Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Зміст Податки Видатки Список літератури14 Податки Фіскальна політика теж тісно пов'язана з держбюджетом, але у неї при цьому свій особ­ливий (податковий) &quo ;акцент&quo ;. Саме тому інша її назва – податко­во-бюджетна політика. Таким чином, фіскальною можна назвати політику держави в області податків як головного джерела доходів державного бюд­жету. Податки за економічним змістом – це фінансові відносини між державою та платником податків з метою створення за­гальнодержавного централізованого фонду грошових коштів, необхідних для виконання державою її функцій. Згідно Закону України «Про систему оподаткування» під податком і збором ( обов’язковим платежем) до бюджетів та до державних цільових фондів слід розуміти обов’язкових внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, здійснюваний платниками у порядку і на умовах , що визначаються законами України про оподаткування. До податкової системи кожної країни належать суб'єкти оподат­кування, тобто ті, хто сплачує податки, — фізичні особи та юридичні особи (підприємства), та об'єкти оподаткування — прибуток під­приємств, заробітна плата, вартість майна, виторг фірми, кількість землі тощо. Одиниця оподаткування — це одиниця виміру об'єкта оподаткування (наприклад, для земельного податку — гектар). По­даткова ставка — це величина податку на одиницю оподаткування. Для визначення величини податку кількість податкових одиниць множать на податкову ставку. Наприклад, податкова ставка величи­ною 13% для прибуткового податку з громадян означає, що за дохо­ду у 1000 гривень цей дохід розподіляється так: 130 гривень — державі, 870 — утримувачеві доходу. Гранична податкова ставка – це відношення приросту виплачуваних податків до приро­сту доходу. Тгр (Y) = ∆ / ∆Y Тгр (Y) – гранична ставка оподаткування; ∆ – приріст податкових надходжень; ∆Y – приріст доходу. Середня податкова ставка – це відношення обсягу податків до величини доходу, який оподатковується. сер (Y) = / Y сер (Y) – середня ставка оподаткування; – величина податкових надходжень; Y – дохід. Ставки податків і зборів встановлюються Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим і сільськими, селищними, міськими радами відповідно до законів України про оподаткування і не змінюються протягом бюджетного року за винятком випадків, пов'язаних із застосуванням антидемпінгових, компенсаційних і спеціальних заходів відповідно до законів України. Крива Лаффера Крива Лаффера показує зв'язок між податковими ставками та обсягом податкових надходжень і ви­являє таку податкову ставку (від нульової до 100%), при якій податкові надходження у бюджет досягають макси­муму. A(Y) (Y) Рис. 2.1. Крива Лаффера Т – податкові надходження; Т(Y) – податкова ставка; ТА(Y) – податкова ставка, при якій податкові надходження максимальні. З рис. 2.1. видно, що починаючи з нульової ставки подат­ку, збільшення Т(Y) приводить до зростання податкових над­ходжень (Т). Але починаючи з точки А наступне збільшення податкової ставки Т(Y) скорочує податкові надходження (Т) через негативну стимулюючу дію.

Крива Лаффера дає відповідь на запитання, при якій ставці податків Т(Y) податкові надходження (Т) у бюджет максимальні. При подальшому підвищенні податкової ставки моти­вація підприємницької діяльності послаблюється, падають об­сяги виробництва і зменшуються податкові відрахування до бюджету. Реальна ставка податків неоднакова для різних країн і далеко не завжди є оптимальною. Зміна податкових ставок і механізм стягування податків і зборів не можуть запроваджуватися Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік. Сьогодні на території України збирається близько 50 видів податків і зборів. Всю сукупність цих податків згідно Закону України «Про систему оподаткування» поділяють на загальнодержавні податки і збори та місцеві податки та збори. Основні види податків можна згрупувати за наступними п'ятьма ознаками: 1. За об'єктами оподаткування розрізняють: а) податок на доходи (зарплату, ренту, прибуток тощо); б) податок на майно (землю, ліси, підприємства, будівлі тощо); в) податок на витрати покупців певних товарів і послуг. 2. За способами стягнення податки поділяють на прямі та не­ прямі. Прямими називають податки, що стягуються безпосередньо з одержувачів доходів (індивідуальний прибутковий податок) або власників майна (податок на власність або помайновий податок). Позитивним в податку на власність є те, що він може пом'як­шувати нерівність між людьми, пов'язану з володінням матеріа­льними цінностями. В той же час цей податок часом стримує людей в накопиченні майна, пробуджуючи їх більше витрачати на поточне споживання. Непрямі податки включаються до ціни певних товарів і стягуються із споживачів цих товарів при їх продажу. Тут також виділяють дві позиції акцизи і мито. Акцизи – це податки на продаж товарів і послуг на внутрішньому ринку. Вони, в свою чергу, можуть бути поділені на: а) індивідуальні акцизи – це надбавки до ціни на окремі види продукції (наприклад, тютюнові вироби, спиртні напої). Їх ще інколи називають фіскальними монопольними податками, оскільки виробництво товарів, що ними обкладаються, часто є монополією держави. б) універсальні акцизи представляють собою податки на за­гальну вартість товарів і послуг, що реалізуються (наприклад, так звані податок з продажів, податок на додаткову вартість та ін.). Мито – це податки на товари, що імпортуються, експортують­ся, та транзитні товари, що стягуються при перевезенні цих то­варів через державний кордон. Роль непрямих податків оцінюється теж подвійно. З одного бо­ку, вони дають державі величезні грошові кошти і можуть стриму­вати споживання, наприклад, шкідливих продуктів (алкоголю та тютюну). З іншого, ці податки означають зростання цін, що може викликати вимоги щодо підвищення зарплати і підштовхнути інфляцію. Крім того, непрямі податки носять регресивний характер, тобто за­бирають більший відсоток доходу у тих, хто менш забезпечений (чим нижчий дохід покупця, тим вища в ньому частка податку). 3. За засобом визначення розміру податку розрізняють: пропорційні, коли ставка оподаткування є однаковою і не зале­жить від розмірів доходу; прогресивні, коли ставки оподаткування зі збільшенням доходу зростають.

Інакше кажучи, такі ставки передбачають більший відсоток вилучення доходу у вигляді податку, коли дохід збіль­шується; регресивні, коли податкова ставка зі збільшенням доходу знижу­ється. 4. За рівнем бюджету, до якого надходять податкові суми (чи за рівнем оподаткування), виділяють податки: а) загальнонаціональні (ідуть до держбюджету); б) регіональні (ідуть до бюджетів республік, областей); в) місцеві, які поповнюють бюджети районного або міського рівнів. Загальнодержавні податки і збори встановлюються Верховною Радою України і справляються на всій території країни. 5. За способом стягнення – розкладні (вони встановлюються спочатку в загальній сумі відповідно до потреб держави в доходах, потім цю суму розкладають на окремі частини за територіальними одиницями, а на низовому рівні-між платниками) та окладні (передбачають встановлення спочатку ставок, а потім розміру податку для кожного платника; загальна величина податку формується як сума платежів окремих платників) Функції податків: Розподільча – перерозподіл вартості створеного ВНП між державою і юридичними та фізичними особами. Вона виявляється в тому, що держава розподіляє зібрані в бюджетах податкові надходження на ко­ристь програм, що вимагають фінансування (на розвиток сільського господарства, науки, соціальної сфери, на захист на­вколишнього середовища тощо). Регулююча – вплив податків на різні сторони діяльності їхніх платників. При регулюючій функції податки виступають як регулятор економіки. Так, за допомогою податкових знижок і пільг (напри­клад, навіть тимчасового звільнення від податків) держава може стимулювати інвестиції та економічне зростання, розвиток важ­ливих для суспільства сфер і регіонів, що відстають, заохочувати модернізацію виробництва і малий бізнес. Окрім того, як вже відзначалося, наприклад, помайновий податок, а також прогре­сивне оподаткування регулюють розподіл доходів в суспільстві, зменшуючи надмірну соціальну нерівність. Загальним прикладом регулюючої та розподільчої функцій податків можуть бути алкогольно-тютюнові акцизи: у відомому ступені гальмуючи (регулюючи) споживання небезпеч­них для здоров'я товарів, вони в той же час дають кошти для пільгового продажу малозабезпеченим сім'ям життєво не­обхідних продуктів (медикаментів, дитячого харчування тощо). Фіскальна – централізація частини ВНП у бюджеті на загальносуспільні потреби. Стягнення податків передбачає надання певних податкових пільг. Типовими пільгами є: неоподатковуваний мінімум заробітної плати — мінімальна її сума, з якої не стягується прибутковий податок з громадян; капітальні знижки — зменшення ставки оподаткування прибутку, котрий отримують за допомогою ка­пітального устаткування; прискорена амортизація — фактичне зменшення оподатковуваних сум прибутку в перші роки вико­ристання устаткування. Податкова політика – це діяльність держави у сферах запровадження, правової регламентації та організації справлян­ня податків і податкових платежів до централізованих фондів держави. Проявом податкової політики, яка проводиться в дер­жаві та формується державними структурами є податкова си­стема.

Борьба органов диктатуры пролетариата за укрепление социалистического строя на Украине. — К., 1987. — С. 26. 874 Див.: Україна: політична історія. XX — початок XXІ ст. — К., 2007. — С. 420. 875 Див.: Українська РСР в період громадянської війни 1917–1920 рр. В 3-х т. — Т. 3. — К., 1970. — С. 35–53. 876 Советы в эпоху военного коммунизма (1918–1921). — Сб. док. Ч. ІІ. — М., 1929. — С. 9. 877 Там же. — С. 9–14. 878 Там само. — С. 9. 879 Там само. — С. 14–17. 880 Бюллетень V Всеукраинской конференции КП(б)У — № 4. Харьков, 1920. — С. 9; Солдатенко В. Ф., Верстюк В. Ф. Революції в Україні: політико- державні моделі та реалії (1917–1920) // Політична історія України. XX століття: У 6 т. — Т. 2. — К., 2003. — С. 418. 881 Очерки истории Коммунистической партии Украины. Изд. 4-е, доп. — К., 1977. — С. 318. 882 Див.: Солдатенко В. Ф., Верстюк В.Ф. Назв. праця. — С. 422. 883 Маймескулов Л. Ф., Рогожин А. И., Сташис В. В. Всеукраинская чрезвычайная комиссия. — Харьков, 1990. — С. 219. 884 Там же. 885 Вєтров Р. І. Ліквідація багатопартійності в Україні (1920–1925 рр.). — Дніпродзержинськ, 2007. — С. 152. 886 Там само. 887 Див.: Кульчицький С

1. Фіскальна політика як інструмент стабілізації

2. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України

3. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

4. Державний бюджет України

5. Про Державний Бюджет України на 2010 р.

6. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України
7. Митний тариф як інструмент економічної політики держави
8. Фінансова політика

9. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

10. Бюджет України: актуальні проблеми

11. Сбалансованість бюджета України

12. Державний лад України в роки Другої світової війни

13. Державний лад України при НЕП

14. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої гілок державної влади України

15. Бюджет України

16. Державний борг України

Статуэтка "Мальчик на лошадке", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
436 руб
Раздел: Миниатюры
Точилка "Eagle", синяя.
Работает от батареек 4 батарейки размера АА. Безопасна в использовании. Подходит для карандашей до 8 мм в диаметре. Стальное лезвие. В
325 руб
Раздел: Точилки
Ручка-стилус шариковая "Самый лучший!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки

17. Розвиток фінансового механізму газового комплексу України

18. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

19. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

20. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

21. Державна політика соціального страхування

22. Державне фінансування політичних партій в європейських країнах
23. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління
24. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

25. Мусульманське право (шаріат). Політика Ф. Рузвельта

26. Еластичність попиту та формування цінової політики фірми

27. Державна політика стимулювання зайнятості

28. Державна політика в Україні

29. Політика і етика: соціально-філософський аспект

30. Державне регулювання соціальної політики

31. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

32. Формування політики антикризового фінансового управління підприємством

Набор подарочный "Камни для виски в мешочке", 2 штуки, 2,5х2,5 см.
Набор подарочный: камни для виски в холщовом мешочке. Талькомагнезит можно использовать для резьбы, т.к. он мягкий и не крошится, из него
1880 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Набор "Учимся считать. Числовой ряд до 20".
Новый уникальный комплект для быстрого обучения детей счету от института Эриксона - ведущего европейского центра коррекционной
1069 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Магнитофончик "Мульти-пульти".
С магнитофончиком "Мульти-пульти" можно устроить настоящую дискотеку! Слушай 16 песенок ("Весёлая карусель",
340 руб
Раздел: Прочие

33. Державна політика розвитку малого та середнього підприємництва

34. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Державна інноваційна політика

35. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

36. Національна політика СРСР в роки перебудови

37. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

38. Основні засади зовнішньоекономічної політики України
39. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету
40. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

41. Процентна політика комерційного банку

42. Інформаційна політика України

43. Гендер і сучасна ідеологія та політика.

44. Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу

45. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

46. Облікова політика ДП НАЕК "Енергоатом"

47. Облікова політика як елемент культури бізнесу

48. Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження

Кружка "Лучшая Бабушка в мире", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Пистолет с мыльными пузырями "Щенячий патруль", со звуком.
Пистолет с мыльными пузырями "Щенячий патруль" от компании 1 Toy обязательно порадует поклонников знаменитого одноименного
371 руб
Раздел: Щенячий патруль (Paw Patrol)
Универсальные сменные пакеты для дорожного горшка, 15 штук.
Отправляясь с ребенком в путешествие, важно позаботиться о том, чтобы под рукой всегда был горшок для малыша. С дорожными горшками
328 руб
Раздел: Прочие

49. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

50. Економіко- і політико-географічне положення України

51. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

52. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

53. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

54. Зовнішня політика Богдана Хмельницького: південний напрямок
55. Зовнішня політика Речі Посполитої в другій половині XVI ст. – першій половині XVII ст.
56. Маргарет Тетчер та її політика в історії Великобританії

57. Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії

58. Основні напрямки зовнішньої політики СРСР в 1933–1939 рр.

59. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

60. Політика суцільної колективізації

61. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

62. Царювання та політика Павла І

63. Внутрішня і зовнішня політика Ярослава Мудрого

64. Аналіз товарної інноваційної політики ЗАТ Хлібозавод "Салтівський"

Мульти-плеер "Ладушки".
В этом мультиплеере 20 потешек и песенок для самых маленьких: 1. «Кошкин дом» 2. «Антошка» 3. «Баю-баюшки-баю» 4. «Каравай» 5 «Ножки,
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Игра настольная "Не урони пингвина", 47 деталей.
Комплектация (47 деталей): пингвин, игровое поле, молоток (2 штуки), игровой циферблат с указателем, выбиваемые блоки (2 комплекта по 19
351 руб
Раздел: Игры на ловкость
Кружка "Акула".
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
434 руб
Раздел: Оригинальная посуда

65. Аналіз цінової політики ВАТ "Фармак"

66. Асортиментна політика підприємства

67. Маркетингова товарна політика

68. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

69. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

70. Управління ціновою політикою підприємства
71. Ціноутворення та цінова політика підприємства
72. Здобутки і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі

73. Коммунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі

74. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

75. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

76. Торговельна політика розвинутих країн

77. Валютна політика України

78. Кадрова політика

79. Кадрова політика організації

80. Діалектика і проблеми взаємин людини і політики

Ножницы "Explorer", 21,5 см.
Ножницы с массивными лезвиями идеально подходят для работы с плотной бумагой. Эргономичная форма ручек и резиновая вставка с
390 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Лупа с креплением на голову и подсветкой (увеличение: 1,8-х - 4,8-х кратное).
Лупа с креплением на голову, обладающая регулировкой степени увеличения.
462 руб
Раздел: Лупы
Говорящий плакат "Первые знания".
С помощью этого говорящего плаката ваш ребенок изучит буквы и цифры! Нажимай на мультяшек и слушай любимые песенки. Выбери игру -
445 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

81. Економічні чинники регіональної політики в Україні

82. Зовнішня політика країн балтії в контексті розширення ЄС та НАТО

83. Людина як суб’єкт і об’єкт політики

84. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

85. Природа політики

86. Політика великих держав на Близькому Сході
87. Політика як суспільне явище
88. Політики і політичні лідери: особливості типологізації

89. Аналіз стану соціальної політики в Україні

90. Демографічні процеси та демографічна політика в сучасному суспільстві.

91. Розвиток освіти як напрям соціальної політики

92. Соціальна політика

93. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

94. Структура системи соціального захисту населення і політики України

95. Митна політика України

96. Особливості проведення в життя митної політики

Лото "Животные".
Лото "Животные" развивает память, внимательность, мелкую моторику рук, помогает развивать устную речь малышей, и дает начальные
1079 руб
Раздел: Лото детское
Каталка Glory "Утка" музыкальная (фиолетовая).
Катание на каталке принесет вашему ребенку массу удовольствия и впечатлений. Эта модель очень легкая, но достаточно крепкая, поскольку
606 руб
Раздел: Каталки
Одноразовые впитывающие пеленки "Molinea Plus" (20 штук, 90х180 см).
Одноразовые впитывающие пеленки "MoliNea Plus L" предназначены для дополнительной защиты постельного белья и других
900 руб
Раздел: Пелёнки

97. Проблема громадянської свободи у політико-правовій теорії Вольтера

98. Бюджетна політика держави

99. Грошово-кредитна політика


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.