Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Аналіз обліку платників податків в Україні

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

КУРСОВА РОБОТА Аналіз обліку платників податків в Україні Ірпень 2006 1. Основні поняття про платників податків. Класифікація суб”єктів господарювання 1.1 Власність – правооснова господарської діяльності ЗАКОН УКРАЇНИ „Про власність” спрямований на реалізацію Декларації про державний суверенітет України. Метою цього Закону є забезпечення вільного економічного самовизначення громадян, використання природного, економічного, науково-технічного та культурного потенціалів республіки для підвищення рівня життя її народу. Національне багатство України: земля, її надра, повітряний простір, водні та інші природні ресурси, що знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, основні засоби виробництва у промисловості, будівництві, сільському господарстві, транспорті, зв'язку, житловий фонд, будівлі та споруди, фінансові ресурси, наукові досягнення, створена завдяки зусиллям народу України частка в загальносоюзному багатстві, зокрема в загальносоюзних алмазному та валютному фондах і золотому запасі, національні, культурні та історичні цінності, в тому числі й ті, що знаходяться за її межами, є власністю народу України. Національне багатство України забезпечує право кожного громадянина на одержання частки з суспільних фондів споживання, на соціальний захист, зокрема, у разі непрацездатності та безробіття, а також право працюючого на особисту участь в управлінні народним господарством. Право власності - це врегульовані законом суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження майном. Право власності в Україні охороняється законом. Держава забезпечує стабільність правовідносин власності. Кожен громадянин в Україні має право володіти, користуватися і розпоряджатися майном особисто або спільно з іншими. Власність в Україні виступає в таких формах: приватна, колективна, державна. Всі форми власності є рівноправними. Власність в Україні існує в різних формах. Україна створює рівні умови для розвитку всіх форм власності та їх захисту. Суб'єктами права власності в Україні визнаються: народ України, громадяни, юридичні особи та держава. Суб'єктами права власності в Україні відповідно до цього Закону можуть бути також інші держави, їх юридичні особи, спільні підприємства, міжнародні організації, громадяни інших держав та особи без громадянства. Майно може належати на праві спільної (часткової або сумісної) власності громадянам, юридичним особам і державам. Допускається об'єднання майна, що є власністю громадян, юридичних осіб і держави, та створення на цій основі змішаних форм власності, в тому числі власності спільних підприємств з участю юридичних осіб і громадян інших держав. Громадяни, юридичні особи та Україна можуть мати у власності майно, розташоване на території інших держав. 1.2 Класифікація інституційних секторів економіки України Класифікацію інституційних секторів економіки (КІСЕ) України розроблено на виконання Програми розвитку системи національних рахунків на період до 2010 року, яку затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 07.0

4.2003 р. 475. Впровадження КІСЕ забезпечує: - облік підприємств і організацій за інституційними секторами економіки у статистичних реєстрах та Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій; - проведення державних статистичних спостережень економічної діяльності підприємств і організацій за інституційними секторами (підсекторами) економіки; - можливість зіставлення національної статистичної інформації з міжнародною; - групування суб'єктів економіки за інституційними секторами (підсекторами) з метою здійснення на макрорівні оцінки результатів їхньої діяльності та фінансового стану. Інституційна одиниця - це господарська одиниця, основними ознаками якої є: - право самостійного володіння товарами та активами від власного імені, що надає їй можливість обмінюватися правами власності на ці товари й активи при операціях з іншими одиницями; - здатність приймати самостійні економічні рішення і здійснювати господарську діяльність, за яку вона сама несе пряму відповідальність і відповідає перед законом; - здатність приймати фінансові та інші зобов'язання від свого імені, а також укладати договори; - існування для неї повного набору рахунків, включаючи баланс активів і пасивів, або практичної можливості - як з економічної, так і з юридичної точки зору - щодо підготовки повного набору рахунків, а також статистичної звітності в разі необхідності. Національна економіка складається з сукупності інституційних одиниць, що є резидентами України. Інституційна одиниця вважається резидентом певної країни тоді, коли вона має центр економічного інтересу (місцезнаходження житла, виробництва чи інших приміщень), що знаходиться на економічній території цієї країни, та коли вона бере участь в економічній діяльності країни протягом необмеженого або досить тривалого періоду (рік або більше), а також керується законодавством цієї країни. Резидентом є також інституційна одиниця, що тимчасово знахо-диться на території іншої країни та проводить діяльність в інтересах своєї кра-їни. Інституційні одиниці - нерезиденти, що здійснюють операції з резидентними інституційними одиницями або мають з ними інші економічні зв'язки, утворюють групу, яка вважається за загальноприйнятою міжнародною методологією СНР'93 самостійним сектором &quo ;інший світ&quo ; (S.2 у додатку), призначеним для оцінки зовнішньоекономічної діяльності. До складу &quo ;іншого світу&quo ; входять певні нерезидентні інституційні одиниці, що знаходяться у географічних рамках країни, наприклад, іноземні анклави, такі як посольства, консульства, військові бази, міжнародні організації тощо. Інституційні одиниці поділяються на дві великі групи: - юридичні особи, що створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства, незалежно від того, які особи або суб'єкти можуть володіти ними чи контролювати їхню діяльність; - фізичні особи або групи осіб у формі домашніх господарств. Відповідно до своїх функцій та структури економіки України інституційні одиниці - резиденти групуються в п'ять інституційних секторів економіки: - нефінансові корпорації; - фінансові корпорації; - сектор загального державного управління; - домашні господарства; - некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства; більшість з яких розподіляється на підсектори (додаток А).

При віднесенні інституційних одиниць до певного сектору або підсектору економіки України враховується їхня організаційно-правова форма господарювання, форма власності та вид економічної діяльності, перелік яких визначають відповідно Класифікації організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ) та Класифікації форм власності (КФВ), які затверджено наказом Держспоживстандарту України від 28.05.2004 р. 97, а також Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД), яку затверджено наказом Держстандарту України від 22.10.96 р. 441. S.11 Нефінансові корпорації Нефінансові корпорації - це інституційні одиниці, основною діяльністю яких є виробництво ринкових товарів чи надання нефінансових послуг. Цей інституційний сектор економіки включає сукупність таких інституційних одиниць - резидентів: - нефінансові корпорації незалежно від того, резидентами яких країн є їхні акціонери; - нефінансові квазікорпорації; - НКО, які є ринковими виробниками товарів чи нефінансових послуг. Сектор нефінансових корпорацій включає такі підсектори: - державні нефінансові корпорації; - приватні нефінансові корпорації; - нефінансові корпорації під іноземним контролем. S.11001 Державні нефінансові корпорації До державних нефінансових корпорацій відносяться корпорації та квазі-корпорації, які є резидентами й контролюються органами державного управління; при цьому контроль за корпорацією визначається шляхом розроблення Генеральної політики корпорації та призначення директорів (якщо існує така необхідність). В Україні до державних нефінансових корпорацій належать суб'єкти господарювання з такими організаційно-правовими формами за КОПФГ: - державне підприємство (код 140); - казенне підприємство (код 145); - комунальне підприємство (код 150); - дочірнє підприємство (код 160); - відкрите акціонерне товариство (код 231); - закрите акціонерне товариство (коди 232); - державна акціонерна компанія (товариство) (код 235); - корпорація (код 520); - консорціум (код 530); - концерн (код 540); - холдингова компанія (код 550); державної корпоративної (КФВ, код 30), державної (КФВ, код 31), комунальної (КФВ, код 32) та комунальної корпоративної власності (КФВ, код 33). S.11002 Приватні нефінансові корпорації Приватні нефінансові корпорації включають усі нефінансові корпорації та квазікорпорації-резиденти, які не контролюються органами державного управління чи інституційними одиницями - нерезидентами. Такі корпорації можуть контролюватися (але можуть і не контролюватися) іншими інституційними одиницями - резидентами, але їхньою характерною рисою є те, що вони не підлягають контролю з боку органів державного управління чи з-за кордону. Цей підсектор включає також ринкові НКО, які займаються виробництвом товарів і нефінансових послуг. До приватних нефінансових корпорацій відносяться такі суб'єкти госпо-дарювання згідно з КОПФГ: - фермерське господарство (код 110); - приватне підприємство (код 120); - колективне підприємство (код 130); - дочірнє підприємство (код 160); - підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) (код 180); - підприємство споживчої кооперації (код 185); - орендне підприємство (код 190); - індивідуальне підприємство (код 191); - сімейне підприємство (код 192); - спільне підприємство (код 193); - акціонерне товариство (код 230); - відкрите акціонерне товариство (код 231); - закрите акціонерне товариство (код 232); - товариство з обмеженою відповідальністю (код 240); - товариство з додатковою відповідальністю (код 250); - повне товариство (код 260); - командитне товариство (код 270); - кооператив (код 300)3; - виробничий кооператив (код 310); - обслуговуючий кооператив (код 320); - споживчий кооператив (код 330); - сільськогосподарський виробничий кооператив (код 340); - сільськогосподарський обслуговуючий кооператив (код 350); - асоціація (код 510); - корпорація (код 520); - консорціум (код 530); - концерн (код 540); - холдингова компанія (код 550); приватної власності (КФВ, код 10), за винятком суб'єктів господарювання, що відносяться до нефінансових корпорацій під іноземним контролем.

Тепер вона лежить в паспорті, бо на роботу без неї не беруть, пенсію не платять, і навіть до нотаріуса не поткнешся без цієї цидулки. Отак от носиш її та думаєш - чи вона тепер замінює паспорт? А чи є додатком до паспорта? Зрозуміло одне - завтра нам з вами скажуть отримати іще одну папірчину. Сумніваєтеся? Дарма. Юридичні особи, тобто фірми, уже мають силу-силенну номерів: по-перше, код із романтичною назвою ЄДРПОУ, по-друге індивідуальний номер платника податків та свідоцтво платника ПДВ, ну, а крім того свідоцтво про реєстрацію, довідку зі статуправління знову з безліччю кодів та цілу купу інших папірців. І без цих документів не можна підписати навіть найменшого контракту. А вигадували усю цю маячню ті самі славетні податківці. Тож будьте певні: індивідуальний податковий код - не останній з ваших номерів. Далі буде. Тільки не питайте в нас, навіщо усе це потрібно. І справді - у кожної людини від народження існує свій власний індивідуальний код. Називається ПІБ, тобто прізвище-ім’я-по-батькові. Додайте сюди ж дату й рік народження

1. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

2. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

3. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

4. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

5. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

6. Українська школа бухгалтерського обліку
7. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства
8. Організація обліку грошових коштів

9. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

10. Особливості "автоцивілки" в податковому обліку

11. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі

12. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

13. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

14. Етапи організації бухгалтерського обліку

15. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку

16. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

Металлофон, 12 тонов.
Не рекомендуется детям до 2 лет. Размер: 27,5х10х3 см.
399 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны
Настольная игра "Головоноги".
Бедные головоноги! Голова — это практически все, что у них есть, и тем не менее они умудрились забыть свои имена. Что ж, придется включать
307 руб
Раздел: Карточные игры
Комплект постельного белья семейный "Самойловский текстиль. Японский сад", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1969 руб
Раздел: Бязь

17. Облік виробничих запасів. Застосування програми "1С:Бухгалтерія" для їх обліку

18. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

19. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

20. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

21. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

22. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
23. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")
24. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

25. Організація обліку в магазині "Світанок"

26. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

27. Організація обліку запасів на підприємствах

28. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

29. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

30. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

31. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

32. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

Настольная игра "Имаджинариум".
Каждый игрок выбирает себе слона и набор карточек для голосования того же цвета, что и слон. Карточек для голосования семь. Вам пригодится
1750 руб
Раздел: Карточные игры
Картриджи чернильные "Cartridge Quink", синие, 5 штук.
Картриджи подходят для всех перьевых ручек Parker. Картриджи с чернилами позволяют легко и просто заправить перьевую ручку, при этом не
309 руб
Раздел: Чернила, тушь, штемпель
Дополнительный набор "Что мне надеть".
Игра представляет собой традиционную и любимую многими поколениями девочек игру, позволяющую менять наряды на нарисованной кукле,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах

33. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

34. Організація управлінського обліку

35. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

36. Основи організації бухгалтерського обліку

37. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

38. Принципи побудови обліку операції та фактів поза балансом
39. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
40. Система та процес бухгалтерського обліку

41. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

42. Судово-бухгалтерська експертиза обліку основних засобів

43. Теоретичні основи обліку та аудиту

44. Теоритичні основи бухгалтерського обліку

45. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

46. Автоматизація обліку зносу (амортизації) необоротних активів

47. Автоматизація обліку в пунктах обміну валют

48. Автоматизована система обліку праці та зарплати

Зеркало с подсветкой "Новый взгляд".
Хотите наносить макияж с максимальным комфортом? Увеличительное зеркало с подсветкой "Новый взгляд" обеспечит Вам отличную
639 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Мощное чистящее средство для ванной комнаты и туалета с возможностью распыления "Mitsuei", 400.
Сверхсильное средство для удаления плесени. Эффективно очищает кафель, стены, расщепляет любые загрязнения. Дезинфицирует поверхности.
315 руб
Раздел: Для сантехники
Матрас в овальную кроватку Bambola (125x75x8 см).
С первых дней жизни здоровье малыша напрямую зависит от полноценного и комфортного сна. Правильно подобранный матрас для детской кроватки
2024 руб
Раздел: Матрацы более 120 см

49. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

50. Об’єктно-орієнтована програма обліку продуктового магазину

51. Розробка автоматизованого обліку та руху товарів на складах засобами СУБД Microsoft Access

52. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»

53. Організація обліку на торгівельному підприємстві

54. Стратегія ціноутворення в системі управлінського обліку
55. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку
56. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

57. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

58. Податкова система Японії, Місцеві податки в Україні

59. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

60. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

61. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

62. Аналіз журналістських розслідувань на матерілах газети "Голос України"

63. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

64. Виробничі запаси - облік та аналіз

Плед "Нордтекс. Палитра", 150х200 см.
Материал: флис. Размер: 150х200 см. Цвет и рисунок в ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Покрывала и пледы
Игра настольная развивающая "Интересные профессии".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 5 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает название и назначение 5-ти известных профессий,
592 руб
Раздел: Человек, профессии
Игровой набор Lalaloopsy "Карусель" для создания украшений из бусинок.
Отличный набор, сочетающий игровые элементы и творчество, позволит Вашей юной мастерице создавать уникальные авторские аксессуары из
1299 руб
Раздел: Современные, герои мультфильмов

65. Облік запасів і аналіз ефективності їх використання

66. Облік та аналіз виконання сільського (селищного) бюджету

67. Синтетичний та аналітичний облік дебіторської заборгованості на ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

68. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи

69. Податки і збори в Україні

70. Проблемні питання скарг платників податків
71. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах
72. Селянські податки на Україні в ХІХ – поч. ХХ століття

73. Аналіз стану електронної торгівлі в агропромисловому комплексі України

74. Аналіз українського ринку побутових насосів

75. Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію

76. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

77. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

78. Акмеологічний підхід у теорії й практиці вищої педагогічної освіти України, Росії, Білорусі (порівняльний аналіз)

79. Аналіз чинних навчальних програм із курсу "Я і Україна" з точки зору використання народознавчого матеріалу

80. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

Карандаши цветные "Замок", 60 цветов.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
1510 руб
Раздел: Более 24 цветов
Подставка для колец Zoola "Кролик", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений
Подгузники Moony, 6-11 кг, экономичная упаковка, 62 штуки.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг

81. Податки і збори, які застосовуються при завозі товарів на митну територію України

82. Автоматизована інформаційно-аналітична система Міністерства фінансів України

83. Аналіз вітчизняної практики адміністрування податків

84. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

85. Аналіз фінансових джерел формування інвестиційних ресурсів в Україні

86. Проблеми реформування податку на додану вартість в Україні
87. Система управління податками в Україні
88. Облік податку на прибуток та ПДВ

89. Аналіз економічної нестабільності в Україні

90. Аналіз існуючого стану інфляційних процесів в сучасній Україні

91. Вплив валютних курсів на економіку України

92. Загальнодержавні податки і збори в Україні. Податкові пільги в державному регулюванні економіки

93. Залежність споживання і заощаджень від росту податків. Вплив податків на економіку країни. Рівень інфляції

94. Порівняльний аналіз рівня безробіття у Дніпропетровській області та Україні

95. Атомна енергетика України і РПС

96. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

Бумага для принтера "Ballet Classic", формат А3, 500 листов.
Бумага Ballet Classic имеет категорию качества «В», что позволяет использовать ее при создании документации различного типа. Обладая
502 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Зеркальце карманное "Бабочка", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Кулинарная форма, круглая, регулируемая, 16-30 см, высота 8,5 см.
Кольцо-трансформер решает проблему выбора размера формы раз и навсегда.Используется для выпечки коржей диаметров от 15 до 30 см.Форма
482 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

97. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

98. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

99. Політичні права і свободи громадян України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.