Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

До проблеми оцінки професійногорівня керівників шкіл

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Барабаш Ю.Т., Гришай І.Я. Розбудова нашої національної школи передбачає розробку чітких, простих у використанні і надійних стандартів освіти і кваліфікації, на основі яких буде здійснюватись оцінка рівня знань і вмінь учнів, професійна компетентність педагогічних працівників. Діюче зараз положення про атестацію педагогічних кадрів поки-що не відповідає цим вимогам, так як не має таких стандартів у своїй основі, не містить чіткої технології оцінки персоналу, яка б передбачала можливість виходу на окремі кваліфікаційні категорії та педагогічні звання. Одночасно, ця проблема стосовно керівників шкіл на сьогодні ще менш опрацьована. Вона ще чекає свого обґрунтування і розв'язання. Наш досвід показав: запропоновану нами технологію оцінки професійного рівня вчителів-предметників з застосуванням методів математичної обробки інформації, легко інтерпретувати стосовно і керівників шкіл. Для цього необхідно: 1. Визначитись в оптимальній кількості показників оцінки компетентності керівника школи. 2. Сформулювати самі показники оцінки. 3. Розшифрувати дані показники стосовно системи кваліфікаційних категорій для керівника школи (орієнтовний варіант). 4. Застосувати запропонований нами метод математичної обробки інформації стосовно вчителів-предметників до керівників шкіл, який дозволяє так само “виходити” для них на окремі кваліфікаційні категорії. Проблема показників оцінки компетентності керівника школи досліджувалась нами з залученням до цього окремих категорій слухачів, які проходили перекваліфікацію або підвищення кваліфікації на базі нашої кафедри (слухачі груп менеджерів освіти, директори ззгальноосвітніх шкіл та їх заступники по навчально-виховній роботі). При цьому визначались: а) оптимальна кількість показників оцінки; б) по частоті зустрічності (кількість наведених варіантів) самі показники оцінки. На цій основі, а також з урахуванням структури діяльності керівника школи у сучасних умовах, було виділено 10 таких показників оцінки: 1. Наявність концепції розвитку школи на основі державних документів. 2.Управління педколективом. 3. Аналітико-дослідницька діяльність. 4. Фінансово-господарська діяльність. 5. Робота вчителем-предметником. 6. Науково-методична, психолого-технологічна підготовленість. 7. Робота з зовнішнім середовищем. 8. Результати роботи колективу школи. 9. Робота з педкадрами. 10. Професійно-соціальний, психологічний статус керівника школи. Нижче наводиться така примірна розшифровка даних показників у найбільш прийнятій зараз 4-варіантній системі оцінювання: Рівень вираженості показника, його коротка характеристика Високий, 4 Добрий, 3 бали Задовільний, 2 бали Недопустимий, 1 бал Показник 1. Наявність концепції розвитку школи на основі державних документів Розроблена і реалі-зується чітка концепція розвитку на основі закону “Про освіту”, регіональної програми “Освіта”. Головні напрямки розвитку школи яформульовані, але чіткості у їх організації немає Чіткої концепції розвитку школи немає, але дирекція намагається сфор-мулювати вихідні позиції по головних напрямах. Дана концепція відсутня Показник 2.Управління педколективом.

Відповідає сучасним вимогам суспільства, науки і практики. Де-монструється глибоке знаня суті кожної функції управління. Технологія управління недосконала. Такої досконалості у технології управління немає. Керівник науково обґрунтовує цілі і програму управління. Досить помітним є дефіцит відповідних знань і вмінь у керівника колективу. Робить спроби побудувати систему управління. Має місце без-системність в управлінні шко-лою. Це негатив-но відбивається на результатах роботи колективу. Показник 3. Аналітико-дослідницька діяльність. Управління колекти-вом будується на систе-матичному аналізові і узагальненні інформа-ції і на цій основі на внесенні потрібних коректив у діяльність у діяльність колективу школи. Керівник шко-ли веде продуктивну науково-методичну роботу, пропагує свої знахідки. Епізодично засто-совується такий підхід. Необхідна науково-методична підготовка у керівника школи є. Прослідковується прагнення до такого підходу у своїй діяльності, але зава-жає брак необхідних знань і вмінь. Такого підходу в управлінській діяльності немає. Показник 4. Фінансово-господарська діяльність. Всебічно підготовле-ний до даної діяль-ності. Володіє високи-ми комунікативними і організаторськими здібностями. Пору-шень існуючого зако-нодавства у цьому напрямку не допускає. Володіє достатніми заннями і досвідом. Допускає багато помилок через незнання відповідних норм і правил. Безпорадний у цьому напрямку. Показник 5. Робота вчителем-предметником. Творчий характер діяльності. Постійне прагнення до аналізу і узагальнення власного досвіду і досвіду колег. Глибока підготовка по предмету. Досконала технологія його викладання. Публікації по теорії і методиці предмету. Педагогічне звання. Заслужено грає роль “вчителя вчителів”. Добросовісне виконання фахових обов’язків. Учні мають добрі знання по предмету. Прагне до фахового зростання. Наслідки такої роботи над собою помітні. Знання і вміння по предмету на рівні вчителя-початківця. Прагнень до самовдосконале-ння немає. Показник 6. Науково-методологічна, психолого-технологічна підготовленість. Володіє високим рів-нем даної підготовки. Стиль керівництва дос-коналий, демократич-ний. В основі такої технології - досконале поєднання форм, методів, прийомів даної діяльності. Працює над підвищенням даного рівня. Набутий досвід і знання застосовує у своїй управлінській діяльності. Знання теорії і практики управлінської діяльності недостатні. Має низький рівень у цьому напрямку. Показник 7. Робота з зовнішнім середовищем. Підтримує і вдоскона-лює тісні  і всебічні контакти з установами і організаціями у мік-рорайоні школи. Пед-колектив  тісно співп-рацює з батьками учнів. Така тісна взає-модія сприяє поліпшен-ню навчально-вихов-ного процесу та навчально-матеріаль-ної бази школи. Зв’язки не мають всебічного, розви-ваючого характеру. Нерідко відсутні деякі головні напрями такого співробітництва. Зв’язки епізодичного характеру, безсистемні. Проявляє безпорадність у встановленні і підтриманні таких зв’язків, що негативно впливає на стан справ у школі. Показник 8. Результати роботи педколективу. Школа має стійкі пози-тивні показники по головних напрямах діяльності, зокрема, учні школи постійні призери олімпіад, зма-гань, конкурсів різних рівнів.

Досвід роботи педколективу схвале-ний і використовується у районі, області. Рей-тинг школи високий. По окремих напрямах діяльності педколектив має стійкі позитивні показники. Стан навчально-виховного процесу посередній, хоча різко виражених недоліків у своїй роботі педколектив немає. За показниками діяльності школа займає останні місця у районі (місті). Показник 9. Робота з педкадрами. У школі продумана, зорієнтована на перспективу система роботи з окремими категоріями вчителів (молоді, досвідчені, майстри педагогічної справи). Результати такої роботи: профе-сійний ріст педколек-тиву по роках, експери-ментально-дослід-ницька атмосфера. Дирекція школи систематично аналізує динаміку професійного рівня педколективу, але робота з ним не спрямована на ліквідацію найбільш типових прогалин у його підготовці. Методічна робота з педколективом на діягностичному рівні відсутня. Системи роботи з педкадрами немає. Показник 10. Професійно-соціальний, психологічний статус керівника школи. Він входить до групи провідних керівників шкіл у своєму районі. Є авторитетним спеціа-лістом по проблемі управління освітою. Такий рейтинг базу-ється на глибокому знанні проблеми, всебічній науково-ме-тодичній підготовлено-сті, інтелектові і моральних якостях. Визнаний як авторитетний спеціаліст. Колектив школи працює без якихось серйозних зривів. Колектив, яким він керує, не є згуртований колектив однодумців. Його статус серед батьків, учнів невисокий. Є малоавтори-тетним керівни-ком. У структурі його особистості мають місце від’ємні показники. Як узагальнити таку інфоомацію, оцінити таким чином професійну компетентність керівника школи, в кінцевому підсумку “вийти” на окремі кваліфікаційні категорії? У пропонованій вище системі взято 10 показників оцінки, кожен з яких може бути оцінений у 4-бальній системі, так як взято нами 4 рівні оцінювання. Отже, максимальний бал 40. Це буде у випадку, коли всі 10 показників оцінки одержать по 4 бали. Аналіз показує: вища категорія може бути присвоєна керівникові школи, коли він одержує 90-100% балів від максимального, тобто не менше 36 балів, перша категорія - 80-90 % (не менше 32 бали) і друга - 70-80 % (не менше 28 балів). Якщо в ході такого оцінювання професійної компетенції або його атестації він одержує менше 28 балів, то в цій школі, очевидно, необхідно рахувати вакантною посаду, яку він займає. На наш погляд, один принциповий момент: вища категорія присвоюється керівнику школи тоді, коли по показниках 2, 5, 6, 8 він одержує по 4 бали. Явище, чи процес, у тому числі у педагогічній галузі, сьогодні вважаються достовірними, переконливими і серйозно сприймаються лише тоді, коли піддаються математичній обробці. Існуюче положення про атестацію педагогічних кадрів, як відомо, такої чи якоїсь іншої математичної обробки інформації не передбачає. Наведена вище технологія - поки-що перша спроба такого розв’язання проблеми на основі застосування  математичного аналізу стосовно діяльності керівника школи. Список литературы 1. Т.В.Буленко, М.І.Мушкевич, Р.П.Федоренко. Діагностика особистості в практичній діяльності психолога.

Роздл II ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦ¶ Стаття 8. Сфера державного регулювання оплати прац Держава здйсню регулювання оплати прац працвникв пдпримств усх форм власност шляхом встановлення розмру мнмально заробтно плати та нших державних норм  гарантй, встановлення умов  розмрв оплати прац кервникв пдпримств, заснованих на державнй, комунальнй власност, працвникв пдпримств, установ та органзацй, що фнансуються чи дотуються з бюджету, регулювання фондв оплати прац працвникв пдпримств-монополств згдно з перелком, що визначаться Кабнетом Мнстрв Украни, а також шляхом оподаткування доходв працвникв. Умови розмру оплати прац працвникв установ та органзацй, що фнансуються з бюджету, визначаються Кабнетом Мнстрв Украни, крм випадку, передбаченого частиною першою статт 10 цього Закону. ( Стаття 8 в редакц Закону N 20/97-ВР вд 23.01.97 ) Стаття 9. Умови визначення розмру мнмально заробтно плати Розмр мнмально заробтно плати визначаться з урахуванням: вартсно величини мнмального споживчого бюджету з поступовим зближенням рвнв цих показникв в мру стаблзац та розвитку економки крани; загального рвня середньо заробтно плати; продуктивност прац, рвня зайнятост та нших економчних умов

1. Особливості психології сучасної жінки-керівника

2. Принципи та норми моральної поведінки керівника

3. Секретар керівника

4. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

5. Особливості оцінки кредитних ризиків банку

6. Проектування інформаційної системи збору даних землевпорядкування для автоматизації процесу оцінки земельних ділянок
7. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"
8. Принципи розробки та оцінки державної політики України

9. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

10. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

11. Кадрове діловодство, робітник, керівник, кар’єра, звільнення, переведення, прийом

12. Культура спілкування в системі керівник - підлеглий

13. Методи оцінки ефективності функціонування інформаційної логістичної системи

14. Стиль роботи керівника

15. Класний керівник у сучасній школі

16. Роль класного керівника в організації дитячого колективу

Супер концентрированный гель для стирки белья Lion Essence "Впечатление", 900 мл.
Суперконцентрированный гель обеспечивает безупречное качество стирки, великолепно отстирывает даже самые сложные пятна. Придает вещам
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Увлекательная настольная игра "Фрукто 10", новая версия.
«Фрукто 10» Вам нужно быть самым быстрым, чтобы первым найти фруктовую десятку на двух карточках, громко ее объявить и забрать карточки
392 руб
Раздел: Карточные игры
Простыня на резинке "ЭГО", 90х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
589 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники

17. Психологічні передумови створення позитивного іміджу керівника

18. Використання методів непрямої оцінки товарів при визначенні митної вартості

19. Грошовий потік - використання для оцінки проектних рішень

20. Методи оцінки ризиків інвестиційних проектів

21. Нормативно-критеріальна база оцінки фінансового стану підприємства

22. Якісні методи оцінки фінансових ризиків
23. Використання біологічних тестів для оцінки впливу мінеральних добрив на агроекосистему
24. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

25. Проект порівняння грошової оцінки земель населених пунктів Вільхуватської сільської ради Великобурлуцького району

26. Методи оцінки погодженості думок між експертами

27. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

28. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

29. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

30. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника

31. Проблема ансамбля в архитектуре XVII века (барокко)

32. Проблемы изучения космоса

Пакеты с вырубной ручкой "Stones & Samson", 50х40 см (50 штук).
Размер: 50х40 см. В упаковке: 50 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
331 руб
Раздел: Узоры
Набор со стикерами и фоном "Транспорт".
Этот красочный набор стикеров включает в себя 5 глянцевых картинок, на которых изображены различные местности, а также более 165 виниловых
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Доска гладильная НВ1 Валенсия. Принт чехла "Доброе утро", 46x123,5 см..
Гладильная доска выполнена из высококачественного металла. Рабочая поверхность оснащена отверстиями для пара и обтянута чехлом из хлопка.
2647 руб
Раздел: Доски гладильные

33. Проблемы существования внеземных цивилизаций

34. Происхождение жизни: абиогенез и панспермия. Гиперцикл. Геохимический подход к проблеме

35. Проблема происхождения и эволюции человека

36. Химическое оружие и проблемы его уничтожения в России

37. Демографические проблемы России

38. Пищевая промышленность Украины. Проблемы и перспективы развития
39. Проблема применения моделей устойчивого развития на региональном уровне
40. Проблемы добычи алмазов в Якутии

41. Проблемы формирования промышленности европейского севера России

42. Сырьевая и энергетическая проблема мира

43. Проблема ресурсообеспечения

44. Территориальная проблема Курильских островов

45. Глобальные проблемы человечества. Использование Мирового океана

46. Угольная промышленность мира. Проблемы и перспективы

47. Рост населения, проблема продовольствия

48. Деятельность международных организаций ООН в решении глобальной продовольственной проблемы

Игра интерактивная "Супер магический Джинн".
Интерактивная игрушка "Супер магический Джинн" умеет без малейшего труда угадывать задуманные слова, поэтому ребенку придется
1549 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Одеяло стеганое "Карапуз" толстое (цвет: белый).
Одеяло "Карапуз" выполнено в чистейшем белом цвете. Дополнительно по всему периметру имеется стежка для предотвращения миграции
589 руб
Раздел: Одеяла для детей
Набор овощей.
Набор овощей пригодится на кукольной кухне для варки супов. В комплект входят 8 овощей, типичных для средней полосы и русской кухни. Овощи
559 руб
Раздел: Продукты

49. Бюджетный дефицит и государственный долг: теория проблемы и ее проявление в российской экономике

50. Местные налоги: экономическая сущность, необходимость и проблемы взимания

51. Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв

52. Проблемы налогооблажения в странах переходного периода

53. Проблемы пенсионного обеспечения в РФ

54. Проблемы финансирования расходов на управление в Российской Федерации
55. Проблемы формирования доходной части бюджета Ханты-Мансийского Автономного Округа
56. Проблемы связанные с правами, свободами и обязанностями иностранных граждан и лиц без гражданства

57. Проблемы избирательного права современной России

58. ЛИЗИНГ: правовые основы и проблемы развития правового регулирования в РФ

59. Актуальные проблемы гражданского права

60. Проблема рабства в США

61. Проблема отношений всей России с Кавказом

62. Государство и проблемы монополий

63. Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.

64. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда

Жаровня "Loraine", 1,5 л.
Материал: термостойкое стекло. Форма: прямоугольная. Объем: 1500 мл. Размер: 27х14х7,2 см. Информация об объеме изделия, указанная на
308 руб
Раздел: Формы для запекания
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Набор утолщенных фломастеров для декорирования (5 цветов).
Набор фломастеров для декорирования различных поверхностей с металлическим эффектом. Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от
522 руб
Раздел: До 6 цветов

65. Актуальные проблемы конституционно-правового развития в России

66. Проблема нераспространения и не использования оружия массового уничтожения (ОМУ)

67. Приватизация муниципального жилищного фонда: Проблемы и правовые последствия

68. Налоговая система России: сущность, проблемы, перспективы развития

69. Актуальные проблемы возмещения налога на добавленную стоимость при экспорте товаров за пределы РФ

70. Проблемы и пути их решения в области налоговой политики государства в связи со вступлением в ВТО (на примере Армении)
71. Проблемы наказания несовершеннолетних
72. Проблема происхождения права

73. Проблемы страхования автотранспорта в России

74. Проблемы сочетания представительного и прямого правления

75. Проблемы законности в Российской Федерации

76. Договоры в сфере найма труда: проблемы отраслевого разграничения

77. Региональные проблемы экологической безопасности на полуострове Ямал

78. Проблемы молодежи (Young people’s problems)

79. Синтаксические функции герундия в испанском языке. Проблема атрибутивного герундия

80. Проблема интерпретации мифа в аттической трагедии

Банка для сыпучих продуктов "Лавандовый букет", 9,5x13 см, 500 мл.
Банка для сыпучих продуктов прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 500 мл. Размер: 9,5x13 см.
307 руб
Раздел: Керамические
Циркуль металлический "Stop System" с грифелем 2 мм.
Эксклюзивная инновация. Кронцепция Stop System фиксирует штанги циркуля в нужном положении, предотвращая их нежелательное смещение, и
357 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Игра "Зайкина горка" №1, классические цвета.
«Зайкина горка» – это увлекательное занятие: лабиринт для разноцветных шариков. Веселые шарики катаются по лабиринту горки и развлекают
530 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

81. Проблема смерти в культуре Древнего Египта и её отражение в храмовой архитектуре и живописи

82. История изучения проблемы культуры, предмет культурологии

83. Проблема воздействия телевизионной рекламы на процесс инкультурации в современном российском обществе

84. Проблемы теории культуры в отечественной философии (А. Ф. Лосев, М. К. Мамардашвили)

85. О некоторых проблемах современной английской лексикографии

86. Нравственные проблемы общества в современной литературе (Русские люди в рассказах В.М. Шукшина)
87. Проблема автора в "Слове о полку Игореве"
88. Проблема истории в художественных произведениях А.С. Пушкина

89. Проблема человека в эпоху раннего итальянского гуманизма

90. Актуальные проблемы отцов и детей (по роману "Отцы и дети" Тургенева И.С.)

91. И.И.Крылов на Кавказских Минеральных Водах. Изучение проблемы

92. Проблема "героя времени"

93. Проблемы социальной защиты в произведениях художественной литературы 20-30 годов XX века

94. Проблема выражения авторской позиции в комедии А. С. Грибоедова "Горе от ума"

95. Проблемы постановки рук (теоретическое обоснование)

96. Актуальные проблемы предыстории ВОВ

Магнитная игра для путешествий "Умные утки", арт.SGT 270 RU.
Выстрой в дружные ряды все утиные семейства! В игре участвуют три семейства уток, в каждом есть мама-утка и несколько утят. В жёлтом
479 руб
Раздел: Игры на магнитах
Сиденье для ванны (снежно-белое).
Выдерживает нагрузку до 200 кг. Располагается практически на уровне ванны, а не вставляется внутрь, что особенно важно для удобства людей
604 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Детская машинка "Вихрь", голубая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки

97. Новейшая история США (Политика, Экономика, Культура, Международные отношения, Социальные проблемы etc.)

98. Экономическая реформа в Болгарии и проблемы ее интеграции в мировую экономику

99. Антигитлеровская коалиция: военно-политические проблемы и отражение их в современной и советской историографии


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.