Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

География, Экономическая география География, Экономическая география

Лучна рослинність України

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

ЗМІСТВСТУП РОЗДІЛ 1. СУХОДІЛЬНІ ЛУКИ: ЇХ ОСОБЛИВОСТІ ТА ВИДОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ РОЗДІЛ 2. ЗАПЛАВНІ ЛУКИ, ЇХ ОСОБЛИВОСТІ 2.1 Екологічні особливості заплавних луків 2.2 Поліські заплавні луки 2.3 Лісостепові та степові заплавні лук 2.4 Заплавні луки Дніпра 2.5 Заплавні луки Десни ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУП Актуальність. Лучна рослинність в структурі рослинного покриву України посідає другу позицію і займає 8,5-9,0 млн. га. Якщо врахувати, що зі структури земельного фонду вилучаються малопродуктивні землі та антропогенно порушені території з метою їх ренатуралізації та реабілітації і наступним використанням як сіножатей та пасовищ, то площа лук в наш час зростає. Лучні угруповання розвиваються в різних екологічних умовах: від ксерофітних до гігрофітних, але найоптимальнішими вважаються мезофільні умови середовища. Від впливу абіотичних факторів, а також антропогенезу зони (головним чином кліматичних грунтово-гідрологічних умов) значною мірою залежать видовий склад, будова лучних травостоїв та їх сезонна динаміка. Цю залежність лучної рослинності від природних умов слід розглядати також у зв'язку з характером її використання. Зі зміною клімату з заходу на схід у бік зростання континентальності відповідно змінюється і лучна рослинність. В східних районах порівняно з західними в травостоях луків значно посилюються процеси ксерофітизації і зростання участі галофільних луків. Предмет дослідження – особливості справжніх та заплавних лук. Об`єкт дослідження – видове різноманіття справжніх та заплавних лук. Мета роботи - проаналізувати екологічні особливості справжніх та заплавних лук. Основні завдання роботи полягають в наступному: дати характеристику суходільних луків; проаналізувати екологічні особливості заплавних луків; розглянути видове різноманіття справжніх та заплавних луків. РОЗДІЛ 1 СУХОДІЛЬНІ ЛУКИ: ЇХ ОСОБЛИВОСТІ ТА ВИДОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ Ці луки формуються на місці лісових угруповань і розміщуються в межах лісових масивів. Найпоширеніші суходільні луки в північно-західній частині Полісся, в межах Рівненської і Волинської областей, а також у північно-західних районах Житомирської та Київської областей. Не так часто вони зустрічаються на території Сумської та Чернігівської областей, що пояснюється більш широким використанням післялісних ділянок для землеробства. Суходільні луки Полісся, які виникли на місці зведених суборів, сугрудків і грудів, приурочені до вододільних масивів, горбів та схилів, а також до сухих низин, Для яких характерний недостатній і непостійний водний режим. Зволожуються ці ділянки атмосферними опадами; ґрунтові води більшості суходільних луків залягають глибоко. Для суходільних луків характерні досить бідні на поживні речовини дернові супіщані, пилувато-піщані, різною мірою опідзолені ґрунти. Неоднорідність грунтово-гідрологічних умов суходільних луків обумовила різноманітність їх флористичного складу та рослинних угруповань. Лучні угруповання суходільних луків належать до справжніх та пустищних луків. Справжні луки поширені на схилах вододільних пасм, горбів, а також на рівнинних ділянках дернових супіщаних різною мірою опідзолених ґрунтів.

Найпоширенішими є звичайно мітлицеві, червонокострицеві та луки пахучої трави звичайної. Суходільні луки з домінуванням Agros is vi ealis є характернішими для Полісся ніж для Лісостепу Тут вони займають післялісові Ділянки, покинуті землі, зруйновані лісові культури і староорані землі. Зростаючи на бідних дерново-підзолистих ґрунтах, вони мають бідний видовий склад і розріджений травостій з покриттям 30-50%. Навпаки, на аналогічних ґрунтах, але сформованих на моренових відкладах, виникають угруповання з ряснішим і різноманітнішим травостоєм. Участь мітлиці тут зростає до 50-70% загального покриття, місцями утворюються монодомінантні рослинні угруповання. В бідомінантних і полідомінантних фітоценозах співдомінантну роль відіграють A hoxa hum odora um, ardus s ric a, Fes uca rubra, Calamagros is epigeios, Cory eforus ca esce s. За флористичним складом вони бідні, з малою участю бобових і різнотрав'я, але доброї кормової якості. Пустищні луки представлені біловусовими пасовищами, які належать до найменш врожайних (3-5 ц/га) і найбільш низькоякісних луків за ботанічним складом травостою. На суходільних луках Полісся досить поширені луки з домінуванням у травостої ardus s ric a. Ці угруповання приурочені до знижень з дерново-глейовими або торф'янисто-глейовими ґрунтами і рівнем ґрунтових вод 0,5-1,0 м. Інколи на їх поверхні застоюються дощові або снігові води. За цих умов розвиваються біловусники з густим травостоєм. Злак щільнодернинний і місцями утворює суцільний покрив з участю ardus s ric a до 80-90%. При їх інтенсивному випасанні вони розріджуються, і в дернину едифікатора проникають види інших господарських груп. Їх постійними компонентами є: A hoxa hum odora um, Holcus la a us, Sieg i gia decumbe s, Carex igra, Agros is e uis, Fes uca ovi a, Moli ia coerulea, з якими утворюють відповідні пустищні асоціації, що репрезентують ценотичний та екологічний спектри різноманітності поліських біловусників. їх особливістю є щільнодернинність травостою, бідність видового складу і флористичної насиченості ценозів, вторинність за походженням, низька врожайність, спрощеність структурної диференціації. РОЗДІЛ 2 ЗАПЛАВНІ ЛУКИ, ЇХ ОСОБЛИВОСТІ 2.1 Екологічні особливості заплавних луків Ці луки України найкраще представлені на Поліссі та в Лісостепу, де порівняно багато річок. У степовій частині країни, де річок менше, вони трапляються значно рідше. Заплавні луки виникли на місцях вирубано: деревно-чагарникової рослинності, яка у заплавах багатьох річок зараз зведена до мінімуму (5-10%). Подальшого скорочення площ деревно-чагарникової рослинності дозволяти не можна (особливо в прируслових частинах заплав), бо це призведе до різкого посилення ерозії і занесення продуктами останньої доброякісних лучних ділянок. Заплавні луки як за своїми лучнорослинними умовами, так і за складом рослинних угруповань, досить різноманітні. Це найчастіше обумовлено тим, що долини річок, розташованих у різних зонах, перебувають на різних стадіях розвитку і за своєю геолого-геоморфологічною будовою неоднакові. Головними особливостями лучнорослинних умов, властивих заплавам найтиповіших річок, є те, що вони розвиваються під впливом двох антагоністичних факторів: самої річки і позазаплавних материкових умов.

Вплив річки на заплаву відбувається в період весняної повені. Коли на заплаву наносяться дрібноземні частки, збагачені зольними елементами, необхідними для живлення рослин. При незначних розливах вплив річки на заплаву незрівнянно менший, ніж материкових умов. Відомо, що чим сильніше виражена алювіальність і заплавність річки, тим слабше виявляється вплив позазаплавних материкових умов на розвиток луків та їх рослинність зокрема. Якщо вплив річки на заплаву незначний, завдяки чому алювіально-заплавні процеси заплави перебувають у стадії повного згасання, то вплив материкових умов (клімату, геологічної будови басейну, ґрунтів та рослинності) збільшується і проявляється в тому, що розвиток ґрунтового рослинного покриву заплави значною мірою підпорядковується тим же умовам, які властиві материку відповідної зони. Взагалі на всіх заплавах спостерігається велика різноманітність умов місцезростання лучної рослинності, що пояснюється характером ґрунтового покриву, зволоженням, потужністю і якістю намулу, особливостями мікроклімату і господарською діяльністю людини. У геоморфологічному відношенні заплава, особливо великих і середніх річок, підрозділяється на прируслову, центральну і притерасну частини. Кожна з названих частин заплави в різних районах поздовжнього профілю річки неоднакова. Це особливо помітно на річках, що течуть з півночі на південь. Для прируслової частини заплави характерні порівняно добре розвинутий алювіальний процес, непоганий дренаж, глибоке залягання ґрунтових вод і відносно добре прогрівання ґрунтів. Щодо формування останніх, то тут переважає дерновий процес ґрунтоутворення. Притерасній частині заплави, розташованій у пониженні біля корінного берега, властиві інші риси: майже повне згасання алювіального процесу, малий дренаж, близький рівень ґрунтових вод і незначне прогрівання ґрунтів. У розвитку останніх переважає болотний грунтотвірний процес. У лісостепових і степових заплавах процес заболочення притерасся часто супроводжується засоленням. Центральна частина заплави за своїми топографо-екологічними показниками є чимось середнім між прирусловою і притерасною частинами, її ґрунтовий покрив - це дерново-лучні і лучні супіщані та суглинисті ґрунти. Заболоченість виражена лише в порівняно глибоких слабо дернованих зниженнях із близьким рівнем ґрунтових вод. Переходи між розглядуваними частинами заплави здебільшого поступові, рідше різкі. Для заплав малих річок та верхів'їв середніх і навіть великих річок, зокрема для Дніпра, принцип поділу заплави на три топографо-екологічні частини непридатний. Ці заплави в основному слабо відокремлені від вододільних схилів, часто перезволожені ґрунтовими водами. Алювіальний процес, властивий для розвинутих заплав, змінюється тут делювіальним. У розвитку ґрунтового покриву основна роль належить болотному ґрунтотвірному процесу. На багатьох ділянках цих заплав, особливо у верхів'ях, на болотний процес накладається процес торфоутворення. На поперечному профілі заплав малих річок звичайно виділяються порівняно вузька, невисока (над рівнем річки) прибережна смуга (вал) і знижено-рівнинна, різною мірою заболочена частина заплави, що простягається в бік надзаплавної тераси.

Влтку й восени 1917 р. московськ парт боролися  билися за мперську владу. Фактично  не було, уряд був безсилий. Московськ солдати розбгалися по домвках, армя розвалювалася. В Укран було накше. Вс укранськ парт обдналися  створили укранську державну владу Укранську Центральну Раду (УЦР). · накази охоче виконували вс укранц. Отже, Московщина була розднана  безсила, а Украна обднана  сильнша, бо мала понад 100 тисяч воякв у зукранзованих полках, як сам, без наказу згори створилися  рвалися до бою з Московщиною. В мперському вйську було понад 4 мльйони укранцв. Спираючись на вже зукранзован полки, укранський уряд мав можливсть змоблзувати 23-мльйонне вйсько, бо вс вйськов  селянськ ззди 1917 р. домагалися цього вд УЦР; вимагали повиганяти з Украни всх москвинв  поставити укранське вйсько на московсько-укранському кордон. Вимагали негайно проголосити державну незалежнсть Украни. Вихована на москволюбних деях М. Драгоманова укранська нтелгенця (соцалстична  несоцалстична) цього якраз НЕ хотла, прагнула протилежного. · провдник у свой сповд пзнше писав: «Ми, укранськ демократи, були щиро  безоглядно закохан в московську демократю

1. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

2. Легка промисловість України i транспорт

3. Сільське господарство i харчова промисловість України

4. Хімічна промисловість України

5. Нафтова промисловість України

6. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку
7. Сбалансованість бюджета України
8. Діяльність уряду України в галузі екології

9. Стійкість до голодування і активність АДГ у Drosophila melanogaster із природних популяцій України

10. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

11. Хімічна промисловість в України

12. Достатність доказів у кримінальному процесі України

13. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України)

14. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

15. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

16. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

Подставка для ножей овальная AK-211ST "Alpenkok", 16x6,5x22 см.
Размеры: 16x6,5x22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: цветное полипропиленовое волокно. Цвет: зеленый. Предназначена для
723 руб
Раздел: Подставки для ножей
Комплект детского постельного белья в кроватку "Амели" (цвет: вишневый/белый).
Комплекты детского постельного белья AmaroBaby выполнены из натурального и гипоаллергенного материала, мягкого и приятного на ощупь.
2825 руб
Раздел: Комплекты в кроватку
Автомобиль-каталка "Премиум-2".
Большой автомобиль-каталка может не только катать малыша, но и перевозить "грузы". Особенно пригодится он в песочнице, где так
1461 руб
Раздел: Каталки

17. Діяльність Управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області

18. Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами України

19. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

20. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

21. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

22. Громадянство України
23. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)
24. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

25. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

26. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

27. Історія України

28. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

29. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

30. Період гетьманщини України

31. Центральна Рада і пролетаріат України

32. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (4 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
706 руб
Раздел: Фильтры для воды
Блюдо для блинов с крышкой "Весенняя свежесть", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда
Ящик для хранения универсальный, прозрачный, 25 л.
Универсальный ящик сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок в офисных и складских помещениях. Позволяет удобно и компактно
757 руб
Раздел: Более 10 литров

33. Культура України в 30-х рока

34. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

35. Податкова політика України

36. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

37. Загальна характеристика конституції України

38. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України
39. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України
40. Поняття, форма та функції Конституції України

41. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

42. Суверенітет України

43. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

44. Бюджет України: актуальні проблеми

45. Державній бюджет України

46. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

47. Фінансова система України

48. Організаційна система управління природокористуванням України

Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, синий).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Без наполнения
Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
387 руб
Раздел: Наборы для кормления
Фоторамка на 9 фотографий С31-019 Alparaisa "Family", черно-золоченое золото, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (5 штук). Фоторамка-коллаж для 9-ти фотографий. Материал:
882 руб
Раздел: Мультирамки

49. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

50. Машинобудування України

51. Використання трудових ресурсів Західної України

52. Міжнародний ринок туристичних послуг України

53. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

54. Особливості перехідної економіки України
55. Роль і значення АПК для господарства України
56. Авіаційний транспорт України

57. Чорна металургія України

58. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

59. Банківська система України

60. Механізм кредитування банками України

61. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

62. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

63. Закон україни про міліцію

64. Створення пiдприємств в Українi за Законом України

Копилка "Банкомат", синяя.
Забавная электронная игрушка - копилка выполнена в виде банкомата. Распознаёт номинал Российских монет. Широкий набор функций. Размеры
1919 руб
Раздел: Копилки
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
442 руб
Раздел: Прочие
Мебель для кукол "Гостиная Конфетти".
Комплектация: 2 кресла, 1 диван, 1 торшер, 1 стол. Материал: пластик. Подходит для кукол 30 см. Цвет мебели может отличаться от
662 руб
Раздел: Гостинные

65. шпори з цивільного права України

66. Заповідники України

67. Культура та побут населення України

68. Чорна i кольорова металургія України

69. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

70. Законодавство України про військову службу
71. Проблеми золотоносності надр України
72. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

73. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

74. Аграрне право України

75. М.О. Скрипник - видатний діяч України

76. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

77. Аналіз журналістських розслідувань на матерілах газети "Голос України"

78. Методики оцінки фінансового стану банків України

79. Національний банк України

80. Національний Банк України

Подушка, с лузгой гречихи, 40x60 см.
Подушка с гречневой лузгой - самая натуральная ортопедическая подушка: она высококачественная, "дышащая", экологична. Размер
520 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Контейнер "Рукоделие", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров
Карандаши цветные "Evolution 93", 18 цветов, 18 штук.
Набор цветных карандашей, 18 цветов, заточенные. Яркие цвета, мягкий грифель. Корпус карандашей - пластиковый. Карандаш гнется, на сломе
382 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

82. Ринок цінних паперів України

83. Страховий ринок України

84. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

85. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

86. Формування бюджетів фондів соціального страхування України
87. Функції Національного банку України
88. Банківська система України

89. Банківська система України та проблеми її реформування

90. Державний ощадний банк України

91. Негативні фактори, що впливають на населення України

92. Рослинність евтрофних боліт

93. Чинники процесу антропогенезу на території України

94. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

95. Основний обробіток ґрунту під льон олійний після пшениці озимої в південній частині правобережного лісостепу України

96. Особливості вирощування саджанців актинідії чудової (ківі) із зелених стеблових живців в умовах правобережного лісостепу України

Игра настольная развивающая "Весёлая ферма".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 8 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия домашних животных, а также их повадки.
592 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Тонкие смываемые фломастеры "Супер чисто", 8 штук.
Малыши очень любят рисовать! Поэтому набор фломастеров обязательно понравится юным художникам. 8 цветов позволят широко развернуться в
318 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сумка-транспортный чехол Baby care "TravelBag" для колясок "Книжка".
Размер: 360х930х500 мм. Цвет: черный.
840 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

97. Сільськогосподарські регіони України

98. Шляхи покращення використання лісових ресурсів України

99. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.