Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Правова система України

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

ЗмістВступ Розділ 1. Поняття та види правових систем 1.1 Зміст та характеристика правової системи 1.2 Структура правової системи Розділ 2. Становлення і розвиток правової системи України 2.1 Характеристика сучасної правової системи України 2.2 Проблеми формування правової системи України Висновки Список використаної літератури Вступ В своєму розвитку Україна пройшла довгий і тернистий шлях. Значна частина історії нашої держави проходила під ковпаком держав-загарбниць. Але попри багатовікове поневолення українці змогли зберегти свої національні ознаки. І навіть найжорсткіший примус був безсилий. Проголошення незалежності України поклало початок розбудови нової держави. Відмова від одно полярної ідеології, в тому числі і правової, закономірно вплинула на правову систему України та на її складові елементи. Розвиток національної правової системи у всіх її проявах є складним і тривалим процесом, що вимагає належного наукового розгляду та виваженості в оцінках. Перш ніж будувати власну державу і власну правову систему потрібно подивитись, що ми маємо на сучасному етапі і що хочемо побудувати у майбутньому. Будуючи нову правову систему потрібно звертатись за допомогою до більш досконалих іноземних систем, вибираючи з них найкраще. Нажаль, в Україні, сьогодні, склалась така ситуація, коли люди, що стоять при владі не розуміють цього або, що ще гірше розуміють, але спеціально нічого не роблять. Все на що вони спроможні - це бездумно вирвати з іноземного законодавства, можливо і найкращі, положення та ліпити їх в наше. Багато наших бід саме через це. А щоб наступні покоління розуміли, що і як потрібно зробити треба щоб вони бачили суть, корені проблеми і вирішували проблему комплексно. Отже, ми підійшли до найголовнішого - у зв'язку з перерахованими вище тезами є актуальним розгляд нашої правової системи, її плюсів і мінусів. Мета роботи - дослідити основні процеси становлення і розвитку правової системи України. Дана мета досягається шляхом розв'язання наступних поставлених завдань. Першим завданням є з'ясувати суть поняття правова система, визначити елементи правової системи та розмежувати такі поняття як „правова система”, „система права”, „правова надбудова”, „механізм правового регулювання”, які близькі за змістом і об'єктом. Другим поставленим завданням є розгляд основних процесів становлення і розвитку правової системи України. Об'єктом даного дослідження є саме правова система України, адже вона є носієм тих ознак, які ретельно вивчаються. Стосовно методів, в роботі були використані такі загальні методи наукового пізнання як: порівняння, абстрагування, аналіз. Навчальна література по теорії держави і права радянського періоду не висвітлювала поняття правової системи. І тільки в 90-х роках вона з'являється як самостійна і досить об'ємна тема. Стосовно правової системи України, то можна з в певністю сказати, що ця тема і досі не висвітлена в навчальній літературі. Лише поверхнево її розглядають в періодиці. Але слід зауважити, що характеризуючи правову систему нашої держави автори переважно обмежуються характеристикою конституційних положень.

Дев’ятнадцять джерел складають джерельну базу дослідження. Для того, щоб не захаращувати роботу цитатами, зміст деяких думок переказується і посилання не робиться. Матеріал в роботі викладено чітко; висновки аргументовані, а судження і факти достовірні. Опис явища в кожному розділі завершується висновком. Хоч рідко, але висвітлено власний погляд на досліджувані проблеми і він не є голослівним, а опирається на ретельне опрацювання літератури. Розділ 1. Поняття та види правових систем 1.1 Зміст та характеристика правової системи Пізнання суті і ролі права в житті потребує широкого підходу до правових явищ у всій їх різнобарвності і взаємодії, а також врахування функціональних особливостей по відношенню до людини, держави, суспільства. Разом з багатьма правовими явищами в науці було обґрунтовано і затвердилось поняття “правова система”. В рамках загальної теорії права правову систему розглядають як одну з підсистем суспільства в ряді з економічною, політичною, релігійною і т.д. Такий погляд обумовлює її вивчення в поєднанні і взаємодії з навколишнім середовищем (тобто з соціальними факторами, які визначають її розвиток і формування). Існує безліч різних визначень систем (грец. “sys em” - складене з частин, сполучене), які пропонують вчені - філософи, соціологи, юристи. Узагальнивши їх, можна зробити висновок, що система - це упорядкована сукупність елементів, взаємозв'язаних і взаємодіючих один з одним, яка має відносну самостійність і органічну єдність, характеризується внутрішньою цілісністю і автономністю функціонування. Правову систему можна визначити як цілісний комплекс правових явищ, який обумовлений об'єктивними закономірностями розвитку суспільства, усвідомлений і постійно відтворювальний людьми і їх організаціями (державою) і використовується для досягнення власних цілей . В правовій системі злились в єдине потреби людей з їх думками, волею й почуттями, з правовими традиціями і арсеналом техно-юридичних засобів, з вчинками, діяльністю їх об'єднань. Саме цим пояснюється можливість поєднання в правовій системі різноманітних правових явищ, багатозначність станів, а також труднощі їх пізнання і кваліфікації. В силу сказаного правову систему можна оприділити як научну категорію, яка дає багатовимірне відображення правової дійсності певної держави на її ідеологічному, нормативному, інституціональному і соціальному рівнях. Таке найбільш широке розуміння правової системи являється сьогодні прерогативним в юридичній літературі. Разом з тим існують і інші пояснення. Наприклад, Ю.А. Тихомиров вважає, що поняття „правова система” являє собою структуру - інтегрований засіб цілісного юридичного впливу на суспільні відносини. В якості елементів системи він виділяє: по-перше, межу і принципи правового регулювання; по-друге, основні різновиди правових актів та їх об'єднання; по-третє, систематизуючі зв'язки, які забезпечують взаємодію всіх елементів і цілісність системи . С.С. Алексєєв назвав таке тлумачення вельми вузьким, відмітивши, що системостворюючі зв'язки не можна вважати елементом правової системи, а скоріше властивістю останньої .

Він включає в поняття правової системи саме право, судову, а також іншу юридичну практику, правову ідеологію, правотворчість та право застосовну діяльність, індивідуальні дежавовладні розпорядження (укази), правовідносини, юридичні санкції, систему законодавства, суб'єктивне право та ін. Останнім часом він запропонував виділити серед елементів правової системи: - власне об'єктивне (позитивне) право як сукупність загальнообов'язкових норм, виражених у законі, інших формах позитивного права; - правову ідеологію - активну сторону правосвідомості; - юридичну практику - правову діяльність. В.П. Сінюков, з позиції свого аспекту досліджень, визначає правову системуяк соціальну організацію, яка включає також основні компоненти національної правової культури (право, як зазначив Сінюков, - різновид духовної творчості народу). Також він пропонує включити до правової системи правоохоронні відомства та організації . Крім цього в літературі запропоновано визначення правової системи як сукупності внутрішньо узгоджених, взаємопов'язаних,соціально-однорідних юридичних засобів, за допомогою яких держава здійснює необхідний нормативно-організуючий вплив на суспільні відносини (закріплення, регулювання, охорона, захист). 1.2 Структура правової системи Правова система має свою структуру. Для того, щоб правильно визначити структуру правової системи, необхідно визначити критерії відбору її елементів. Основними вимогами в даному випадку будуть їх внутрішня впорядкованість (організаційний критерій); правове спрямування діяльності (правовий критерій), який повинен бути виражений нормативно у відповідних законодавчих актах, положеннях, що відображають мету створення правової системи, сферу діяльності, характер її основних завдань та функцій, особливості їх реалізації; специфічні принципи організації і діяльності (програмний критерій), тощо. Як основні елементи правової системи виділяють: 1) право, як сукупність створених і охоронюваних державою норм; 2) законодавство, як форма вираження цих норм (нормативні акти); 3) правові установи, які здійснюють правову політику держави; 4) судова та інша юридична практика; 5) механізм правового регулювання; 6) право реалізаційний процес (включаючи акти застосування і тлумачення); 7) права, свободи і обов'язки громадян (право в суб'єктивному значенні); 8) система утворених та функціонуючих у суспільстві правовідносин; 9) законність і порядок; 10) правова ідеологія (правосвідомість, юридичні доктрини, теорії, правова культура тощо); 11) суб'єкти права (індивідуальні і колективні); 12) системні зв'язки, які забезпечують єдність, цілісність та стабільність системи; 13) інші правові явища (юридична відповідальність, правосуб'єктність, правовий статус, законні інтереси тощо). Такий широкий підхід найбільш повно окреслює обсяг поняття і характеризує правову систему як складне, цілісне, структурне утворення в єдності всіх його складових частин. Елементи правової системи об'єднані спільною метою, завданнями, виконують деякі загальні функції, що, між іншим, не свідчить про однорідність і ідентичність останніх. Взаємозв'язок елементів правової системи, їх функціонування обумовлює саме існування правової системи, оскільки ізольовано, в розрізненому вигляді вона існувати не може.

Для студента, только приступающего к изучению юриспруденции, эти моменты в обычных учебниках прослеживается с трудом. В то же время именно они являются необходимыми условиями ясного понимания как теории государства и права, так и других юридических наук. С пособия рекомендуется начать изучение курса теории государства и права, обращая на первом этапе внимание на суть содержания отдельных государственно-правовых явлений. Затем следует расширить представление о них, используя материал учебника. В заключение следует еще раз прочитать пособие и сделать акцент на связях государственно-правовых явлений между собой, на порядке их соединения в государственно-правовую систему общества. Здесь полезно использовать приведенные в пособии схемы, отражающие наиболее существенные связи государственно-правовой системы общества. Структура пособия складывается из трех основных частей: введения, где показывается место теории государства и права в системе правоведения, и двух разделов: основные понятия теории государства и основные понятия теории права

1. Місце правової системи України серед правових систем світу

2. Правова система України

3. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

4. Банківська система України

5. Грошова система України

6. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни
7. Банківська система України
8. Банківська система України та проблеми її реформування

9. Бюджетна система України

10. Судова система України

11. Виборча система України: сучасний стан і перспектива розвитку

12. Партійна система України. Політичний маркетинг

13. Банківська система України: становлення та шляхи розвитку

14. Бюджетна система України

15. Валютна система: України, світу, та Європи

16. Фінансова система України

Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики
Маркеры для доски, 8 цветов, футляр.
8 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
358 руб
Раздел: Для досок
Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Wearable One Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки

17. Формування податкової системи України

18. Банківська система України

19. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

20. Організаційна система управління природокористуванням України

21. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

22. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України
23. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості
24. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

25. Підстави для визнання нормативно-правових актів недійсними Конституційним Судом України: теорія і практика

26. Поняття, функції та система трудового права України

27. Правовий режим використання і відновлення та захист вод України

28. Правовий статус комітетів Верховної Ради України

29. Система цивільного права України

30. Розробка системи електронних міжбанківських переказів Національного банку України

31. Глобальні та регіональні системи безпеки: перспективна роль України

32. Структура системи соціального захисту населення і політики України

Подставка под ванночку "Карапуз" универсальная (с сушилкой).
Подставка для ванночки предназначена для того, чтобы сделать купание Вашего малыша максимально удобным. Она надежна и проста в
1223 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Кружка "Кастет", белая, золотая ручка.
Оригинальная керамическая кружка с ручкой в виде кастета. Металлизированное напыление. Упаковка стилизованная, качественный
382 руб
Раздел: Кружки
Глобус политический диаметром 210 мм.
Диаметр: 210 мм Масштаб:1: 60000000 Материал подставки: пластик Цвет подставки: чёрный Размер коробки: 216х216х246 мм Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы

33. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

34. Автоматизована інформаційно-аналітична система Міністерства фінансів України

35. Грошова система Російської імперії на теренах України у XVIII-XIX столітті

36. Правова охорона природно-заповідного фонду України

37. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

38. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)
39. Правовая система Великобритании
40. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

41. Громадянство України

42. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

43. Основные правовые системы современности

44. Основные правовые системы современного мира

45. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

46. Информационно-правовые системы

47. Религиозные правовые системы

48. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

Рюкзак школьный "Multi Pack. Graphic", 40x18x29,5 см.
Вместительный и удобный школьный рюкзак, отличающийся небольшим весом и наличием твердой спинки. Благодаря прочной каркасной конструкции
3707 руб
Раздел: Без наполнения
Именная кружка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Глобус с подсветкой "Физико-политический", 320 мм.
Невероятно удобный физико-политический глобус с подсветкой отлично подойдет и для домашнего пользования, и как учебный инвентарь в школах.
1068 руб
Раздел: Глобусы

49. Социальные отношения и правовая система в Древних Афинах

50. Історія України

51. Історія соборності України

52. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

53. Господарство України періоду утвердження капіталізму

54. Походження людини та її поява на території України
55. Історія держави та права України
56. Культура України в 30-х рока

57. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

58. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

59. Податкова політика України

60. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

61. Основні напрямки зовнішньої політики України

62. Правосознание: понятие, структура и роль в правовой системе

63. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

64. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

Каталка-трактор с педалями "Turbo" с полуприцепом.
Педальная каталка-трактор с полуприцепом "Turbo" рассчитана на детей от 3-х лет и весом не более 50 кг. В комплекте с трактором
5361 руб
Раздел: Каталки
Чистящее средство для кухни "Шуманит", 400 мл.
Эффективный препарат для удаления стойких и подгоревших жиров с плит, кастрюль, сковород, раковин, кафеля и др. поверхностей. Объем: 400 мл.
414 руб
Раздел: Для плит, духовок
Супер концентрированный гель для стирки цветного белья Lion Essence, 1000 мл.
Суперконцентрированный гель для стирки цветного белья обладает активной, специально разработанной формулой защиты цвета, благодаря
315 руб
Раздел: Гели, концентраты

65. Основные правовые системы современности

66. Правовые системы современности

67. Российская правовая система

68. Основные правовые системы современности

69. Правовые системы в современном мире

70. Правовые системы современности
71. Суверенітет України
72. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

73. Проект кримінального кодекса України

74. Бюджетна ситема України

75. Державний бюджет України і бюджетне право

76. Сбалансованість бюджета України

77. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

78. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

79. Інтеграція України у світове господарство

80. Використання трудових ресурсів Західної України

Двухколесный мотоцикл-каталка со шлемом, значком и протоколом.
Двухколесный мотоцикл-каталка снабжен шлемом, значком и протоколом. Такая игрушка предназначена для детей старше одного года. Она
1765 руб
Раздел: Каталки
Комплект пеленок для мальчика Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок - станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки
Набор посуды "Peppa Pig".
Яркая фарфоровая посуда с героями из самого популярного мультфильма "Peppa Pig". Набор, несомненно, привлечет внимание вашего
547 руб
Раздел: Наборы для кормления

81. Міжнародний ринок туристичних послуг України

82. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

83. Особливості перехідної економіки України

84. Роль і значення АПК для господарства України

85. Правовые системы современности

86. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України
87. Грошовий обіг України
88. Правовые системы в современном обществе

89. Правовая система общества

90. Общая характеристика источников гражданского и торгового права в основных правовых системах современности

91. Грошові розрахунки в господарському обороті України

92. Біохімія трансгенної картоплі в умовах України

93. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

94. Закон україни про міліцію

95. Створення пiдприємств в Українi за Законом України

96. шпори з цивільного права України

Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/хром.
Перьевая ручка Silk Prestige. Цвет корпуса: черный/хром. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
375 руб
Раздел: VIP-ручки
Средство для мытья посуды Finish "All in 1 Shine&Protect", (лимон), 65 штук.
Средство для посудомоечных машин с функцией "блеск и защита" обеспечивает сверкающую чистоту и блеск посуды, а также защищает
880 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Головоломка "Шар-лабиринт 138 шагов", диаметр 19 см.
Это средняя по сложности, самая известная и популярная модель. Диаметр сферы составляет 19 см, внутренний лабиринт насчитывает 138 шагов.
679 руб
Раздел: Головоломки

97. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

98. Дохристиянські вірування слов’ян на теренах України

99. Хімічна промисловість України

100. Чорна i кольорова металургія України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.