Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Управління фінансами України

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

МІнІстерство оСВІТИ УкраЇни ЗапорІЗЬСКий ДЕРЖАВНИй унІверситет Кафедра финансів та кредиту КУРСОВА рОбота по дисципліні «Фінанси» на тему: Управління фінансами УкраїниВиконала: ст. ІІІ курсу заочного відділення економ. факультету спец. фінанси та кредиту гр. 5147-7 Бессонова А.С.Керівник: Дробишева О.О. Регістраційний номер Дата Підпис Реферат Курсова робота: 30 с., 5 джерел. Об'єкт дослідження – фінанси України Мета роботи – дослідження особливостей управління фінансами України, дослідження функцій органів управління фінансами України різних рівней. Метод дослідження – описовий. Загальне управління фінансами України здійснюють Міністерство економіки, Міністерство фінансів, державне казначейство. Оперативне управління здійснює аппарат. За його допомогою держава керує фінансовою діяльністю в усіх структурах підрозділів народного господарства. фінаНСИ УКРАЇНИ, КОНТРОЛЬ, ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ, СтРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ. ЗМІСТРеферат 2 Вступ 4 1 Фінанси та фінансова система 6 2 Загальне поняття про управління фінансами 12 3 Органи управління фінансами та їх функції 15 4 Управління місцевими фінансами 24 4.1 Організація касового виконання місцевих бюджетів, контролю та аудиту в місцевих органах влади. 254.2 Недоліки системи управління місцевими фінансами 27ВИСНОВОК 29 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 30Вступ Управління як діяльність існувало протягом усієї нашої історії. Можна сказати, що управління існувало певною мірою відтоді, як у людей виникла потреба у спільній праці. Коли треба було збирати податки, створювати армію, годувати людей, які самі не виробляли харчів, тоді постала певна форма управлінської діяльності. Управління в економіці - це свідоме спрямування економічних і соціальних процессів для досягнення збалансованості, пропорційності й оптимальності. При цьому визначальними є фактори: дія об'єктивних економічних законів, вплив приватних, колективних і державних інтересів, потреби суспільства. Світовий досвід переконує, що в основі успіхів прогресу завжди лежать безпосередні економічні інтереси людини, дисципліна і порядок, чітка система організації та управління процесами капіталотворення, формування фондів негромадження і споживання. Сучасний бізнес - це високоорганізована й ефективно функціонуюча система дій підприємців незалежно від форм власності й господарювання в ринковій економіці демократичного суспільства. Ця система нічого спільного не має з хаотичною базарною економікою, що переважає нині в пострадянських країнах. У високорозвинутих країнах регулюючий механізм об'єднує як ринкову кон'юнктуру, так і регулюючі функції держави через банківсько-фінансову, монетарну, кредитну, бюджетну, страхову, митну, антимонопольну, податкову політику. До розуміння потреби у державному регулюванні економічних перетворень прийшли в останні роки керівники і нашої держави. Проте цього не скажеш про значну частину підприємців, які ратують за повне усунення держави від регулювання ринкових відносин і за ліквідацію інституцій державного контролю. Отже, необхідно визначитися, яке державне управління потрібне економіці України та яке місце в цьому процесі повинен займати державний фінансовий контроль.

1 Фінанси та фінансова система Фінанси - це економічна категорія, що відображає економічні відносини в процесі створення і використання фондів грошових коштів. Фінанси є неминучим атрибутом, як організації підприємницької діяльності, так і держави. Необхідність фінансів зумовлена об'єктивністю товарного виробництва, дією законів виробництва і законів обміну, національними інтересами держави і суспільства. У межах суспільства і держави фінанси, як і економічна система загалом, набувають національних ознак. Вони виражають сукупність національних відносин, за допомогою яких здійснюють розподіл валового суспільного продукту і національного прибутку для утворення і використання грошових фондів на розширене відтворення сфери виробництва, соціальної інфраструктури і підйому рівня життя людей. Фінанси є основою формування і дії економічного і соціального механізму, тобто механізму функціонування виробництва і соціального розвитку. За допомогою фінансів відбувається процес «з'єднання» робочої сили, коштів труда і предметів труда в єдиний виробничий механізм, в якому реалізовуються економічні стимули і інтереси людини, колективу і держави, створюються матеріальні передумови задоволення соціальних потреб суспільства. Рушення фінансів «приводить» в дію робочу силу і її труд, матеріальні і сировинні ресурси, готові продукти виробництва, послуги, забезпечує зростання інтелектуального потенціалу і добробут суспільства загалом і кожної людини зокрема. Фінансові механізми «здійснюють» кругообіг придбаного капіталу і його нарощування. Рушення фінансів в економіці подібно рушенню крові в живому організмі і функції їх зводяться до живлення своїх систем. Економіка, складовими частинами якої є трудовою, науковий і техніко- виробничий і природно-ресурсний потенціал, формується як єдиний господарський механізм здебільшого фінансовою системою. Без постійного фінансового живлення складових частин економічної системи наступає їх недієздатність з відповідними негативними наслідками. Тому фінансова система виступає чинником інтеграції всіх чинників економічної системи їх високоефективного функціонування і акумулятором грошових ресурсів для здійснення повторного циклу виробництва на цьому ж або вищому рівні. Для здійснення своїх функцій інтегрування економічної системи фінансова система повинна задовольняти інтереси всіх суб'єктів виробництва, підтримуючи на належному рівні дієздатності всі свої структурні і динамічні параметри. За формами організації фінанси мають три рівні: • фінанси загальнодержавні; • фінанси підприємств і їх галузей; • фінанси населення. Фінанси держави і підприємств забезпечують виконання функцій державою і підприємством або керівництвом галузі. . Загальнодержавні фінанси: . державний бюджет; . бюджет державного соціального страхування; . фонд коштів державного майнового, приватного майнового і особистого страхування; фонд коштів державного кредиту. . Фінанси підприємств і галузей національної економіки: . фінанси державних підприємств і галузей національної економіки; . фінанси кооперативних підприємств; . фінанси приватних підприємств; фінанси громадських організацій.

Кожна ланка національної фінансової системи має свої специфічні завдання і свою сферу функціонування. Матеріальною основою фінансів є національне виробництво. Основою загальнодержавних фінансів є бюджет, тобто виражений в грошових сумах розклад майбутніх прибутків і витрат держави, який складають щорічно. Соціально-економічну природу бюджету держави, його роль в економічному і політичному житті країни структуру прибутків і витрат визначає характер державного суспільного устрій. Система фінансів в Україні тільки з 90-х г.г. почала формуватися як національна. До того часу вона була складовою частиною централізованої фінансової системи колишньої радянської держави і залежала від його фінансової політики. Характер фінансової системи в той час відображав характер самої системи господарювання і був витратним і неефективним. Екстенсивні методи господарювання, відсутність стимулів до високоефективного труда приводили до збитковості підприємств в промисловості і господарств в агропромисловому комплексі. Такі підприємства постійно субсидувалися з бюджету за рахунок більш ефективних підприємств, що підривало будь-який інтерес до добросовісного відношення і продуктивного труда. Регіональні бюджети і фонди розвитку підприємств формували по нормативах, певними центральними відомствами. Ними ж регламентували і використання цих фінансових ресурсів. Фінансова система формувала споживчу психологію виробників, відчужувала від підприємницької ініціативи, від уміння ризикувати під час створення нових виробництв, від потреби цінити кошти, ресурси, розраховувати витрати на виробництво. Незалежній Україні доводиться створювати якісно нову фінансову систему, яка б була позбавлена всіх негативних меж попередньої, яка б стимулювала високоефективний труд, ліквідувала будь-яку форму експлуатації людини, яка стала б знаряддям перебудови демократичного соціально справедливого суспільства, підйому життєвого рівня народу. Необхідність національної фінансової системи обумовлює державна самостійність України і переклад економіки на ринкові відносини. Українська національна фінансова система повинна створити таку сукупність економічних відносин, за допомогою яких можна здійснювати планомірний розподіл сукупного суспільного продукту і національного прибутку для утворення і використання грошових фондів на інвестування розширеного і високоефективного виробництва, сфери послуг і задоволення соціальних потреб народу Перехід економіки України до ринкового типу і перші кроки до створення національної фінансової системи показують, що держава орієнтується на посилення економічної незалежності, підприємницької діяльності і на активну участь в міжнародних фінансово-торгових розрахунках. Бюджетна система складається з двох частин: • прибуткової; • витратної Перша частина забезпечує акумуляцію коштів через систему податків, інша - розподіл акумульованих коштів на виробничі, соціальні і державні потреби. Інструментом формування прибуткової частини бюджету є система податків. Податки це обов'язкові платежі, що нормуються до державного або місцевого бюджету, які вносять окремих осіб, підприємства, організації і установу.

Походить вд фразеологзму «прокотити на вороних». «Катюша»P так у народ називали реактивн артилерйськ установки, що були на озбронн Червоно Арм в роки Велико Втчизняно вйни. «Зоре моя вечрняя» Вперше надруковано в газ. «Радянська Украна».P 1950.P 27Pсч. Податься за виданням: Твори: В 2 т.P Т.P1.P С.P422425. «Зоре моя вечрняя»P укранська народна псня на слова Т.PГ.PШевченка. РайзаготскотP районне управлння по заготвл худоби. Райкоопяйце, Райвовна, Райриба, Райраки, Райграбл, Райгудзики.P Органзацй пд такими назвами не снувало. Тут висмяна надмрнсть тогочасного господарсько-управлнського апарату. «Граф Монте-Крсто»P роман французького письменника О.PДюма. «Анна Каренна»P роман росйського письменника Л.PТолстого (18281910). Помяловський Микола Герасимович (18351863)P росйський письменник. Верьовка Григорй Гурйович (18951964)P укранський радянський композитор, хоровий диригент  педагог, народний артист УРСР з 1960Pр. Пролски. Твр написано 1950Pр. За життя автора не публкувався

1. Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу

2. Аудиторська перевірка Національного банку України

3. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

4. Національний банк України

5. Національний банк України та особливості його функціонування

6. Національна депозитарна система України
7. Національний склад гірничопромислової буржуазії України в пореформений період
8. Національно-духовне відродження України у першій половині XIX ст.

9. Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України

10. Національні моделі корпоративного управління

11. Урок з формування національної свідомості "Охорона природи України"

12. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку

13. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

14. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

15. Українська національна революція 1649-1657рр

16. Генеза української національної мови

Настольная игра "Сумасшедший лабиринт".
Логическая, веселая и азартная игра нацелена на развитие внимания, ловкости и скорости мысли. Игроки в постоянном напряжении, передвигая
1990 руб
Раздел: Игры-ходилки с фишками
Набор детской складной мебели "Первоклашка. Осень".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем, пенал. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Счеты детские "Умный жираф".
Счеты - это не только первый математический прибор, но и увлекательная игра. Пусть ребенок отсчитает столько косточек на счетах, сколько у
377 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

17. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

18. Культурно-національний рух в українських землях в XVI-XVII століттях

19. Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої в середині ХVII ст.

20. Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років

21. Сільські ради національних меншин в Україні в 20-ті роки ХХ ст.

22. Українське національне відродження ХІХ ст.
23. Формування українського національного руху
24. Українська національна кухня

25. Українські поети–лауреати Національної премії ім. Т.Г. Шевченка

26. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

27. Українська національна ідея

28. Національно-культурне відродження українців Донбасу в 1989-2009 рр.

29. Аналіз динаміки та структури національних заощаджень в Україні

30. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

31. Національна політика СРСР в роки перебудови

32. Національно визвольний рух в Індії

Стиральный порошок "Burti Color" для цветных вещей, 1,5 килограмм.
Стиральный порошок "Burti Color" предназначен для стирки цветных вещей. Благодаря современным комбинациям поверхностно-активных
377 руб
Раздел: Стиральные порошки
Средство дезинфицирующее "Блокатор вирусов", 1 штука.
Жизнь современного человека полна неожиданных сюрпризов, порой не самых приятных. Проживание в больших городах значительно увеличивает
596 руб
Раздел: Для поверхностей
Обложки для переплета, А4, пластик, 150 мкм, прозрачные, 100 шт..
Прозрачные обложки для переплета из прочного, износостойкого пластика. Обложки придадут документам эстетичный внешний вид и защитят от
511 руб
Раздел: Прочее

33. Валовий національний продукт

34. Національне багатство, прибуток

35. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

36. Романтичний ідеал національного визволення та свободи в pанній ліpиці Павла Тичини

37. Етикет та його національні особливості

38. Національне та міжнародне право
39. Поняття національного доходу та його використання
40. Принципи розробки та оцінки державної політики України

41. Національні системи змі та захист національно державної ідентичності

42. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

43. Національне відродження Болгарії наприкінці XVIII та в першій половині ХIX століття

44. Національно визвольний рух в Індії

45. Національно-визвольна війна під керівництвом Богдана Хмельницького

46. Національно-культурне відродження на західноукраїнських землях в кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.

47. Трипільська культура та бронзовий вік на території України

48. Нотні колекції бібліотеки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка у світлі історико-культурного процесу краю

Циркуль металлический "Stop System" с грифелем 2 мм.
Эксклюзивная инновация. Кронцепция Stop System фиксирует штанги циркуля в нужном положении, предотвращая их нежелательное смещение, и
357 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Игра "Зайкина горка" №1, классические цвета.
«Зайкина горка» – это увлекательное занятие: лабиринт для разноцветных шариков. Веселые шарики катаются по лабиринту горки и развлекают
530 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Дырокол на 2-3-4 отверстия, 10 листов, черный.
Дырокол на 2-3-4 отверстия. Расстояние между отверстиями регулируется. Толщина прокола: до 10 листов. Материал: металл. Цвет корпуса: черный.
547 руб
Раздел: Дыроколы

49. Національна основа поетичної творчості П. Грабовського

50. Взаємодія національних правових систем як принцип міжнародного приватного права

51. Національне та міжнародне нормативно-правове забезпечення міжнародних угод

52. Конкурентоспроможність національної економіки

53. Національна свідомість і гідність. Патріотизм: як ми його розуміємо

54. Основні методи національного виховання молоді, їх загальна характеристика
55. Формування національної свідомості учнів у десятому класі в курсі вітчизняної історії
56. Національний розвиток у контексті демократії

57. Іслам і буддизм. Національні релігії

58. Збереження національних культур в епоху глобалізації

59. Національні системи класифікації готелів

60. Національно-культурна детермінація ціннісного світу особливості

61. Вплив сучасної фінансової кризи на національну фінансову систему Сінгапуру

62. Баланси народного господарства і система національних рахунків

63. Концептуальні основи аналізу національної економіки

64. Національне відтворення

Матрас в овальную кроватку Bambola (125x75x8 см).
С первых дней жизни здоровье малыша напрямую зависит от полноценного и комфортного сна. Правильно подобранный матрас для детской кроватки
2024 руб
Раздел: Матрацы более 120 см
Магнитная игра для путешествий "Умные утки", арт.SGT 270 RU.
Выстрой в дружные ряды все утиные семейства! В игре участвуют три семейства уток, в каждом есть мама-утка и несколько утят. В жёлтом
479 руб
Раздел: Игры на магнитах
Сиденье для ванны (снежно-белое).
Выдерживает нагрузку до 200 кг. Располагается практически на уровне ванны, а не вставляется внутрь, что особенно важно для удобства людей
604 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

65. Система національних рахунків у зовнішньоекономічній діяльності

66. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки

67. Національні меншини на Рівненщині

68. Українська преса Північної Буковини та Закарпаття в міжвоєнний період

69. Порівняльна характеристика розкриття статей дебіторської та кредиторської заборгованостей у фінансовій звітності згідно П(С)БО та М(С)БО

70. Українська робітничо-селянська спілка та Українська Гельсінська спілка
71. Зміни в системі місцевого самоврядування, внесені реформою Катерини II
72. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

73. Гадяцька угода 1658 року, її зміст та вплив на державницькі процеси в Україні

74. Порівняльна характеристика українського роздрібного ринку з європейським та тенденції його розвитку

75. Професіоналізм, культура та дисципліна управлінської діяльності

76. Вивчення творчості кобзарів та лірників на уроках української літератури

77. Психогігієна та психологія старіння та довголіття

78. Структура українського суспільства на сучасному етапі та тенденції її розвитку

79. Організаційна система управління природокористуванням України

80. Управління керівним персоналом у сфері державної служби України

Фоторамка пластиковая "Clip", 50x70 см.
Для фотографий размером: 50х70 см. Материал: пластик.
359 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Глобус с подсветкой "Зоогеографический", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
771 руб
Раздел: Глобусы
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
688 руб
Раздел: Наборы канцелярские

81. Діяльність Управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області

82. Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами України

83. Механізм кредитування банками України

84. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

85. Банки на валютному ринку України

86. Регіональна економіка сільського господарства України
87. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення
88. Глобальні та регіональні системи безпеки: перспективна роль України

89. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

90. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

91. Управління персоналом банку

92. Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури

93. Державне управління сферою туризму та охороною культурної спадщини (регіональний аспект)

94. Механізми удосконалення регіонального управління інвестиційною діяльністю

95. Управління фінансами на прикладі Сумського НВО ім. М.В. Фрунзе

96. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку

Рулетка для пропуска "Chrome Quadro", с карабином, 80 см.
Квадратная рулетка для бейджей из хромированного металла. С укреплённым металлическим зажимом на обратной стороне. Комбинируется со всеми
508 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 2400 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
444 руб
Раздел: Стиральные порошки
Автомобильный холодильник D-H24P "Delta", голубой, 24 л.
Объем: 24 л. Номинальная мощность: - в режиме охлаждения (12В/220-240 В ~) 40/48 Вт, - в режиме нагрева (12В/220-240 В ~) 39/45
4157 руб
Раздел: Автомобильные холодильники

97. Наукові основи раціонального користування та управління навколишнім середовищем

98. Атомна енергетика України і РПС

99. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.