Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Валютні операції банку (на прикладі діяльності АКБ "Приватбанк")

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

......; ;.......; ;........; ......; ;.......; ;........; ......; ;.......; ;........; ......; ;.......; ;........; ДИПЛОМНА РОБОТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКУ (на прикладі діяльності АКБ «Приватбанк») Вступ Актуальність обраної теми дипломного проекту та доцільність проведення досліджень для оцінки стану та перспектив розвитку валютних операцій комерційних банків полягає в необхідності оптимізації вирішення трьох основних проблем: 1) входження України в світову систему ринкових держав супроводжується попитом на валютні операції забезпечення вільного економічного обміну товарами та послугами між державами; 2) існуюча світова валютна система не має загальносвітової валюти, як єдиного мірила економічних вартостей товарів та послуг; 3) існує дилема між валютним ризиком та прибутковістю банку у вигляді як прямої залежності(спекулятивність), так і обратної залежності (плаваючий валютний курс). Об’єктом дипломного дослідження є – діяльність комерційного банку АКБ «Приватбанк» в галузі валютних операцій. Предметом дипломного дослідження є – комплекс інструментів управління валютними операціями та валютним ризиком АКБ «Приватбанк». Методами дипломного дослідження є – структурний аналіз, первинні статистичні спостереження, групування та статистичний аналіз хронологічних рядів параметрів, побудова розрахункових алгоритмів математичних моделей обробки статистичних даних в «електронних таблицях» EXCEL-2000. Мета дипломного дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні важливості оптимізації управління валютними операціями та валютним ризиком в банку АКБ «Приватбанк», а також пошуку напрямків удосконалення інструментів управління валютним ризиком на основі використання моделей поточних часових та процентних геп-розривів між строками і вартістю залучених та розміщених валютних коштів. Для досягнення поставленої мети в дипломній роботі вирішуються такі завдання: досліджено сутність та класифікацію валютних операцій і валютного ризику комерційного банку; досліджено стан валютних операцій та валютного ризику в АКБ «Приватбанк» у 2003–2007 роках; розглянуто процес застосування забалансових інструментів регулювання валютної позиції АКБ «Приватбанк»; проведено аналіз діючої практики управління валютним ризиком в комерційних банках розвинутих країн світу з застосуванням інструментів поточних строково-процентних розривів (геп-менеджменту); – виконані дослідження валютного ризику та інструментарію його зменшення як при застосуванні методології нормативного обмеження Національного банку України на розмір загальної валютної позиції банку, так і при методології детального дослідження валютної позиції банка на окремих короткострокових та довгострокових відрізках функціонування банку (повалютний ГЕП-менеджмент). Інформаційною базою дипломного дослідження були – звітні документи АКБ «Приватбанк» за 2003–2007 роки, статистичні матеріали Національного банку України, Асоціації українських банків, Держкомстату України.

Практична цінність отриманих в результаті дипломного дослідження результатів полягає в пропозиції та обґрунтуванні доцільності застосування інструменту часового повалютого ГЕП-менеджменту для більш глибокого аналізу валютної позиції на різних короткострокових та довгострокових відрізках часу функціонування комерційного банку, що дає змогу більш об’єктивної ідентифікації величин та джерел валютних ризиків в діяльності банку. 1. Теоретичні основи валютних операцій комерційних банків 1.1 Економічний зміст валютних операцій та їх класифікація Згідно з Декретом Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» в Україні офіційно застосовується наступна термінологія валютних операцій: 1) «валютні цінності» – це наступні категорії: – іноземна валюта – іноземні грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти у грошових одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях, що перебувають на рахунках або вносяться до банківських та інших фінансових установ за межами України; – платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, інші фінансові та банківські документи), виражені в іноземній валюті або банківських металах; – банківські метали – це золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів. Для цілей Декрету надалі під термінами «іноземна валюта» розуміється як власне іноземна валюта, так банківські метали, платіжні документи та інші цінні папери, виражені в іноземній валюті або банківських металах; 2) «валютні операції» – це: – операції, пов'язані з переходом права власності на валютні цінності, за винятком операцій, що здійснюються між резидентами у валюті України; – операції пов'язані з використанням валютних цінностей в міжнародному обігу як засобу платежу, з передаванням заборгованостей та інших зобов'язань, предметом яких є валютні цінності; – операції, пов'язані з ввезенням, переказуванням і пересиланням на територію України та вивезенням, переказуванням і пересиланням за її межі валютних цінностей; Міжнародні валютні відносини спираються на ролі грошей в економічній системі – тобто їх макрофункції, що забезпечують функціонування економічної системи : Інформаційна функція – найпростіша. Її сутність полягає в тому, що більшість процесів, що відбуваються в економіці, мають грошову форму вираження, що дозволяє одержати загальні характеристики процесів, що відбуваються в суспільстві і відповідну інформацію, необхідну для керування. Функція вірогідності – тісно зв'язана з інформаційної. Зміст її полягає в тому, що інформація, виражена в грошовому виді повинна бути максимально зв'язана з реальними величинами, а також з параметрами, що характеризують ті чи інші процеси, що відбуваються в економіці.

Системна чи сполучна функція – суть системної функції полягає в тім, що нормальний рух грошових потоків є основною нормою функціонування економіки в цілому. Стабілізуюча функція – тісно зв'язана із системною, оскільки велика частина процесів, що відбуваються в економіці, здійснюються за допомогою грошової форми руху, і очевидно, що нормальність функціонування є вихідною умовою стабільності чи нестабільності в цілому. Елементарні функції грошей: 1. Функція міри вартості: – дозволяє розкрити еволюцію грошей як процес виникнення специфічного товару, що виконує роль еквівалентної форми для вираження вартості будь-якого товару у формі матеріального носія. – як міра вартості, гроші служать для того, щоб перетворювати вартість нескінченного різноманіття товарів у ціни – грошову форму вираження вартості. – у силу цієї ж функції виконується функція масштабу цін. Історично, масштаб цін зв'язаний з визначеною кількістю золота чи іншого коштовного металу, що входить у грошову одиницю тієї чи іншої держави. У сучасних умовах масштаб цін визначається загальним станом економічної системи і, зокрема, прийнятим державним паритетом національної валюти. – у силу виконання функції міри вартості, виконується функція розрахункової одиниці, що використовується для визначення ціни товару валового внутрішнього продукту, валового національного продукту, прибутку, собівартості, обсягу капітальних вкладень і т.п. 2. Функція засобу обороту грошей: Функція засобу обороту грошей обслуговує реалізацію товарів і послуг. Гроші в цій функції постійно надають руху товарам, визначають їхній оборот. Після кожного акта купівлі-продажу товари виходять з обороту і переходять у сферу споживання, а гроші продовжують свій рух у сфері обороту. Для успішного виконання цієї функції гроші теж повинні бути постійними. 3. Функція засобу платежу: Гроші обслуговують погашення боргових зобов'язань. Боргові зобов'язання можуть виникнути в зв'язку з реалізацією товарів і послуг. Якщо платіж розділяється в часі від моменту передачі продавцем товару покупцю, а також у зв'язку з розподілом вартості (оплата податків, фінансування з бюджету, видача і погашення позичок і т.п.). В усіх цих випадках грошові платежі не надають руху товарам. Проте, опосередковано вони теж зв'язані з реалізацією товарів і послуг. На використанні цієї функції базується формування податку, бюджету, банківських систем, оплата роботи і т. п. 4. Функція нагромадження: – функція нагромадження дозволяє показати використання і розвиток протиріччя між функцією засобів обороту і функцією нагромадження. Як засіб обороту гроші постійно знаходяться в обороті, але якщо вони використовуються як засіб нагромадження, вони перестають бути засобом обороту – відображає можливості і потреби нагромадження вартості як особистості, так і суспільства в цілому. – характеризує виникнення і розвиток розподільних і перерозподільних процесів. – показує потенційні можливості в регулюванні інвестиційними процесами в суспільстві. 5. Функція світових грошей: – дозволяє забезпечити участь у міжнародних розрахунках як засобу купівлі і платежу.

Курсив дан в соответствии с оригиналом.] Дальнейшим вкладом в дискуссию стало еще одно эссе Гэллэтина ["Suggestions on the Banks and Currency of the Several United States in Refererence principally to the Suspension of Specie Payments", 1841]. По своей сути это -- призыв к возобновлению денежных выплат. К тому времени Гэллэтин встал на позиции, враждебные банковской эмиссии вообще. Отсюда его убеждение в том, что центр внимания следовало бы сместить с эмиссии банкнот на прочие банковские услуги, не требующие эмиссии бумажных денег, в частности, на валютные операции, операции по пересылке денег, а также взыскание долгов и вложение свободных остатков средств. Гэллэтин надеялся, что со временем банки будут учреждаться лишь для этих целей, не претендуя на владение эмиссионными правами. Он проводил различие между двумя толкованиями термина "свобода банковского бизнеса" [там же, с. 69]: "Первое из них подразумевает то, что всякому человеку или ассоциации людей позволяется выпускать бумажные деньги на идентичных условиях

1. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

2. Контроль и ревизия расчетных операций

3. Сравнительный анализ изменений в основных положениях по составу затрат, включаемых в себестоимость продукции, работ, услуг

4. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

5. Підвищення конкурентоспроможності банку на ринку банківських послуг (на матеріалах АКБ "Приватбанк")

6. "Розрахункові операції банку" (на матеріалах комерційного банку ВАТ АКБ "Укрсоцбанк")
7. Аналіз формування капіталу комерційного банку АКБ "Приватбанк"
8. Аналіз витрат на оплату праці в комерційному банку АКБ "Приватбанк"

9. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

10. Новые принципы осуществления валютного регулирования и валютного контроля в РФ

11. Правовое регулирование валютного контроля

12. Операции коммерческих банков на валютном рынке (Контрольная)

13. Учет валютных операций

14. Валютно-экспортные операции на территории РФ

15. Особенности валютного регулирования и контроля в национальной российской экономике

16. Валютная система, ее сущность и разновидности, форфейтная операция

Универсальное жидкое средство для стирки детского белья "Burti liquid Baby", 1.5 литра.
Разработан специально для детского белья. Исключительная эффективность стирки и бережный уход за бельем из-за содержания натурального
601 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Шкатулка ювелирная "Moretto", 2 яруса, со стразами, 18x13x10 см.
Оригинальная шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку
1632 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Коляска-трость Еду-Еду (цвет: серый/фиолетовый, арт. E-103).
Коляска-трость E-103 - простая, стильная и легкая коляска. Особенности: - Стильный и яркий дизайн; - Надёжная стальная рама; - Плавающие
1637 руб
Раздел: Коляски-трость

17. Валютные операции и их регулирование

18. Валютный рынок и валютные операции

19. Правовое регулирование валютных операций в РФ

20. Организация валютного контроля над экспортной выручкой

21. Валютные операции

22. Классификация и понятие валютных операций коммерческих банков России
23. Регулирование валютных операций коммерческих банков
24. Валютный контроль

25. Валютные операции в Российской Федерации

26. Валютно-обменные операции в коммерческом банке

27. Валютные операции коммерческого банка

28. Международные валютные операции коммерческих банков

29. Учет и налогообложение валютных операций

30. Валютные операции между резидентами

31. Новый Федеральный закон валютном регулировании и валютном контроле"

32. Неторговые валютные операции

Набор для уборки Vileda "Ультрамат Изи Вринг" (швабра с телескопической ручкой + ведро с педальным.
Набор "Ультрамат Изи Вринг" состоит из плоской швабры с телескопической ручкой и ведра с педальным отжимом. Подходит для всех
6499 руб
Раздел: Швабры и наборы
Альбом для коллекционирования наклеек "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018", с наклейками.
Альбом "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" - это место для хранения 682 коллекционных наклеек. Формат альбом: 232х270 мм. В
2749 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор мисок с крышками "Loraine", 6 предметов.
В наборе 3 миски с крышками. Материал: стекло. Крышка: полипропилен. Размер: 16 см, 18 см, 20,7 см. Объем: 370 мл, 650 мл, 1,0 л. Цвет:
923 руб
Раздел: Наборы

33. Валютный контроль

34. Валютные операции коммерческих банков РФ

35. Валютные операции коммерческих банков

36. Валютный рынок и валютные операции в России

37. Совершенствование банковского регулирования валютных операций

38. Аналіз валютних операцій банку з метою підвищення їх ефективності
39. Валютні операції банку та валютні ризики
40. Валютные операции

41. Валютные операции

42. Валютные операции банка (на примере АО "Казкоммерцбанк")

43. Валютные операции банков с векселями

44. Валютные операции коммерческого банка

45. Валютные операции на примере коммерческого банка

46. Деятельность национального банка Украины в сфере валютного регулирования и валютного контроля

47. Учет валютных операций

48. Бухгалтерский учет валютных операций в организациях различных форм собственности

Глобус физико-политический "Falcon" с подсветкой, диаметр 400 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Встроенная подсветка помогает увидеть даже самые мелкие детали. В комплект входит
4350 руб
Раздел: Глобусы
Подставка для канцелярских принадлежностей "Башня", металлическая, 4 секции, черная.
Подставка для письменных принадлежностей, металлическая, сетка. Цвет: черный. Размер: 16х8х11 см.
355 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пазл "Пожарные", 45 элементов.
Многообразие форм вырубки и различные размеры отдельных элементов способствуют развитию мелкой моторики у малышей. Сделанные из
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)

49. Аудит валютных средств и валютных операций

50. Аудит операций с валютными ценностями

51. Аудит операций расчетного и валютного счетов

52. Аспекты квалификации и совершения валютных операций

53. Валютный контроль в России

54. Особенности валютного контроля в Российской Федерации (РФ)
55. Автоматизация валютных операций
56. Ведення валютного контролю за митними деклараціями банків

57. Поняття та основні завдання системи валютного регулювання і валютного контролю

58. Таможенно-банковский валютный контроль во внешнеторговом обороте

59. Валютное регулирование и валютный контроль

60. Валютные операции в Республике Беларусь

61. Валютный контроль

62. Валютный рынок и валютные операции

63. Валютное регулирование и контроль

64. Міжнародні кредитні розрахунки та валютні операції

Карниз для ванной комнаты металлический, раздвижной, 210 см, с кольцами (металлик).
Карниз с 12 пластиковыми кольцами в наборе. Стальная труба с пластиковой фурнитурой. Силиконовые вставки в фурнитуру предотвращают
404 руб
Раздел: Штанги и кольца
Настольная игра "Остров обезьян".
В зависимости от количества участников выбирайте нужное число обезьянок для путешествия по лианам за фруктами. Их должно быть на одну
518 руб
Раздел: Игры с фигурками
Подушка-накладка на ремень безопасности.
Мягкая и удобная подушка для автомобиля Roxy-Kids позволит ребенку комфортно отдохнуть во время долгого автомобильного
313 руб
Раздел: Безопасность ребенка

65. Политика правительства РФ в области валютных отношений

66. Разработка для контроля и определения типа логических интегральных микросхем методом сигнатурного анализа

67. Валютный кассир

68. Органiзацiя зовнiшнього валютного ринку

69. Проблема открытия и ведения валютных счетов резидентами

70. Валютные риски и способы управления ими
71. Учет, анализ и аудит операций по заработной плате
72. Анализ экономического положения Болгарии в 1995г

73. Международные валютные отношения

74. Международная валютная система и валютный курс

75. Валютный рынок и валютные риски

76. Валютные риски и методы их страхования

77. Европейская валютная система /Европейский валютный союз/

78. Международные валютные отношения

79. Валютное регулирование на Украине

80. Валютный курс и факторы его определяющие

Чехол для телефона - кошелек, 14.5x9х3.5 см.
В Вашей необъятной сумке невозможно разыскать телефон или кошелек? Направляясь на ланч или шоппинг, Вам приходится брать с собой массивный
396 руб
Раздел: Сумочки для телефонов
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: красный.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids "Comfort 10х8 EVA". В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары,
4216 руб
Раздел: Трехколесные
Дневник школьный "Наушники".
Формат: А5 (215x170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Материал обложки: искусственная кожа. Способ
370 руб
Раздел: Для младших классов

81. Международные валютно-финансовые и кредитные организации

82. Валютный дилинг. Рынок FOREX

83. Валютный курс и его роль в экономике

84. Создание Европейской валютной системы. Евровалюта

85. Валютный рынок и его регулирование

86. Эволюция валютной системы
87. Предприятие «Автодом-Атэкс» на рынке услуг автосервиса. Анализ положения. Стратегия развития. Бизнес-план организации поста по диагностике и ремонту электронных систем автомобилей
88. Международный валютный фонд (МВФ) и его функции

89. Проблемы валютного регулирпования

90. Анализ, планирование, контроль

91. Виды внешнеторговых контрактов. Структура и содержание типового внешнеторгового контракта. Валютно-финансовые условия внешнеторговых контрактов

92. Международные валютные системы

93. Развитие отношений Россиской Федерации с Международным Валютным Фондом

94. Эволюция мировой валютной системы, формы международных расчетов, платежный баланс России

95. Контроль налоговых органов за банковскими операциями налогоплательщиков.

96. Методология эксплуатационного контроля на основе концепции риска. Основные положения

Модульный массажный коврик "Орто-пазл. Лес".
Полезное приобретение для здоровья и гармоничного развития ребенка - напольное покрытие Орто МИКС "Лес". В состав комплекта
1367 руб
Раздел: Коврики
Развивающая настольная игра "Кругозорник".
1,5 года разработчики трудились над созданием "Кругозорника": изучали учебные программы по окружающему миру, прорисовывали сотни
952 руб
Раздел: Карточные игры
Набор "Водный мир №4" (в коробке).
"Водный мир №4" содержит много элементов для игры с водой: 2 водяных мельницы, водяной насос, которым можно накачать водичку в
1417 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы

97. Понятие и место валютного права России

98. Практика применения валютного векселя

99. Определение критериев выделения валютных ограничений


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.