Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Особливості ефективності використання основних фондів на підприємствах України: особливості та проблематика

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

ПЛАН ВСТУП . 3 1. Сутність основних виробничих фондів . 7 1.1. Основні етапи формування системи управління операційними оборотними активами 7 1.2. Економічна сутність основних фондів . . 11 1.3. Класифікація та структура основних фондів . 12 1.4. Методи оцінки основних фондів . 20 1.5. Знос і амортизація основних фондів . 25 2. Ефективність використання основних засобів на ТОВ &quo ;Агропромислова компанія&quo ; . 33 2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства . 33 2.2. Основні виробничі фонди ТОВ &quo ;Агропромислова компанія&quo ; 36 2.3. Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємстві. 37 3. Шляхи поліпшення використання основних фондів . 40 3.1. Шляхи відтворення використання основних фондів 40 3.2. Шляхи поліпшення використання основних фондів . 44 ВИСНОВКИ . 46 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ . 47 ВСТУП Процес функціонування будь-якого господарюючого суб’єкта як на мікро- , так і на макроекономічному рівні не можна уявити без використання основних засобів. Навіть, починаючи з першого етапу життєвого циклу, створення, підприємства головним управлінським завданням постає питання відносно того, де саме буде розміщено фірму (земельна ділянка), яку необхідно звести будівлю, яке устаткування придбати тощо. На перший погляд може здатися, що основні засоби використовуються насамперед на підприємствах, які займаються виробництвом товарів, а для тих, що надають послуги, засоби праці не є такими важливими. Але це не так, адже основні фонди - це не лише верстати та споруди. До них відносять і всю електронно-обчислювальну техніку, без якої зараз не можна уявити роботу будь-якого підприємства, і невиробничі основні фонди, які дуже часто не відносять до основних засобів. При виготовленні продукції обов’язковою умовою є залучення необхідних виробничих фондів та ефективне використання з метою забезпечення максимальної їх віддачі, тобто обсягу виготовлених товарів чи наданих послуг на одиницю вартості основних засобів. Отже, головна проблема в процесі експлуатації останніх полягає в розробці такої системи управління ними, яка б дозволила підвищити ефективність використання основних засобів у виробництві. Це завдання є досить складними, але його вирішення створить умови для динамічного розвитку підприємства і народного господарства в цілому. На сьогодні залишаються важливими здобутки всіх дослідників проблеми ефективного використання основних засобів, але на даному етапі економічного розвитку необхідно враховувати ще один важливий аспект, пов’язаний зі становленням ринкових відносин. Роль та потреба підвищення ефективності використання основних засобів в народному господарстві не зменшилася, а навіть зросла, перейшовши в розряд питань стратегічної важливості. Для розробки ефективної політики управління основними фондами доцільним є врахування та оцінка здобутків всіх вчених-дослідників цієї проблеми, що дасть змогу на основі критичного аналізу прийняти правильне та найбільш оптимальне рішення. А тому метою курсової роботи є з’ясування теоретико-методичні аспектів використання основних засобів і розроблення напрямків управлінських рішень щодо підвищення ефективності експлуатації основних фондів.

Отже, основні засоби є однією з головних ланок в ланцюжку виробничо-господарської діяльності підприємства. Саме тому ефективне їх використання забезпечить покращення економічних показників функціонування як окремих галузей, так і народного господарства в цілому.Необхідно зазначити, що поняття “основні засоби” розглядати як окрему категорію почали лише на сучасному етапі економічного розвитку. В історично найперших працях економістів взагалі розглядалася лише категорія капіталу, до якої як одну із складових включали основні засоби. Фізіократи (Кене Ф., Тюрго А.) взагалі вважали, що єдиною формою продуктивного капіталу є капітал, задіяний лише в сільському господарстві. Величезний внесок у трактування сутності даної категорії вніс фундатор економічної науки А. Сміт, який відносив до продуктивного капіталу також і той, що був задіяний у сфері матеріального виробництва. Але найголовнішим було те, що він вперше поділив капітал на основний і оборотний. До основного капіталу він відносив машини і різні знаряддя праці, промислові і торгівельні будівлі, склади, будівлі на фермах, “поліпшення землі” (розчищення, осушення, внесення добрив), “людський капітал” – капіталізована цінність “придбаних і корисних здібностей усіх жителів, або членів суспільства”. Так, для Д. Рікардо домінуючою ознакою основного капіталу є його довговічність, міцність, повільна зношуваність. Крім того, дану категорію він розглядає як частину багатства країни, яка використовується у виробництві, і приводить у рух працю. Цікавим є трактування капіталу Марксом. Він розглядає цю категорію як засіб експлуатації робітника. Що ж стосується основного капіталу, то його він відносить до постійного, який в свою чергу, розглядає як вартість засобів виробництва. Проаналізувавши особливості трактування даної категорії кожним з дослідників, ми дійшли висновку, що до головних ознак основних засобів відносять тривалість їхнього використання та властивість часткового перенесення вартості на готову продукцію. Такі критерії є обов’язковими в українському підході до тлумачення основного капіталу, що обумовлено вимогами Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”. Враховуючи історичний аспект визначення сутності категорії “основні засоби” (як складової капіталу), доцільно розпочати дослідження особливостей використання останніх з руху капіталу в цілому. Використання функціонуючого капіталу обумовлене його постійним рухом як в межах діяльності окремих суб’єктів господарювання, так і в економічній системі країни в цілому, що супроводжується зміною його форм, тобто визначає процес обороту капіталу. А тому дана робота спрямована на підвищення ефективності використання основних засобів у товаристві з обмеженою відповідальністю &quo ;Агропромислова компанія&quo ;, яке є об’єктом дослідження, його забезпеченість необхідними основними засобами, їх раціональним використанням. Актуальність теми даної курсової роботи полягає в тому, що в нашій країні на підприємствах використовуються основні засоби ще виробництва радянських часів.

Нової техніки багато господарств не в змозі придбати в зв’язку з тим, що велика ціна на об’єкти основних засобів. А це призводить до того, що продукція підприємства набуває високої собівартості. Предметом дослідження є основні засоби, які сприяє збільшенню обсягів виробництва продукції, зниженню собівартості та зростанню прибутку, аналізі ефективності використання основних фондів і виробничих потужностей підприємства. Основна мета даної роботи полягає у дослідженні ефективності використання основних фондів на підприємстві. Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань: - розглянути економічну сутність основних фондів підприємства; - дослідити особливості діяльності діючого підприємства; - проаналізувати ефективність використання основних фондів підприємства. У реалізації цілей стратегічного плану підприємства особлива роль належить плану технічного і організаційного розвитку – плану підвищення ефективності виробництва. Завдання курсової роботи – це вивчення та аналіз стану забезпечення підприємства основними засобами, їх склад та структура, методи оцінки, порядок нарахування амортизації на підприємстві з обмеженою відповідальністю &quo ;Агропромислова компанія&quo ;, визначити шляхи покращення ефективності виробництва. 1. Сутність основних виробничих фондів. 1.1. Основні етапи формування системи управління операційними оборотними активами. Активи підприємства потребують постійного управління. Це управління здійснюється в різноманітних формах і різних функціональних підрозділах підприємства. Різноманітність видів та елементів оборотних активів підприємства визначає необхідність їх попередньої класифікації з метою забезпечення цілеспрямованого управління ними (таблиця 1). Таблиця 1 № з/п Види ознак Групи оборотних активів 1 За функціональними видами 1. Основні засоби. 2. Нематеріальні активи. 3. Незавершені капітальні вкладення. 4. Устаткування, призначене для монтажу. 5. Довгострокові фінансові вкладення. 6. Інші види оборотних активів 2 За характером обслуговування окремих видів діяльності підприємства 1. Операційні оборотні активи. 2. Інвестиційні оборотні активи. 3. Невиробничі оборотні активи 3 За характером володіння 1. Власні оборотні активи. 2. Орендовані оборотні активи 4 За формами заставного забезпечення кредиту й особливостями страхування 1. Рухомі оборотні активи. 2. Нерухомі оборотні активи Система управління операційними оборотними активами – це частина фінансової стратегії підприємства, суть якої полягає у фінансовому забезпеченні своєчасного їх оновлення і високої ефективності використання.Дана система управління формується на базі таких основних етапів: - аналіз операційних оборотних активів підприємства в майбутньому періоді; - оптимізація загального обсягу і складу операційних оборотних активів підприємства; - забезпечення своєчасного відновлення операційних оборотних активів підприємства; - формування принципів і оптимізація структури джерел фінансування операційних оборотних активів підприємства. 1. Аналіз операційних оборотних активів підприємства в майбутньому періоді.

Ситуация аналогичная той, что имеет место в экономике - уже 15 лет нет инвестиций на развитие при износе основных фондов 70% и более. Анализ результатов "военных реформ по необходимости" показывает, что военно-стратегическое положение России уже к 2005 году может ухудшиться настолько, что одно это может вызвать не спровоцированную и абсолютно безопасную для агрессора интервенцию в виде операции по установлению контроля над потенциально опасными объектами атомной промышленности и военной инфраструктуры РФ. В этих условиях очередное увольнение в запас из ВС зимой 2002 года отложено. Однако проведение в течение полугода экстренных мер по укреплению боеспособности региональных группировок сил общего назначения не принесло желаемых результатов. Неоднократное реформирование ФПС привело к тому, что охрана госграницы осуществляется только на отдельных участках ограниченно боеспособными погранотрядами. В отсутствии пограничной охраны "сопредельной стороной" граница РФ фактически оказалась неконтролируемой и абсолютно открытой для незаконного перемещения ценностей, оружия и контрабанды

1. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

2. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

3. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

4. Аналіз ефективності використання основних засобів

5. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

6. Шляхи покращення використання лісових ресурсів України
7. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України
8. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

9. Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами України

10. Фіскальна політика держави, її особливості в трансформаційній економіці України

11. Художня культура незалежної України: традиції та новації

12. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку

13. Інвестиційний клімат України: проблеми та шляхи їх подолання

14. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

15. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

16. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

Набор мебели для столовой "Коллекция".
Очень красивый и изящный набор мебели и посуды для кукол "Столовая" понравится любому ребенку. В набор входит стол, четыре стула
463 руб
Раздел: Кухни, столовые
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 28 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1099 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор подарочный "Камни для виски в мешочке", 2 штуки, 2,5х2,5 см.
Набор подарочный: камни для виски в холщовом мешочке. Талькомагнезит можно использовать для резьбы, т.к. он мягкий и не крошится, из него
1880 руб
Раздел: Аксессуары для вина

17. Стратегія ефективного використання прибутку на підприємстві

18. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

19. Аналіз ефективності використання матеріальних активів підприємтсва на прикладі готелю "Домус готель"

20. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу підприємства ВАТ "Жовтоводський хлібозавод"

21. Обґрунтування стратегії ефективного використання потенціалу підприємства “УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ”

22. Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів
23. Амортизация основных фондов как источник инвестирования средств
24. Финансирование воспроизводства основных фондов

25. Методы переоценки основных фондов. Значение переоценки

26. Основные фонды в нефтяной и газовой промышленности

27. Основные фонды предприятий

28. Исследование основных фондов предприятия

29. Анализ состояния и использования основных фондов предприятия

30. Основные фонды предприятия информатики

31. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

32. Оценка влияния способов амортизации основных фондов на рационализацию денежных потоков производственной компании

Подушка детская Dream Time.
Приятная на ощупь подушка сделан из материала, который отличается надежностью, прочностью и легкостью ухода. В качестве наполнителя
698 руб
Раздел: Подушки для детей
Пенал школьный "Космос".
Пенал школьный с откидной планкой, без наполнения. Одно отделение, эластичные держатели для канцелярских принадлежностей, в прозрачном
460 руб
Раздел: Без наполнения
Маркеры для досок, 12 цветов.
Маркеры для досок идеальны для использования дома и в детских учреждениях. Количество цветов: 12 ярких и сочных цветов. Надписи и рисунки
503 руб
Раздел: Для досок

33. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

34. Сравнительная оценка эффективности использования финансового лизинга и банковского кредита при приобретении основных фондов

35. Анализ эффективности использования основных фондов

36. Статистика основных фондов

37. Використання трудових ресурсів Західної України

38. Износ основных фондов. Их восстановление (на примере ОАО Черногорэнерго)
39. Основные фонды гражданской авиации и их использование
40. Особливості перехідної економіки України

41. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

42. Анализ использования основных фондов предприятия

43. Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах

44. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

45. Національний банк України та особливості його функціонування

46. Аналіз ефективного використання короткострокового кредиту

47. Оцінка обстановки на підприємствах легкої промисловості у надзвичайних ситуаціях

48. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

Швабра "Бабочка".
Швабра "Бабочка" предназначена для уборки напольных покрытий.
490 руб
Раздел: Швабры и наборы
Рюмпочка.
РЮМПОЧКА - с каждой рюмкой мир становится светлее! Создайте яркое застолье, зарядитесь энергией и самые светлые стороны жизни откроются,
315 руб
Раздел: Бокалы, рюмки
Ножницы "Explorer", 21,5 см.
Ножницы с массивными лезвиями идеально подходят для работы с плотной бумагой. Эргономичная форма ручек и резиновая вставка с
390 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки

49. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

50. Особливості вирощування кореневласних саджанців обліпихи в умовах правобережного лісостепу України

51. Підвищення ефективності використання техніки при вирощуванні багаторічних трав і заготівлі сіна з застосуванням підбирачів кормів і досушування сіна методом активного вентилювання

52. Эффективность использования основных фондов государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия "Элитное"

53. Визначення собівартості реалізованих товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

54. Інвентаризація основних фондів та нематеріальних активів
55. Контроль, ревізія і аудит операцій з основними фондами
56. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

57. Облік товарів і тари на підприємствах малого бізнесу

58. Організація обліку запасів на підприємствах

59. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

60. Основные фонды предприятия в условиях перехода к рыночной экономике

61. Рациональное использование основных фондов

62. Учет основных фондов

63. Амортизация основных фондов: методы амортизации, сопоставительный расчет амортизационных отчислений различными методами

64. Анализа основных фондов

Багетная рама "Bella", 40x50 см (цвет: серебряный + золотой).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Магнитная планка самоклеющаяся, 100x5 см + 6 магнитов.
Магнитные планки применяются в случаях, когда требуются небольшие магнитные поверхности. На внутренней стороне планки нанесен перманентный
654 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Грифель проклеен
622 руб
Раздел: Более 24 цветов

65. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

66. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

67. Правовий режим використання і охорони надр України

68. База даних по приватних підприємствах регіону

69. Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)

70. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)
71. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)
72. Особливості організації дипломатичної діяльності в Україні

73. Особливості функціонування єврорегіонів України

74. Управління системами якості на підприємствах мобільного зв’язку

75. Бізнес-етика в міжнародних відносинах та особливості етичної бізнес-діяльності в Україні

76. Організація стратегічного планування на підприємствах

77. Особливості становлення і розвитку демократії в сучасній Україні

78. Технічний контроль на машинобудівних підприємствах

79. Регіональні особливості відтворення населення України

80. Відтворення основних фондів автомобільного транспорту

Папка для тетрадей "Чемпионат мира по футболу 2018. Талисман", красная, А4.
Формат: А4. Застежка: молния.
365 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор из 6 фигурок "Дикие животные Севера", арт. PH020406A15.
Этот набор игрушечных животных будет очень кстати, когда мальчик решит устроить импровизированный заповедник. В комплект входят 6 фигурок
396 руб
Раздел: Дикие животные
Набор для творчества "Топиарий новогодний" (26 см).
В набор входит: 1. Пенопластовые заготовки: шар диаметром 6 см. и диаметром 2 см. (10 штук). 2. Разноцветные листы FOM EVA и готовая
475 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла

81. Основные фонды судостроительного предприятия и расчет себестоимости изготовления поперечной переборки

82. Курортно-рекреаційний комплекс України. Основні проблеми і перспективи розвитку

83. Адаптація світового досвіду до умов діяльності фінансових посередників України (в аспекті діяльності інвестиційних фондів)

84. Аналіз ефективності використання оборотного капіталу

85. Инвестиционное обеспечение обновления основных фондов

86. Оценка основных фондов и налоги
87. Проблеми запобігання криз на підприємствах
88. Финансы и основные фонды предприятия

89. Правова охорона природно-заповідного фонду України

90. Амортизационные отчисления, их место и роль в воспроизводстве основных фондов

91. Анализ эффективности использования основных фондов в СХПК "ХХХ"

92. Закон України "Про підприємництво"

93. Определение стоимости основных фондов

94. Основні показники економічного стану України

95. Основные фонды

96. Основные фонды

Стенд "Наши работы".
Стенд состоит из шапки (размером 67х10 см) с пластиковым карманом и самого стенда (размером 67х48 см), к которому крепятся 30 пластиковых
689 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Звуковой плакат "Учимся читать - читаем по слогам".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
643 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Сиденье для ванны (светло-голубое).
Выдерживает нагрузку до 200 кг. Располагается практически на уровне ванны, а не вставляется внутрь, что особенно важно для удобства людей
604 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

97. Основные фонды и прибыль предприятия

98. Основные фонды организации (предприятия) и способы улучшения их использования

99. Основные фонды предприятия


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.