Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Організація та методики,проведення занять із застосування методів проблемного навчання

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Курсовая работа на тему: Організація та методики проведення занять із застосування методів проблемного навчання ЗМІСТ ВСТУП 1.ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ МЕТОДУ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ Необхідність запровадження проблемного навчання Історія виникнення проблемного навчання 2.ПРОБЛЕМНІ СИТУАЦІЇ, ПРАВИЛА ТА ПРИЙОМИ ЇХ СТВОРЕННЯ Проблемно-орієнтоване навчання Проблемні ситуації, правила і прийоми їх створення 3.ЗАСТОСУВАННЯ ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦІЙ НА УРОКАХ З ДИСЦИПЛІНИ «Менеджмен в землевпорядкуванні» 3.1. Приклади навчальних планів занять з використанням проблемних ситуацій ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА ВСТУП Учитись важко, а учить ще важче, Але не мусиш зупинятись ти, Як дітям віддаси усе найкраще, То й сам сягнеш нової висоти. П. Сингаївський Практика навчання у вищих навчальних закладах освіти та психолого-педагогічні дослідження вже давно довели необхідність повністю відмовитися від уявлень про навчально-виховний процес як процес повідомлення і передачі інформації. Накопичення знань у їх традиційному розумінні певною мірою втрачає своє значення як мета навчально-виховного процесу. Роль сучасного викладача не в тому, щоб ясніше, зрозуміліше, ніж у підручнику, повідомити студенту інформацію, а в тому, щоб стати постановником певної навчальної проблеми, організатором пізнавальної діяльності, у якій головним суб'єктом у системі «викладач-студент» стає саме студент. Цим вимогам повинна відповідати адекватна педагогічна технологія, тобто галузь знання, що включає методи, засоби навчання, теорію їх використання для досягнення цілей, опис та регламентацію дій. У певній мірі вищеназваним вимогам відповідає проблемне навчання, основна мета якого полягає в забезпеченні активного ставлення студентів до оволодіння знаннями, інтенсивного розвитку їхньої статутної діяльності та індивідуальних творчих здібностей. Розвиток сучасної системи освіти змушує шукати нові методики навчання, тому що вони безпосередньо пов'язані із загальними процесами, що відбуваються у суспільстві, тенденціями розвитку людства тощо. Залежно від визнання пріоритетності суспільних чи індивідуальних інтересів формуються та чи інша філософія освіти, практика організації навчально-виховного процесу в цілому. В теперішніх умовах трансформації світового освітянського простору обізнаність студентів із сучасними новітніми технологіями ставить перед викладачами підвищені вимоги щодо методів та форм організації навчання. Об'єктом дослідження є поняття та аналіз різних аспектів проблемного навчання, а саме проблемних ситуацій. Завдання курсової роботи висвітлити виникнення популярного на сьогоднішній день у педагогічній науці та практиці методу проблемного навчання. Докладно розглянути періоди розвитку методу, що досліджується, розкрити сутність поняття «проблемні ситуації», описати правила та прийоми їх створення та шляхи впровадження у практику. 1. ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ МЕТОДУ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ 1.1 Необхідність запровадження проблемного навчання Відмінною рисою сучасної освіти є одночасне існування двох напрямів організації навчального процесу - традиційного та інноваційного.

Сучасна українська дослідниця І. М. Дичківська визначає терміни «традиційне (нормативне) навчання» та «інноваційне навчання», що запропоновані групою вчених у доповіді Римському клубу (1978). Цей клуб звернув увагу світової наукової громадськості на неадекватність принципів традиційного навчання вимогам сучасного суспільства до особистості, її пізнавальних можливостей. «Інноваційне навчання трактувалось у цій доповіді як процес і результат навчальної та освітньої діяльності, що стимулює новаторські зміни в культурі, соціальному середовищі. Воно орієнтоване на формування готовності особистості до динамічних змін у соціумі за рахунок розвитку здібностей до творчості, різноманітних форм мислення, а також здатності до співробітництва з іншими людьми». Слово «інновація» з'явилось у дослідженнях вчених XIX ст. й мало значення введення окремих елементів культури в інше середовище. Таке значення цього поняття збереглось у сучасній етнографії. Педагогічні інновації стали предметом уваги західноєвропейських учених ще в 50-ті роки XX ст. й лише наприкінці його стали активним компонентом усіх процесів, що відбувались у радянській системі освіти. Сучасні методи та прийоми навчання, інноваційні технології у вищих педагогічних навчальних закладах проаналізовані в працях таких українських вчених, як: А. С. Нісімчук, О. С. Падалка, О. Т. Шпак; у національних економічних університетах: О. В. Аксьонова, Л. В. Бабенко, Г. О. Ковальчук, В. А. Козаков, Л. О. Савенкова. Вітчизняні вчені В. Я. Бобров, Л. А. Медвідь, Н. А. Побірченко, О. В. Кукліна, Т. Б. Поясок присвятили свої праці дослідженню проблем економічної освіти й економічного виховання. Інноваційні технології навчання на сьогодні спрямовані на формування активних життєвих позицій студента. До них належать нові форми роботи на заняттях у вигляді інтерактиву. Інтерактивні методи побудовані на використанні творчих завдань. До інноваційних технологій можна віднести застосування комп'ютерних моделюючих систем, вирішення фахових завдань за допомогою комплексного використання знань із загальноосвітніх і фахових дисциплін, впровадження кейс-методики (методу випадків і ситуацій). У традиційному навчанні акцент, як правило, ставлять на запам'ятовування знань та їх перевірку, але спеціаліст, який був підготовлений у такий спосіб, може розгубитись у будь-якій новій ситуації. Ми вважаємо, що використання останнім часом широкого спектра інтегрованих занять, проблемного навчання, тренінгів, ділових ігор сприятиме поліпшенню ситуації. Розв'язання проблеми занурення в середовище, що є наближеним до робочого, покликане вирішити достатньо популярний на сьогодні за кордоном і в Україні проблемне навчання. Наголос у навчанні доречно зараз зробити не на оволодінні готовими знаннями, а на процесі їх формування. Тобто використання кейс-методу розраховано на співпрацю викладача і студента, а ефективним результатом застосування цього методу є не тільки передача знань, а й формування професійних умінь і навичок. Використання методу випадків і ситуацій допомагає подолати поширений недолік традиційного навчання, пов'язаний із «сухістю», відсутністю реальних прикладів у викладанні матеріалу.

Застосування вищезазначеного методу відкриває двері для творчості викладача, іноді докорінно змінює ставлення його до процесу викладання. Метод випадків та ситуацій у різноманітних виданнях трактується по-різному залежно від перекладу та призначення. Термін «випадок», за В. Яременком та О. Сліпушком, означає: 1.«Те, що сталося, трапилось (звичайно, несподівано), казус, інцидент, епізод, пригода, трапунок. //Наявність того чи іншого явища, факту. 2. Обставини, стан речей, ситуація. //Раптовий зручний момент, непередбачені сприятливі обставини для виконання чого-небудь». Термін «ситуація», за тими ж авторами, це «сукупність умов і обставин, що створюють певне становище, викликають ті чи інші взаємини людей; стан, положення, обстановка». Як бачимо, існує багато спільного у визначенні цих понять, але є і певні відмінності. 1.2 Історія виникнення проблемного навчання Застосування лише традиційних, архаїчних методів навчання вже не відповідає вимогам сучасної освіти, оскільки не забезпечує достатньої стійкості та інваріантності отриманої інформації, оцінки її якості. Пошук прийомів і методів активізації навчального процесу у ВНЗ України триває. Поширеним стало використання інтегрованих занять, проблемного навчання, ділових ігор, тренінгів. На нашу думку, саме завдяки методам проблемного навчання у студентів з'являється можливість розкрити свої здібності глибше. Перше «зерно» методу випадків і ситуацій, «посіяв» у педагогічну науку ще великий Сократ. Його відома евристична (сократична) бесіда - це «словесний метод навчання, у процесі якого на гостре, цікаве проблемне запитання вчителя учень самостійно знаходить правильну відповідь». Значно пізніше, на початку минулого століття, в США та Англії формується нова концепція навчання, так звана педагогіка прагматизму (прогресивізму). Основним представником цього напряму в педагогічній науці став видатний американський вчений, професор декількох університетів, Джон Дьюї. За Дьюї, «своєю діяльністю людина пізнає світ; саме діяльність людини є джерелом її знань, а тому сутність навчання лежить у реалізації основоположення «вчитися шляхом дії». Наші знання, які добуваємо нашою власною дією, допомагають нам розв'язувати нові ситуації; часто повторювані подібні ситуації й подібні розв'язки створюють навички, які полегшують наші дії. З цього випливає й важлива для навчання ознака: вміння використовувати попередній досвід у нових ситуаціях. Нові ситуації висувають нові проблеми, зміст яких є певним новим знанням: навчання є, отже, дослідницьким процесом, що спирається на розв'язування проблем». Поряд з ученням Дж. Дьюї реформаторський рух у педагогічній науці поширювався також у країнах Європи. Яскравими представниками альтернативної течії в педагогічній науці на той час були: Г. Кершенштейнер та Е. Шенкедорф - Німеччина; С. Редді - Англія; П. Робен та Е. Демолен - Франція та багато інших. У 70-80 рр. XX ст. концепцію проблемного навчання розвивали А. М. Алексюк, І. Я. Лернер, М. М. Скаткін, А. М. Матюшкін, М. І. Махмутов, М. І. Кругляк, Т. В. Кудрявцев, С. Ф. Жуйков, Н. Г. Дайрі, В. В. Заботін, Л.

Методика проведения СПЭ в каждом конкретном случае с учетом задач, которые ставятся перед ней правоохранительными органами, предполагает широкий выбор различных методов исследования, к которым, в частности, относятся: – изучение материалов дела и других документов, имеющих к нему отношение; – ретроспективный психологический анализ (метод ретроспективной диагностики) произошедшего события, поведения подэкспертного лица, его психического состояния на основе диагностических признаков последнего; – знакомство с анамнестическими данными о личности подэкспертного; – беседа с ним и другими участниками процесса; – экспериментальное психодиагностическое обследование испытуемого с применением различных тестовых методик. Методика СПЭ должна содержать методы, позволяющие получать данные о динамике и содержании общего психического развития испытуемого, т. е. о формировании у него процессов познавательной активности, адаптации к социальным условиям, мотивации деятельности, о наиболее выраженных чертах его характера, особенностях эмоционально-волевой сферы

1. Організація і методика проведення аудиту касових операцій

2. Організація та методика проведення уроку з теми: "Векторний графічний редактор Corel Draw"

3. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

4. Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"

5. Підготовка вчителя молодших класів до організації та проведення уроку

6. Організація і методика аудиту грошових коштів
7. Смисловий зміст культури та методика проведення дискусій
8. Міжнародні фінансові організації та їх роль

9. Організація інформаційного обслуговування менеджера. Методи матеріального заохочення. Документація управлінської діяльності

10. Організація і методика податкового контролю

11. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

12. Організація та проведення екскурсій по м. Києву

13. Організація і проведення занять з атлетизму у загальноосвітній школі

14. Організація та проведення ТО-1 гусеничного і колісного трактора

15. Організація процесу оцінювання та методи контролю якості продукції на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

16. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

Дневник школьный "Наушники на мятном".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
349 руб
Раздел: Для младших классов
Треугольные цветные карандаши, 24 цвета ( с точилкой ).
Мягкие цветные карандаши треугольной формы, 24 цвета в комплекте с точилкой.
423 руб
Раздел: 13-24 цвета
Сумка-мини для раскрашивания "Клатч", арт. 01948.
Набор для раскрашивания содержит текстильный пенал-клатч, застегивающийся на молнию, а также пять цветных водостойких маркеров. На обеих
359 руб
Раздел: Косметички, кошельки

17. Рельєф та ландшафтна організація

18. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

19. Організація та планування кредитування

20. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

21. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

22. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі
23. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових
24. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

25. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

26. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

27. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

28. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

29. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

30. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

31. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

32. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

Рюкзачок малый "Вспыш".
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
436 руб
Раздел: Детские
Сменный фильтр "Барьер-6", 3 штуки.
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает жесткость
741 руб
Раздел: Фильтры для воды
Машина-каталка "Авторалли", цвет: синий.
С такой каталкой, которая очень похожа на автомобиль марки BMW, любой ребенок почувствует себя участником соревнований по авторалли.
1073 руб
Раздел: Каталки

33. Організація захисту державної таємниці в Росії

34. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

35. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

36. Журнал "Дукля" (Словаччина, 1953–2004 рр.): організаційний, проблемно-тематичний та жанровий аспекти

37. Методика організації навчального процесу в рамках колективного способу навчання іноземній мові

38. Застосування в інформаційній діяльності організації або установи експертних систем
39. Методика та порядок проведення презентацій
40. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

41. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

42. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація

43. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

44. Світова організація торгівлі: цілі та функції

45. Україна та міжнародні економічні організації

46. Економічні та правові основи управління організацією

47. Кризове явище функціонування та розвитку організації

48. Організація та нормування праці в операційному менеджменті

Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, салатовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: салатовый.
442 руб
Раздел: Прочие
Набор "Дизайнер улиц".
Набор включает жидкий мел в удобных баллончиках трех цветов и трафареты для рисования. Жидким мелом легче, чем обычным, реализовать
382 руб
Раздел: Мел
Бумага для офисной техники, А4, 80 г/м2, 138% CIE, 500 листов в пачке.
Бумага для ксерокопий предназначена для размножения печатных материалов на копировальных аппаратах и лазерных принтерах, не рекомендуется
307 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

49. Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації

50. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

51. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

52. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

53. Теоретичні основи проблемно-модульного навчання та методика його застосування у коледжі при вивченні спецдисципліни

54. Організація виробничого процесу у часі та ремонтного обслуговування виробництва
55. Процес організації виробництва та виробництва
56. Соціометрія і референтометрія як основні методи діагностування міжособистісних взаємин в організації

57. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

58. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

59. Організація поточно-конвеєрного методу ремонту вагоноскладального цеху

60. Основні організаційні форми та види туризму

61. Особливості фінансування бюджетних установ та організацій в Україні

62. Зміст поточних планів та організація їх розробки

63. Організація і проведення науково-технічної експертизи

64. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Аэрозоль Gardex "Extreme" от кровососущих насекомых и клещей, 150 мл.
Уникальный продукт с самым широким спектром действия. От всех летающих кровососущих насекомых: комаров, москитов, слепней, мокрецов,
372 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Шнуровка-бусы "Весна".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки и сделать яркие бусы! Ребенку будет
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Подгузники-трусики для девочек Huggies DryNights, 8-15 лет, 9 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от 4х лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики Хаггис Драйнайтс для девочек 8-15 лет (30 - 47
427 руб
Раздел: Обычные

65. Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")

66. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

67. Суспільна організація життя слов

68. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

69. Організація праці

70. Основы менеджмента: Теория и методика проведения преобразований
71. Методика проведения публичных выступлений сотрудниками ОВД
72. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

73. Організаційна система управління природокористуванням України

74. Методика проведения swot-анализа

75. Організація оплати праці на підприємстві

76. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

77. Організація обліку грошових коштів

78. Організація евакуаційних заходів

79. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

80. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

Настольная игра "Мягкий знак".
«Мягкий знак» – это игра для детей и их родителей. Ее правила предельно просты. Для игры нужен только комплект карт. На каждой из них
357 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Автомобильная термокружка Tramp TRC-004 (450 мл).
Термокружка - долго сохраняет тепло. Крышка-поилка из термостойкого пластика предохраняет от проливания жидкости и не дает напитку остыть.
360 руб
Раздел: Прочее
Набор для специй "Сад", 5 предметов, 19x14x13,5 см.
Набор для специй на деревянной подставке. Размер: 19x14x13,5 см. Материал: керамика.
552 руб
Раздел: Наборы для специй

81. Організація біржової торгівлі

82. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

83. Організація діяльності "ПриватБанку"

84. Організація кредитної роботи в комерційному банку

85. Форми єврокредитів та динаміка їх застосування

86. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"
87. Організація будівельного майданчика
88. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

89. Організація робочого місця бухгалтера

90. Рівні організації організму людини

91. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

92. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

93. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

94. Етапи організації бухгалтерського обліку

95. Методика проведения аудита денежных средств

96. Методика проведения аудиторской проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками

Набор посуды керамической "Леди Баг", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Оригинальный набор керамической посуды из трех предметов (тарелка, миска и кружка) с изображением любимых героев – прекрасный подарок для
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion", 750 мл.
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion" можно использовать как самостоятельное средство для стирки спортивной
331 руб
Раздел: Гели, концентраты
Сиденье в ванну раздвижное пластиковое.
Сиденье предназначено для принятия гигиенических процедур, используется как санитарно-гигиеническое приспособление, не предназначенное для
437 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны

97. Организация и методика проведения аудита

98. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

99. Організаційні процедури аудиту заробітної плати


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.