Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Биология Биология

Тестові завдання з курсу Фізіологія рослин

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ “ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИН”ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИННОЇ КЛІТИНИ Клітинні мембрани побудовані з : білків та вуглеводів; ліпідів та білків; нуклеїнових кислот та ліпідів. У рості клітинної стінки бере участь: апарат Гольджі; ендоплазматичний ретикулум; мікротрубочки. Які органоїди рослинної клітини належать до напівавтономних? мітохондрії, хлоропласти, ядро; ядро, рибосоми, апарат Гольджі; ЕР, мікротрубочки, мітохондрії. Рібосоми в клітині містяться: вільно плавають у цитоплазмі; у ядрі; значна частина лежить в гранулярній ендоплазматичній сітці, а частина вільно плаває у цитоплазмі. Функції апарату Гольджі полягають у: хімічній модифікації речовин клітини; упакуванні речовин у пухирці і в виведенні їх у вигляді секретів; виведенні синтезованих речовин у зовнішнє середовище, участь у синтезі клітинної стінки. У яких з названих органел рослинної клітини накопичується крохмаль? у хлоропластах і ядрі; у хлоропластах і лейкопластах; у вакуолях і мітохондріях. З чого формуються пластиди? з етілопластів; пропластид; амілопластів. У яких структурних компонентах клітини має місце поглинання енергії квантів світла? у рибосомах; у хлоропластах; у гіалоплазмі. Набір гідролітичних ферментів у клітині міститься: у лізосомах; у мітохондріях; у хлоропластах. Які органоїди в клітині є енергетичними системами і центром дихання? ядро; мітохондрії; хлоропласти. Чому мітохондрії вважають напівавтономними органоїдами клітини? вони є енергетичними станціями клітини, в яких здійснюється синтез АТФ; вони утворені двома мембранами; в них є власне білоксинтезуюча система. Чим відділена цитоплазма рослинної клітини від оточуючого середовища? плазмолемою; тонопластом; клітинною стінкою. Яку функцію виконують рибосоми? транспортну; синтез білків; синтез жирів. Чому мітохондрії називають енергетичними станціями клітини? здійснюють синтез АТФ; синтез білка; розщеплення АТФ. Які функції ядра? участь в поділі клітини і фотосинтезі; побудова клітинної стінки; зберігання і передача спадкової інформації. До групи органогенних хімічних елементів належать: кисень, вуглець, водень, залізо; вуглець, магній, кисень, йод; водень, кисень, вуглець, азот. Вміст мінеральних сполук у сухій масі рослин становить: 50%; 75%; 5%. Полісахаридами у рослин є: глюкоза і фруктоза; крохмаль, целюлоза, пектин; цукроза і глікоген. ДНК у рослинній клітині можна виявити у: цитоплазмі і ядрі; ядрі, хлоропластах, мітохондріях; ЕР, апараті Гольджі, рибосомах. Основними функціями цукрози є: транспортна; структурна; запасаюча. Пептидний зв’язок утворюється при взаємодії груп: ОН і СООН ; H2 i OH ; COOH i H2 . Каталітична функція притаманна таким групам органічних речовин: нуклеїновим кислотам; білкам; фосфоліпідам. В утворенні кутикули у рослин беруть участь: целюлоза і суберин; кутин і воск; лігнін і крохмаль. Які функції виконують ліпіди? регуляторну, антибіотичну; транспортну, каталітичну; енергетичну, будівельну. Які запасні речовини відкладаються на зиму у рослин? білки; вуглеводи; жири. Яке значення для рослин мають жири? структура мембран; джерело енергії; терморегуляція.

Чим відрізняються ферменти від інших білків? синтезуються на рибосомах; є каталізаторами хімічних реакцій; до їх складу входять метали, вітаміни. В якій частині клітини міститься найбільша кількість вільної води? в клітинній оболонці; у вакуолі; в цитоплазмі. ВОДНИЙ РЕЖИМ РОСЛИН Плазмоліз – це: відставання тонопласта від цитоплазми; відставання цитоплазми від плазмалеми; відставання протопласта від клітинної стінки? Яка з функцій плазмалеми визначається її напівпроникністю? поступання певних іонів і молекул деяких речовин; поступання води; поступання певних іонів молекул та води? Які властивості мембран визначають її напівпроникність? певна впорядкованість розміщення молекул; висока загальна оводненість структури мембран; наявність тимчасових чи постійних полярних пор. Процес скорочення протопласту, якій не відділяється від клітинної стінки і тягне її за собою називається: плазмоптиз; циториз; плазмоліз. В якому випадку можна виявити осмотичний тиск розчину? в системі: розчин – скло – розчинник; в розчині сахарози в колбі; в системі: вакуолярний сік – цитоплазма кореневого волоска – грунтовий розчин? В клітинах яких рослин осмотичний тиск клітинного соку найбільший? у степових рослин; у гігрофітів; у галофітів – рослин, які зростають на засолених грунтах? В яких випадках величина осмотичної сили (S) зростає? при підвищенні концентрації клітинного соку; при перетворенні цукру в крохмаль; при насиченні клітин водою? 36. Всмоктувальна сила S = P – . Яке значення буде мати S при насиченні клітин водою? S = P; S = O; S > O. Як зміниться інтенсивність обміну речовин в клітині при зростанні частки зв’язаної води? збільшиться; знизиться; залишиться без змін? Дерево за 1 год. Випарувало води 650г, а коренева система за той же час поглинула 520г води. Які умови зовнишнього середовища спріяли цьому неспівпаданню? випадання дощу; зниження температури повітря; зменьшення вологості повітря? Як змінюється осмотичний тиск у клітині, вміщеній у гіпертонічний розчин? зростає; спадає; стає рівним 0. В якому випадку тургорний тиск рівний 0? у тургесцентній клітині; при циторизі; у плазмолізованій клітині? Коли тургорний ( гідростатичний тиск має від’ємне значення? при плазмолізі; при плазмоптизі; при циторизі? Клітина знаходиться в стані повного насичення водою. Осмотичний тиск клітинного соку 0,8 МПа. Чому дорівнює всисна сила і тургорний тиск цієї клітини? Т = 0,8 МПа; S = 0; Т = 0; S = 0,8 МПа; = 0; S = 0? Розчин з осмотичним тиском 0,8 та 1,0 МПа викликали плазмоліз клітини досліджува-ної тканини, а в розчинах, осмотичний тиск яких 0,4 та 0,6 МПа, плазмолізу не спостерігалось. Чому дорівнює осмотичний тиск клітинного соку? 0,8 МПа; 0,7 МПа; 0,6 МПа? Що відбудеться, якщо клітину в стані початкового плазмолізу з осмотичним тиском 2000 кПа помістити в розчин з осмотичним тиском 1200 кПа? не зміниться; ввійде в стан опуклого плазмолізу; ввійде в тургорний стан? В чому полягає різниця між проникнистю клітинної оболонки і плазмалеми? клітинна оболонка проникна тільки для молекул розчиненої речовини, а плаз-малема – тільки для води; клітинна оболонка проникна для води і розчиненої речовини, а плазмалема – тільки для води; клітинна оболонка проникна тільки для води, а плазмалема – для молекул розчиненої речовини.

В яку сторону зміниться довжина кусочка рослинної тканини при зануренні її в розчин з осмотичним тиском 1 МПа, якщо відомо, що кусочок цієї ж тканини в розчині з осмотичним тиском 0,8 МПа не змінив своїх розмірів? не зміниться; збільшиться; зменьшиться. Чому дорівнює всисна сила клітин, якщо відомо, що при зануренні їх в 0,2М розчин сахарози розміри клітин збільшились, а в 0,4М залишились без змін? Дослід проводився при 0 = 220C: 9,6 атм; 4,8 атм; 2,4 атм. В розчині, з яким хімічним потенціалом,більш високий водний потенціал? – 3000 кПа; – 2000кПа; – 1000 кПа. Яку концентрацію має розчин сахарози, який створює осмотичний тиск 2,9 атм при температурі 170С ? 13 М; 0,12 М; 1,4 М. Розчин сахарози якої концентрації буде ізотонічним для клітини, що має величину осмотичного тиску 12,3 атм при температурі 270С ? 0,5 М; 1,0 М; 1,5 М. З розчину з якою концентрацією сіянці не будуть всмоктувати воду ( осмотичний тиск в кореневих волосках 0,5 МПа)? 0,3 МПа; 0,5 МПа; 0,7 МПа. Чому дорівнює всисна сила клітин, якщо відомо, що при зануренні в 0,3 М розчин сахарози розміри клітин збільшились, а в 0,4 М розчині залишились без змін? 9,84 атм; 19,68атм; 7,38атм. На якій фазі транспірації затрачається 95% поглинутої сонячної енергії: при поширенні пари від поверхні листка в більш далекі шари атмосфери; при дифузії пару з міжклітинників через продихові щілини; при випаровуванні води з оболонки в міжклітинники. Який тип руху продихів відноситься до гідропасивних? закривання продихів в результаті механічного тиску сусідніх епідермальних клітин заповнених водою; відкривання і закривання продихових щілин, залежне від зміни світла і темряви; рух, обумовлений зміною вмісту води у самих замикаючих клітинах. Інгібітор росту – абсцизова кислота – гальмує утворення ферментів, які гідролізують крохмаль, знижує вміст АТФ. Як зміниться стан продихів у рослин після оприскування їх розчином АБК: відкриються; закриються; Залишаться без змін. При утворенні органічної речовини масою 1г рослина в процесі транспірації випарила воду масою 730г. Яка одиниця транспірації відповідає цьому показнику: транспіраційний коефіцієнт; економність транспірації; продуктивність транспірації. Які клітини мають найменьший водний потенціал ( Н2О)? паренхіми кори кореня; клітини листка; кореневі волоски. Відносна транспірація – це: кількість грамів води, витраченої на нагромадження сухої речовини; кількість грамів випаруваної води за одиницю часу з одиниці випаровуючої поверхні; відношення кількості води, випаруваної з поверхні листка, до кількості води, яка випарувалась з вільної водної поверхні тієї ж площі за той же час. 59. Гідростабільні види – це: види, які здатні переносити різкі зміни вмісту води; види, які при сильному зневодненні входять у стан анабіозу; види з досконалою регуляцією транспірації, що приводитьдо незначних змін вмісту води. в яку пору добі транспірація у сукулентів досягає максимуму: вночі; в полудень; вранці. Які органи рослин служать кінцевими двигунами водного току: корінь, стебло; стебло, листки; корінь, листки. Які особливості будови замикаючих клітин продиха визначають зміну поросвіту продихової щілини при зміні величини тургорного тиску: наявність хлоропластів; нерівномірна товщина клітинних стінок; наявність центральної вакуолі.

В книге Стива Шенкмана "Мы мужчины" приведен тест на наличие стрессов и их источников. Рекомендую регулярно его применять для контроля, выявления и ликвидации источников напряженности. В книге В.М.Дильмана "Большие биологические часы" приведены варианты сбалансированных меню для людей, которые покупают продукты в современных советских магазинах. Опыт показывает, что питание по этому методу хотя бы в течение двух месяцев снимает ряд внутренних нагрузок и балансирует обмен веществ. Что касается спорта, то тут лучше всего обратиться к профессионалам оздоровительного уклона: к книгам К.Купера, Е.Г.Мильнера, Н.М.Амосова, А.А.Микулина и др. 7. Рекомендации преподавателям До сих пор большинство преподавателей, которые использовали материалы по теме "Система Любищева", не имели личного опыта применения этой системы. Поэтому первая и основная рекомендация - приобрести личный опыт, дойти хотя бы до Этапа 2. В самом начале следует ознакомить слушателей с повестью Д.Гранина "Эта странная жизнь". Желательно сообщить о ней слушателям еще на вводном занятии курса с тем, чтобы к началу занятий по теме слушатели имели возможность прочитать повесть

1. Тропічні рослини

2. Графічні методи розв’язування задач із параметрами

3. Технічні характеристики зварювальних агрегатів з двигунами внутрішнього згорання

4. Тропічні та субтропічні плодові рослини

5. Екологічні особливості ампельних рослин

6. Фізіологічні основи живлення рослин и застосування добрив
7. Використання елементів стилізації форм рослинного і тваринного світу у розвитку навичок декоративно-орнаментального малювання учнів початкових класів
8. Формування знань про тварин в учнів 3 класу на уроках "Я і Україна. Природознавство"

9. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

10. Тест для охранника

11. Гладкий Лавров - учебник географии 10 класса - население - 30 тестов

12. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

13. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

14. Тесты по английскому языку

15. Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling

16. Реферат по книге Фернана Броделя

Концентрированный стиральный порошок "Burti Compact Baby" для детского белья, 900 г.
Благодаря специальной формуле исключительная эффективность стирки сочетается с бережным уходом. Благодаря особой рецептуре, отсутствия
465 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Карандаши цветные "Artist", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Толщина линии: 3 мм. Мягкое письмо. Высокое качество.
380 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кольцедержатель "Дерево с оленем", малый, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
375 руб
Раздел: Подставки для украшений

17. Тест по истории

18. Тест по истории

19. Вопросы на тему "Windows, Excel & Word" с тестами, иллюстрациями и пояснениями

20. Описание экзам препаратов, конспекты тем, + экзам тест по пат анатомии

21. Тесты по уголовному праву (общая часть)

22. Тест по методике преподавания физики общие и частные вопросы
23. Сладкие холодные блюда, печенье из песочного теста
24. Реферат по технологии приготовления пищи "Венгерская кухня"

25. Ассортимент технология приготовления, оформление пирогов из дрожжевого теста

26. Психология труда (Обзорный реферат по психологии труда)

27. История возникновения тестов интеллекта

28. Тест по обществознанию

29. "Русский Тарзан" (реферат о российском пловце Александре Попове)

30. "Камю", "Сартр", "Шопенгауэр", "Ясперс", "Фромм" (Рефераты, доклады по философии)

31. Комплект обучающих и контролирующих тестов по античной философии

32. Тесты по бухгалтерскому учёту

Трусики Libero Dry Pants (6), XL, 13-20 кг, экономичная упаковка, 30 штук.
Одноразовые подгузники для детей в форме трусиков Libero Dry Pants: -надежно впитывают день и ночь; -высокие барьеры вокруг ножек помогают
605 руб
Раздел: Обычные
Канистра-бутыль с ручкой, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
324 руб
Раздел: Баки, канистры
Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (mega).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду и содержит
708 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

33. Реферат по информационным системам управления

34. Генезис капитализма в Мексике. Реферат по истории экономики

35. Бисквитное тесто

36. Культорологічні теорії

37. реферат

38. Обзорный реферат по творчеству Ф.И. Тютчева
39. Тест на узнаваемость образа корпорации
40. Литература - Педиатрия (Таблица тестов для оценки физического и психического

41. Реферат - Физиология (Транспорт веществ через биологические мембраны)

42. Экзаменационные тесты по кожным болезням 4 курс

43. Лекции - Педиатрия (Таблица тестов для оценки физического и психического состояния)

44. Тесты по общей неврологии 4 курс

45. Тесты по частной неврологии 4 курс

46. Экзаменационные тесты по кожным болезням 4 курс (2)

47. Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

48. Реферат по менеджменту

Блокнот "Дневник совы".
Дневник магических секретов с 3D обложкой! Блокнот "Дневник совы" - это оригинальная записная книжка, которая придется по душе
733 руб
Раздел: Блокноты художественные
Набор профессиональных фломастеров Edding "E-1880/4S" (0.25, 0.35, 0.5, 0.7 мм) 4 штуки.
Используется для технического и художественного черчения, эскизов и тонкого письма. Круглый наконечник в металлической оправе. Не
393 руб
Раздел: До 6 цветов
Игровой набор "Мультифункциональный грузовик с мини-бульдозером и запчастями".
Игровой набор "Мультифункциональный грузовик" с целым чемоданом запасных частей станет отличным подарком любому мальчику.
1195 руб
Раздел: Самосвалы, грузовики

49. Демонстрационный вариант теста по химии Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ)

50. Стандартизованные методы психодиагностики (тесты)

51. Методика викладання природознавства тема Звірі

52. Формування духовності учнів у навчальному процесі

53. Тест Фидлера

54. Создание надежных тестов: личностные опросники, разработка заданий
55. Цветовой тест
56. Психологические тесты

57. Тесты Айзенка

58. Цветовой тест

59. Тесты Кеттелла

60. К вопросу о валидности теста Люшера

61. Поцелуй - тест на совместимость

62. Тесты. Тесты по выявлению личностных диспозиций

63. Приготовление хлеба из пшеничной муки безопарным способом. Процессы, протекающие при созревании теста

64. Реферат по экскурсоведению

Конструктор "Зоопарк" (39 деталей).
Конструктор «Зоопарк» относится к тематическим наборам для конструирования, так как включает в себя не только детали для конструирования
561 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Бумага "Снегурочка", для ксерокса, А3.
Формат - А3. 80 грамм, 97%, 500 листов.
533 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Карандаши двухсторонние, 12 штук, 24 цвета.
Когда дети занимаются творчеством, это всегда чудесно. Ведь подобное занятие дает возможность ребенку проявить свою фантазию и логическое
401 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Тест для оценки баллистической координации двигательной деятельности

66. Реферат по статье Гадамера Неспособность к разговору

67. Тесты по финансам предприятия

68. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

69. Тест на продажность

70. Система тестов по оценке риска
71. Система тестов по оценке кредитоспособности предприятий и организаций
72. Системы тестов по оценке банкротства предприятия

73. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

74. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

75. Економічні системи

76. Основні макроекономічні показники

77. Реферат о прочитаной на немецком языке литературы

78. Реферат для выпускных экзаменов

79. Разработка тестов и дидактических материалов по предмету Чрезвычайные ситуации природного характера

80. ДЫХАНИЕ - реферат за 9-й класс

Набор детской складной мебели Ника "Познайка. Большие гонки".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими рисунками. На
1367 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Френч-пресс АК-719/60 "Alpenkok", 600 мл, бежевый.
Объем: 600 мл. Френч-пресс из упрочненного стекла в корпусе из высококачественного термостойкого пластика. Упрочненное стекло,
312 руб
Раздел: Френч-прессы
Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм.
Перьевая ручка Silk Prestige. Перьевая ручка Golden Prestige. Ручка упакована в индивидуальный пластиковый футляр. Цвет корпуса:
375 руб
Раздел: Металлические ручки

81. Тесты по биологии для школ (к сожалению без ответов)

82. Тесты по фармакалогии

83. Тесты по микробиологии, вирусологии и иммунологии

84. Реферат о США

85. Реферат по делопроизводству с вопросами: Подготовка документов к архивному хранению, Правила оформления реквизитов №№16, 19, 20, 22, Контракты (договоры)

86. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання
87. Самостійна робота учнів - засіб розвитку пізнавальної активності і творчого мислення (на історичному матеріалі)
88. Біологічні функції серинових протеїназ

89. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи

90. Західнополіські назви деяких весняних лікарських рослин

91. Формування загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації

92. Антропологічні типи українців

93. Тесты по информатике с ответами. Вариант 5

94. Тесты по информатике с ответами. Вариант 4

95. Тесты по информатике с ответами. Вариант 3

96. Создание теста в Delphi

Набор цветных карандашей "Noris Club", акварельные, 24 цвета, с кистью.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
573 руб
Раздел: Акварельные
Одноразовые туалетные покрытия на унитаз (235 штук).
Средство личной гигиены, необходимое в местах общественного пользования. Незаменимы при использовании в туалетных комнатах: детских и
396 руб
Раздел: Сиденья, крышки для унитаза
Шкатулка ювелирная "Moretto", 18x13x10 см (2 яруса).
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: MDF. Размер: 18x13x10 см. 2 яруса. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1445 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

97. Тесты производительности Windows XP против Win 2000, NT4, 98 и ME

98. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

99. Астрономічні експерименти з дослідження елементарних частинок

100. Метеорологічні дослідження


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.