Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Значення та аналіз грошових потоків підприємства

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Значення та аналіз грошових потоків Успішне функціонування підприємства в ринкових умовах можливе лише за умов здійснення безперервного руху грошових коштів — їх надходження (приплив) і витрачання (від вибуття), забезпечення наявності певного вільного залишку на рахунках банку. Гроші, як відомо, - особливий вид товару, використовують як універсальний еквівалент, за допомогою якого виражається вартість усіх інших товарів і послуг. Таким чином. грошові кошти – це передусім товар, який виконує функцію засобу обміну, розрахунку, вимірювання вартості,нагромадження багатства. Початок будь-якого бізнесу пов'язаний із наявністю стартового капіталу в формі грошового капіталу. Потім ці грошові кошти трансформуються в основні виробничі та оборотні фонди, товар і нарешті знову в грошові кошти. Грошові кошти повинні постійно перебувати в обігу, інакше вони, в кращому разі, не будуть приносити прибуток, а швидше за все втрачатимуть свою вартість( у зв’язку з інфляцією). У процесі аналізу досить важливим є виявлення обсягів вхідного потоку (надходжень грошових коштів), вихідного грошового потоку (витрачання грошових коштів) та загального обороту грошей. Вхідний грошовий потік визначається як сума надходження грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, а вихідний потік — як сума витрачання грошових коштів в ході проведення кожного виду діяльності. Аналіз руху потоків грошових коштів дає змогу вивчити їх динаміку, визначити суму перевищення надходжень над витратами (сплатами), виявити можливості внутрішнього самофінансування. Сутність грошового потоку визначається по-різному: і як рух ліквідних грошових коштів, тобто їх надходження і витрачання у процесі господарської діяльності, і як міра ліквідності підприємства, що складається з чистого прибутку та амортизаційних відрахувань, і як рух грошей у процесі господарської діяльності. Згідно з П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів» грошові потоки — це надходження та вибуття грошових коштів та їх еквівалентів. Необхідність аналізу грошового потоку пояснюється тим, що він дає відповіді на такі питання: Чи створює підприємство кошти, необхідні для придбання додаткових засобів з метою подальшого розвитку? Чи має підприємство наявні кошти для погашення боргів? Чи достатньо у підприємства власних коштів для фінансування своєї діяльності? Наявність грошових коштів тісно пов’язана з прибутком і рухом оборотного капіталу. Аналізуючи грошові потоки, слід виходити з того, що готівкові кошти, з одного боку, є складовою оборотних активів, а з іншого — їх обсяги, шляхи надходження та вибуття залежать насамперед від зміни обсягів виробничих запасів, стану дебіторської та кредиторської заборгованості, платежів до бюджету тощо. Господарюючий суб’єкт виробляє і реалізує (продає) рентабельну продукцію, виконує відповідні роботи, надає послуги, що є передумовою надходження та отримання певного потоку грошових коштів. Отже, можна зробити висновок, що приріст (зменшення ) грошових коштів за певний період часу має відповідати прибутку (збитку) від діяльності підприємства.

Разом із тим, в умовах дії методу нарахування і відповідності доходів і витрат, за якого прибуток (збиток) від реалізації продукції визначається за моментом її відвантаження, грошовий потік і розрахунок фінансових результатів від реалізації не збігаються в часі. Продукція може вважатися реалізованою в одному часовому періоді, а надходження грошей відбудеться в іншому. Отже, оцінювання фінансового стану підприємства тільки за даними фінансових результатів буде помилковим і неточним, що може спричинити неправильні висновки і підвищення фінансового ризику. Можливо, що за даними фінансової звітності, підприємство є прибутковим, але водночас має певні труднощі щодо оплати поточних зобов’язань за умов дефіциту грошових коштів. Саме це й пов’язане зі специфікою відображення інформації у фінансовій звітності про фінансові результати за методом нарахувань і відповідності доходів і витрат, коли інформація про реальні потоки грошових коштів формується за касовим методом (за фактом їх руху на рахунках у банках і в касі підприємства). Різниця між сумою отриманого прибутку і величиною грошових коштів пояснюється таким: прибуток визначається після здійснення продажу (продукція вважається реалізованою за моментом її відвантаження), а не після надходження грошових коштів від реалізації; прибуток відображує грошові та негрошові доходи, визначені протягом певного періоду, що збігається з реальним надходженням грошових коштів від даних операцій за цей самий період; грошовий потік відображує рух грошових коштів, які не враховуються у розрахунку прибутку (капітальні витрати, сплата податків, штрафів, боргів, надходження позикових коштів тощо) . Можливості аналізу грошових коштів значно розширюються за рахунок використання «Звіту про рух грошових коштів». Цей документ фінансової звітності відображає надходження, витрачання та зміну залишків грошових коштів підприємства за результатами господарської, інвестиційної, фінансової діяльності за певний проміжок часу. Його введення до стандарту бухгалтерської звітності обумовлюється тим, що звіт про фінансові результати, в ocновi складання якого лежить принцип нарахування, не відображає фактичного надходження та наявності грошових коштів та не дає інвесторам, кредиторам, акціонерам інформації про грошові потоки та платоспроможність підприємства. У країнах з розвиненою економікою суб’єкти господарювання складають звіт про рух грошових коштів. Він використовується як інструмент аналізу фінансового стану. Звіт про рух грошових коштів — це документ фінансової звітності, в якому відображуються надходження і витрачання грошових коштів під час поточної господарської, інвестиційної та фінансової діяльності. Ці зміни подаються таким чином, що дають змогу встановити взаємозв’язок між залишками грошових коштів на початок і кінець звітного періоду. Можна також сказати, що звіт про рух грошових коштів — це звіт про зміни фінансового стану підприємства, який складається на основі методу руху грошових коштів. Він дає змогу оцінити майбутні надходження грошових коштів, проаналізувати здатність підприємства погасити свою короткострокову заборгованість і сплатити дивіденди, оцінити необхідність залучення додаткових фінансових ресурсів.

Використання такого звіту дає змогу точніше оцінювати перспективну платоспроможність і тим самим знижувати фінансовий ризик. Розвиток ринкових відносин в Україні потребує вдосконалення фінансової звітності підприємств і передбачає необхідність складання звіту про рух грошових коштів, який регламентується П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів». Для того щоб розкрити реальний рух грошових коштів на підприємстві, оцінити стабільність їх надходження і витрачання, а також пов’язати величину отриманого фінансового результату із станом грошових коштів аналізуються три види діяльності: операційна, фінансова та інвестиційна. Звіт про рух грошових коштів, як правило, складається із трьох частин, що характеризують грошові потоки від операційної, інвестиційної й фінансової діяльності. У розділі &quo ;операційна діяльність&quo ; відбиваються кошти від операцій, які сформували чистий прибуток за рахунок операційної діяльності. Типові вхідні грошові потоки генеруються наступними операціями: - продажем товарів і наданням послуг, - одержанням процентних платежів від інших організацій, - одержанням дивідендів по акціях інших компаній, Крім того, кошти можуть надходити від інших операцій, наприклад, за рахунок здачі приміщень або встаткування в оренду. Типові вихідні грошові потоки відбуваються за рахунок: - оплати постачальникам за ТМС, енергію й т.п. - оплати робітникам та службовцям, - процентних виплат по облігаціях і банківських кредитах. Розділ &quo ;інвестиційна діяльність&quo ; відбиває грошові потоки від операцій, пов'язаних з основними засобами підприємства, які трактуються як довгострокові інвестиції підприємства. Типові вхідні потоки виходять внаслідок наступних операцій: - продаж основних засобів, - продаж цінних паперів, - одержання грошей по позиках, наданим іншим компаніям. Типові вихідні потоки є наслідком - придбання основних засобів, - придбання цінних паперів інших підприємств і держави, - надання грошей іншим компаніям у борг. Розділ &quo ;фінансової діяльності&quo ; відбиває одержання й витрата коштів від операцій по залученню грошей від інвесторів і кредиторів, тобто операцій, пов'язаних з довгостроковими зобов'язаннями й власним капіталом. Типові вхідні потоки складаються з: - одержання грошей від кредиторів (не включаються рахунки до одержання), - продажу акцій. Типові вихідні потоки пов'язані з: - погашенням довгострокових векселів, облігацій, заставних зобов'язань, - викупом акцій в акціонерів, - виплатою грошових дивідендів. Для складання звіту про рух грошових коштів за період необхідна наступна інформація: - баланс підприємства на початок і кінець періоду, - звіт про прибуток за період, - деяка додаткова інформація, що ставиться до продажу активів (співвідношення ціни продажу й балансової вартості), способах розрахунку з постачальниками й одержання грошей від споживачів і т.д. Можливості аналізу грошових коштів значно розширюються за рахунок використання «Звіту про рух грошових коштів». Його введення до стандартної бухгалтерської звітності обумовлюється тим, що звіт про фінансові результати, в ocновi складання якого лежить принцип нарахування, не відображає фактичного надходження та наявності грошових коштів та не дає інвесторам, кредиторам, акціонерам інформації про грошові потоки та платоспроможність підприємства.

Проте падння гетьманського режиму перешкодило налагодженню роботи цього пдпримства. Досить значну увагу, незважаючи на важке загальне фнансово-економчне становище, гетьманський уряд звертав на питання матерального забезпечення вйськовослужбовцв-аваторв, намагаючись гарантувати м пристойний життвий рвень. Наприклад, влтку 1918 р. розмр грошового утримання командира авадивзону становив 800 карбованцв на мсяць, а пдпорядкован йому старшини одержували на 1025P% менше. Щоб скласти уявлення про спввдношення грошового утримання  цн, наведемо тогочасн цни на деяк товари повсякденного попиту: пуд пшеничного хлба коштував 11 крб., пуд сала 133 крб., пуд мила 60 крб., вдро вина 16 крб. 34Pкоп. Однак, незважаючи на досить пристойн заробтки, становище з забезпеченням квалфкованими кадрами, як льотними, так  технчними, було далеко не безхмарним. Наприклад, влтку 1918 р. в Катеринославському авацйному дивзон з належних за штатом двох гарматних авазагонв, особовим складом був укомплектований лише один, а нший снував лише на папер

1. Аналіз і управління грошовими потоками підприємства

2. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

3. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

4. Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств

5. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

6. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів
7. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств
8. Система маркетингового планування на підприємстві

9. Податок на прибуток підприємств

10. Суть комерційної діяльності на підприємстві

11. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

12. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

13. Планування діяльності підприємств

14. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

15. Економічний аналіз підприємств

16. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

Шторка антимоскитная ТД7-002.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Пеленки одноразовые впитывающие BabyMil "Эконом" (60х40 см, 30 штук).
Пеленка разработана специально для малышей. Изделие изготовлено из допущенных Роспотребнадзором материалов. Оно позволяет коже
350 руб
Раздел: Пелёнки
Шкатулка РТО, 31x31x19 см (арт. 3658-RT-70).
Шкатулки РТО — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать, используемые в
1500 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

17. Ревізія розрахункових операцій на підприємстві

18. Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві

19. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

20. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

21. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

22. Охорона праці на підприємстві
23. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами
24. Доходи сільськогосподарських підприємств

25. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств

26. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

27. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

28. Звітність сільськогосподарських підприємств

29. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

30. Облік доходів підприємств

31. Облік неопераційних витрат на підприємстві

32. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Набор из 2 мягких ракеток с мячом, арт. Т59921.
Набор для игр с мячом и круглыми, мягкими, ярко оформленными ракетками "батут" оценят, как взрослые, так и дети. Игра с такими
353 руб
Раздел: Ловушки мячей, кэтчбол, огоспорт
Бумага для струйных принтеров "Lomond", 220 г/м, 50 листов, матовая, двухсторонняя, А4.
Изображение отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастные, чистые тона имеют характерную бархатистую глубину.
355 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Пресс для формирования котлет с начинкой "От шефа" 3 в 1.
Мечтаете примерить на себя роль настоящего шеф-повара? Хотите, чтобы Ваши блюда искренне хвалили? С прессом для формирования котлет
328 руб
Раздел: Прочее

33. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

34. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

35. Організація облікового процесу на підприємстві

36. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

37. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

38. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві
39. Розподіл прибутку державних підприємств
40. Аудит доходів підприємства

41. Звіт про проходження практики у комунальному підприємстві "Сокальжитлокомунсервіс"

42. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

43. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

44. Інформаційні системи і технології на підприємстві

45. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

46. Інтернаціоналізація підприємств

47. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

48. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

Клей для ткани UHU Textil, 19 г.
Клей для ткани UHU Textil обеспечивает быстрое и прочное склеивание большинства видов ткани (хлопок, лен, джинса, смешанные ткани и т.д.)
307 руб
Раздел: Специальный (стекло, ткань)
Набор подарочный для новорождённого "Моя малышка".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Моя малышка». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие
Набор керамической посуды Disney "Холодное сердце. Эльза", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Предметы набора оформлены красочными изображениями мультгероинями. Набор, несомненно, привлечет внимание вашего ребенка и не позволит ему
472 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. Моделювання конкурентних стратегій фармацевтичних підприємств

50. Організація обліку на торгівельному підприємстві

51. Стимулювання збуту на підприємстві Філія "Черкаська ДЕД" ДП "Черкаський облавтодор"

52. Технологічне обладнання торгово-посередницьких підприємств

53. Значення логістики в управлінні товарними запасами оптових підприємств

54. Товарна стратегія маркетингу на підприємстві
55. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"
56. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

57. Аналіз використання персоналу на промисловому підприємстві

58. Аналіз моделі маркетингового менеджменту на підприємстві ТОВ "Кераміка"

59. Дослідження та розробки на підприємстві

60. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

61. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

62. Основи управління персоналом підприємств

63. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

64. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
1996 руб
Раздел: Капиллярные
Настольная игра №23 "Стану отличником. Азбука + арифметика".
НИ "Стану отличником: Азбука-арифметика" предназначена для игр и занятий с детьми от 3 до 8 лет. Игра включает в себя
479 руб
Раздел: Алфавит, азбука
Набор для автолюбителя зимний "3 в 1".
Замучились удалять снег на автостоянке подручными средствами? Тратите уйму времени на осторожную очистку стёкол и кузова от ледяной корки?
1316 руб
Раздел: Прочее

65. Рух кадрів на підприємстві

66. Стратегії розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання

67. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

68. Управління інноваційним розвитком підприємств

69. Управління реальними інвестиціями на підприємстві

70. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств
71. Бізнес-планування на підприємстві
72. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

73. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

74. Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску)

75. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

76. Інноваційний розвиток готельних підприємств

77. Аналіз фінансової ситуації на підприємстві

78. Грошові розрахунки підприємств

79. Державна фінансова підтримка санації підприємств

80. Джерела фінансування виробничих інвестицій підприємств

Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
410 руб
Раздел: VIP-ручки
Матрас-кокон "Зевушка".
«Зевушка» - это удобная постель для деток в возрасте до 6 месяцев, в которой они быстрее засыпают, лучше спят и проще адаптируются к
5200 руб
Раздел: Матрацы до 120 см
Настольная игра "Битва полов", артикул 7747.
Предлагаем вам принять участие в извечном противостоянии мужчин и женщин. В настоящей битве сойдутся мужское мышление и женская логика,
568 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)

81. Кредитування підприємств

82. Методика інвестування підприємств

83. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

84. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

85. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

86. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві
87. Прямі податки з підприємств у системі фінансового регулювання ринкових відносин
88. Управлінське відтворення економічних ресурсів на підприємстві житлово-комунального господарства

89. Фінанси підприємств

90. Фінансова санація та банкрутство підприємств

91. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

92. Фінансовий облік на підприємстві

93. Форми фінансування підприємств

94. Оподаткування прибутку підприємств на прикладі ЗАТ СП "Теріхем-Луцьк"

95. Вплив на атмосферу підприємств харчової промисловості та шляхи його зниження (на прикладі ВАТ "Жашківський маслозавод")

96. Амортизаційна політика на підприємстві

Магнитные истории "Что мне надеть".
Игра научит ребенка: ориентироваться по ситуации, внимательности, развития мелкой моторики, фантазии, аккуратности, усидчивости. В
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов.
Тонкий карандаш с трехгранной формой корпуса. Грифель 2,5 мм. 12 цветов.
443 руб
Раздел: 7-12 цветов
Домик игровой с забором.
Дом предназначен для игры на свежем воздухе. Замечательный домик высокого качества, будет радовать ваших детей и вас на вашем садовом
10536 руб
Раздел: Домики и комплексы

97. ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ

98. Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення

99. Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення

100. Індексний аналіз товарообігу промислової продукції на підприємстві


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.