Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Правове регламентування діяльності акціонерних товариств

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Правове регламентування діяльності акціонерних товариств та їх управлінського апарату. 1. Загальнодержавні законодавчі акти, що регламентують діяльність акціонерних товариств. Створення та функціонування акціонерних товариств, як і інших підприємницьких структур, базується на додержанні встановлених законодавством правил і процедур. Вже з моменту виникнення ініціативи по створенню акціонерного товариства зацікавлені особи спираються на вищезгадані правила і процедури, додержання яких є обов’язковим. Суттєвим при здійсненні будь-якої економічної діяльності є питання власності. З метою забезпечення вільного економічного самовизначення громадян, використання природного, економічного, науково-технічного потенціалу держави для підвищення життєвого рівня її громадян було прийнято Закон України “Про власність” від 07.02.91р. Згідно з цим законом, право власності – це урегульовані законом суспільні відносини по володінню, користуванню та розпорядженню майном . Власник може використовувати своє майно на свій розсуд, у тому числі для здійснення підприємницької діяльності: Власник має право використовувати майно, яке йому належить для підприємницької діяльності. Результати господарського використання майна (виготовлена продукція, отримані доходи) належать власнику цього майна, якщо інше не встановлено законом або договором. Власник засобів виробництва та іншого майна має право створювати в установленому законом порядку підприємство, організацію, які є юридичними особами. Юридична особа здійснює право володіння, користування і розпорядження закріпленим за нею майном власника у відповідності зі своїм статутом (положенням) . Акціонерне товариство є об’єднанням громадян. Об’єднанням громадян є добровільне суспільне формування, яке створюється на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав та обов’язків . Об’єднання громадян створюються для задоволення певних їх інтересів та забезпечення механізму захисту охороняємих законодавством прав та свобод. У певній мірі цьому сприяє правове оформлення підприємництва. Підприємництво є окремим інститутом у законодавстві. Підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на свій страх і ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг і здійсненню торгівельної діяльності з метою отримання прибутку . Отже, використовуючи своє право власності, право на підприємництво та свободу об’єднання, громадяни створюють господарські товариства. Господарське товариство є підприємством. Підприємство – основна організаційна ланка народного господарства України. Підприємство – самостійний господарюючий суб’єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідну та комерційну діяльність з метою отримання відповідного прибутку (доходу). Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банку, печатку зі своїм найменуванням, а також знак для товарів та послуг . Господарськими товариствами визнаються підприємства, установи, організації створені на засадах угоди юридичними особами і громадянами шляхом об’єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку .

Акціонерним товариством визнається товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій, рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства . Акціонери відповідають за зобов’язаннями товариства тільки в межах належних їм акцій. У випадках передбачених статутом, акціонери, які не повністю оплатили акції, несуть відповідальність за зобов’язаннями товариства також в межах несплаченої суми. Загальна номінальна вартість випущених акцій становить статутний фонд акціонерного товариства, який не може бути менше суми, еквівалентної 1250 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення акціонерного товариства . До акціонерних товариств належать: відкрите акціонерне товариство, акції якого можуть розповсюджуватись шляхом відкритої підписки та купівлі- продажу на біржах; закрите акціонерне товариство, акції якого розподіляються між засновниками і не можуть розповсюджуватись шляхом підписки, купуватися та продаватися на біржі. Закрите акціонерне товариство може бути реорганізовано у відкрите шляхом реєстрації його акцій у порядку передбаченому законодавством про цінні папери і фондову біржу, і внесенням змін до статуту товариства . Нас більше цікавить правове регламентування діяльності відкритого акціонерного товариства, оскільки об’єктом нашого дослідження було ВАТ “Могилів-Подільський консервний завод” м. Могилів-Подільський. Створення акціонерного товариства базується на об’єднанні власності. Вона стає колективною. Право колективної власності виникає на підставі: добровільного об’єднання майна громадян і юридичних осіб для створення кооперативів, акціонерних товариств, інших господарських товариств та об’єднань . Акціонерне товариство є суб’єктом системи оподаткування України, оскільки платниками податків і зборів (обов’язкових платежів) є юридичні і фізичні особи, на яких згідно законів України покладено обов’язок сплачувати податки і збори (обов’язкові платежі) . Акціонерне товариство створюється і діє на підставі установчого договору та статуту. Установчі документи господарського товариства повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного фонду, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна одностайність або кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства . Статут акціонерного товариства, крім відомостей, вказаних вище, повинен містити відомості про види акцій, що випускаються, їх номінальну вартість, співвідношення акцій різних видів, кількість акцій, що купуються засновниками, наслідки невиконання зобов’язань по викупу акцій . Засновниками акціонерного товариства можуть бути юридичні особи та громадяни. Засновники акціонерного товариства укладають між собою договір, що визначає порядок здійснення ними спільної діяльності по створенню акціонерного товариства, відповідальність перед особами, що підписалися на акції, і третіми особами.

Засновники несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями, що виникли до реєстрації акціонерного товариства. Для створення акціонерного товариства засновники повинні зробити повідомлення про намір створити акціонерне товариство, здійснити підписку на акції, провести установчі збори і державу реєстрацію акціонерного товариства . Акціонерне товариство має право випуску облігацій та інших цінних паперів відповідно до законодавства України про цінні папери і фондову біржу. Цінні папери – це грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам . Цінні папери можуть бути іменними або на пред’явника. Іменні цінні папери, якщо інше не передбачено законодавством або в них спеціально не вказано, що вони не підлягають передачі, передаються шляхом повного індосаменту (передавальним записом, який засвідчує перехід прав за цінним папером до іншої особи). Цінні папери на пред’явника обертаються вільно. Законодавець визначає правові засади здійснення державного регулювання ринку цінних паперів та державного контролю за випуском і обігом цінних паперів та її похідних в Україні. Посадові особи, які порушують законодавство України про цінні папери, несуть кримінальну і майнову відповідальність, установлену відповідними законодавчими актами України . Цінні папери можуть бути використані для здійснення розрахунків, а також як застава для забезпечення платежів і кредитів. Види цінних паперів: акції; облігації внутрішніх державних і місцевих позик; облігації підприємств; казначейські зобов’язання держави; ощадні сертифікати; векселі; приватизаційні папери. Основний вид цінних паперів, що випускає акціонерне товариство – акція. Акція – цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства . Також акціонерне товариство може випускати облігації. Облігація – цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов’язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу в передбачений в ньому строк з виплатою фіксованого проценту (якщо інше не передбачено умовами випуску). Облігації підприємств випускаються підприємствами усіх передбачених законом форм власності, об’єднаннями підприємств, акціонерними та іншими товариствами і не дають їх власникам права на участь в управлінні . Отже, такий цінний папір як акція дає її власнику право на участь в управлінні товариством, тобто право визначати основні напрями та шляхи реалізації виробничої, комерційної та іншої діяльності товариства, головні пріоритети у розвитку соціальної, культурно-побутової сфери.

Решение о размещении дополнительных акций в рамках зафиксированного в уставе количества объявленных акций принимается простым большинством голосов акционеров на общем собрании, или единогласно на совете директоров, если это право делегировано совету директоров. 5.6. Роль объема пакета размещенных голосующих акций Следует иметь в виду, что степень участия акционеров в уставном капитале акционерного общества имеет существенное значение для управления деятельностью общества, а в ряде случаев и для определения его статуса (дочернее, зависимое). Если в пакете учредителя имеется определенное количество голосующих акций, то в зависимости от их количества открываются следующие правовые возможности: 1 акция дает право участвовать в работе общего собрания акционеров, получать соответствующие дивиденды (статьи 3132 Федерального закона «Об акционерных обществах»), получать информацию о деятельности общества (ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах»); 1P% акций дает право обратиться в суд с иском к члену совета

1. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

2. Акціонерне товариство та проблеми його становлення в Україні

3. Фінансова діяльність акціонерних товариств

4. Акціонерні товариства

5. Правове регулювання природокористування і природоохоронної діяльності

6. Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності
7. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції
8. Нормативно-правове забезпечення патентної діяльності в Україні

9. Проблеми правового регулювання діяльності виконавчих органів місцевих рад

10. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

11. Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)

12. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности (ВЭД)

13. Гражданское общество и правовая страна

14. Административно правовые отношения (Контрольная)

15. Административное пресечение как мера административно-правового принуждения

16. Правовые и организационные основы деятельности паспортно-визовой службы органов внутренних дел РФ

Коврик массажный "Морские камушки".
Массажные элементы модулей представляют собой два вида иголочек и камешки, покрытые маленькими пупырышками. Модули, выполненные из мягкого
1325 руб
Раздел: Коврики
Ранец школьный "DeLune" с мешком для обуви, пенал, часы (арт. 9-119).
Ранец школьный «Каскадный», украшенный объёмной 3D картинкой,- это совершенно уникальное решение, сочетающее яркую, большую картинку и
6050 руб
Раздел: С наполнением
Влажные салфетки Johnson's baby Нежная забота, 256 штук.
Влажные салфетки для самых маленьких разработаны специально для ухода за нежной кожей. Они очищают настолько деликатно, что могут
374 руб
Раздел: Влажные салфетки

17. Административно-правовой статус военнослужащих

18. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права

19. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

20. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

21. Правовое регулирование банкротства кредитных организаций в России и США"

22. Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса
23. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации
24. Правовые основы создания, реорганизации и ликвидации кредитной организации

25. Финансовые и правовые основы полного товарищества

26. Гражданская правовая защита чести, достоинства и деловой репутации

27. Гражданско-правовое положение несовершеннолетних

28. Гражданско-правовой договор: формы, виды, особенности заключения, изменения и расторжения

29. Гражданско-правовой договор

30. ЛИЗИНГ: правовые основы и проблемы развития правового регулирования в РФ

31. Особенности гражданско-правового положения отдельных видов акционерных обществ

32. Правовая охрана товарных знаков и знаков обслуживания

Настольная игра "Спящие королевы".
Проснитесь и играйте! Королева Роз, Королева Тортов и десять их ближайших подруг заснули, поддавшись сонным чарам и именно вам предстоит
606 руб
Раздел: Карточные игры
Настольная игра "Морской бой для детей" (арт. Ин-1761).
Традиционная настольная игра для всей семьи теперь в новом исполнении! Двум капитанам предстоит сразиться на безбрежной глади океана. Тот,
396 руб
Раздел: Классические игры
Тетрадь на резинке "Elements", А5, 120 листов, клетка, зеленая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: зеленый.
328 руб
Раздел: Прочие

33. Правовое регулирование отношений собственности (Контрольная)

34. Правовой статус ценной бумаги

35. ЦивЁльно правовЁ вЁдносини - батькЁвство (Гражданско-правовые отношения - родительские права и обязаности)

36. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации

37. Правовое регулирование договора финансовой аренды (лизинга) в Россйской Федерации

38. Институт наследования по завещанию: история и современное правовое регулирование
39. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и ограниченных вещных прав
40. Место и время открытия наследства , их правовое

41. Правовой статус некоммерческих организаций

42. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

43. Особенности и правовые последствия принятия наследства в Российской Федерации

44. Правовое регулирование расчетов с использованием пластиковых карт

45. Обязательство как гражданско-правовой институт. Место обязательственного права в системе гражданского права

46. Правовой режим земель, предоставленных для разработки недр

47. Правовые системы современности. Мусульманское право

48. Правовая система Великобритании

Велосипед трехколесный Moby Kids "Leader 360°. AIR Car", с разворотным сиденьем, цвет:.
Детский трёхколёсный велосипед премиум-класса "Leader 360° 12x10 AIR Car" от торговой марки Moby Kids. Эта модель
7324 руб
Раздел: Трехколесные
Батут.
Диаметр рамы: 183 см. Высота батута: 46 см. Каркас из 1,5 мм гальванизированной стали. Соединение прыжковой поверхности с рамой: 42
6627 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Копилка декоративная "Дружок", 12,5x10x12 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 12,5x10x12 см.
334 руб
Раздел: Копилки

49. Возникновение и развитие правового статуса казачества в России

50. Правовая система России во 2-й половине XlX - начале ХХ вв. Судебная реформа

51. Политическое и правовое учение Древнего Китая. Учение мудреца Конфуция

52. Примерные ответы на экзамене по истории политических и правовых учений

53. Политико-правовая концепция русского либерализма

54. Политико-правовые учения Н.М. Коркунова
55. Становление правового государства в Республике Казахстан
56. Правовое регулирование налогообложения в зарубежных странах

57. Правовая основа СНГ

58. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда

59. Конституционно-правовой статус Президента РФ

60. Историко-правовой анализ Закона СССР "о разграничении полномочий между СССР и субъектами федерации"

61. Основы общественно правового устройства РФ по Конституции 1993 года (TXT)

62. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности

63. Математические методы и модели в конституционно-правовом исследовании

64. Конституционно-правовой статус общественных объединений

Набор для резки сыра из 4-х приборов и деревянной доски «Рокфор».
Сыр - продукт, требующий трепетного к себе отношения. Его производство может занимать долгие месяцы, а порой и годы. Однако если сделать
1430 руб
Раздел: Кухня
Магнитная игра "Тангос. Парадокс".
Игры «Тангос» – это компактные головоломки, которые имеют многовековую историю и предназначены для изучения детьми геометрических фигур и
471 руб
Раздел: Игры на магнитах
Набор стикеров "Среда Обитания".
Удивительный набор стикеров познакомит вашего малыша с различными животными, а также со средой их обитания: фермой, африканским оазисом,
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек

65. Актуальные проблемы конституционно-правового развития в России

66. Международно-правовой режим международных проливов (Контрольная)

67. Организационно-правовое обеспечение деятельности комитета по международным делам ГД ФС РФ

68. Правовой режим военного мореплавания

69. Правовая информатика

70. Правовое положение иностранных инвестиций в России
71. Правовые аспекты международного коммерческого контракта
72. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЮРИДИЕСКИХ ЛИЦ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ

73. Особенности правового положения иностранных граждан в МЧП

74. Приватизация муниципального жилищного фонда: Проблемы и правовые последствия

75. Отчет по учебно-ознакомительной практике (c правовыми основами местного самоуправления, формированием представительных и исполнительных органов власти, структурой и функциями органов местного самоуправления)

76. Способы формирования муниципальной собственности: правовое регулирование и сравнительный анализ

77. Правовое регулирование деятельности налоговых органов

78. Кримiнально-правовi заходи щодо затримання злочинцiв у дiяльностi ОВС (Уголовно - правовые меры по задержанию преступников в деятельности ОВД)

79. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

80. Правовые основы гражданской обороны

Конструктор "Краски дня. Утро", 55 деталей.
Дети дошкольного возраста, особенно мальчишки, обожают складывать из деревянного конструктора целые города, в которых есть и дома, и
330 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные с рюшями, арт. 1141, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Доска пробковая, с деревянной рамой, 120x90 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1590 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

81. Правовые отношения

82. Правовое регулирование электронной цифровой подписи в России

83. Правовое государство. Понятие и основные черты. Правовой статус товарной и фондовой биржи

84. Правовое регулирование договоров

85. Понятие права и правовой нормы. Виды и структура правовой нормы. Понятие и виды юридической ответственности

86. Правовое регулирование на информационном рынке
87. Правовые аспекты трансплантологии и реаниматологии
88. Виды нормативно правовых актов и способы их публикации

89. Романо-германская правовая семья

90. Правовое государство. Права и свободы человека и гражданина

91. Правовые аспекты борьбы с терроризмом

92. Правовое положение рабов. Колоны

93. Правовой режим индивидуальной предпринимательской деятельности без образования юридического лица

94. Правовой режим индивидуальной предпринимательской деятельности без образования юридического лица

95. Таможенные режимы как административно-правовой регулятор внешнеэкономической деятельности

96. Основные правовые нормы, регулирующие ввоз товаров на территорию России

Карандаши цветные "Lyra Groove Slim", 12 цветов + точилка.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине. Диаметр грифеля 3,3 мм! Точилка. Уникальные карандаши с канавками! Запатентовано! Научите
540 руб
Раздел: 7-12 цветов
Набор чехлов для путешествий "Бон вояж".
В набор чехлов для путешествий входит 5 чехлов различного размера и назначения, в которые можно положить любые вещи, которые пригодятся
520 руб
Раздел: Чехлы для одежды
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", арт. Нп4_17692.
В наборе: доска для лепки, клей-карандаш, ручка шариковая синяя - 2 штуки, карандаш черно графитный - 2 штуки, точилка, пластилин, набор
527 руб
Раздел: Наборы канцелярские

97. Правовой статус работодателя: понятия, содержание, виды

98. Соотношение понятий "система права" и "правовая система"

99. Генезис (развитие) теории правового государства с древнейших времен и по наши дни


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.