Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Позакласна робота на уроках читання

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА КАФЕДРА МЕТОДИК ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ Тема: Позакласна робота на уроках читання в початковій школі КУРСОВА РОБОТА з методики викладання студентки 21 групи психолого – педагогічного факультету спеціальність «Початкове навчання» спеціалізація «Дошкільне виховання» Захарової Олени Ігорівни Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент Кіндей Леся Григорівна Кіроваград - 2009 І. ВСТУП «Найважливішим засобом впливу на дитину, облагородження її почуттів, душі, думок, переживань, є краса і величність, сила і виразність рідного слова. Роль цього засобу в початковій школі, де зустріч з новим явищем навколишнього світу пробуджує в серцях дітей почуття зачудування, неможливо переоцінити». В.О.Сухомлинський Відродження державності в Україні поставили перед початковою ланкою освіти нові проблеми навчання і виховання. У центрі уваги сучасної національної школи має бути людина, її духовний світ, творчі здібності, високі моральні якості. Виплекати таку особистість можливо завдяки новим підходам до викладання літератури в школі, початкової зокрема. Духовне відродження українського народу неможливо уявити без живодайного впливу художньої літератури на формування національної самосвідомості, бо саме література є одним із активних чинників суспільного виховання – совісті, моралі, загальнолюдських цінностей, інтелігентності. Зміни в усіх сферах нашого суспільства безпосередньо впливають і на літературну освіту школярів. Інакше бути не може, адже література – це відображене в художньому слові життя людини та суспільства з усіма складнощами та проблемами. А тому читання книжок в системі виховання особливо гостро постало в останні роки. Соціологи, батьки, вчителі відзначають, що учні стали менше читати, частина з них вважає читання «непродуктивною тратою часу», пропонує процес читання «якось механізувати», надає перевагу екранізованим версіям творів. Але, дитяча художня книга – це особливий світ, який юнак читає і осягає і розумом, і серцем. Дуже важливо, щоб книга увійшла в його життя якомога раніше, тому що вона не замінна у виробленні уваги, зосередженості, у вихованні душевності, моральності Одночасно прищеплення учням інтересу до читання. Бажання постійно звертатись до книжок, прагнення навчитися читати їх самостійно, забезпечують не менш важливий аспект навчально-виховного процесу в школі – освітній. Така функціональна багатогранність впливу художньої книжки на учнів потребує кваліфікованого і системного підходу до роботи з нею як у школі, так і в сім’ї. Книжка може і повинна виступати засобом духовного спілкування батьків і дітей не лише молодшого шкільного, а й підліткового, юнацького віку. Дитяче читання відіграє велику роль у житті дітей, далеко більшу роль ніж у житті дорослих. Книга, прочитана в дитинстві, залишається в пам’яті мало не на все життя й впливає на подальший розвиток дітей з книг, які діти читають, вони черпають певне світорозуміння, книги виробляють у них певні норми поведінки. Вчитися читати і сприймати прочитане потрібно із шкільних літ.

Ми виходимо з того, що читання – це діяльність, це активні пошуки істин, які не в готовому вигляді чекають читача. Складаючи нові підручники з літератури й читання, варто насамперед провести соціологічне дослідження: що дійсно читають діти, що їх хвилює, а що вони внутрішньо заперечують. Узагальнюючи багатогранний досвід своєї виробничої і культурної діяльності, людина за допомогою книги передає цей досвід наступним поколінням. З книги людина дізнається по великі відкриття і винаходи, про боротьбу людини з природою і завоювання влади над нею. Книга дає не тільки знання, й сприяє вихованню повноцінної, всебічно розвиненої людини. Книга є джерелом духовного збагачення дитини. Читання допомагає знайти в книгах тягові явища життя, дати їм оцінку, зіставити із навколишньою дійсністю, прищеплює любов до книги. Школа і вчитель виховують у дітей любов до книги, до друкованого слова, навчають учнів читати книги, вміло користуватися нею. ІІ. Розділ І ПОЗАКЛАСНА РОБОТА З ЧИТАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 1. Методика проведення уроків з позакласного читання Для учня молодшого шкільного віку спілкування з літературним твором має приносити радість, задоволення. «Книжка повинна стати для кожного вихованця - другом, наставником і мудрим учителем. Я бачив важливе виховне завдання в тому, щоб кожний хлопчик, кожна дівчинка, кінчаючи початкову школу, прагнули залишитися наодинці з книжкою, прагнули до роздумів і міркувань Це початок самовиховання думок, почуттів, переконань, поглядів. Воно можливе лише за умови, коли книжка входить у життя маленької людини як духовна потреба»? - писав В.О.Сухомлинський. Ось чому з перших днів перебування дитини в школі значне місце в навчально-виховному процесі посідає робота з дитячою книжкою, уміла організація уроків позакласного читання. Тут не обійтися без науки, і перш за все методичної науки. Методика навчання читанню – це розділ методики рідної мови, тобто органічна частина науки про те, як найбільш економно, розумно і продуктивно побудувати процес роботи з літературним твором, як прилучити дитину до самостійного спілкування з книжкою. Сучасного молодшого школяра треба навчити не просто читати (розкодовувати текст), а читати книжки, вчити бачити в них співбесідника, навчити «розмовляти» з ними, відгукуватись на їх думки, вчинки. Розібратися у цьому дитині має допомогти вчитель, який добре володіє методикою читання і методикою передачі свого уміння спілкуватись з книжкою дітям. Яких же умов і методичних настанов має дотримуватись учитель, щоб навчити дитину читати книжки? На нашу думку таких: 1. Виховувати інтерес до книжки треба з першого навчального дня. 2. Матеріалом, об’єктом має бути тільки художня дитяча книжка у типовому оформленні. 3. Роботу з дитячою книжкою проводити один раз на тиждень (20-25 хвилин від уроку навчання грамоти), краще в обумовлений день. 4. Дотримуватись відповідної методичної системи в побудові занять. 5. Вчити думати над книжкою до читання і в процесі читання. 6. Допомогти дитині повноцінно сприйняти літературний твір. Методично-організаційна структура заняття з дитячою книжкою – це постійна творчість учителя й учнів, це цікаві і нестандартні засоби і форми роботи.

Разом з тим, це все-таки структуроване заняття. Позакласне читання – складова частина шкільного предмета, що іменується читанням. Це різновид читання, якому поряд з класним читанням відведено окреме місце в системі початкової освіти. Його мета – сформувати в учнів стійку потребу самостійно й осмислено вибирати і систематично читати книги, спираючись на знання й навички, здобуті на уроках навчання грамоти й класного читання. Ця мета продиктована самим життям: «Школярі, які нічого, крім підручника, не читають, дуже поверхово оволодівають знаннями». Досягти цієї мети можна лише на основі вироблення в школярів позитивного ставлення до читання за власною ініціативою. 2. Зміст і завдання позакласного читання. Вимоги програми Щоб допомогти учням прагнути до спілкування з книгою, необхідно в умовах класно-урочних занять регулярно проводити навчальну роботу, яка передбачає втілення таких завдань: - систематично знайомити учнів з різноманітною дитячою літературою, її видами, що розкриє перед дитиною світ книги, допоможе визначити коло читання на даний період; - ознайомити дітей з існуючими доступними їхньому віку видами бібліотечно-бібліографічної допомоги, що дасть можливість самостійно відповідно, до власних уподобань, знайти потрібну книжку; - навчити їх вибирати дитячу книгу, тобто ще до читання книжки скласти уявлення про тематику, зміст, призначення дитячого видання; - виробити у них уміння читати книгу, дотримуючись дидактичних і санітарно-гігієнічних вимог роботи з нею; - розвивати у дітей уміння самостійно і змістовно проводити дозвілля з допомогою книги. Ці завдання розв’язуються на уроках позакласного читання і в позаурочний час протягом усіх років навчання учнів у початкових класах. Формування читацької самостійності, на заданому програмою рівні починається з першого класу. На уроках навчання грамоти відводиться певний час для навчання дітей спілкуватися з книжкою. У другому і наступних класах для позакласного читання виділяються окремі уроки з числа навчальних годин, передбачених для читання. Оскільки вони включені в розклад, їх необхідно вписувати в класний журнал. Значить, термін «позакласне читання» сприймається як умовне позначення різновиду читання. Хоч читання не називається позакласним, значною мірою воно здійснюється на уроках починаючи з першого і закінчуючи четвертим класом. Планує, організовує і проводить його вчитель-класовод. Розбіжність між сутністю і назвою цього різновиду читання з’явилася нещодавно. Річ у тому, що до сімдесятих років, хоч у програми з мов вносилось позакласне читання, годин для нього навчальним планом не відводилось. Передбачалося, що класовод разом з бібліотекарем організовує позакласне читання дітей. Для їх заохочення до самостійного читання пропонувалось проводити літературні ігри, вікторини, ранки, конкурси тощо. Позакласне читання контролювалось вчителем. Учень звітував перед ним читацьким щоденником, у якому занотовував: прізвище автора, назву твору, про що твір, імена героїв. Отже, основною формою керівництва самостійним читанням була позаурочна робота з учнями, яка повинна була стимулювати самостійне спілкування учня з книгою.

Но у них есть целая армада авианосцев, а у нас нет. И потому в будущей войне русским придется рассчитывать на диверсантов. Вечные уроки «роботблица» ...18 июня самолето-снаряд поразил часовню казарм Веллингтона в британской столице, унеся на тот свет 121 жертву. 27 июня еще одна крылатая машина угодила в Министерство авиации на Стрэнде. Взрыв и на небеса отправились души 198 человек. 1 июля в Челси от падения еще одного самолето-снаряда погибли 124 англичанина. 2 августа Лондон пережил самую сильную атаку «крылатых бомб». Рыча прямоточными реактивными движками, на город пошли 316 летающих роботов. 107 из них упали в пределах мегаполиса. Один из них поразил мост Тауэра, перекрыв движение по нему на несколько дней... ...8 сентября ракета обрушилась на Чизвик, убив троих лондонцев и семнадцать серьезно ранив. ...25 ноября ракета упала на универмаг «Вулворт» в Дерпфорде, и под развалинами здания погибло сто шестьдесят человек. ...27 марта ракета обратила в кучу щебня дом в лондонском районе Степни. Итог 130 мертвецов..

1. Формування у молодших школярів естетичних почуттів на уроках класного читання

2. Організація позакласного читання в початкових класах

3. Формування позитивної мотивації на уроках англійської мови

4. Аналіз художнього твору на уроках читання у початкових класах

5. Формування в молодших школярів пізнавального інтересу засобами усної народної творчості на уроках курсу "Я і Україна"

6. Формування пізнавального інтересу учнів на уроках біології в 6 класі
7. Формування уваги на уроках читання у початкових класах
8. Видавництво художньої літератури в Радянському Союзі в 20-90-х роках

9. Роль предмета в художній літературі

10. Аналіз педагогічного досвіду формування графічних умінь у молодших школярів на уроках трудового навчання

11. Види вправ з розвитку мовлення молодших школярів на уроках читання

12. Використання комп`ютерних технологій у викладанні біології, як засіб формування пізнавального інтересу учнів 5 – 6 класів

13. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

14. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

15. Нетрадиційні форми навчання школярів на уроках української мови та літератури

16. Позакласна робота на уроках з математики в початковій школі

Мультиплеер "Антошка".
Супермодный плеер для малышей "Антошка" в оригинальном дизайне! В нем собрано 15 популярных песенок и 5 любимых сказок. Бонус!
344 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Ниблер силиконовый "Зайчик", голубой.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры
Мягкий пол универсальный, зеленый, 33x33 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с ковриками-пазлами "Морские животные", "Листья" и
729 руб
Раздел: Прочие

17. Психолого-педагогічні основи розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів на прикладі уроків курсу "Я і Україна"

18. Розвиток мовленнєвої діяльності молодших школярів на уроках читання

19. Розвиток творчих здібностей школярів на уроках зарубіжної літератури

20. Формування в молодших школярів знань про людину на уроках природознавства

21. Формування естетичних смаків учнів на уроках трудового навчання

22. Формування культури мовлення молодших школярів на уроках рідної мови
23. Формування навички швидкого читання у молодших школярів
24. Формування пізнавальних інтересів підлітків

25. Формування соціокультурного досвіду молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

26. Формування у молодших школярів навичок швидкочитання як засобу усвідомленого сприйняття художнього твору

27. Формування художньо-конструктивного мислення у молодших школярів

28. Шляхи формування пізнавальних інтересів учнів

29. Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв

30. Региональная культура и история на уроках немецкого языка в средней школе

31. Научно-педагогическое обоснование урока английского языка в 8“б” классе Лингвистической гимназии №3

32. Дидактические возможности отдельных методов обучения на уроках литературы в старших классах

Фоторамка (коллаж) на 5 фото (16x16/10x15/18x13 см), 48x3x34 см.
Фоторамка на 5 фото. Размер: 48x3x34 см. Размер фото: 16x16/10x15/18x13 см. Материал: пластик.
458 руб
Раздел: Мультирамки
Шарики для бассейна, 50 штук.
Набор разноцветных шариков для наполнения детского бассейна. Диаметр шара 7 см. Материал: безопасный, экологически чистый пластик.
360 руб
Раздел: Шары для бассейна
Карандаши акварельные "Jumbo", 12 цветов, с точилкой.
Акварельные цветные карандаши с утолщенным корпусом 10 мм, с толщиной грифеля 5 мм. Длина карандаша: 17 cм. Пригодны для детей младшего
376 руб
Раздел: Акварельные

33. План урока по творчеству И.Е.Сабуровой

34. Гибель Титаника. Уроки трагедии

35. Устный счет как средство повышения интереса к уроку математики

36. Экологическое воспитание младших школьников на уроках природоведения

37. Приемы обучения непроверяемым написанием на уроках русского языка

38. Развитие продуктивного мышления на уроках математики
39. Возможности использования детских фортепианных сочинений К. Дебюсси и М. Равеля на уроках музыки в общеобразовательной школе
40. Элементы художественного творчества на уроках развития речи в начальной школе

41. Урок в современной школе

42. Планы уроков английского языка

43. Роль долговременной памяти в формировании орфографического навыка у младших школьников на уроках русского языка

44. Дидактические игры и их применение на уроках английского языка

45. Формирование экологических понятий на уроках русского языка

46. Активизация познавательного интереса на уроках биологии

47. Пословицы и поговорки на уроках английского языка

48. Активные формы работ на уроках математики

Форма для выпечки на 9 ячеек "Паровозик", 21,5x29x4,5 см (силикон).
Форма для выпечки на 9 ячеек "Паровозик". Силиконовые формы изготовлены из специального силиконового материала, благодаря
333 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Мозаика для малышей Игродром "Кнопик", 10 трафаретов.
Настольная игра "Кнопик" из серии "Игродром" предлагает ребенку с интересом и пользой провести время. Комплект
701 руб
Раздел: Пластмассовая
Копилка-раскраска "Сова".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки

49. Методические особенности комментированного обучения и применения поурочного балла при изучении трудных тем на уроках русского языка шестых классов

50. Аудирование на уроках немецкого языка

51. Формирование коммуникативной компетентности подростков (на материале уроков иностранного языка)

52. Использование различных методов обучения с целью активизации познавательной деятельности на уроках технологии

53. Устный счет как средство повышения интереса к уроку математики

54. Научно-педагогическое обоснование урока английского языка в 8“б” классе Лингвистической гимназии №3
55. Современный газетный заголовок. Работа с заголовком на уроках русского языка в школе
56. Использование художественной литературы на уроках истории и во внеклассной работе

57. Организационно-педагогические условия реализации эвристического обучения на уроках математики

58. Формирование художественно-графических умений у учащихся 5 классов на уроках технологии при изучении раздела "Конструирование и моделирование швейных изделий"

59. Урок - как основная форма организации учебного процесса, его характеристика и требования к нему

60. Развитие творческих способностей на уроках технологии

61. Фашизм: исторические корни и уроки

62. Подготовительная часть урока по физкультуре

63. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

64. К урокам иракского кризиса 2003 года

Ванная комната "Конфетти".
Набор мебели для кукольной комнаты подойдет для кукол размером до 30 см. Комплектность: коврик большой, коврик, флакон - 2 штуки, пробка к
878 руб
Раздел: Ванные комнаты
Антипригарный коврик, многоразовый, 33x40 см.
Антипригарный коврик используется для выпечки кондитерских и хлебобулочных изделий, приготовления пиццы, запекания мяса и рыбы без
311 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Штора для ванной "Рыжий кот", арт. SC-РЕ09.
Штора для ванной Рыжий кот SC-РЕ09 изготовлена из 100% полиэстера с тефлоновой пропиткой. Материал ценится за свою устойчивость ко
364 руб
Раздел: Занавески

65. Карибский кризис его уроки

66. Уроки и выводы из опыта развязывания и ведения агрессии США и НАТО против Югославии

67. НЭП: суть, опыт, уроки

68. Уроки Александра Михайловича Евлахова

69. «Устные уроки» по медицине в Римской империи

70. Система Станиславского: уроки мастерства
71. Уроки аварии на химкомбинате Маяк
72. Матеріали до уроку по роману "Гаргантюа та Пантагрюель"

73. Пелевин и Достоевский на уроке литературы.

74. М.А. Булгаков – уроки судьбы

75. Русская классика и современность на уроке литературы

76. Уроки истории (о творчестве В.Чивилихина)

77. Формирование интереса к урокам математики

78. 13 уроков лучших компаний США

79. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

80. Возможности использования детских фортепиальных сочинений К.Дебюсси и М.Равеля на уроках музыки

Ложечки "Pigeon" для первого прикорма.
Набор ложечек (2 штуки) для первого прикорма. Мягкий материал, не травмирующий ротик малыша. С безопасным ограничителем в основании
386 руб
Раздел: Ложки, вилки
Логическая игра "Динозавры.Таинственные острова", арт. SG 282 RU.
Исследуй Юрский период и его динозавров! Это увлекательная форма комбинационной игры, которая бросает Вам вызов. Держите плотоядных
1117 руб
Раздел: Игры логические
Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Щит".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см

81. Развитие музыкального вкуса у детей младшего школьного возраста на уроках музыки

82. Уроки антидарвинизма по Данилевскому

83. Відображення питань автоматизації формування фондів

84. Реализация личностно-ориентированного подхода на уроках английского языка

85. Использование занимательных материалов для развития познавательных интересов учащихся на уроках физики

86. Использование художественной литературы на уроках истории.
87. Активизация познавательной деятельности у подростков на уроках технологии
88. Виды и типы уроков истории

89. Гуманизация отношений учителя и учеников на уроках чтения

90. Игры и игровые ситуации на уроках природоведения и их образовательная функция

91. Интегрированные уроки ИЗО

92. Комплексный проект урока

93. Конспект урока по биологии - белки

94. Конспект урока по биологии - гликолиз

95. Методика использования электронного учебника на уроках физики

96. Нетрадиционные уроки в начальной школе

Декоративная наклейка-фоторамка, арт. PH-3/3 (CO).
Материал: пластик. Размер: 50x70 см.
490 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака" (белая полоса), 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
407 руб
Раздел: Кружки, посуда
Гель Calgon "3030723", для cмягчения воды и предотвращения образования накипи, 1500 мл.
Гель для смягчения воды и предотвращения образования накипи 2 в 1. Нормативный срок годности товара 24 месяца с момента изготовления.
442 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

97. Организация и проведение урока по физической культуре и часа здоровья

98. Первоначальные навыки хорового пения у детей младшего школьного возраста на уроках музыки

99. План урока геометрии. Тема: векторы в пространстве

100. План-разработка открытого урока по истории России в 11-м классе


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.