворювань печінки. При різноманітності етіологічних причин гепатитів спостерігається однотипна морфологічна послідовність запального процесу в печінці від хронічного гепатиту до цирозу печінки, а також однотипна відновна реакція. З середини ХХ століття для відновлення циротично зміненої печінки широко застосовують резекцію частини органа. Пізніше з'явилися інші методи стимуляції репаративної регенерації: термо- і лазерна коагуляція, а також кріодеструкція печінки. Перевагами кріодеструкції частини печінки, в порівнянні з резекцією, є відносна простота (можлива лапароскопічна деструкція), менша травматичність, відсутність кровотечі і необхідності накладення швів, швидкий перехід від запальної реакції до власне регенерації (Б.П. Сандомирский и др., 1987, 1992; Б.И. Альперович, 2004). Незважаючи на багаторічний досвід і успіхи консервативного та оперативного лікування хронічних дифузних захворювань печінки, на сьогодні не існує ефективних методів лікування цих захворювань.

Однією з причин цього є відсутність підходів, які б достатньо повно стимулювали регенерацію печінки. В останні роки для оптимізації процесів регенерації в органах і тканинах застосовують регуляторні пептиди. Вони сприяють не тільки підтримці цілісності органа або тканини в нормальних умовах, але й швидкому та ефективному їх відновленню при гострій чи хронічній дії будь-якого ушкоджуючого чинника, зниженню або виключенню можливості розвитку патологічних форм регенерації (фіброз, метапластичне переродження клітин та інше) (В.Х.Хавинсон, 2002). На сьогодні фізіологічно активні пептиди виділені практично з усіх внутрішніх органів. Однією з форм препаратів, що містять регуляторні пептиди, можуть бути екстракти тканин відповідних органів. Експериментальними дослідженнями встановлено стимулюючий регенерацію вплив екстрактів кріоконсервованих фрагментів печінки новонароджених поросят і селезінки свиней при дифузних захворюваннях печінки (С.Є. Гальченко, 2004). Тому в даній роботі ми вважали доцільним вивчити в порівняльному аспекті вплив локальної кріогепатодеструкції, екстрактів кріоконсервованих фрагментів печінки і селезінки, а також їх спільну дію на процеси відновлення в циротично зміненій печінці у щурів. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалася в рамках науково-дослідної теми Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України на 2004-2007 р.р. “Дослідження впливу і механізму дії кріоконсервованих тканинних препаратів з ксеногенних органів на перебіг ряду патологічних процесів в організмі” (шифр 2.2.6.05, № держреєстрації 0102U002027). Мета і задачі дослідження. Мета роботи полягала у визначенні особливостей дії дозованої кріогепатодеструкції та екстрактів кріоконсервованих фрагментів печінки і селезінки на характер та динаміку відновних процесів в печінці щурів з експериментальним цирозом. Для досягнення мети необхідно було вирішити такі задачі: Визначити мікрогемоциркуляторні зміни в печінці щурів з експериментальним цирозом після дії дозованої кріогепатодеструкції, екстрактів фрагментів печінки і селезінки та при їхньому спільному застосуванні. Вивчити структурні зміни в печінці щурів з експериментальним цирозом після дозованої кріогепатодеструкції, введення екстрактів кріоконсервованих фрагментів печінки і селезінки та при їхньому спільному застосуванні. Дослідити основні біохімічні показники, що характеризують функціональний стан печінки щурів з експериментальним цирозом після дії дозованої кріогепатодеструкції, екстрактів кріоконсервованих фрагментів печінки і селезінки та при їхній спільній дії. Дати порівняльну характеристику ефективності впливу дозованої кріогепатодеструкції, екстрактів кріоконсервованих фрагментів печінки і селезінки та їх спільного застосування на перебіг деструктивно-репаративних процесів в печінці щурів з експериментальним цирозом. Об'єкт дослідження. Деструктивно-репаративні процеси в печінці щурів з експериментальним цирозом після впливу дозованої кріодеструкції, екстрактів печінки та селезінки та їх спільного застосування. Предмет дослідження.

Циротично змінена печінка щурів під впливом кріодеструкції та екстрактів кріоконсервованих фрагментів печінки та селезінки. Методи дослідження. У роботі використано методи моделювання цирозу печінки, прижиттєвої контактної мікроскопії, світлової мікроскопії та морфометрії; біохімічні, гістологічні та статистичні методи. Наукова новизна отриманих результатів. В роботі вперше проведено комплексне вивчення стану печінки щурів з експериментальним цирозом після лікування за допомогою дозованої кріогепатодеструкції або/і введення екстрактів кріоконсервованих фрагментів печінки і селезінки. В дисертації знайшов подальший розвиток метод фрактального аналіза при діагностиці морфофункціонального стану печінки щурів з експериментальним цирозом. Вперше фрактальна розмірність використана як інтегральний показник ефективності лікувальної дії кріогепатодеструкції або/і введення екстрактів кріоконсервованих фрагментів печінки і селезінки при цій патології. Показано, що кріогепатодеструкція ініціює, у порівнянні з ЕПС, прискорений зворотний розвиток фіброзу та нормалізацію трабекулярної будови печінкової паренхими щурів з експериментальним цирозом печінки. Вперше встановлено, що введення ЕПС щурам з експериментальним цирозом печінки стимулює ангіогенез і призводить до скорішого відновлення білоксинтетичної функції печінки, оціненої за рівнем альбуміна, та нормалізації екскреторної функції цього органа, визначеної за рівнем білірубіна в сироватці крові експериментальних тварин. В дисертації вперше доведені ефективність та доцільність поєднання кріохірургічної гепатодеструкції та введення природної суміші регуляторних пептидів, які входять до складу екстрактів паренхіматозних органів, при лікуванні експериментального цирозу у щурів. Практичне значення і рівень упровадження одержаних результатів. Проведені дослідження свідчать про доцільність та перспективність використання локальної кріогепатодеструкції в поєднанні з введенням екстрактів печінки та селезінки для стимуляції відновних процесів в циротично зміненій печінці у щурів. Експериментальне обгрунтування сумісного використання кріогепатодеструкції та ЕПС при корекції структурно-функціонального стану печінки щурів з експериментальним цирозом може бути використано при розробці теоретичних основ нових і удосконалення існуючих методів лікування цирозу печінки. Особистий внесок здобувача. Основні результати досліджень, які наведені в дисертації, одержані здобувачем особисто. Автором дисертаційної роботи особисто проведений аналіз наукових джерел з досліджуваної проблеми та їх узагальнення, виконана експериментальна частина роботи, проведені первинний аналіз отриманих результатів, їх інтерпретація та зроблені попередні висновки. Спільно з науковим керівником докт. мед. наук, проф. Б.П.Сандомирським сформульовані мета і завдання досліджень, інтерпретовані результати, представлені в роботі, та зроблені остаточні висновки. При виконанні експериментальних досліджень були використані екстракти кріоконсервованих фрагментів печінки новонароджених поросят та селезінки свиней, надані с.н.с., докт.

Центр хлопчатобумажной промышленности. Пищевые, стекольно-керамические, лесобумажные и полиграфические предприятия. Ремесла. Университет. Близ Нагпура - добыча марганца. НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ - предназначена для нагрева металлических слитков и заготовок перед обработкой давлением. Различают нагревательные печи периодического действия (нагревательный колодец, камерная печь) и непрерывного действия (методическая, кольцевая, карусельная, конвейерная печи). НАГРУЗКА электрическая - 1) суммарная электрическая мощность, расходуемая всеми приемниками (потребителями) электроэнергии, присоединенными к сети, включая мощность, расходуемую на покрытие потерь в процессе передачи и преобразования энергии. 2) Любой приемник (потребитель) электрической энергии в электрической цепи. НАГРУЗКИ - в строительной механике - внешние воздействия на сооружение (статические и динамические, постоянные и временные), вызывающие деформации и изменение напряженного состояния в его элементах. Помимо внешних нагрузок (снеговых, ветровых, технологических, изменений температуры и др.), при расчетах учитывается собственный вес сооружения

1. Клініко-патогенетична ефективність комбінованого застосування статинів та гепатопротекторів у хворих на стабільну стенокардію, враховуючи функціональний стан печінки

2. Морфофункціональні особливості печінки, підшлункової залози та тонкої кишки при есенціальній гіпертензії

3. План промененевого обстеження (діагноз: цироз печінки. Варикозне розширення вен стравоходу)

4. Вплив педагогічної оцінки на поведінку дитини

5. Використання біологічних тестів для оцінки впливу мінеральних добрив на агроекосистему

6. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога
7. Правила поведінки на підприємстві
8. До проблеми оцінки професійногорівня керівників шкіл

9. Філосовський мотив сенсу людського життя в дpамі-феєpії Лесі Укpаїнки "Лісова пісня"

10. Зображальна функція кличних комунікатів у поетичному мовленні Лесі Українки

11. Методики оцінки фінансового стану банків України

12. Особливості оцінки кредитних ризиків банку

13. Спостереження поведінки домашнього кота

14. Проектування інформаційної системи збору даних землевпорядкування для автоматизації процесу оцінки земельних ділянок

15. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

16. Принципи розробки та оцінки державної політики України

Умные кубики. Контуры. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Контуры" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Тетрадь на резинке "Elements", В5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
401 руб
Раздел: Прочие
Горка детская большая (2 м).
Горка предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Есть возможность подключить воду. Игрушка выполнена из качественного
8450 руб
Раздел: Горки

17. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

18. Біографія Лесі Українки

19. Динаміка ліричного почуття у творчості Лесі Українки

20. Життєвий і творчий шлях Лесі Українки

21. Роль жінки в суспільстві

22. Творчість і життя Лесі Українки. "Ні, я жива, я буду вічно жити"
23. Використання матриці витрат для оцінки ефекту масштабу або охоплення
24. Функціональне відображення поведінки споживача

25. Дослідження поведінки споживачів

26. Вплив факторів кріоконсервування на морфофункціональні властивості тромбоцитів людини

27. Клініко-психопатологічні та психологічні особистості мотивації агресивної поведінки при розладах особистості

28. Культура поведінки та діловий етикет працівників ресторанів готельно-туристичного комплексу

29. Методи оцінки ефективності функціонування інформаційної логістичної системи

30. Педагогічна роль оцінки на сучасному етапі

31. Виховання відповідальної поведінки в учнів 7-8-х класів загальноосвітньої школи

32. Вікові особливості розвитку і поведінки дітей

Матрас в приставную колыбельку Bambola "Mini soft-8" (45x90x8 см).
Состав: - латексированная кокосовая плита; - микрофибра - съемный чехол. Размеры: 45x90x8 см.
883 руб
Раздел: Матрацы до 120 см
Контейнер герметичный глубокий, 5000 мл.
Контейнер герметичный глубокий. Материал: пластик. Объем: 5000 мл. Размеры: 28х20х15 см.
314 руб
Раздел: Штучно
Настольная игра "Гномы-вредители. Делюкс".
На первый взгляд, все гномы похожи: маленькие, бородатые, золото любят, упорно стучат своими кирками в подземных туннелях в поисках
1250 руб
Раздел: Карточные игры

33. Мотиви соціальної поведінки особистості

34. Особливості прояву емоцій дітей середнього шкільного віку як регуляторів пізнавальної поведінки на уроці фізичної культури

35. Особливості психологічної готовності жінки до материнства

36. Прояв детермінантів агресивної поведінки у підлітків

37. Психологічний аналіз причин та шляхів корекції девіантної поведінки особи

38. Розвиток самооцінки в підлітковому віці
39. Типи поведінки в конфліктних ситуаціях. Зміна домінуючої стратегії поведінки та захисту протягом тижня
40. Аналіз психофізіологічних особливостей поведінки пілота в екстремальних умовах

41. Неформальні об’єднання як осередок формування протиправної поведінки підлітків

42. Нарахування митної вартості на основі методу оцінки товарів, які ввозяться згідно з зовнішньоекономічною угодою

43. Методи оцінки інвестиційних проектів

44. Методика оцінки кредитоспроможності позичальників

45. Розробка формалізованої схеми оцінки кредитних ризиків

46. Біоіндикація як метод оцінки стану навколишнього середовища

47. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

48. Проблема оцінки інвестиційної привабливості регіону

Набор столовых приборов BE-0011S24 "Webber", 24 предмета.
В наборе 24 предмета: - вилка столовая (6 штук), - ложка столовая (6 штук), - ложка чайная (6 штук), - нож столовый (6
957 руб
Раздел: От 19 до 50 предметов
Ремень-кошелек эластичный с двумя отделениями, чёрный (арт. TD 0453).
Если Вы носите одежду без карманов или занимаетесь спортом, Вы, разумеется, сталкивались с необходимостью носить телефон, кошелек, ключи и
355 руб
Раздел: Поясные
Набор для создания украшений "Кукла".
З маленькие куколки в разных нарядах, входящие в набор, предоставят простор для самой смелой фантазии, а с помощью страз и блесток
806 руб
Раздел: Бумажные куклы

49. Система показників для оцінки рівня ефективності використання матеріальних ресурсів та вимір їхньої динаміки

50. Теорія поведінки споживача

51. Методи оцінки погодженості думок між експертами

52. Моделювання поведінки споживача на ринку товарів та ринковий попит

53. Етика поведінки державного службовця

54. Ctp-технология, глубокая печать, брошюровочно-переплетные процессы
55. Структура и управление МВД КР (Киргизской Республики)
56. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

57. Взвешенная плавка никелевого концентрата в Печи взвешенной плавки(ПВП)

58. Контроль качества сгорания топлива в методических нагревательных печах

59. Исследование методов охлаждения садки колпаковой печи с помощью математического моделирования

60. Разработка схемы автоматического регулирования и контроля параметров управления методической печи

61. Ctp-технология, глубокая печать, брошюровочно-переплетные процессы

62. Ремонт и обслуживание СВЧ печей

63. Листковая печать леворадикальных организаций России в 1917 г.

64. Нелегальная печать сибирских эсеров 1903 - февраль 1917 гг.

Вафельница алюминиевая, механическая BE-4426 Webber "Бельгийская вафля", для плиты.
Размеры: 35х13,5х2,5 см. Количество вафель: 4 штуки. Форма вафель: сердечки. Толщина вафель: толстые. Материал: алюминий, металл,
879 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, синяя.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки
Магниты "Junior", 34 мм, белые,.
Диаметр: 34 мм. Сила: 1,3 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: белый.
352 руб
Раздел: Магниты канцелярские

65. Печінка. Її будова, функції та хвороби

66. Дуговая электросталеплавильная печь

67. "Утоли моя печали" в Лефортове

68. Вплив самоточних захворювань на психіку людини

69. Печать русской православной церкви: традиции и перспективы

70. Пожарная опасность трубчатых печей
71. Hазработка системы регулирования, контроля и регистрации потребления энергоносителей печью скоростного нагрева
72. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

73. Вплив малих доз радiацii

74. «Главное - опыт компании» (печать по текстилю)

75. Рекламные наклейки, или печать на «самоклейке»

76. Цветопроба и пробная печать

77. Цифровая печать

78. Большевистская печать в 1905-1917 годах

79. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

80. Джерела фтору та вплив фтору на людський організм

Настольная игра "Запретный Остров. Приключения для смелых!".
Запретный остров – это семейная кооперативная игра, в которой игроки действуют совместно против игры. Вашей команде дерзких искателей
1215 руб
Раздел: Карточные игры
Лоток на 3 отделения, черный.
Применяется для сортировки и временного хранения документов, писем, счетов и другой документации. Неразборный. Количество секций:
352 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Багетная рама "Bella", 40x50 см (цвет: серебряный + золотой).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон

81. Антропогенний вплив на біосферу

82. Основы алгоритмизации и программирования (кр№1, вар1)

83. Икона Божией Матери «Утоли моя печали»

84. Авторитет батьків та їх вплив на формування особистості дитини

85. Автоматизация известково-обжиговой печи

86. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування
87. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання
88. Вплив техносфери на навколишнє середовище

89. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

90. Вплив кадмію на показники азотного і вуглеводного обміну в організмі щурів різного віку

91. Вплив факторів навколишнього середовища на популяції гідробіонтів

92. Вплив прийомів догляду на ріст, продуктивність та урожайність кукурудзи на зерно

93. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

94. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень

95. Напрямок впливу важливих органів самоврядування на розвиток закладів культури в регіонах

96. Печать как способ удостоверения документов

Трос буксировочный 12 тонн, 2 петли, сумка на молнии.
Тросы буксировочные изготовлены из морозоустойчивого авиационного капрона; Не подвержены воздействию окружающей среды (резкому изменению
360 руб
Раздел: Буксировочные тросы
Складная силиконовая вставка для горшка Potette Plus, голубая.
В дополнении к основной вставке для горшка Potette Plus производитель выпустил новую складную модель. Её главное отличие в значительном
924 руб
Раздел: Прочие
Чернильный картридж Parker для перьевой ручки. Темно-синий (5 штук).
Для использования в перьевых ручках Паркер. Чернила темно-синего цвета.
309 руб
Раздел: Стержни для ручек

97. Характеристика емоцій і почуттів, їх вплив на діяльність юриста

98. Печать в сети Windows

99. Создание составных документов. Печать документов


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.