Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Навчання лексичного матеріалу

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ЗмістВступ Розділ І. Загальні відомості про лексику німецької мови 1.1 Лексичні одиниці 1.2 Лексичний запас 1.3 Цілі навчання лексики 1.4 Особливості лексичних одиниць 1.5 Відбір лексичного матеріалу Розділ ІІ. Робота над лексикою 2.1 Методична типологія 2.2 Послідовність засвоєння лексичних одиниць 2.2.1 Введення і первинне закріплення лексичного матеріалу 2.2.2 Семантизація лексичних одиниць 2.3 Гумор як засіб активізації розумової діяльності 2.4 Випереджувальний метод 2.5 Ситуативний метод 2.6 Типи вправ у навчанні лексики Висновки Список використаних джерел Resьmee Вступ Лексика в системі мовних засобів є одним з найважливіших компонентів мовної діяльності. Це визначає її важливе місце на кожному уроці іноземної мови. Лексика – це той словесний матеріал, яким учні повинні навчитися легко і швидко оперувати у процесі спілкування німецької мовою, через це оволодіння нею – необхідна передумова використання мови як засобу спілкування. Основною метою навчання лексики є створення необхідних передумов для формування мовної діяльності. Упродовж багатьох десятиліть науковці досліджували проблему навчання лексичного матеріалу. Існує багато праць на цю тему. Але це питання й до сьогодні залишається актуальним. У цій роботі ми спробуємо узагальнити вже відомі знання, конкретизувати їх та дослідити етапи навчання лексичного матеріалу, методи, які дають найефективніші результати, прийоми, які допомагають учням краще опановувати та закріплювати нові слова на уроці іноземної мови. Під час роботи ми будемо застосовувати такі методи, як описовий, порівняльний та дослідницький. Формування лексичних навичок постійно знаходиться у плані зору учителя. Його завдання полягає у тому, щоб досягти повного засвоєння школярами програми лексичного мінімуму, закріпити в їх пам’яті словниковий запас на середньому етапі навчання. Володіння іноземною мовою передбачає знання певної кількості слів. Проте, одного лише знання слів для здійснення мовної діяльності недостатньо. Можна знати багато слів, але не вміти їх використовувати під час спілкування. Для практичного використання лексики в мові потрібно піклуватися про розвиток в учнів автоматизовано підбирати слова під час мовлення та включати їх у синтагму і фразу, стежачи за правилами лексичної єдності німецької мови. Успішне оволодіння іноземними лексичними матеріалами – одна з найважливіших умов засвоєння мови. У той же час існують великі труднощі щодо накопичення лексичного матеріалу. Одна з причин цього – безмежність мови, її словникового складу. Для досягнення досить швидких результатів необхідно обмежити обсяг виучуваного лексичного матеріалу, ретельно вибирати перспективні напрями засвоєння мови. Це може бути лексика повсякденного спілкування, тематика і зміст якої достатньо відображені у підручниках, а також у численних розмовниках та посібниках з німецької мови. Розділ І. Загальні відомості про лексику німецької мови 1.1 Лексичні одиниці Часто лексику ототожнюють зі словами. Дійсно, у нашій уяві лексика складається, головним чином, зі слів. Сюди належать так звані кореневі, безафіксні слова (das Buch, du Feder, vergesse ); складні (die ischlampe); похідні (fo gehe , freu dlich).

Одиницею навчання лексичного матеріалу є лексична одиниця (ЛО), яка може бути не лише словом. Лінгвістичні критерії і методичні міркування дозволяють віднести до лексики інші одиниці, які також, як і слова, що цілісно відтворюються в мовленні, а також означають один будь-який предмет дійсності. До розряду лексичних одиниць слід віднести: слово (schц ); стійкі/сталі словосполучення: номінативні (не переосмислені): die Freie Peu sche Juge a, Meld der Aebei ; фразеологічні (переосмислені): es lieg auf der Ha d, auf kei e Fall, sich a e was mache ; клішировані звороти (вирази), так звані &quo ;готові&quo ; речення (тобто такі, що не змінюються у мовленні): es vers eh sich vo selbs , e schuldige Sie, bi be was gib es eues? Was is los? З методичної та психологічної точки зору всі ці зовнішньо різні мовленнєві одиниці поєднуються тим, що учні засвоюють їх у цілісному вигляді і вживаються в мовленні на основі єдиного словесного стереотипу, який формується за допомогою лексичних вправ . Систематичне накопичення учнями словникового запасу, його постійне розширення – одне з головних завдань навчання іноземної мови. Без знання слів неможливо ні висловити, ні зрозуміти навіть найелементарнішої фрази. Але, вивчивши навіть велику кількість, слів можна не зуміти висловитися, у чому у всій час переконався один із видатних методистів минулого Франсуа Гуен. Готуючись до поїздки в Німеччину, він вивчив весь словник, але, прибувши до країни, так і не зміг нічого зрозуміти і висловити по-німецьки. Крах методу заучування окремих слів все-таки виявився для нього корисним: пошук інших шляхів оволодіння іноземною мовою привів французького методиста до створення відомих &quo ;серій Гуена&quo ; . Відомо, що одного лише запам’ятовування лексики для практичного оволодіння мовою недостатньо: потрібно засвоїти слововживання. Це і важче і легше, ніж просте заучування вокабуляра. Важче тому, що слововживання потребує не тільки знання слів (der isch – стіл; стіл – der isch), але й уміння маніпулювати ними в ході висловлювань (die ische lage im Hof; die Familie saЯ am isch); легше тому, що маніпулювання лексикою в ході висловлювань дає можливість глибше її осмислювати і краще запам’ятовувати. Отже, головне в навчанні лексики – досягти того, щоб учні оволоділи слововживанням. Це складне завдання вирішується у двох аспектах: необхідно не тільки вживати лексику у власному мовленні, а й розуміти її в мовленні інших. В методиці довгий час вважалось, що, навчившись говорити, ті, хто вивчають іноземну мову, тим більше здатні розуміти матеріал, який вживають. Проте мовна практика не підтверджує цієї думки. Виявляється, навіть добре засвоєне слово часто важко впізнати, так як на письмі, а особливо – в усному мовленні воно всюди &quo ;маскується&quo ; під новим оточенням, змінюючи своє основне значення і зовнішній вигляд, ніби повертаючись до нас своєю незвичайною стороною. Виявляється, що способи здійснення діяльності того, хто говорить, з одного боку, і діяльності того, хто слухає – з другого, мають свої особливості, які потребують диференційованого підходу в навчанні як при поясненні, так і, особливо, у вправах.

Звідси випливає, що слова, які увійшли до словникового мінімуму учнів, повинні засвоюватися ними подвійно: як в інтересах говоріння (репродуктивний аспект), так і в інтересах читання і слухання (рецептивний аспект) . 1.2 Лексичний запас Розрізняють активний, пасивний та потенціальний лексичний запас. Активний запас порівняно обмежений. Він формується в результаті ґрунтовного опрацювання матеріалу і використовується у висловлюваннях і на письмі. Письмовий запас значно ширший і на його основі будується процес читання і сприймання чужого мовлення на слух. Названі дві категорії лексичного матеріалу постійно змінюються, зокрема розширюються в міру збагачення досвіду людини. У навчанні іноземної мови потрібна особлива увага, тому що знання формуються протягом усього періоду навчання. До потенціального запасу відносять: складні і похідні слова, побудовані з передбачених в мінімумі основ за знайомими словотвірними моделями; інтернаціональні слова, які зберігають в німецькій і рідній мові схожість звучання і написання і загальність значення; ряд спів значень багатозначних слів, які семантизуються в опорі на знання головного значення. В.А.Бухбіндер визначає реальний і потенціальний словниковий запас. Вся лексика мінімуму повинна бути засвоєна практично упродовж курсу вивчення іноземної мови, забезпечуючи розвиток їх продуктивної і рецептивної мовної діяльності, тому вона відноситься до реального словникового запасу. Разом з тим потрібно про водити роботу, внаслідок якої прищеплюється уміння впізнавати і розуміти словникові одиниці, які зустрічаються вперше, але мають знайомі елементи, опора на які дає можливість досягнути їх розуміння. Так, зустрівши при читанні чи аудіюванні слова der Federball, der Fallschirm, die Lokomo ive та інші, учень може виявити значення цих слів із складових їх основ та афіксів (der Federball = do Feder der Ball = &quo ;м’яч з пір’я&quo ; = &quo ;волан&quo ;) чи за подібністю з аналогічними словами рідної мови (die Lokomo ive = локомотив). Подібні слова В.А.Бухбіндер відносить до потенціального словникового запасу. Знання іноземної мови асоціюється зі знанням слів, в той час, як володіння мовою – з лексичними навичками, які саме й забезпечують функціонування лексичної одиниці у спілкуванні. Оволодіння іноземної лексики можна уявити як певну послідовність дій зі сприйняття лексичних одиниць, ознайомлення з їх змістовою стороною, їх осмислення, запам’ятовування, а також набуття навичок вживання й розпізнавання лексичних одиниць в мовленні. З методичної точки зору цей складний процес включає велику кількість компонентів. Основними з них є: подання, пояснення, різноманітні вправи для тренування і застосування контролю над процесом становлення і формування лексичних навичок. Можливості розуміти невивчену лексику зростають в контексті, оскільки контекст, по-перше, полегшує семантизацію слів потенціального запасу, по-друге, дозволяє визначати значення багатьох слів незалежно від їх форми і складу, через здогадування. Звичайно, здогадування повинно мати підстави, не перетворюватись в мимовільне вгадування.

В этом ночном разговор была поставлена дилемма об отречени. Припомним, что Родзянко не знал, как отвтить на вопрос Рузскаго: "нужно ли выпускать манифест?" "все зависит от событй, которыя летят с головокружительной быстротой". Сам Рузскй считал боле осторожным не выпускать манифеста до свиданя с Царем, которое должно было состояться в 10 час. утра. Вс матералы были сообщены в Ставку. Прочитав ленту переговоров Рузскаго с Родзянко, Алексев просил немедленно разбудить Царя и доложить ему бесду с Родзянко, ибо переживается "слишком серьезный момент, когда ршается вопрос не одного Государя, а всего царствующаго дома в Росси"... "важна каждая минута и всяке этикеты должны быть отброшены". Алексев указывал, что необходимо сдлать сообщене в арми, ибо "неизвстность хуже всего и грозит тм, что начнется анархя в арми". Передавая распоряжене Алексева по должности "офицально", ген. Лукомскй, с своей стороны, просил Данилова доложить Рузскому, что по его, Лукомскаго, "глубокому убжденю, выбора нт и отречене должно состояться

1. Граматична характеристика вільного поєднання в структурі простого речення

2. Типы и элементы планировочной структуры города

3. Структура организации материи

4. Анализ устойчивости и поддержание орбитальной структуры космической системы связи

5. Структура и состояние водоснабжения и водосброса, подземных вод и артезианских скважин города Киева

6. Роль и значение машиностроительного комплекса в структуре народного хозяйства России
7. Структура транспорта в Европе
8. Аппарат государственной власти и его структура

9. Нормы права. Структура норм права

10. Структура государственных органов США по Конституции 1787 года

11. Двухпалатная структура Федерального Собрания

12. Отчет по учебно-ознакомительной практике (c правовыми основами местного самоуправления, формированием представительных и исполнительных органов власти, структурой и функциями органов местного самоуправления)

13. Понятие и структура компетенции местного самоуправления

14. Структура налоговых органов РФ права, обязанности и функции

15. Структура налоговых органов Российской Федерации

16. Цели, задачи и структура Федерального закона № 122-ФЗ

Пенал, 1 отделение, 20x14x4 см, серый/зеленый.
Пенал школьный с 2 откидными планками, для канцелярских принадлежностей. Размер: 20x14x4 см. Застежка: молния. Количество отделений:
317 руб
Раздел: Без наполнения
Смываемые фломастеры "Супер чисто" с толстым наконечником, 8 штук.
В картонной коробке 8 разноцветных фломастеров. Они выполнены из качественных экологически чистых материалов. Созданные на основе
393 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пломба свинцовая 10 мм, упаковка 1 кг.
Рекомендуется использовать совместно с витой проволокой или шпагатом. Устанавливается с помощью пломбиратора. Применение свинцовых пломб
362 руб
Раздел: Прочее

17. Структура нормы права

18. Структура правоотношения. Классификация правоотношений: критерии и виды

19. Структуры экономического дискурса во французском языке. Роль коннекторов в построении аргументации

20. Культура, её структура и функции

21. Структура и организация учебного процесса в средневековом университете (Болонья, Париж, Прага)

22. Проблематика и структура пьесы Б. Шоу "Пигмалион"
23. Бальзак: структура и основные идеи "Человеческой комедии"
24. Сравнительное описание слоговых структур английского и каракалпакского языков

25. Интернет: административное устройство и структура глобальной сети

26. Глобальные гипертекстовые структуры: WWW

27. Структура персонального компьютера. Основные и периферийные устройства, их характеристики и назначение

28. Разработка алгоритмов и программ выполнения операций над последовательными и связанными представлениями структур данных

29. Формирование структуры электронного учебника и решение задач на ней

30. Программа сложной структуры с использованием меню

31. Структуры данных: бинарное упорядоченное несбалансированное дерево

32. Моделирование структуры книги

Настольная игра "Соображарий Junior".
Кто первый назовёт животное на «Л» или одежду на «Ш»? Что-то круглое на «З» или кусачее на «Р»? А может быть, три вещи на «Т», которые
490 руб
Раздел: Игры со словами
Фанты "Масло в огонь".
Это настолка для влюбленных пар с различным «стажем» отношений, подойдет в качестве презента на свадьбу или годовщину
1291 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Пазл "Россия" (Русский), 100 деталей.
Пазлы - это прежде всего обучающие пазлы. С фотографической точностью прорисованы обитатели и растительный мир самых отдаленных уголков
548 руб
Раздел: Пазлы (100-199 элементов)

33. Обзор ситуации с внедрением автоматизированных банковских систем в финансовых структурах России

34. Структура сходящихся последовательностей

35. Структура аффинного пространства над телом

36. Структура отитов у детей по данным ЛОР-отделения ПЦ НЦМ-РБ

37. Системы цифрового видеонаблюдения при организации охранных структур на особо охраняемых объектах

38. Структура и управление МВД КР (Киргизской Республики)
39. Влияние экологических и медико-биологических требований на структуру исследований и разработок
40. Биосфера и её структура

41. Особенности взаимоотношений в различных по структуре семьях и их социально-педагогическое влияние на развитие ребенка

42. Политика (как социальное явление, ее структура)

43. Материалы оптоэлектроники. Полупроводниковые светоизлучающие структуры

44. Проектирование оптимальной структуры строительных машин при перевозке нерудных строительных материалов

45. Структура транспорта в Европе

46. Синапсы (строение, структура, функции)

47. Характер в структуре личности

48. ВЕДУЩИЕ ФУНКЦИИ И СТРУКТУРА ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ

Кастрюля со стеклянной крышкой, 4 л.
Объем: 4 л. Диаметр: 20 см. Глубина: 12,5 см. Толщина стенок: 0,5 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали класса
811 руб
Раздел: От 3,1 до 5 литров
Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. К данной ручке подходят
410 руб
Раздел: VIP-ручки
Поильник-непроливайка "Малыши и малышки", со сменным носиком (с 4 месяцев), 150 мл.
Поильник-непроливайка "Малыши и малышки" идеально подойдет в качестве первого поильника для Вашего Малыша. Силиконовый носик
393 руб
Раздел: Поильники, непроливайки

49. Слухи в структуре общественного сознания

50. Моделирование распределения потенциала в МДП-структуре

51. Оптимизация производственно-отраслевой структуры колхоза «Урал» Кудымкарского района

52. Оптимизация производственной структуры сельскохозяйственного предприятия на примере хозяйства "Путь Ленина"

53. Сущность, структура и функции семьи

54. Коммуникации в структуре человеческой цивилизации
55. Социальные ограничения: содержание, структура, функции
56. Структура и свойство материалов (из конспекта лекций)

57. Структура научного знания

58. Образ мира в философии: Структура общества

59. Общество. Понятие, структура, виды общества

60. Структура организации материи

61. Свойства и структура воды

62. Дискуссионные вопросы состава и структуры финансовой системы РФ

63. Структура и функции Банка Англии /Центрального Банка Соединенного Королевства/

64. Современная структура банковской системы и ее роль в осуществлении государственной денежно-кредитной политики

Светильник LED "Снеговик" (цвет: серебристый, 15 см).
Такой абажур станет отличным дополнением интерьера комнаты во время волшебных новогодних праздников. Его можно поставить на полку или же
426 руб
Раздел: Необычные светильники
Экспресс-скульптор "Эврика", средний.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
943 руб
Раздел: Антистрессы
Велосипед Jetem "Lexus Trike Next Generation" (цвет: красный).
Jetem Lexus Trike Next Generation — это детский велосипед с ручкой-толкателем для родителя. Одна из лучших моделей по соотношению
2488 руб
Раздел: Трехколесные

65. Управление структурой капитала: учетно-аналитический аспект

66. А. Тюрго об эволюции классовой структуры буржуазного общества (Контрольная)

67. Функции и структура валютного рынка

68. Отраслевая структура мировой экономики и тенденции ее развития

69. Анализ и формирование организационных структур

70. Структура управления организацией, ориентированная на решение стратегических проблем (Доклад)
71. Организационная структура предприятия, ее реорганизация
72. СТРУКТУРА ЛИЧНОГО ДОХОДА РАБОТНИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

73. СТРУКТУРА ЛИЧНОГО ДОХОДА РАБОТНИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

74. Организационные структуры менеджмента

75. Структура бизнес-плана

76. Структура организации, влияние на нее законов теории организации

77. Влияние структуры холдинговых компаний на ее эффективность

78. Современные тенденции развития организационных структур управления

79. Влияние изменения в структуре предприятия и продукции на стоимостные показатели продукции

80. Современные методы решения экологических проблем на предприятии (на примере ООО "Волготрансгаз" - дочерней структуры ОАО "ГАЗПРОМ")

Бутылочка для кормления Avent "Classic+", 125 мл, от 0 месяцев.
Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена: теперь кормление станет еще приятнее. Антиколиковая система, эффективность которой
358 руб
Раздел: Бутылочки
Табурет складной "Моби".
Табурет изготовлен из пищевой пластмассы и абсолютно безопасен для детей, легко собирается и моется. Яркая цветовая гамма табурета
522 руб
Раздел: Стульчики
Двусторонние клеевые подушечки UHU Fix, 50 штук.
Двухсторонние клеящие подушечки с высокой клеящей способностью для постоянного крепления. Позволяют прикрепить практически любой нетяжелый
350 руб
Раздел: Универсальный

81. Организационная структура управления на примере муниципального унитарного предприятия "РОС-АЛКАС-ОРЕНБУРГ"

82. Теневая экономика. Мафиозные структуры, как сферы теневой экономики

83. Расчет численостей и расстановка исполнителей в структуре управления предприятием малого бизнеса на строительстве и эксплуатации автомобильных дорог

84. Оптимизация производственной структуры сельскохозяйственного предприятия на примере хозяйства "Путь Ленина"

85. Деятельность: структура, этапы, виды (Контрольная)

86. ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ: ИСТОЧНИКИ И СТРУКТУРА (УКРАИНЫ)
87. Издержки производства: сущность, структура, проблемы минимизации
88. Общественное производство, его структура и роль в обществе

89. Рынок его функции и структура

90. Структура национальной экономики

91. Сущность и значение денег. Структура денежной массы. Денежные агрегаты

92. Иностранные инвестиции в РФ: структура, направления и эффективность использования

93. Экономическая система: понятие, структура, генезис

94. Государственный бюджет: структура, значение, особенности в переходной экономике

95. Рыночные структуры несовершенной конкуренции

96. Национальное богатство и его структура. Естественное и экономическое богатство

Пакет полиэтиленовый с вырубной ручкой "Золотая полоса", ПВД, 40х47 см, 55 мкм, 50 штук.
Пакеты ПВД - прочны при растяжении и сжатии стойки к удару и разрыву устойчивы к проколам и поперечным разрывам. При больших нагрузках
361 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Лото для самых маленьких "О чем мечтают мальчики".
Детское лото рекомендуется для самых маленьких. Эта простая и увлекательная игра может стать незаменимым помощником в воспитании и
363 руб
Раздел: Лото детское
Рюкзак для средней школы "Мамба", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения

97. Изучение социальной структуры в России в начале XX века

98. Такты истории, как основные элементы структуры исторических процессов

99. Интегральная модель исторической динамики: структура и ключевые понятия

100. Проблема места монастырей в экономической структуре Руси


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.