Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Державне регулювання соціальної політики

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИКИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТКафедра фінансівКУРСОВА РОБОТАз предмету “Бюджетна система України” на тему: “Державне регулювання соціальної політики” студентки 2 групи IV курсу, обліково-фінансового факультету заочної форми навчання Абдін Л.М. Науковий керівник – Черномаз Галина МиколаївнаКиїв 2005 ЗМІСТ стор. Вступ 3 1. Соціальна політика держави: цілі, пріоритети, принципи 4 2. Державне регулювання ринку праці 12 3. Регулювання доходів та споживання населення 17 4. Аналіз державного регулювання рівня та якості життя 21 5. Соціальна політика сучасної України 24 6. Шляхи удосконалення державної політики в галузі соціального захисту населення 28 Висновки 32 Список використаної літератури 35 Додатки 37 Вступ Стабільний економічний розвиток країни неможливий без формування соціально благополучного суспільства. Поєд­нання проблем розвитку ринкових відносин з посиленням уваги до соціальних питань створює необхідні передумо­ви для економічного оздоровлення, стабільного станови­ща людини впродовж усієї трудової діяльності й після її завершення. Зрештою, економічне зростання і підвищення народного добробуту — взаємопов'язані процеси. Соціальна сфера і економіка поєднані як причина і наслідок, що безперервно змінюються місцями у процесі народногосподарського розвитку. В умовах розвитку ринкової економіки з приватною власністю, розвитку конкуренції й підприємництва гостро постає проблема соціального захисту населення, особливо при розшаруванні суспільства за матеріальним і соціальним статусами. Перед державою постає проблема забезпечення і підтримки малозабезпечених прошарків населення. Актуальність даної теми в тому, що однією з функцій держави є недопущення зростання соціальної напруги з приводу майнової нерівності, передбачення й фінансування негативних проявів ринку для громадян (безробіття, втрата працездатності), створення ефективної пенсійної системи. Об’єктом дослідження є соціальна політика держави, її структура, цілі стратегічного та поточного характеру, об’єкти, суб’єкти та інструменти державного втручання в соціальні процеси. Метою роботи є дослідження сучасної структури соціальної політики держави, аналіз її стану, впливу органів державної влади на розвиток соціальних відносин, умови життя та праці, а також шляхи удосконалення державної політики в галузі соціального захисту населення.1. Соціальна політика держави: цілі, пріоритети, принципи Вирішення проблем, пов'язаних із функціонуванням соціаль­ної сфери, є прерогативою держави як у сталій, так і в трансфор­маційній економіці. → Соціальна сфера — підсистема національної економіки, тобто явища, процеси, види діяльності та об'єкти, які пов'язані з забезпеченням життєдіяльності суспільства, людини, задоволен­ням їхніх потреб, інтересів. → Соціальна політика: — діяльність держави щодо створення та регулювання соці­ально-економічних умов життя суспільства з метою підвищення добробуту членів суспільства, усунення негативних наслідків функціонування ринкових процесів, забезпечення соціальної справед­ливості та соціально-політичної стабільності у країні; — система правових, організаційних, регулятивно-контрольних заходів держави з метою узгодження цілей соціального характе­ру із цілями економічного зростання.

→ Державне регулювання соціальних процесів — вплив органів державної влади за допомогою різноманітних засобів (форм, методів та інструментів) на розвиток соціальних відносин, умови життя та праці населення країни. Соціальна політика держави включає: — регулювання соціальних відносин у суспільстві, регламен­тацію умов взаємодії суб'єктів економіки в соціальній сфері (в тому числі між роботодавцями і найманою робочою силою); — вирішення проблеми безробіття та забезпечення ефектив­ної зайнятості; — розподіл і перерозподіл доходів населення; — формування стимулів до високопродуктивної суспільної праці й надання соціальних гарантій економічно активній час­тині населення; — створення системи соціального захисту населення; — забезпечення розвитку елементів соціальної інфраструкту­ри (закладів освіти, охорони здоров'я, науки, культури, спорту, житлово-комунального господарства і т. ін.); захист навколишнього середовища тощо. Системотворчий характер соціальної політики обумовлюєть­ся тим, що соціальна політика виступає елементом: — життєздатності суспільства; — стабілізації та розвитку суспільства; консолідації суспільства. Моделі соціальної політики держави : → Модель розвитку соціальної сфери і соціального захисту в адміністративно-командній економіці — превалювання ідеї вторинності соціальної сфери щодо виробництва; жорсткий кон­троль державою соціальних відносин; зрівняльний принцип розпо­ділу (егалітаризм), низький рівень доходів; визнання зарплати, от­риманої на державних підприємствах, їх основним джерелом; за­охочення колективних форм споживання, у тому числі в &quo ;нату­ральному вираженні&quo ; (надання безоплатного житла, відпочинку, соці­альних послуг тощо), на шкоду більш ринковим грошовим транс­фертам; незацікавленість в особистих збереженнях та інвестуванні. → Американська модель соціальної політики — найбільш лібералізований варіант, який базується на принципі відокрем­лення соціального захисту від вільного ринку й обмеженні захи­сту лише тих, хто не має інших доходів, крім соціальних виплат. При цьому забезпечується досить високий рівень і якість життя основної частини населення. → Шведська модель (Швеція, Норвегія, Фінляндія та інші країни) — найбільш соціалізована модель, тобто економіка най­більшою мірою працює на задоволення потреб членів суспіль­ства. Вона відзначається надзвичайно високою часткою ВВП, яка розподіляється через бюджет (понад 50%), акумулюванням у руках держави значних фінансових ресурсів, домінуванням ідеї рівності та солідарності у здійсненні соціальної політики, активною упе-реджувальною політикою, профілактичними заходами у сфері зайнятості, жорсткою політикою доходів, високим рівнем соці­ального захисту населення, що забезпечується в основному за дер­жавні кошти. Тут соціальна політика тісно пов'язана з держав­ним регулюванням економіки, яке має чітко виражену соціальну спрямованість, тобто соціальна політика виступає як мета еконо­мічної діяльності держави. → Німецька модель (ФРН, Франція, Австрія) характеризується високими обсягами ВВП, що перерозподіляється через держав­ний бюджет (близько 50%), створенням розвиненої системи соці­ального захисту на основі залучення коштів держави та під­приємців.

→ Японська модель соціальної політики передбачає проведен­ня політики вирівнювання доходів, особливу політику використан­ня робочої сили (система довічного найму з певними сучасними модифікаціями), домінування психології колективізму, солідарності в доходах, досягнення консенсусу між різними суб'єктами у вирі­шенні соціально-економічних проблем, виділення питань підвищен­ня життєвого рівня населення в ранг національних пріоритетів. → Англосаксонська модель (Велика Британія, Ірландія, Кана­да) виступає як проміжна між лібералізованою американською і соціально орієнтованою шведською та німецькою моделями. Для неї характерним є активніше, ніж для першої моделі, регулювання соціальних процесів з боку держави, проте нижчий, ніж в останніх двох моделях, рівень оподаткування і перерозподіл ВВП через держбюджет (не більше 40%). Крім того, має місце приблизно рівний розподіл витрат на соціальне забезпечення між державою та при­ватним сектором, пасивна державна політика на ринку праці. Модель соціальної політики Української держави має пред­ставляти собою симбіоз лібералізму та соціальної орієнтації. Пер­ший дає можливість в умовах відсутності достатніх фінансових коштів у держави створити умови для самореалізації і самозабез­печення економічних суб'єктів. Друга складова передбачає фор­мування раціональної системи соціального захисту населення. В умовах соціально-ринкової трансформації держава має виступити соціальним амортизатором перетворень і одночасно проводити активну соціальну політику на нових, адекватних рин­ковим вимогам засадах. → Соціальні амортизатори — це механізми соціального захисту. Підвищення ролі соціальних амортизаторів має місце на етапах: — системної, соціально-економічної трансформації; — структурної перебудови; — виходу на новий щабель економічного розвитку; переходу до нового рівня цивілізації. Цілі соціальної політики перехідного періоду Стратегічного характеру: — наповнення реформ соціальним змістом; — розвиток демократії, забезпечення прав і свобод, формуван­ня громадянського суспільства; — активізація соціальної ролі держави, відпрацювання меха­нізму взаємодії держави і суспільства в соціальній сфері; — забезпечення гідних і безпечних умов життя та праці, зро­стання добробуту громадян; — створення кожній людині можливостей реалізувати її здібності, одержувати доход відповідно до результатів праці, ком­петентності, таланту; — стимулювання мотивації до трудової та підприємницької діяльності, становлення середнього класу; — забезпечення відтворення населення, оптимізація ситуації на ринку праці; — гармонізація відносин між різними соціальними групами, формування почуття соціальної солідарності; — формування ефективної системи соціального захисту насе­лення; — реформування пенсійної системи; — розвиток соціальної інфраструктури, створення умов для виховання, освіти, духовного розвитку дітей, молоді; зміцнення сім'ї, підвищення її ролі у суспільстві. Поточного характеру: — погашення заборгованості з заробітної плати та соціальних виплат; — забезпечення прожиткового мінімуму; — боротьба з бідністю, надання адресної допомоги; — захист громадян від інфляції за допомогою своєчасної індек­сації доходів; — обмеження безробіття та стимулювання зайнятості населення; — створення екологічно та соціальне безпечних умов життя; запобігання соціальній деградації тощо.

Залишаючи гасло органчност нац  нацоналзму актуальним, ОУН (м) визнавала водночас вдйшла вд де ррацональност та абсолютизац деалзму в свтоглядних настановах. Це був поважний крок до перетворення ОУН (м) на органзацю нацоналдемократичного типу. Фактично, подальша еволюця ОУН (м) вдбувалася саме в цьому напрямку[85]. У травн 1993 р. ОУН (м) провела XII Великий Збр перший в Укран (м. ¶рпнь Кивсько обл.), який засвдчив, що органзаця, збергаючи традицйну назву, остаточно перетворилася на громадську органзацю нацоналдемократичного характеру. У програм, ухваленй Збором, наголошувалося на тому, що укранський нацоналзм  засобом боротьби за унверсальн права найширших верств, що це демократичний рух, який не претенду на виключнсть та деологчну монополю[86]. З деологчних настанов початкового пероду снування ОУН залишився хба що постулат органчност нацоналзму, його укорненост у «внутршнй природ  потребах нац»[87]. Аналз поточно ситуац в Укран, пропозиц щодо органзац державно влади, розвитку економки, забезпечення нацонально безпеки, гарантй соцально полтики та розвитку освти, науки  культури ус ц положення програми будувалися на принципах полтичного плюралзму  демократ[88]

1. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

2. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

3. Розвиток соціальної політики по відношенню жінок Ірану

4. Соціальна політика

5. Соціальна політика та соціальне партнерство

6. Історія України. Соціально-політичні аспекти
7. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки
8. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

9. Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

10. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства

11. Правове регулювання соціальної роботи

12. Державна політика соціального страхування

13. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

14. Політика і етика: соціально-філософський аспект

15. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Державна інноваційна політика

16. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

Грибы на поляне (9 штук).
Возраст: 1-4 года. Размер основы: 12,5х12,5 см. Размер самого маленького грибка 3,5 см, большого - 5 см. Грибы надеваются на штырьки
350 руб
Раздел: Из дерева
Настольная игра "Пакля-Рвакля".
"Пакля Рвакля" – это самая поэтическая настольная игра. Для игры в нее нужна только колода карт с симпатичными
418 руб
Раздел: Прочие
Степлер пластиковый №24 "Debut", на 20 листов, черный.
Материал корпуса: пластик. Размер скоб: №24. Количество листов: 20. Цвет: черный.
331 руб
Раздел: Степлеры, скобы

17. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

18. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

19. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

20. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

21. Державна соціальна допомога

22. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні
23. Соціальна обумовленість державної служби
24. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

25. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

26. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

27. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

28. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

29. В’ячеслав Липинський – видатний український історик, політик, державний діяч

30. Державна політика стимулювання зайнятості

31. Політика США в умовах боротьби за українську державність в 1917-1923 роках

32. Державні й недержавні організації в системі соціального захисту населення. Закордонний досвід

Кружка "Котик черный".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки
Маркеры перманентные, 12 цветов.
В наборе 12 перманентных маркеров. Оставляют след на обратной стороне бумаги.
588 руб
Раздел: Перманентные
Стиральный порошок "Molecola", для цветного белья, с растительными энзимами, 1,2 кг.
Стиральный порошок "Molecola" эффективно удаляет загрязнения, не повреждая волокна ткани, сохраняет насыщенный цвет и
357 руб
Раздел: Стиральные порошки

33. Державний соціальний стандарт, прожитковий мінімум

34. Державна політика розвитку малого та середнього підприємництва

35. Принципи формування державних соціальних стандартів та нормативів

36. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

37. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

38. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)
39. Національна політика СРСР в роки перебудови
40. Соціальне становище Запорізького краю

41. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

42. Податкова політика України

43. Державне регулювання комерційної діяльності

44. Соціальні групи

45. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

46. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

47. Державне регулювання ринкової економіки

48. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

Магнитный держатель для ножей, 40 см.
Магнитный настенный держатель для ножей и других металлических кухонных инструментов. В комплекте шурупы для крепежа. Длина: 40 см.
335 руб
Раздел: Подставки для ножей
Похвальный лист, с пометкой "Министерство образования и науки Российской Федерации", 200 штук.
Формат: А4. Ориентация: горизонтальная. Бумага: мелованная матовая, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Похвальные листы
Сменный фильтр "Барьер-6" (2 штуки).
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает
461 руб
Раздел: Фильтры для воды

49. Центральний банк і монетарна політика

50. Державне регулювання економіки

51. Процентна політика комерційного банку

52. Інформаційна політика України

53. Соціальні проблеми у ЗМІ

54. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою
55. Соціальна екологія
56. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

57. Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу

58. Кредитна політика комерційного банку

59. Соціальне та особисте страхування

60. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

61. Державне регулювання страхової діяльності

62. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

63. Організація облікової політики підприємства

64. Формування облікової політики підприємства

Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: голубой, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Корзина "Лягушонок", 45х45 см.
Предназначение: для игровых целей на открытом воздухе и в помещении. Материал: нейлон.
322 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек
Набор полотенец Whitex Mimicoco "Лошадки", цвет: черный, 2 штуки.
Подарочный набор оформлен вышивкой лошадок, напоминающих имбирные пряничные фигурки. Полотенца, изготовленные из высококачественного
352 руб
Раздел: Наборы

65. Соціальна інфраструктура України

66. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

67. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

68. Економіко- і політико-географічне положення України

69. Історія соціально-економічної географії світу

70. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року
71. Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні
72. Державне регулювання забезпечення продовольчої безпеки в Україні

73. Державне регулювання інноваційної діяльності

74. Державне регулювання системи професійно-технічної освіти в Україні

75. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

76. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

77. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

78. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

79. Соціальна держава

80. Соціальна цінність права

Пазл "Животные Сибири и Дальнего Востока", 55 деталей.
Новый увлекательный пазл от Larsen Животные Сибири и Дальнего Востока обязательно понравится детям и познакомит их с обитателями разных
548 руб
Раздел: Пазлы в рамке
Точилка механическая, с механизмом автофиксации карандаша.
Большая настольная точилка для карандашей в цветном пластиковом корпусе, с удобной рукояткой и объемным прозрачным контейнером для
695 руб
Раздел: Точилки
Набор маркеров, металлик, 5 цветов.
Высокое качество, выдерживают сильный нажим. Защита от высыхания чернил, долгий срок службы. Ширина линии: 1-2 мм. В наборе: 5
457 руб
Раздел: Для творчества, рисования

81. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

82. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

83. Суть та принципи соціальної держави

84. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

85. Мова як символ соціальної солідарності

86. Сучасна мовна політика України
87. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.
88. Зовнішня політика Богдана Хмельницького: південний напрямок

89. Зовнішня політика Речі Посполитої в другій половині XVI ст. – першій половині XVII ст.

90. Культурні процеси на початку XX ст. в Україні крізь призму політики

91. Модель російської регіональної політики в XVI столітті

92. Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії

93. Основні напрямки зовнішньої політики СРСР в 1933–1939 рр.

94. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

95. Політика суцільної колективізації

96. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

Одноразовые впитывающие пеленки "Molinea Plus" (20 штук, 90х180 см).
Одноразовые впитывающие пеленки "MoliNea Plus L" предназначены для дополнительной защиты постельного белья и других
900 руб
Раздел: Пелёнки
Алфавитная книга записи обучающегося.
Книга записи обучающихся является основой первичного учета и ведется в каждом общеобразовательной учреждении. Книга имеет алфавитную
371 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Кукла "Берта", 32 см.
Кукла Берта одета в длинное белое платье, украшенное кружевом. На ее ножках - красивые туфельки. Светлые длинные волосы берты собраны в
305 руб
Раздел: Классические куклы

97. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

98. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

99. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.