Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство     Техника Техника

Загальні властивостi будiвельних матеріалів

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

1. Загальні властивостi будiвельних матерiалiв Розрахунки по визначенню загальних властивостей будiвельних матерiалiв дозволяють оцiнити їх вiдповiднiсть технiчним вимогам, можливiсть застосування в конкретних умовах експлуатації. Знання загальних властивостей матерiалiв необхiдно для рiзноманiтних iнженерних розрахункiв. Наприклад, для розрахунку навантажень, визначення маси споруд, транспортних розрахункiв, вибору місткості складських примiщень необхiдно знати щiльнiсть матерiалiв. Для оцiнки мiцностi i стiйкостi споруд, прогнозу їх довговiчностi важливo врахування мiцностi матерiалiв, вiдношення їх до вологи, температури i т.п. При розрахунках, що враховують властивості матеріалів, необхідно добре орієнтуватись в їх розмірностях, що відображають зв’язок з основними величинами системи одиниць виміру. В табл. 1.1 і 1.2 наведені розрахункові формули основних фізичних та механічних властивостей різних матеріалів. В Міжнародній системі одиниць (СІ) в якості основних прийняті наступні одиниці: метр (м) – одиниця довжини; кілограм (кг) – одиниця маси; секунда (с) – одиниця часу; ампер (А) – одиниця сили струму; градус Кельвіна (°К) – одиниця термодинамічної температури; кандела (кд) – сила світла і моль – кількість речовини. Іноді зручніше застосовувати одиниці більші (кратні) або дрібні (часткові). Їх утворюють множенням початкових одиниць на число 10, взяте у відповідному ступені. Назва одиниць при цьому набуває відповідної приставки (табл. 1.3). Температуру прийнято виражати як в градусах Кельвіна (°К), так і в градусах Цельсія (°С). Вибрати приставки рекомендується таким чином, щоб числові значення величини знаходились в діапазоні 0,1 1000. Таблиця 1.1 Властивість Розмірність Розрахункова формула Пояснення до формули Дійсна густина кг/м3 m – маса сухого матеріалу; V – об’єм в ущільненому стані Середня густина кг/м3 V1 – об’єм матеріалу з урахуванням пор та порожнин Властивість Розмірність Розрахункова формула Пояснення до формули Насипна густина кг/м3 Vн – об’єм матеріалу в пухкому стані Пористість % Вологість % mв – маса вологого матеріалу Гігроскопічність % mг – маса матеріалу після досягнення рівноважної вологості при перебуванні у повітряному середовищі із 100 %–ю вологістю Водопоглинання за масою % mн – маса насиченого водою матеріалу по об’єму % Сорбційна вологість % mсорб – маса матеріалу після досягнення рівноважної вологості Коефіцієнт фільтрації м/год Vв – об’єм води, яка просочилась; d – товщина стінки; S – площа стінки; Dр – різниця гідростатичного тиску на границях стінки, мм вод. ст.; – час Коефіцієнт паропроникності г/(м.год. Па) Vп – об’єм пари (густиною r), яка пройшла через стінку; Dрп – різниця тисків пари на границях стінки, Па Коефіцієнт розм’якшення — Rнас – міцність насиченого в воді матеріалу; Rс – міцність сухого матеріалу Теплопровідність Вт/(м.°С) Q – кількість теплоти, Дж; 1 – температура поверхні гарячої сторони зразка, °С; 2 – температура поверхні холодної сторони зразка, °С Властивість Розмірність Розрахункова формула Пояснення до формули Термічний опір м2.°

С/Вт Питома теплоємність кДж/(кг.°С) Температуропровідність м2/год Коефіцієнт лінійного теплового розширення — l0 – початкова довжина зразка; l1 – довжина зразка після нагріву Таблиця 1.2 Властивість Розмірність Розрахункова формула Пояснення до формули Межа міцності МПа F – руйнівне навантаження; S – розрахункова площа перерізу зразка Твердість за Брінеллем МПа D – діаметр кульки; d – діаметр відбитку Стираність г/см2 m – маса зразка до стирання; m1 – маса зразка після стирання; S – площа стирання Ударна міцність МПа Fк – вага баби копра; – порядковий номер удару, який руйнує зразок Усадка мм/м l0 – початкова довжина зразка; l1 – кінцева довжина зразка Повзучість мм/м eп – повна деформація; eу – пружна деформація Модуль пружності МПа sн – номінальна напруга Межа текучості МПа Fт – навантаження, яке відповідає межі текучості Таблиця 1.3 Приставка Позначення Множник на який множать основну одиницю Приставка Позначення Множник на який множать основну одиницю Тера Т 1012 Санти с 10–2 Гіга Г 109 Мілі м 10–3 Мега М 106 Мікро мк 10–6 Кіло к 103 Нано н 10–9 Гекто г 102 Піко п 10–12 Дека да 101 Фемто ф 10–15 Деци д 10–1 Ато а 10–18 1.1. Густина і пористість 1. Визначити мінімально необхідну корисну площу штабелів для розміщення m=10 т сипучого матеріалу з насипною густиною rн=1300 кг/м , якщо висота шару матеріалу в штабелях не повинна перевищувати h=1,5 м. Знаходимо об’єм матеріалу в штабелях: v=m/rн =10000:1300=7,69 м3. Площа штабелів повинна складати: S=v/h=7,69:1,5=5,13 м2. 2. Визначити ємність, довжину штабельного складу щебеню, необхідного для 10 – добової роботи бетонного заводу із добовою витратою mдоб.=600 т. Висота штабеля h=4 м. Кут насипу щебеню b=35°. Насипна густина щебеню rн=1450 кг/м3. При розрахунку ємності складу заповнювачів використовують формулу: vз=vдоб.Ч збер.Ч1,2Ч1,02 де vдоб – добова витрата матеріалів, м3 ; . збер. – нормативний запас збереження матеріалів; 1,2 – коефіцієнт розрихлення; 1,02 – коефіцієнт, що враховує втрати при транспортуванні. vдоб.=mдоб./rн=600:1,45=413,7 м3; v=413,7Ч10Ч1,2Ч1,02=5063,7 м3. Довжину штабельного складу знаходять за формулою: де b – кут природного ухилу матеріалу а штабелі: Площа складу визначають за формулою: ; 3. Розрахувати об’єм бункерів закритого складу заповнювачів, що забезпечують загальний нормативний запас на =10 діб роботи бетонного заводу із добовим випуском бетонної суміші vдоб.=500 м3. Витрата піску і гравію на 1 м3 бетонної суміші (з врахуванням виробничих витрат) складає відповідно П=712 кг/м3 і Г=1320 кг/м3. Коефіцієнт заповнення бункерів 0,9. Насипна густина піску rн.г=1500 кг/м3 і гравію rн.г.=1400 кг/м3. Нормативний запас заповнювачів: Піску по масі – Пн=vдоб.Ч ЧП=500Ч10Ч0,712=3560 т; Гравію по масі – Гн=vдоб.Ч ЧГ=500Ч10Ч1,32=6600 т; Піску за об’ємом – vп.н.=Пн/rн.п.=3560:1,5=2380 м3; Гравію за об’ємом – vг.н.=Гн/rн.г.=6600:1,4=4360 м3. З поправкою на коефіцієнт заповнення 0,9 необхідні об’єми бункерів складів піску (vб.п.) і гравію (vб.г.) буде відповідно vб.п=2650 м3 і vб.г=4840 м3. 4. Насипна густина сухого піску rн=1500 кг/м3.

При 5% – й вологості (wп.=5%) вона зменшилась до rнw=1150 кг/м3. Визначити приріст об’єму піску за рахунок зволоження. Перший спосіб рішення: 1 т сухого піску займає об’єм vc=1:1,5=0,66 м3, вологого піску vв=1:1,15=0,87 м3.  Приріст об’єму піску складає: . Другий спосіб рішення: Маса піску після зволоження : . Об’єм вологого піску: vw=m/rнw=1575:1150=1,37м3. Dv=vw–vc=1,37–1=0,37 або 37%. 5. Визначити середню густину кам’яного зразка неправильної форми, якщо при його зважуванні на повітрі маса була mс=100 г, а у воді mw=55 г. До зважування у воді зразок парафінували. Маса парафінованого зразка mп.з.=101,1 г. Густина парафіну rп.=0,93 г/см3. Об’єм парафінованого зразка по закону Архімеда дорівнює втраті його маси при зважуванні у воді, тобто при густині води rв.=1 г/см3. . Маса парафіну mп=mп.з.–mс=101,1–100=1,1 г, а об’єм його vп=mп/rп=1,1:0,93=1,18 см3. Об’єм непарафінованого зразку v0=vп.з.–vп.=46–1,18=44,82 см3. Середня густина матеріалу rо=mс/vо=100:44,82=2,23 г/см3. 6. При визначенні дійсної густини будівельного гіпсу була взята наважка mо=85 г. В колбу Ле–Шательє була внесена частина цієї наважки, залишок склав m1=15,5 г. При цьому рівень керосину у колбі підвищився від нульової відмітки до 25 см3. Розрахувати дійсну густину будівельного гіпсу. Маса гіпсу, що поміщена у колбу Ле–Шател’є, mг=mо–m1=85–15,5=69,5 г Об’єм гіпсу в абсолютно щільному стані дорівнює об’єму витисненого керосину, тобто vг=25 см3. Таким чином, дійсна густина гіпсу r=mг/vг=69,5:25=2,7 г/см3. 7. Яке навантаження на кожну з двох опор здійснює залізобетонна балка прямокутного перерізу розміром 60ґ14 см і довжиною l=6,5 м при середній густині залізобетону r=2500 кг/м3? Об’єм балки vб=0,60Ч0,14Ч6,5=0,55 м3; Маса балки mб=vбЧrо=0,55Ч2500=1380 кг. Чисельне значення маси тіла в кілограмах (кг) рівне чисельному значенню його ваги, тобто сили тяжіння в кілограмах (кгс). В СІ сила вимірюється в ньютонах. 1 Н – сила, що повідомляє тілу масою 1 кг прискорення 1 м/с2 в напрямку дії сили. 1 кгс»10 Н. Таким чином, сила або навантаження, що здійснює залізобетонна балка на дві опори, складе Fб=1380 .10=13,8 кН; Навантаження, що діє на кожну опору, Fo=13,8:2=6,9 кН. 8. Зовнішня стінова панель із газобетону має розміри 3,1ґ2,9ґ0,3 м і масу mп=2160 кг. Визначити пористість газобетону, приймаючи значення дійсної густини r=2,81 г/см. Об’єм панелі vп=3,1Ч2,9Ч0,3=2,7 м3; Середня густина газобетону rо=mп/vп=2160:2,7=800 кг/м3. Пористість газобетону 9. Зразок із газобетону з розміром ребер а=20 см занурений у воду і плаває. Висота над рівнем води в перший момент складала h=6,5 см. Визначити густину газобетону, приймаючи його дійсну густину r=2,79 г/см3. Поглинанням води при цьому можна знехтувати. Маса (об’єм) води, що був витиснений зразком газобетону, рівна масі зразка. Оскільки висота зразка над рівнем води 6,5 см, значить, він занурився на h1=20–6,5=13,5 см і витиснув при цьому vв=20ґ20ґ13,5=5400 см3 води. Таким чином, маса зразка mо=5400 г або 5,4 кг. Об’єм зразка – куба з а=20 см, vо=20ґ20ґ20=8000 см3.

Дехто представляв саму Аратту, а верховний служитель храму ¶офор був зв'язаний з тибетською Агарт, хоча й належав до ефопсько раси. Та головне сам вождь, великий пророк, законовчитель врев Мойсей був «арзованою» особистстю, по матер нащадок царського роду ашкеназв. У духовнй (езотеричнй) стор так збги не можна вважати простою випадковстю. Вони мають доленосне значення, тут криться велика мета. Через 2000 рокв Хозарсиф Мойсей (його дух) з'явиться на земл Аратти його духовна сутнсть тут матиме велике втлення, про що скажемо пзнше. ґврейськ знедолен маси в ґгипт боролися за «свтле майбутн». Про це переконливо свдчить х улюблена псня: Долго в цепях нас держали, Долго нас голод томил, Черные дни миновали, Час искупленья пробил! PЩо ви кажете!P стрепенувся я вд подиву.P Це ж псня росйських революцйних мас! PВи мате рацю,P мовив Гуру,P проте ця псня прийшла в Росю з глибин тисячолть, принесли  члени Бунду[ «Загальний врейський робтничий союз у Литв, Польщ  Рос», заснований 1897 року]

1. Матеріали до уроку по роману "Гаргантюа та Пантагрюель"

2. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

3. Роль хімії в створенні нових матеріалів

4. Фантастичний світ Рабле: матеріали до уроку по роману «Гаргантюа та Пантагрюель»

5. Операції комерційних банків щодо залучення вкладів населення (на матеріалах АКБ "Правекс-Банк")

6. Підвищення конкурентоспроможності банку на ринку банківських послуг (на матеріалах АКБ "Приватбанк")
7. Аналіз банком кредитоспроможності позичальника на базі матеріалів АКБ "Приватбанк"
8. Якості вогнегасних матеріалів. Автоматичні системі гасіння пожеж. Ручні вогнегасники

9. Створення вихідного матеріалу для селекції сорго різного напряму використання

10. Гребля із грунтових матеріалів з баштовим водоскидом

11. Лінгвістичний аналіз засобів характеристики опису місця дії (на матеріалі короткого оповідання кінця ХІХ ст.)

12. Переклад інфінітивних конструкцій на матеріалі роману С. Моема "The Moon and Sixpence"

13. Динаміка сільського іменника (на матеріалі с. Мічуріне Тельманівського району Донецької області)

14. Використання краєзнавчого матеріалу як мотиваційного засобу у навчанні французької мови

15. Характеристика веб-браузерів. Загальновживані норми оформлення текстового матеріалу

16. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

Таз алюминиевый для варенья, 36 см / 10,6 л.
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
648 руб
Раздел: Более 10 литров
Фломастеры с кистевидным узлом "Color peps brush", 10 цветов.
Кистевидные фломастеры. Уникальное решение для детского творчества. Этими фломастерами можно рисовать будто красками, создавая интересные
384 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кружка "Лучшая Бабушка в мире", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки

17. Товарознавча характеристика споживчих властивостей кави на матеріалах ТОВ "Чумацький шлях"

18. Особливості трактування міфологічних образів у трагедіях Расіна (на матеріалі трагедії "Андромаха")

19. Суб’єктивізм та об’єктивізм в творчості Клода Сімона на матеріалі роману "Дорога Фландрії"

20. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

21. Товарознавча експертиза якості жіночого шкіряного взуття вітчизняного виробництва на матеріалах магазину "Каблучок" м. Полтави

22. Формування асортименту та якості посуду з полімерних матеріалів
23. Оптимізація методів відновлення зубів вітчизняним матеріалом "Кромлайт-Z"
24. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

25. Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства (на матеріалах ТОВ "Класс-Лайн")

26. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

27. Аналіз чинних навчальних програм із курсу "Я і Україна" з точки зору використання народознавчого матеріалу

28. Використання додаткового матеріалу на уроках природознавства

29. Розробка учбового матеріалу для викладання вищої математики на тему "Наближені методи обчислення визначених інтегралів"

30. Дидактичні умови забезпечення оптимального первинного сприймання навчального матеріалу у молодших школярів

31. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

32. Метод дослідження протизносних властивостей мастильних матеріалів при радіальних коливаннях валу

Трамвай.
Детский трамвай незаменимый подарок для каждого мальчика. Доставит удовольствие как юным искателям приключений, так и взрослым любителям
720 руб
Раздел: Автобусы, троллейбусы, трамваи
Настольная игра "Выдерни морковку".
Игра позволит вам интересно провести время в кругу семьи и друзей! Зайцы устраивают соревнования за морковкой, которая растет на верху
1790 руб
Раздел: Игры с фигурками
Уничтожь меня! Уникальный космический блокнот для творческих людей. Смит Кери
Перед вами книга-сенсация, проданная миллионными тиражами по всему миру. Поздравляем, теперь и вы сможете приобщиться к разрушительному
314 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные

33. Різання матеріалів, верстати та інструменти

34. Шліфування матеріалів

35. Контроль параметрів шуму. Звукоізоляційні властивості різних матеріалів

36. Вплив емоційного благополуччя студентів на засвоєння навчального матеріалу

37. Матеріалістичне вчення Карла Маркса

38. Споживчі властивості будівельних матеріалів та речовин
39. визначення термодинамічних властивостей різних речовин і матеріалів
40. Шаруваті кристали рідкоземельних матеріалів

41. Матеріалістична філософія Нового часу

42. Податок з доходів фізичних осіб (на матеріалах ДПІ у Святошинському районі м. Києва)

43. Класифікація та основні властивості провідникових матеріалів

44. Структурные уровни организации материи. Микро, макро, мега миры

45. Геологическаа форма движения материи

46. Материал для сочинения по литературе

47. Геометрический материал на уроках математики (наглядность)

48. Подготовка к школе. Развитие речи, логического мышления и познавательных способностей дошкольников с элементами обучения грамоте и использованием математического материала

Тонкие смываемые фломастеры "Супер чисто", 8 штук.
Малыши очень любят рисовать! Поэтому набор фломастеров обязательно понравится юным художникам. 8 цветов позволят широко развернуться в
318 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сумка-транспортный чехол Baby care "TravelBag" для колясок "Книжка".
Размер: 360х930х500 мм. Цвет: черный.
840 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Шкатулка музыкальная "Сердце", 20x19x8 см, арт. 24804.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1027 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

49. Геометрический материал на уроках математики (наглядность)

50. Выбор материала и расчет параметров обделок вертикальных столов метрополитенов

51. Эмоциональная связь матери и младенца

52. Проектирование АЛУ для сложения двоично-десятичных чисел

53. Физическая природа времени гравитации и материи

54. Философия духа и материи Рене Декарта
55. Понятие материи (Контрольная)
56. Формирование категории "Материя"

57. Развитие взглядов на материю. Современная наука о строении материальной реальности.

58. Структурные уровни организации материи: концепции микро-, макро- и мегамиров

59. Структура организации материи

60. Прощание с Матерой. Распутин В.

61. Прощание с Матерой (В.Распутин)

62. Аль Капоне

63. Лимнийская икона Божией Матери

64. Ситкинская икона Божией Матери

Подушка-накладка на ремень безопасности.
Мягкая и удобная подушка для автомобиля Roxy-Kids позволит ребенку комфортно отдохнуть во время долгого автомобильного
313 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Бейдж с магнитом, 54x90 мм.
Просто крепится к любой одежде при помощи двойного магнита, не повреждая ткань. Сделан из плотного ПВХ со сменным вкладышем. Внимание!
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Рюкзак-кенгуру "Baby Active Lux", вишневый.
Анатомический рюкзак-кенгуру "BabyActive Lux" повышенной комфортности сочетает в себе сумку-переноску для новорожденных и
3556 руб
Раздел: Рюкзак-кенгуру

65. Порт-Артурская икона Божией Матери

66. Дорога к алым парусам

67. Сын, достойный своей матери

68. Образ матери в литературе XX века

69. Абсолютна величина дiсного числа. Властивостi абсолютних величин

70. Вечный круговорот материи во вселенной
71. Единая теория структуры материи
72. Национальный банк клеточного материала

73. Рацион беременной и кормящей матери

74. Исследование систем управление на примере ООО «Алена»

75. Творческая эволюция живой и «неживой» материи

76. Структурные уровни организации материи

77. Геометрическая теория строения материи

78. История физики: строение материи

79. Биологические ритмы как способ существования живой материи

80. Загальная характеристика специализированных установок ООН

Шар магический "Счастливая восьмерка", 10 см.
Магический шар - шар ответов, шар предсказаний — это игрушка, с помощью которой можно узнать ответ на любой вопрос. Магический шар 8
501 руб
Раздел: Прочее
Брелок аварийный, для автомобилиста (арт. TD 0395l).
Аварийный брелок для автомобилиста повысит уровень Вашей безопасности на дороге. Он не поможет избежать столкновения и не уберет с дороги
310 руб
Раздел: Металлические брелоки
Логическая игра "IQ-Фокус", арт. SG 422 RU.
Сфокусируйтесь на центральной части игрового поля, чтобы решить 120 заданий этой IQ-головоломки. Заполните сетку 10 разноцветными деталями
512 руб
Раздел: Игры логические

81. Активизация мыслительной деятельности учащихся посредством занимательного материала в курсе физики 11 класса

82. Дидактический материал к урокам природоведения в 1 классе по программе Плешакова

83. Самостоятельная работа как условие эффективного усвоения нового материала

84. Соціал-демократична концепція держави та влади

85. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

86. Учебно-методический материал по курсу "Правовые основы и менеджмент земельного рынка"
87. Выбор материала для изготовления куртки мужской летней прогулочной
88. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

89. Систематизация и структурирование учебного материала в процессе изучения темы физики <Электростатика>

90. Дар аль-Кибт (Дом коптов)

91. Иконы Матери Божией

92. Казанская икона Божией Матери

93. Научные тексты как эмпирический материал изучения строения знаний и процессов мысли

94. Выбор материала и расчет параметров обделок вертикальных стволов метрополитенов

95. Убийство матерью новорожденного ребенка

96. Что такое материя. История возникновения взгляда на материю

Чайник со свистком "Орхидея" ЕМ-25001/8, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Набор посуды керамической "Леди Баг", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Оригинальный набор керамической посуды из трех предметов (тарелка, миска и кружка) с изображением любимых героев – прекрасный подарок для
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion", 750 мл.
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion" можно использовать как самостоятельное средство для стирки спортивной
331 руб
Раздел: Гели, концентраты

97. Материя и взаимодействия

98. Бытие, материя, сознание, как исходные философские категории

99. Материя и вещество


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.