Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Проблемы занятости населения на примере Ростовской области

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Реферат на тему: &quo ;Правова свідомість та правова культура&quo ; 2010 ЗмістВступ 1. Поняття та система правосвідомості: правова ідеологія, правова психологія, правова поведінка 2.Функції правосвідомості 3. Види правосвідомості 4.Правова культура особи та правове виховання 5. Поняття та види деформації правової свідомості Висновки Список використаних джерел Вступ Розбудова в Україні соціальної, демократичної, правової держави потребує суттєвого підвищення правосвідомості громадян, їх правової культури, законослухняності, подолання явищ правового нігілізму тощо. У Засадах державної політики України в галузі прав людини, затверджених постановою Верховної Ради України від 17 червня 1999 p. № 575-XIV підвищення рівня правової культури і правосвідомості людини і громадянина, формування поваги до закону та визначення механізму захисту їх прав, значення діяльності в цій галузі піднято до рівня основних напрямів державної політики. Проблема правової культури (суспільства, особи, держави, окремих категорій громадян), незважаючи на деяку активізацію досліджень у цій галузі, залишається недостатньо розробленою у юридичній науці. Досі нема ясності у понятійній характеристиці правової культури особи і суспільства, її структурі, щодо співвідношення різних елементів, а також пов'язаної з нею категорії — правосвідомості людини і громадянина. Подальшого дослідження потребує також визначення місця правової культури у системі соціокультури, пошук шляхів і способів її формування. До часів незалежності України у визначенні поняття правової культури та правової свідомості увага акцентувалась на суб'єктивно-психологічних характеристиках: знання особою законодавства, усвідомлення змісту і спрямованості законів та підзаконних актів, формування поваги до них, почуття законності та справедливості. При цьому недостатньо враховувалась світова теорія культури — фундамент правової культури як суспільства, так і кожної людини зокрема. 1. Поняття та система правосвідомості: правова ідеологія, правова психологія, правова поведінка. Якщо право визнати об’єктивною реальністю, то слід визнати і наявність суб’єктивної реакції людей на право, що називають правосвідомістю. Це зумовлено тим, що право регулює відносини між людьми, що наділені волею та свідомістю. Правосвідомість — це сукупність поглядів, ідей, які виражають ставлення людей, соціальних груп, націй до права, законності, правосуддя, їхнє уявлення про те, що є правомірним і неправомірним. Правосвідомість суспільства складається з трьох груп елементів: психологічних, ідеологічних і установочно-поведінкових. Правова психологія. Виникнення та існування правової психології пов'язане з властивістю людей безпосередньо, чуттєво сприймати правову реальність, емоційно реагувати на зовнішні стосовно них правові явища (наприклад, радість чи смуток з приводу прийняття нового чи скасування старого закону, відчуття задоволення чи незадоволення практикою застосування юридичних норм, дій правоохоронних органів, нетерпиме чи байдуже ставлення до порушень юридичних норм). Отже, правова психологія виявляється у почуттях, емоціях, настроях членів суспільства щодо права.

Правова психологія — це стихійний, „несистематизований&quo ; пласт правової свідомості, який виражений в окремих психологічних реакціях кожної людини тієї чи іншої соціальної групи на державу, право, законодавство, інші юридичні феномени. Концентрованим виразом правосвідомості є правова ідеологія. Правова ідеологія — це сукупність юридичних ідей, теорій, поглядів, які в концептуальному, систематизованому вигляді відображають і оцінюють правову реальність. Правова ідеологія формується в результаті раціонального, наукового, теоретичного відображення правової дійсності, на основі узагальнення і розвитку найбільш відомих і значущих державно-правових теорій минулого і сучасності, вивчення основних закономірностей становлення, розвитку і функціонування держави і права (проявом правової ідеології є теорії правової, демократичної, соціальної держави тощо). Поведінкову частину правосвідомості складають мотиви правової поведінки та правові установки (схильність, готовність виконувати або, навпаки, порушувати правові норми). Це ті елементи, які безпосередньо зумовлюють і визначають правову поведінку суб'єктів права, її напрямок та характер. Вони утворюють вольову сторону правосвідомості, синтезують у собі раціональні й емоційні компоненти. Правова поведінка безпосередньо виступає об'єктом правового регулювання, але вплив на поведінку є впливом на свідомість шляхом формування відповідних мотивів і правових установок. Істотний вплив на правосвідомість виявляють інші форми суспільної свідомості, перш за все політична свідомість і мораль, а також суспільна психологія, історичні традиції, спосіб та уклад життя, який склався, та ін. 2.Функції правосвідомості Функції правосвідомості — це основні напрямки її впливу на правові явища, правову систему в цілому. До основних функцій правосвідомості належать: 1) когнітивна — пізнання правової дійсності, в результаті чого формуються правові теорії, концепції, ідеї, носії правосвідомості набувають правових знань; 2) правотворча — правосвідомість знаходить своє об'єктивування, вираження, закріплення у праві. Нормативно-правові акти виступають як форми зовнішнього виразу правосвідомості суспільства в цілому і правотворчих органів держави зокрема. 3) регулююча — право впливає на суспільні відносини через правосвідомість суб'єктів права, їхні правові знання, оцінки, почуття, мотиви й установки; 4) оціночна — правосвідомість оцінює явища реальної дійсності, дії суб'єктів суспільного життя з позиції їхньої відповідності вимогам закону, і навпаки. Взаємозв'язок правової свідомості і права має складний характер. З одного боку, правосвідомість передує праву, оскільки останнє є виразом волі суспільства або певної його частини, тобто виражає погляди та настанови суспільства або певної його частини, тобто їхню правосвідомість. З другого боку, правова система, яка склалася у суспільстві, виступає одним з найважливіших факторів, що впливають на правосвідомість. І, врешті, функціонування права, його застосування і дотримання залежать від рівня правової свідомості. 3. Види правосвідомості За характером діяльності носіїв правосвідомість поділяється на: 1) професійно-юридичну, яка в свою чергу поділяється на: а.

практично-юридичну (тобто правосвідомість суддів, прокурорів, юрисконсультів тощо); б. науково-юридичну (правосвідомість науковців юридичних дослідних установ, викладачів юридичних навчених закладів тощо); 2) професійну-неюридичну (правосвідомість керівників підприємств, підприємців, лікарів тощо); 3) непрофесійну або буденну (правосвідомість учнівської молоді). За змістом правових поглядів: 1. Правові знання (обізнаність із законодавством, поінформованість щодо змісту правових норм тощо). Суб'єкт правосвідомості набуває правові знання у процесі осмислення різних правових явищ, включаючи відомості про конкретні норми права, призначення правового регулювання, роль тих чи інших правозастосувальних і правоохоронних органів держави тощо. Разом з тим, наявність певного обсягу правових знань ще не визначає рівня правосвідомості, який визначається також розумінням сутності права, правових норм, інших правових явищ, їхніх вимог, цілей та призначення. 2. Правові оцінки (ставлення до законодавства — позитивне, негативне, ставлення до власних дій чи до дій інших осіб). Роль правових оціночних уявлень полягає у тому, що особа не просто здійснює дії, передбачені певними юридичними нормами, а осмислює свою поведінку з точки зору її законності, відповідності вимогам закону. 3. Правові установки — психологічна установка щодо поведінки, врегульованої правом. За суб’єктами (носіями) правосвідомості: 1. індивідуальна; 2. колективна: а) загальнонаціональна; б) національна; в) класова; г) групова. За формою (способом) відображення: 1. поняття про правові явища (наприклад, поняття держави); 2. правові погляди (наприклад, на причини правопорушень); 3. правові уявлення (наприклад, уявлення про „образ&quo ; судді); 4. правові почуття (почуття справедливості, с особистої відповідальності за виконання вимог договору). 4.Правова культура особи та правове виховання. З правовою свідомістю нерозривно пов'язаний такий феномен, як правова культура, що є складовою духовного багатства суспільства. Рівень правової культури визначається станом підсистем, що її утворюють, зокрема правовою культурою особистості та правовою культурою суспільства. Правова культура особи – це обумовлена правовою культурою суспільства властивість, що характеризується повагою до права, достатнім знанням змісту його норм і вмінням їх застосовувати, а також правомірною поведінкою. Це позитивна правосвідомість у дії. Правову культуру особистості складають такі елементи: знання і розуміння права, здатність особи тлумачити зміст норм права, визначати мету видання певного нормативно-правового акта, сферу його дії; повага особи до права, заснована на особистій переконаності в його ефективності як засобу регулювання суспільних відносин. Така повага повинна мати місце навіть у разі несхвалення людиною окремих правових приписів; звичка вчиняти свої дії відповідно до приписів правових норм; вміння особи використовувати у практичній діяльності правові знання, реалізовувати і захищати свої суб'єктивні права і законні інтереси, виконувати юридичні обов'язки; висока правова активність особи у сприянні реалізації правових приписів, розуміння нею необхідності протидіяти правопорушенням.

Во-первых и в главных, евреи рассматривались как паразиты и эксплуататоры, от которых следовало защищать население, в первую очередь сельское [386]. Два примера, относящиеся к началу века, показывают, как евреи становились козлами отпущения, виновными в бедственном положении города и деревни. В марте 1800 г. Сенат вновь был озабочен положением в хозяйстве Белоруссии, на этот раз из-за нехватки соли. Сенатору Ильинскому поручили составить доклад по этому вопросу. Рассматривая в своем докладе проблемы местного населения, Ильинский вдруг отклонился от темы и ни с того ни с сего обрушился с критикой на белорусских евреев. Вслед за Державиным он жаловался, что евреи занимаются предосудительной винной торговлей, что они незаконно расселились в сельских районах и живут эксплуатацией крестьянства. Ильинский настаивал на запрете евреям занятий виноторговлей и на их переселении в города [387]. В 1804 г. митрополит Московский Платон посетил православные святыни Малороссии и составил описание своего путешествия. Его особенно поразила деятельность евреев в западных губерниях, и он привел их уничтожающий портрет

1. Северо - Западный экономический район

2. Сравнительная характеристика хозяйственного комплекса Центрального и Северо-Кавказского экономических районов

3. Северо-Кавказский экономический район. Чёрная и цветная металлургия.

4. Климатические условия, народонаселение и специализация отраслей сельского хозяйства Северо-Кавказского экономического района

5. Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе

6. Северо-Западный АО и район Хорошево-Мневники
7. Изменения населения наземных позвоночных при освоении нефтяных и газовых месторождении на севере Западной Сибири
8. Основные проблемы и перспективы развития и размещения агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе

9. Северо-западный район

10. Сравнительный анализ Северо-западного и Западно-Сибирского районов

11. Сравнительный анализ Северо-западного и Западно-Сибирского районов

12. Экономико-географическая характеристика Западно-Сибирского экономического района

13. Экономико-географическая характеристика Северо-Западного района. Октябрьская железная дорога

14. Влияние нефтегазового комплекса на формирование эколого-экономической ситуации в Западно-Сибирском экономическом районе на примере Ханты-Мансийского автономного округа

15. Северный экономический район РФ

16. Добыча благородных металлов и алмазов на территории Дальневосточного экономического района

Сито-кружка для муки BE-014/1 "Webber", 800 мл.
Объем: 800 мл. Размеры: Ø10х9,5 см. Материал: высококачественная нержавеющая сталь. Идеально подойдет для просеивания без комочков
318 руб
Раздел: Дуршлаги, сита
Кувшин "Садовая ягода", 1200 мл.
Кувшин. Объем: 1200 мл. Материал: керамика.
512 руб
Раздел: Кувшины, графины
Багетная рама "Irma" (цвет: коричневый), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40

17. Сравнительная характеристика хозяйства Волго-Вятского и Западно-Сибирского районов

18. Характеристика Дальневосточного экономического района

19. Природно-ресурсный потенциал Восточносибирского экономического района

20. Социалоно-экономическая характеристика Уральского экономического района

21. Если бы я был руководителем Западно-Сибирского района

22. Восточно – Сибирский экономический район
23. Машиностроение Поволжского экономического района
24. Экология (Северо-западный округ и Северо-восточный округ Москвы)

25. Внешнеэкономические связи Российской Федерации на примере Северо-Западного и Дальневосточного регионов

26. Северо-западный международный транспортный коридор и железнодорожный транспорт

27. Северо-западный международный транспортный коридор и железнодорожный транспорт

28. Уральский и Поволжский экономические районы

29. Дальневосточный экономический район

30. Анализ динамики развития топливных отраслей в Уральском экономическом районе

31. Центральный экономический район

32. Дальневосточный экономический район

Карниз для ванной, угловой, белый, 240 см.
Материал: пластик. Длина: 240 см. Цвет: белый.
570 руб
Раздел: Штанги и кольца
Увлекательная настольная игра "Зверобуквы English", новая версия.
Методика проста и хорошо знакома всем по русским «Зверобуквам» — собирая названия зверей из букв на столе, игроки запоминают визуальные
632 руб
Раздел: Карточные игры
Горшок эмалированный (без рисунка), 3 л.
Горшок эмалированный, с крышкой. Объем: 3 литра.
497 руб
Раздел: Горшки обычные

33. Уральский экономический район

34. Характеристика экономический районов России. Приморский край

35. Волго-Вятский экономический район

36. Обеспечение безопасности населения и территорий Арктического района Красноярского края от чрезвычайных ситуаций

37. Подходы к изучению экономических районов

38. Центральный экономический район
39. Полесский и Подольский экономические районы Украины
40. Причерноморский экономический район Украины

41. Приднепровский экономический район Украины

42. Микроэлементный состав лишайников как индикатор загрязнения атмосферы на севере Западной Сибири

43. Проблемы политической экономии в русской экономической мысли XVIII – XIX вв.

44. Сравнительная экономико-географическая характеристика Северо-Западного и Приволжского федеральных округов

45. Характеристика хозяйства Поволжского экономического района

46. Экономика Центрального экономического района

47. Подольский экономический район

48. Приднепровский экономический район Украины

Сушилка для белья напольная складная "Ника СБ3", 10 м.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная без отлетных деталей. Незаменимый атрибут Вашего дома! Длина
551 руб
Раздел: Сушилки напольные
Кукольная мебель "Шкаф".
Шкаф - один из самых необходимых предметов мебели в любом доме, особенно в кукольном. И хочется, чтобы этот предмет был красивым,
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие
Подушка детская "Бамбук" 40x60 см, арт. ДТ-ПСБД-4060-1.
Детская подушка "Бамбук", подушка с отстрочкой: с наполнителем из бамбукового волокна 400 г/кв.м, чехол (100% хлопок) - сатин
558 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см

49. Причерноморский экономический район

50. Основные порты Северо-Западного федерального округа

51. Условия осадконакопления переходной зоны от северо-западного шельфа к глубоководной впадине Черного моря в позднеплейстоцен-голоценовое время

52. Актуальные проблемы стратегии экономического и социального развития Украины на современном этапе

53. Проблема кризиса человека в западной культуре в работах Т. Адорно

54. Волго-Вятский экономический район
55. Восточно-Сибирский экономический район
56. Развитие региона в составе Северо-Западного федерального округа. Вологодская область

57. Актуальные проблемы гражданского права

58. Экономические функции государства. Государственное регулирование экономики

59. Актуальные проблемы возмещения экспортного налога на добавленную стоимость

60. Актуальные проблемы отцов и детей (по роману "Отцы и дети" Тургенева И.С.)

61. Новейшая история США (Политика, Экономика, Культура, Международные отношения, Социальные проблемы etc.)

62. 30 вопросов и ответов по экономическому анализу к Государственной аттестации студентов специальности "Бухгалтерский учет и аудит" (2002/2003)

63. Технико-экономический анализ. Экономический рост и фискальная политика государства

64. Воздействие государственных расходов и налогов на экономическую динамику. Мультипликатор государственных расходов

Карандаши цветные "Kolores", 24 цвета.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. В комплекте: точилка. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 2,9 мм. Количество цветов: 24.
403 руб
Раздел: 13-24 цвета
Средство для стирки спортивной одежды и обуви "Sport&Outdoor", 755 мл.
Прекрасно справляется с любыми загрязнениями и неприятными запахами пота, помогает надолго сохранить свежесть вещей и первоначальные
310 руб
Раздел: Гели, концентраты
Карта "Периодическая система употребления".
Эта карта - не только остроумный, но и познавательный подарок. На внешний стирающийся скретч-слой карты нанесены названия и крепость
837 руб
Раздел: Прочее

65. Актуальные проблемы отцов и детей ( По роману «Отцы и дети» Тургенева И.С.)

66. Экономическая теория налогообложения. Налоговая политика

67. Информационное право: актуальные проблемы формирования новой отрасли

68. О проблемах эффективности расходов на содержание дорог Владимирской области

69. Об изменениях в понятийном аппарате дефектологической науки и ее актуальных проблемах

70. Глобальная социология:актуальные проблемы всемирного развития
71. Проблемы совершенствования мотивации труда государственных служащих (на примере Свердловской области)
72. Актуальные проблемы детской спортивной медицины

73. Бюджет України: актуальні проблеми

74. Технико-экномический анализ. Экономический рост и фискальная политика государства

75. Конференция "Человек, природа, общество, актуальные проблемы"

76. Проблемы государственной службы и правовой механизм их регулирования по материалам управления государственной и муниципальной службы Московской области

77. Актуальные проблемы современности и журналистика

78. Актуальные проблемы политического лидерства (на примере В.В. Путина)

79. Актуальные проблемы применения оружия сотрудниками правоохранительных органов

80. Актуальные проблемы дифференциальной психофизиологии

Сейф-книга СС0081/1 "Alparaisa. Три богатыря", 21х13х5 см.
Размеры: 21х13х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей. Встроенный замок, запирающийся на ключ. Ключ - 2 штуки.
616 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Увлекательная настольная игра "Трафик-джем", новая версия.
«Трафик-Джем» — игра, в которой каждый найдет что-то интересное для себя. Почему же игра, предназначенная для обучения детей, так увлекает
392 руб
Раздел: Карточные игры
Набор шариков, диаметр: 5 см, 200 штук.
Шарики для палаток и сухих бассейнов. Диаметр 5 см, в упаковке 200 штук.
884 руб
Раздел: Шары для бассейна

81. Актуальные проблемы развития фондового рынка Украины

82. Анализ финансового состояния ЗАО "Андреевское" Юрьев–Польского района Владимирской области

83. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

84. Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи

85. Актуальные проблемы гражданского права

86. Актуальные проблемы назначения наказания
87. Актуальные проблемы третейского производства
88. Порядок государственной регистрации юридических лиц при их создании - проблемы и решения

89. Немецкий патент и актуальные проблемы его перевода. Перевод как основа функционирования механизма билингвизма

90. Актуальные проблемы маркетинговой деятельности высших учебных заведений современной России

91. Актуальні проблеми менеджменту

92. Актуальные проблемы преподавания русского языка как иностранного (фонетический аспект)

93. Актуальные проблемы коррекционной педагогики

94. Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання

95. Актуальные проблемы массовой коммуникации

96. Актуальные проблемы современной правовой социологии

Средство для мытья посуды Finish "All in 1 Shine&Protect", (лимон), 65 штук.
Средство для посудомоечных машин с функцией "блеск и защита" обеспечивает сверкающую чистоту и блеск посуды, а также защищает
880 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Головоломка "Шар-лабиринт 138 шагов", диаметр 19 см.
Это средняя по сложности, самая известная и популярная модель. Диаметр сферы составляет 19 см, внутренний лабиринт насчитывает 138 шагов.
679 руб
Раздел: Головоломки
Нумератор автоматический "Attache", 6 разрядов, 4,8 мм.
Нумератор автоматический 6-ти разрядный, размер шрифта 4,8 мм. Металлический корпус. При нажатии на ручку нумератора на бумаге появляется
794 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы

97. Актуальные проблемы социологических исследований

98. Социология личности - историческое развитие и актуальные проблемы

99. Актуальные проблемы современной политической теории и права в трудах Ю. Хабермаса

100. Актуальные проблемы современной экологии


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.