Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История     История История

Україна в період повоєнної відбудови

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

ПЛАН ТЕРИТОРІАЛЬНІ ЗМІНИ ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНЕ СТАНОВИЩЕ В УКРАЇНІ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ АКЦІЇ УРСР СТАН НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА. ВТРАТИ РЕСПУБЛІКИ У ВІЙНІ ДЕМІЛІТАРИЗАЦІЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТЕРИТОРІАЛЬНІ ЗМІНИ Одним із важливих історичних на­слідків перемоги над фашистською Ні­меччиною та її союзниками було завер­шення об'єднання українських земель. Питання про повоєнні кордони Ук­раїни постало ще на Тегеранській (1943 р.) та Ялтинській (1945 р.) кон­ференціях глав урядів трьох держав антигітлерівської коаліції - СРСР, США, Великобританії. Радянське ке­рівництво наполегливо домагалося закріплення кордону по так званій «лінії Керзона». Це гарантувало об'єд­нання українських земель у складі УРСР і юридичне закріплювало вход­ження до України західних областей, у тому числі й тих, що перебували в її складі в 1939-1941р.р. Але це не влаштовувало Великобри­танію та США. 26 листопада 1944 р. перший з'їзд народних комітетів Закарпатської України прийняв Мані­фест про возз'єднання Закарпаття з УРСР. Враховуючи віковічне прагнен­ня українців до возз'єднання, чехосло­вацький уряд погодився підписати до­говір із СРСР про злиття Закарпатської України з Радянською Україною. Це сталося 29 червня 1945 р. Після цього компартія Закарпаття була включена до складу КП(б)У. З0 червня 1945 р., виступаючи на VII сесії Верховної Ради УРСР, М.Хрущов заявив, що український народ впер­ше возз'єднався в єдиній Українській державі. Заключним актом повоєнного врегу­лювання кордонів України стало під­писання 10 лютого 1947 р. радянсько-румунського договору. Він юридично зафіксував кордони України в рамках радянсько-румунської угоди 28 черв­ня 1940 р. Таким чином, після закінчення вій­ни вперше за багато століть фактично всі українські землі увійшли до складу Української РСР. Польща, Чехословач-чина, Угорщина, Румунія визнали нові політичні реалії, підтвердивши в між­народних актах згоду змінити свої кор­дони на користь Радянського Союзу. Нове розмежування кордонів супро­воджувалося переміщенням великої кількості населення. Це пояснювалось як бажанням народів проживати в рамках власних державних утворень, так і етнічним протистоянням, що ви­никло у зв'язку з тривалим періодом національного та духовного гноблен­ня українців. Із Галичини, Волині, Рівненщини в 1944—1946 р.р. до Польщі переселило­ся майже мільйон чоловік польського населення. У ті ж роки з Польщі до України переїхало 520 тис. українців. З метою недопущення можливих про­явів «буржуазного націоналізму» знач­на частина українців з Польщі на­правлялась не до близьких Їм захід­них, а до зрусифікованих південних та східних областей. Польська влада, зі свого боку, вдава­лася до жорстоких санкцій проти ук­раїнців, які залишились на її теренах і переселятись до України не бажали. Найбільшою антиукраїнського ак­цією, здійсненою польськими властя­ми, була проведена у квітні-травні 1947 р. операція «Вісла». В ході Її ук­раїнці, що проживали у прикордонних з УРСР районах, були переселені на захід і північ Польщі, їхнє майно кон­фісковане, а на кордоні з Радянською Україною утворено так звану “санітар­ну зону”.

Під прикриттям необхідності лікві­дації на цих територіях залишків фор­мувань УПА, польське комуністичне керівництво виселило українців з тра­диційно обжитих ними земель та роз­селило фактично по всій Польщі. З 28 квітня 1947 р. було виселено зі своїх домівок та відправлено на захід Польщі близько 150 тис. Чоловік. Пе­реїзд та розміщення українців на но­вих землях стали справжньою траге­дією. Чимало людей померло від голо­ду та хвороб, на нових місцях україн­цям передавалися найгірші, напівзруйновані господарства та земля, яка вже 2—3 роки лежала перелогом. Важливим моментом переходу до мирного життя в Україні стало віднов­лення радянських органів державної влади. Функції законодавчого органу республіки здійснювала Верховна Рада України. Повсюдно в областях, районах, містах і селах відновлювали роботу відповідного рівня місцеві ради. Усі керівні працівники цих рад не обиралися, а призначалися. У лютому 1947 р. в Українській РСР відбулися вибори до Верховної Ради, а у грудні 1947 р. пройшли вибори до місцевих рад. Та про справжнє воле­виявлення народу не могло бути й мови, бо до бюлетенів вносили прізви­ще лише одного кандидата. ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНЕ СТАНОВИЩЕ В УКРАЇНІ Правлячою політичною силою, яка монопольне визначала шлях розвитку суспільства, була партія. Партія біль­шовиків України існувала на правах обласної організації і була звичайним виконавцем волі керівництва ВКП(б). Протягом війни кількість українських комуністів зменшилася з 680 тис. до 200 тис. чол. Лише в 1949 р. Компартія України досягла за чисельністю довоєнного рівня. Партійно-державне керівництво УРСР за вказівкою з Москви частково змінило державну символіку рес­публіки. У листопаді 1949 р. Президія Верховної Ради УРСР прийняла ука­зи про Державний герб УРСР, Дер­жавний прапор УРСР і Державний гімн УРСР. Червоний прапор з напи­сом «УРСР» замінено двоколірним: верхня частина в дві третини ширини полотнища була червоною, а нижня мала світло-блакитний (лазуровий) колір. У верхній частині прапора міс­тилось зображення серпа і молота, а над ними - п'ятикутної зірки. Змін зазнав також герб УРСР. На початку 1950 р. було створено Державний гімн УРСР. Як і раніше, повоєнна Україна мала всі зовнішні атрибути суверенної рес­публіки, котра на федеративних заса­дах входила до СРСР. Але фактично вона залишалася складовою части­ною унітарної надцентралізованої держави, керівництво якої прагнуло до соціально-політичної й культурної уніфікації всіх підконтрольних тери­торій. Разом з тим зовнішньополі­тичні інтереси центру сприяли пев­ним амінам статусу України у складі Радянського Союзу. Напередодні пе­реговорів про утворення Організації Об'єднаних Націй Х сесія Верховної Ради СРСР, що працювала 28 січня - 1 лютого 1944р., прийняла закон про відновлення ліквідованих на початку 20-х рр. прав зовнішнього представ­ництва всіх союзних республік. У бе­резні 1944 р. рішення про відновлен­ня цих прав прийняла Верховна Рада УРСР. Відповідно до цих актів у структурі державних органів респуб­ліки утворено Народний комісарі­ат закордонних справ. Його очолив Д. Мануїльський. У той же час Верхов­на Рада прийняла закон про утворен­ня Народного комісаріату оборони УРСР.

Наркомом оборони республіки було призначено генерал-лейтенанта В. Герасименка. Але ця акція мала суто символічний, цілком фіктивний характер. Наркомат оборони, не встигнувши народитись, припинив існування, бо це суперечило лінії цен­тру, який прагнув мати єдині збройні сили і не бажав ділити це право будь з ким у республіці. ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ АКЦІЇ УРСР У ході переговорів про утворення ООН радянська сторона висунула про­позицію про включення до майбутньої міжнародної організації усіх радянсь­ких республік як повноправних чле­нів. Цю пропозицію союзники відкину­ли, але для України та Білорусі, що були найзначнішими за чисельністю населення та територією і найбільше постраждали від війни, було зроблено виняток. 26 червня 1945 р. на конфе­ренції Об'єднаних Націй у Сан-Фран­циско делегація Української РСР, як і делегації інших держав-засновниць, підписала Статут ООН. Як член ООН, УРСР брала участь у роботі кількох її департаментів, служ­бових структур, у тому числі Комісії з прав людини, статистичної, гумані­тарно-культурної та інших. Перша се­сія Генеральної Асамблеї ООН у 1946р. обрала УРСР членом Еконо­мічної і Соціальної Рад ООН терміном на 1 рік. В 1948-1949 рр. Україна ста­ла непостійним членом Ради Безпеки ООН - її представників запрошують до роботи деяких інших структур орга­нізації, в тому числі Міжнародного су­ду та ін. Делегація України була активним учасником Дунайської конференції 1948 р., що забезпечила режим торго­вого судноплавства на Дунаї й захис­тила суверенні права придунайських країн. У 1946-1947 рр. делегація України на чолі з міністром закордонних справ республіки Д. Мануїльським брала участь у роботі Паризької конференції з питань розробки і підписання мир­них договорів з колишніми союзника­ми Німеччини. Разом з представника­ми Радянського Союзу українські дип­ломати працювали над вирішенням питання про греко-болгарський та югославсько-італійський кордони, недо­торканність кордонів Албанії, 16 серпня 1945 р. було підписано ра­дянсько-польський договір про дер­жавний кордон. Відповідно до нього нова лінія кордону проходила за 5-6 км від «лінії Керзона» на користь Польщі. Крім того, до Польщі додат­ково переходила тридцятикіломет­рова територія в районі р. Солонія і м. Крилов, тобто значна частина укра­їнських етнічних земель (Надсяння, Лемківщина, Холмщина, Підляшшя). Уточнення кордонів між двома дер­жавами відбувалося й пізніше. На прохання Польщі на початку 50-х рр. Україна поступилася Устрицьким районом Дрогобицької області, а до Львівської області увійшли землі до­вкола м.Кристонопіль (пізніше пере­йменованого в Червоноград). Однак самостійність України в пи­таннях зовнішньої політики була чис­то умовною і мала імітаційний харак­тер. Українські дипломати завжди погоджували свою позицію з установ­ками відповідних зовнішньополітич­них служб Міністерства закордонних справ СРСР. Та все ж, незважаючи на відсутність власної лінії у міжнародній діяльності, вихід України на міжнародну арену мав, безперечно, позитивне значення. Він підтримував у масах населення України державницькі настрої і в той же час розкривав очі на кричущу невід­повідність між формальним зовніш­ньополітичним статусом України та її фактичним становищем абсолютно залежної території радянської імперії.

Служив людям віддано й чесно. Перед жодним чужинцем не гнувся. І ось стоїть переді мною змарнілий і постарілий, переживаючи втрату четвертого сина. Голові сільради, вдівцеві з сімома малими дітьми нелегко велося повоєнної пори. Дуже й витривале батькове тіло мужньо витримало злигодні двох жахливих воєн, рясно вкриваючись рубцями-пам’ятками, а душа зазнала невиліковної рани. Щохвилинне багаторічне балансування поміж життям і смертю, переживання за справу, страх за дітей доконали його. Повернувшись додому по довгих десятьох роках таборів, я застав батька психічно хворого. Могутні дуби не гнуться перед бурями, а ламаються враз. Тато підтвердив мої здогади, назвав ім’я зрадника, що видав мене енкаведистам. Правда, не сказав, звідки він це знає. Про те я довідався набагато пізніше. Капітан МГБ Білоус працював за принципом: щоб і вовк був ситий, і коза жива. Саме він через голову сільради повідомляв боївкарям про каральні експедиції та облави у Вербівцях і довколишніх селах. Він же полював зі своєю червонопогонною командою на підпільників. Жити хотілося. І жити сито, як це вміли чекісти

1. Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.

2. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

3. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

4. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

5. Господарство України періоду утвердження капіталізму

6. Маркетингова сутність реклами
7. Поняття та сутність менеджменту
8. Демократія: сутність, доктрини, різновиди

9. Сутність витрат та методи їх зниження

10. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

11. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

12. Портфель цінних паперів - сутність та функції

13. Сутність кредиту і його роль в світовій практиці

14. Сутність перестрахування

15. Економічна сутність виробничих запасів

16. Сутність і структура природно-ресурсного потенціалу

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Трюк с мячом!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда
Снежкобластер "Тройной".
Снежкобластеры спасут вас от замерзших рук и мокрых перчаток! Для настоящих лидеров зимних баталий в нашем арсенале есть тройной
1585 руб
Раздел: Прочее
Набор маркеров для доски, 4 штуки.
Высококачественные маркеры для белой маркерной доски. Не высыхают с открытым колпачком в течение нескольких дней. 4 цвета. С круглым
401 руб
Раздел: Для досок

17. Поняття, сутність і зміст права

18. Сутність держави

19. Сутність і сфера міжгалузевого управління

20. Сутність Римського права

21. Адміністративне судочинство: концептуальні підходи українських вчених періоду незалежності України

22. Культура України періоду феодальних відносин
23. Період "руїни" в українській історіографії
24. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення

25. Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України

26. Поняття "культура" та її сутність

27. Сутність маркетингу

28. Сутність міжнародного маркетингу

29. Що таке маркетинг? (сутність концепції маркетингу)

30. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

31. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

32. Економічна сутність та форми оплати праці

Игровой набор "Строим дом".
Игровой набор "Строим дом" из серии "Детский сад" от компании ПК "Форма" состоит из домика и строительного
646 руб
Раздел: Наборы строительной техники
Наполнитель бумажный (50 грамм), натуральный.
Вес: 50 грамм. Бумажный наполнитель используют в качестве декоративного материала, создавая из него на поверхности подарков различные
448 руб
Раздел: Упаковочные ленты, банты
Каска с подставкой под банки.
Не дай себе засохнуть! На стадионе или в парке, на дискотеке или вечеринке, в жаркий полдень или среди ночи, если с Вами пивная каска,
524 руб
Раздел: Прочее

33. Поняття та сутність ефективності управління

34. Сутність корпоративної культури

35. Сутність організаційних змін

36. Сутність, види та канали комунікацій

37. Сутність стратегічного і оперативного контролінгу

38. Болонський процес - сутність, концепції, методика
39. Розумовий розвиток: сутність, значення, проблеми
40. Сутність педагогічного спілкування

41. Предмет політології, сутність та зміст

42. Політична влада: сутність і специфіка

43. Психологія свідомості. Питання про природу душі: душа як особлива сутність

44. Таїнство Хрещення і його сутність

45. Сутність соціального контролю у сфері праці

46. Сутність технологій в соціальній роботі

47. Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

48. Сутність неореалізму

Мешок для обуви, цвет серый (арт. OM-846-5/1).
Объемный мешок для обуви, одно отделение, боковой карман на молнии, дополнительная ручка-петля, лямки из репсовой стропы. Вместимость:
379 руб
Раздел: Сумки для обуви
Планшет для акварели "Белая роза", 20 листов, А3.
Специальная бумага предназначена для рисования акварелью. Не деформируется при намачивании. Формат: А3. Количество листов: 20. Внутренний
318 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Мелки восковые супер мягкие в пластиковом держателе, 6 цветов.
Мелки восковые супер мягкие в пластиковом держателе. Количество цветов: 6. Возраст: с 3 лет.
324 руб
Раздел: Восковые

49. Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз

50. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

51. Сутність державного фінансового контролю

52. Сутність і призначення санації підприємств

53. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

54. Виникнення та сутність екологічного маркетингу
55. Антимонопольна політика держави та її сутність
56. Економічна сутність монополізму

57. Конкуренція: сутність, форми та її значення в становленні ринкових відносин

58. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік

59. Сутність Кейнсіанської теорії

60. Сутність нагромадження капіталу

61. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

62. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

63. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

64. Голодомор 1932-1933 років на Україні

Стенд "Календарь природы". С карточками чисел, дней недели, месяцев и бланком дневника наблюдений.
Календарь природы — важный инструмент ознакомления детей с окружающим миром. Ежедневный учет явлений природы развивает у детей
546 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Вертикальный накопитель, пластиковый, черный, ширина 240 мм, 4 отделения, органайзер.
Изготовлен из полистирола. Многосекционный поддон с 4 отделениями (шириной по 40 мм каждое) для бумаг формата А4 и вместительным
445 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Глобус Луны диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы

65. Державно-правове становище українських земель в литовсько-польський період (XIV – XVII ст.)

66. Культурне життя в Україні у другій половині 40-х - на початку 50-х років ХХ століття

67. Період Гетьманату в Україні

68. Ставлення кадетів до Української державності в період Центральної Ради (березень-липень 1917 р.)

69. Леся Українка - "чи не єдиний чоловік на всій Україні!"

70. Ефективність інтервального гіпоксичного тренування в комплексному лікуванні виразкової хвороби у післярадикаційному періоді: вплив на аеробний метаболізм та варіабельність серцевого ритму
71. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Житомирпиво" за період 2004–2006 роки
72. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

73. Сбалансованість бюджета України

74. Легка промисловість України i транспорт

75. Сільське господарство i харчова промисловість України

76. Легка промисловість України укр

77. Стійкість до голодування і активність АДГ у Drosophila melanogaster із природних популяцій України

78. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

79. Хімічна промисловість України

80. Лучна рослинність України

Комплект постельного белья 1,5-спальный "Самойловский текстиль. Настроение", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1249 руб
Раздел: Бязь
Бумага чертежная, А2, 594x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
1687 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Микроскоп для смартфона "Kakadu".
Микроскоп для смартфона прекрасное дополнения для Вашего гаджета. Увеличение в 30 раз! Подходит практически ко всем смартфонам (толщина
383 руб
Раздел: Прочее

81. Нафтова, нафтопереробна й газова промисловість України

82. Достатність доказів у кримінальному процесі України

83. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України)

84. Відбудова та відновлення України після Великої Вітчизняної війни

85. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

86. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України
87. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП
88. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

89. Рослинність України та вплив на неї антропогенної радіонуклідної аномалії

90. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

91. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

92. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

93. Громадянство України

94. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

95. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

96. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: синий.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids "Comfort 10х8 EVA". В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары,
4216 руб
Раздел: Трехколесные
Пепельница на ножке "Мэджик", 72 см.
Пепельница (на ножке) "Мэджик". Размер: 9,5 см. Высота пепельницы: 72 см. Материал: металл.
1534 руб
Раздел: Пепельницы
Карниз для ванной, угловой, белый, 240 см.
Материал: пластик. Длина: 240 см. Цвет: белый.
570 руб
Раздел: Штанги и кольца

97. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

98. Історія України

99. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.