Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Разное Разное

Класифікація документів

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Курсова робота «Класифікація документів» за спеціальністю 6.020100 «Документознавство та інформаційна діяльність» ЗМІСТ Вступ РОЗДІЛ 1. Загальне поняття та розвиток класифікації документів 1.1. Поняття про класифікацію документів 1.2. Співвідношення видової і типологічної класифікації документа 1.3. Розвиток класифікації документів РОЗДІЛ 2. Класифікація документів 2.1. Класифікація документів за змістом 2.2. Класифікація документів за рівнем узагальнення інформації 2.3. Класифікація документів за характером знакових засобів фіксації інформації 2.4 Класифікація документів за матеріалом носія інформації 2.5 Класифікація документів за регулярністю виходу у світ 2.6 Типологічна класифікація документів РОЗДІЛ 3 3.1 Способи документування інформації та їх види 3.2 Бібліотечно-бібліографічна класифікація (ББК) 3.3 Універсальна десяткова класифікація (УДК) Висновок Список використаної літератури Вступ Об'єктом дослідження є об’єкт дослідження класифікації, як засіб систематично-сучасного документопотоку, а предметом дослідження - історія виникнення та видова характеристика сучасних класифікацій документа. Мета дослідження аналізувати сучасний стан класифікації документів і віднайти ефект механізму для подальшого розвитку, а завдання проаналізувати основні проблеми та тенденції документної класифікації на основі вітчизняного та закордонного досвіду. Мета визначає завдання роботи: проаналізувати поняття «класифікація», яке використовується частіше за все одночасно і в значенні процесу, і в значенні результату, тобто розуміється як угрупування і як одержана в її результаті схема; та розглянути розмежування процесу класифікації і його результату де пропонується використовувати два терміни: «класифікування» і «класифікація»; класифікація є одним з методів пізнання, без неї неможливо вивчити різноманіття існуючих видів документів, систематизувати їх, встановити відмінності між видами документів, що виділяються по різних ознаках. Класифікування документів - процес впорядкування або розподілу документів по класах з метою віддзеркалення відносин між ними і складання класифікаційної схеми. Класифікація (лат. classics - розряд, група) документів - це система їх супідрядності, що використовується як засіб встановлення зв'язків між класами документів, а також для орієнтування в їх різноманітті. Структура класифікації звичайно представляється у вигляді таблиці або схеми. Теоретичне значення роботи – огляд сучасного стану і перспектив розвитку використання правильно складеної комплексної класифікації, яка відображає закономірності розвитку документів, розкриває зв’язки між ними, допомагає зорієнтуватися в будь-якій їх множині, служить основою для їх впорядкування в документальних системах. Практичне значення роботи – розгляд шляхів практичного використання безперервно зростаючого стрімким темпом документі потоки, які вимагають оперативності та впорядкуванні. Одним із засобів систематичних документів на різних носіях є їхня класифікація, тобто віднесення від певного виду і типу до конкретних ознаків. Тема є актуальною тому що сьогодні в світі і в Україні іде процес переходу від постіндустріального до інформаційно – суспільного, або суспільних знань.

Структура курсової роботи: титульний аркуш, зміст, перелік умовних позначень, вступ, основна частина – розділ 1 (підрозділів 3), розділ 2 (підрозділів 6) і розділ 3 (підрозділів 3), висновок, список використаної літератури та компакт-диск (з текстом курсової роботи). Ключові слова: документ, класифікація документів, Бібліотечно-бібліографічна класифікація (ББК), Універсальна десяткова класифікація (УДК), Десяткова класифікація Дьюї (ДКД), . РОЗДІЛ 1. Загальне поняття та розвиток класифікації документів 1.1. Поняття про класифікацію документів З поняттям документа нерозривно пов’язані поняття архіву та бібліотеки. Збереження важливих історичних документів у давнину засвідчено літописами. Місцем збереження державно – правових документів були церкви та монастирі, які водночас слугами архівами та бібліотеками. Найперші бібліотеки в Україні з’явилися в ХІ ст., зокрема у Києво–Печерському монастирі та у храмі св. Софії. Це були збірки рукописів та рукописних книг, якими мали змогу користуватися духовні та світські особи. Такі збірки мали князі й бояри, церковні братства, вище духівництво, а також українські старшини. Від найдавніших часів зберігалися лише поодинокі документи, акти приватно – правового або державного значення, переважно в монастирських та приватних архівах. Відсутність власної держави позначилася на долі найдавніших документальних матеріалів. Вони потрапили до архівосховищ та колекціонерів Москви, Петербурга, Відня, Варшави тощо. У ХІХ–ХХ ст. кількість документального матеріалу, рукописного і друкованого, зростає безмірно. Відбувається процес дальшої диференціації та спеціалізації життя; через те документи доводиться класифікувати. Класифікація документів – це поділ їх на класи за найбільш загальними ознаками схожості та відмінності. Мета класифікації полягає в підвищеності оперативності робочого апарату управління та відповідальності виконавців. У поточній роботі класифікація документів здійснюється на етапі груп та їх у справі. Їх поділяють на роди, види, підвиди, і різновиди. Рід – це перший рівень розподілу, який розкривається за допомогою видових розподілів документа. Вид – другий рівень розподілу. При цьому родове поняття «документ» ділиться на видові поняття, тобто на види документів. Третій рівень розподілу – підвид. За ним слідує різновид, поки не визначиться остаточне місце конкретного документа в цій класифікації. Ієрархія – розташування документів в порядку від вищого до нижчого. Їх розташування виглядає таким чином: Документ – видання – неперіодичне видання – книга. Дихтомія - послідовний розподіл документів одного класу на два протилежні види, підвиди, різновид. Наприклад, опублікований і неопублікований документ, періодичний і неперіодичний. Класифікація документів здійснюється за різними основами поділу, що відповідає певним аспектам аналізу документа. Кожен аспект аналізу вказує на певний фасет класифікації. Тобто перелік документів за необхідною ознакою. Таких фасетів може бути декілька, тому класифікація документів називається багатоаспектною фасетною. Класифікація будь - чого означає зв’язок між елементами, виражений в їх розміщенні у визначеному послідовному ряді чи системі відносно будь - яких загальних принципів.

Наука передбачає певну систему знань про той чи інший предмет. Предмет класифікації у нашому випадку є документ - як матеріальна форма отримання, зберігання. Використання і розповсюдження інформації. Класифікація будь-чого означає зв’язок між елементами, виражений в їх розміщенні у визначеному послідовному ряді чи системі відносно будь-яких загальних принципів. Предмет класифікації у нашому випадку є документ – матеріальна форма отримання, зберігання, використання і розповсюдження інформації. 1.2. Співвідношення видової і типологічної класифікації документів Одним із найбільш важливих і суперечливих питань є співвідношення питань «класифікація» і «типологізація», тобто вид і тип документа. Сутність типологізації і класифікації полягає в диференціації об’єктів вивчення за певними принципами. Таким чином, типологічна схема і схема класифікації створюються в результаті різних логічних процесів. Якщо в основі класифікації лежить перш за все диференціація ознак, то в основі типологізації - їх інтеграція. Якщо об'єм поняття ділять послідовно, багато разів, по убиваючій, в межах однієї ознаки, відбувається класифікація, тобто встановлення місця документа в даному класі, підкласі і т.д. При цьому в основу розподілу береться одна найістотніша ознака (підстава розподілу). Якщо ставиться задача виділити в масиві документів, що вивчається, групу схожих (типових) рис, здійснюють процес типологізації, тобто об'єднання понять (документів) за допомогою комплексного критерію, що поєднує в собі декілька ознак (підстав розподілу). Наприклад, видання - це вид документа, що виділяється за способом документування; науково-популярне видання - це тип документа, що виділяється по декількох ознаках. Класифікаційний ряд представлений таким чином: вид документа -видання, підвид - книжкове видання, різновид - книга-іграшка. Типологічний ряд виглядає таким чином: тип документа - науковий, підтип - науково-дослідний, різнотипність - монографія. Загальна класифікація і типологізація створюють основу для подальшої диференціації документів, підлеглої задачам конкретних сфер документально-комунікаційної діяльності або специфіці окремих типів і видів документів. Класифікація документів дозволяє встановити специфіку кожного виду і типу документа, допомагає орієнтуватися у всьому різноманітті документної інформації. Тому дуже важливо навчитися визначати вид того або іншого документа по різних ознаках, аналізувати його за змістом. Знання класифікації і типологізації документів необхідне для подальшого вивчення спеціальних дисциплін і практичної роботи в бібліотеках і службах інформації. Найважливіші ознаки, що лежать в основі класифікації сучасних документів, криються в їх суті, істоті інформаційної і матеріальної складових. Оскільки документи функціонують в суспільстві, зовнішнє середовище також робить на них певний вплив. З урахуванням цих обставин в основу загальної класифікації документів встановлено три блоки ознак, побудовані по різних характеристиках документа: інформаційна складова документа; фізична (матеріальна) складова документа; умови перебування документа як системного об'єкту в зовнішньому середовищі.

У даному випадку перед нами, вочевидь, класичний приклад того, як представники певно науково галуз не стали «винаходити велосипед», а просто використали досвд попереднх класифкацй, пристосувавши х до потреб власно дисциплни. * * * Здйснений нами огляд типологй нацоналзму, зрозумло, неповний  досить побжний, здаться, може пдштовхнути до радикального висновку про недоцльнсть узагал будьяких класифкацй стосовно нацоналзму. Вкотре зазначимо, що нацоналзм надто рухливе, багатоаспектне явище,  прагнення зафксувати, «вхопити» його формальн й суттв ознаки здебльшого виглядатиме як метафзика чи схоластичн вправи. Будьяка типологя вигляда як спроба надати певну форму аморфнй, плиннй мас. Будьяка типологя, навть бнарна, провоку заперечення, основане на емпричному матерал. З ншого боку, саме цей колосальний емпричний матерал, збраний дослдниками протягом десятилть, вимага впорядкування, бодай формального. Дослдники нацоналзму вже винайшли клька «рецептв» подолання цього протирччя мж прагненням науки до впорядкування  класифкац та «анархю фактв»

1. Зміни у співвідношені сил найбільш развитих держав на рубежі 19-20 ст

2. Законність і справедливість: теоретико-правові проблеми співвідношення і взаємодії

3. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права України

4. Клініко-генетичні співвідношення геморагічних інсультів та патогенетично-гемодинамічне обґрунтування лікувальної тактики при субарахноїдальних крововиливах

5. Співвідношення держави, права, закону і людини у філософії

6. Співвідношення факторів виробництва
7. Специфіка експлікації та імплікації суб’єктивно-модальних смислів у репліках драматичного дискурсу
8. Типологічна класифікація мов світу

9. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

10. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

11. Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький

12. Класифікація міст, їх значення і роль у РПС

13. Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброїІсторія розвитку стрілецької зброї

14. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

15. Отруйні речовини та їх класифікація

16. Електрифікація лінії хімічної обробки соломи і розробка системи автоматичного керування

Рюкзак детский "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1581 руб
Раздел: Детские
Флаг "Россия", шёлк, 90х135 см.
Размер: 90х135 см.
479 руб
Раздел: Наградная продукция
Лоток для бумаг горизонтальный "Сити", черный.
Лотки надёжно стыкуются друг с другом металлическими стержнями 6 см. Вместительная и прочная конструкция. Для листов формата А4. Гладкая
640 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

17. Класифікація основних засобів

18. Класифікація отруйних речовин

19. Поняття, ознаки, класифікація правочинів та їх місце в системі юридичних фактів

20. Морфологічна класифікація мов П.Ф. Фортунатова

21. Класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій

22. Нові комп’ютерні технології обробки та класифікації інформації у контрольно-аудиторському процесі
23. Українсько-італійське інвестиційне співробітництво у контексті двосторонньої економічної співпраці у кінці 1990-х - початку 2000-х років
24. Поняття та класифікація систем радіоавтоматики

25. Бібліографічні класифікації

26. Витрати виробнцитва. Їх класифікація

27. Гострий і хронічний пієлонефрит. Клініка. Класифікація. Діагностика. Ускладнення. Лікування

28. Хронічний неспецифічний, клінічний перебіг, класифікація, критерії діагностики та принципи лікування

29. Класифікація персоналу та форми його наймання

30. Поняття мотивації та класифікація мотиваційних теорій

31. Припинення трудового договору: загальна класифікація підстав

32. Підвищення ролі загальнотехнічної підготовки в спільній системі професійно-технічної освіти

Сковорода "Mayer & Boch" (гранитное покрытие), 24 см.
Материал: алюминий, гранитное покрытие. Внутреннее покрытие: антипригарное гранитное покрытие. Диаметр: 24 см. Высота борта: 4,5
824 руб
Раздел: Сковороды с керамическим покрытием
Насадка на унитаз "Roxy-Kids" с ножками и ступенькой.
Позволяет отказаться от использования обычного детского горшка Легко собирается и разбирается для транспортировки. Ступенька с
2117 руб
Раздел: Сиденья
Полка настольная "Mayer & Boch", 2-х ярусная.
Полка настольная 2-х ярусная, белого цвета. Материал: МДФ (древесностружечная плита со средней плотностью).
447 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

33. Вимірювання тиску: класифікація приладів

34. Класифікація психічних хвороб

35. Газові мережі: класифікація та їх трасування

36. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

37. Класифікаційні суспільства та їх роль у забезпеченні безпеки мореплавства

38. Класифікація закладів ресторанного господарства
39. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства
40. Джерела антропогенного забруднення та класифікація забруднень

41. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація

42. Моделі систем масового обслуговування. Класифікація систем масового обслуговування

43. Типология правовых систем. Романо-германская, Англо-американская, религиозно-традиционного, социалистического права

44. История государства и права России. (Образование Русского централизованного государства в XV-XVI вв. Свержение Временного правительства и захват власти большевиками. WinWord)

45. Правовая система России во 2-й половине XlX - начале ХХ вв. Судебная реформа

46. История России XVI-XVIII вв.

47. Понятие права, и современный подход к типологии права

48. Лингвистическая типология (шпаргалка)

Мешок для обуви "Space".
Мешок для обуви с увеличенными габаритами со светоотражающими элементами. Мешок изготовлен из износо- и морозостойкого водоотталкивающего
380 руб
Раздел: Сумки для обуви
Карандаши цветные "Kores", 50 цветов.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
954 руб
Раздел: Более 24 цветов
Музыкальная карусель на кроватку "Наш тёплый дом. Саванна" с проектором (цвет: розовый).
Изготовлено из высококачественного пластика. 2 уровня громкости. Режимы с вращением и без. Звуки природы, спокойные колыбельные мелодии
1719 руб
Раздел: Мобили

49. British painting in the 17-18th centuries (Британская живопись 17-18 вв.)

50. Еретические движения 14-15 вв.

51. Россия глазами иностранцев в XVI-XVII вв.

52. Обряды и обычаи славян на Руси в XIII-XIX вв.

53. Роль России и ее место в мировой цивилизации в произведениях русской литературы 18-20 вв.

54. Частная жизнь русской женщины в Х - начале ХIX вв.
55. Русская культура второй половины XIII-XVI вв.
56. Рабовладение у восточных славян VIII-Х вв.

57. История России XVII-XIX вв.

58. Крестьянские войны в России в XVII-XVIII вв.

59. Место и роль земских учреждений в конце XIX - начале XX вв.

60. Россия: XIV-XVI вв.

61. Социально-экономические отношения в Новгороде 12-15 вв.

62. Социально-политическая борьба в Новгороде XII- нач. XIII вв.

63. Русская культура 9-13 вв.

64. Развитие Российской науки в 18-19 вв.

Карандаши цветные "Color'Peps", треугольный корпус, 36 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель. В наборе: 36 цветов.
668 руб
Раздел: Более 24 цветов
Таблетки бесфосфатные для посудомоечных машин "Vaily", 30 штук.
Экологически безопасные для Вас и Вашего дома. Подходят для детской посуды. Специальная формула на основе органических компонентов. Не
430 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Швабра для пола "Бахрома".
Использование швабры позволяет очистить любые поверхности от пыли и грязи, даже без использования химических средств. Благодаря насадке
328 руб
Раздел: Швабры и наборы

65. Личность преступника: понятие, цели изучения, типология

66. Видовое многообразие, насыщенность флоры Верхней Лемвы редкими видами из "Красной книги" как критерий её уникальности и необходимости повышения статуса охраны

67. Политический режим. Типология политических режимов

68. Типология политических режимов

69. Развитие металлургии в XIV - XVIII вв.

70. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства
71. Типология К.Г. Юнга и модель информационного метаболизма аушры аугистинавичюте
72. Характер. Типология характера по Фромму

73. Особенности сельскохозяйственной проблематики в современный период. Структура, типология аграрной прессы; формы и методы пропаганды

74. Результаты экспериментальной оценки эффективности применения баллиститного ракетного топлива в качестве сенсибилизаторов в эмульсионных ВВ

75. Русская религиозная философия конца XIX- начала XX вв. /Вл. Соловьев, Н. Бердяев, В. Розанов, С. Булгаков/

76. Русская философия конец 19 - начало 20 вв.

77. Экономическое развитие западноевропейских стран в эпоху феодализма (V-XV вв.)

78. Генезис индустриального общества 16-18 вв.

79. Групповые конфликты. Их природа, типология и функции (Контрольная)

80. Типология уравленческого персонала

Карандаши акварельные "Progresso Aquarelle", 24 цвета, 24 штуки.
Набор акварельных карандашей Koh-i-noor Progresso содержит 24 бескорпусных цветных карандаша, размещенных в металлической упаковке.
1027 руб
Раздел: Акварельные
Кровать для кукол деревянная (большая).
К кроватке прилагается матрасик, одеяльце и подушечка. Размеры дна кровати: 50х20 см. Размеры боковых сторон (качалки): 27х24
469 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Средство для посудомоечных машин биоразлагаемое "Synergetic", концентрированное, 5 л.
Концентрированное средство для мытья всех видов посуды от любых видов загрязнений. За счет полностью натурального состава обладает 100%
849 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

81. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

82. Великие и удельные Князья Владимирские и Московские XIII - XVI вв.

83. Бретань: рождение нации. V-X вв.

84. Поместное войско (конец XV - первая половина XVII вв.)

85. Духовные споры конца XV - начала XVI вв.

86. Военное управление и комплектование русского войска (конец XV - первая половина XVII вв.)
87. Ратная служба тяглого населения (конец XV - первая половина XVII вв.)
88. Геополитические аспекты изучения Сибири научными обществами во второй половине XIX — начале ХХ вв.

89. Борьба русского народа за выходы к морю в XIII-XVII вв.

90. Хронология исторических событий в России XVI-XVII вв.

91. Объединение русских земель в Литовском государстве в XIII - XVI вв

92. Россия на рубеже XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг.

93. Образование Русского централизованного государства (ХIV - ХVI вв.)

94. Социально-экономическое развитие России в конце ХIХ-начале ХХ вв.

95. Объединение русских земель вокруг Москвы и становление централизованного Российского государства в XIV – XV вв.

96. Образование Древнерусского государства. Крещение Руси в Х-ХII вв.

Коробка подарочная "Большая медведица".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Настольная игра "Сумасшедший лабиринт".
Логическая, веселая и азартная игра нацелена на развитие внимания, ловкости и скорости мысли. Игроки в постоянном напряжении, передвигая
1990 руб
Раздел: Игры-ходилки с фишками
Набор детской складной мебели "Первоклашка. Осень".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем, пенал. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели

97. Наука при Саманидах в IX - X вв

98. Япония и иностранные державы на Дальнем Востоке в конце 18 – начале 19 вв.

99. Историко-филологическое направление на рубеже XIX - XX вв.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.