Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Особливості розвитку емпатії у дітей молодшого шкільного віку

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

ДИПЛОМНА РОБОТА на тему: «ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕМПАТІЇ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ» ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЕМПАТІЇ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 1.1 Категорійний аналіз проблеми емпатії у дітей молодшого шкільного віку 1.2 Особливості емоційно-почуттєвої сфери у дітей молодшого шкільного віку 1.3 Форми і методи формування емпатії у дітей молодшого шкільного віку Висновок до першого розділу РОЗДІЛ ІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА З ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕМПАТІЇ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 2.1 Дослідження рівня емпатії у дітей молодшого шкільного віку 2.2 Програма розвитку емпатії у дітей молодшого шкільного віку 2.3 Аналіз результатів дослідження емпатії у дітей молодшого шкільного віку Висновок до другого розділу ВИСНОВКИ ДОДАТКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУП Соціально-економічні і політичні процеси, що відбуваються в Україні, зумовили зміни в моральній атмосфері суспільства. Утвердження демократичних норм суспільного життя висуває нові вимоги до духовного розвитку дитини, її підготовки до життя. В контексті наукових теорій духовного розвитку особистості, основою яких є концептуальні положення М.М.Бахтіна, М.О.Бердяєва, В.І.Вернадського, В.С.Соловйова, П.А.Флоренського, В.Франкла, постає нове бачення психологічних проблем розвитку дитини, починаючи з ранніх етапів її становлення. Різні аспекти розвитку особистості висвітлювалися в роботах відомих вітчизняних психологів та педагогів (К.А.Абульханова-Славська, М.Й.Боришевський, Д.Б.Ельконін, О.В.Запорожець, Г.С.Костюк, С.Д.Максименко, Н.І.Непомняща, В.А.Сухомлинський, та інші), які стали методологічним та теоретичним підґрунтям багатьох досліджень цієї проблеми. Серед них значне місце посідають дослідження емоційного розвитку, чутливості, сприяння та співпереживання (Л.І.Джрназян, А.Д.Кошелєва, Я.З.Неверович, Л.П.Стрєлкова). Низка досліджень була присвячена саме окремим аспектам розвитку емпатії та її компонентів (Л.П.Алексєєва, С.Б.Борисенко, Л.П.Виговська, Т.П.Гаврилова, Л.П.Стрєлкова, І.М.Юсупов), співвідношенню емпатії та моральності (А.А.Валантінас, А.В.Соломатіна, Н.О.Шевченко), впливу різних факторів на процес виховання емпатії (Р.О.Агавелян, Г.Ф.Михайліченко). Проблема емпатії – одна з найскладніших у психологічній науці. Невловимість цього феномена для дослідників підтверджує розмаїття у визначеннях його суті, механізмів, функцій, ролі емпатії в моральному розвитку особистості, просоціальній поведінці, альтруїзмі тощо. Накопичений матеріал вимагає певної систематизації, узагальнень і доповнень. Без теорії емпатії неможливо розвивати теорії особистості, міжособистісних відносин, зрозуміти сутність людини як суспільної істоти, суб’єкта, який самодетермінується, та трансцендентної індивідуальності. Теорія емпатії допоможе у вирішенні складного завдання психології, яке полягає, на думку багатьох вчених, не стільки в описі суб’єктивної реальності внутрішнього світу людини, скільки в дослідженні і розумінні зв’язків між цим світом та зовнішнім світом існування особистості, що утворюють у сукупності її цілісний життєвий світ .

У багатьох роботах показано, що молодший шкільний вік не тільки є сензитивним для формування навчальної діяльності, але є дуже важливим етапом у соціальному розвитку дитини, у становленні її зв’язків з оточуючими людьми за межами родинних стосунків. Прийняття нової соціальної ролі школяра, готовність відповідати очікуванням інших, здатність будувати власну поведінку відповідно до зразків, а також формування власних очікувань щодо поведінки інших людей роблять дітей цього віку сензитивними до виховання у них емпатійних можливостей (Г.С.Абрамова, Т.П.Гаврилова). У працях Л.І.Божович, С.Г.Якобсона доведено, що створення умов емпатійної взаємодії серед школярів та між вчителем і школярами стає значущим фактором позитивної соціальної ситуації розвитку дитини молодшого шкільного віку. Враховуючи актуальність проблеми, її недостатнє вивчення зумовило вибір теми: “Особливості формування емпатії у дітей молодшого шкільного віку”. Об'єкт дослідження: процес становлення особистості у молодшому шкільному віці. Предмет дослідження: форми та методи формування емпатії у дітей молодшого шкільного віку. Мета дослідження: обґрунтувати, розробити та реалізувати на практиці ефективну програму розвитку емпатії у дітей молодшого шкільного віку. Завдання дослідження: проаналізувати психолого-педагогічну літературу з розвитку емпатії у дітей молодшого шкільного віку; розглянути особливості емоційно-чуттєвої сфери у дітей молодшого шкільного віку; теоретично обґрунтувати методи і форми формування емпатії, проаналізувати стан розвитку емпатії молодших школярів, розробити ефективну програму розвитку емпатії у дітей молодшого шкільного віку та проаналізувати результати дослідження емпатії у дітей молодшого шкільного віку. Гіпотеза дослідження: рівень сформованості емпатії у дітей молодшого шкільного віку буде набагато вищим за умови створення і впровадження ефективної програми розвитку емпатії у дітей молодшого шкільного віку. Для розв’язання поставлених завдань були використані наступні методи дослідження: теоретичні (категоріальний аналіз, синтез, порівняння, узагальнення) використовувалися для вивчення наукової та психолого-педагогічної літератури з теми дослідження і визначення феномену емпатії, її сутності та рівня сформованості у молодших школярів загальноосвітніх навчальних закладів у процесі навчання; емпіричні (спостереження, опитування, самооцінка, дослідження рівня самооцінки за методикою «Мій портрет у променях сонця», дослідження стану розвитку емпатії за тестом «Незакінчені речення» (власна розробка), діагностика рівня емоційного відгукування, діагностика рівня емпатійних тенденцій (за власною модифікацією методики І. Юсупова) застосовувалися з метою визначення рівня сформованості емпатії; експеримент, кількісний та якісний аналіз отриманих результатів, методи математичної статистики. Експериментальна база дослідження: дослідження проводилось впродовж 2008-2009 рр. на базі Житомирської загальноосвітньої школи № 19 та охоплювало чотири етапи наукового пошуку. На першому етапі – теоретико-пошуковому – здійснено теоретичний аналіз наукової та психолого-педагогічної літератури з проблеми емпатії у дітей молодшого шкільного віку; визначено об’єкт, предмет, мету, гіпотезу, завдання дослідження.

На другому етапі – діагностувальному – було проведено діагностику рівня сформованості емпатії у молодших школярів. На третьому етапі – формувальному – розроблено та експериментально перевірено програму розвитку емпатії у дітей молодшого шкільного віку. На четвертому етапі – узагальнюючому – систематизовано та оформлено результати експериментальної роботи; сформульовано висновки. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що: обґрунтовано основні форми та методи формування емпатії у дітей молодшого шкільного віку; уточнені та обґрунтовані поняття «емпатія»та «емпатійність». Теоретичне значення дослідження: уточнено сутність, зміст та форми поняття емпатії; виявлено особливості емоційно-почуттєвої сфери у молодших школярів; теоретично обґрунтовано програму розвитку емпатії у дітей молодшого шкільного віку; виявлено ефективні форми та методи формування емпатії у дітей молодшого шкільного віку. Практичне значення дослідження: розроблено програму розвитку емпатії у дітей молодшого шкільного віку, яка може застосовуватись шкільними психологами та класними керівниками під час навчання учнів у загальноосвітніх школах. Вірогідність результатів дослідження забезпечена теоретичним та методичним обґрунтуванням комплексу засобів, форм та методів, адекватних об’єкту, предмету, меті та завданням дослідження. Структура і об’єм роботи: дипломна робота складається із змісту, вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, додатків, списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи складає 106 сторінок, з яких 78 основного тексту. Робота містить 15 рисунків на 8 сторінках, 6 таблиць на 5 листах. У роботі додано 3 додатки на 19 сторінках. Список використаних джерел вміщує 107 найменувань. РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЕМПАТІЇ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 1.1 Категорійний аналіз проблеми емпатії у дітей молодшого шкільного віку У вітчизняній психології зроблено досить ґрунтовний історичний огляд зарубіжних досліджень емпатії Т.П.Гавриловою . У продовж останніх років він був доповнений оглядом досліджень емпатії в рамках особистісно центрованого підходу, в контексті дослідження соціально-психологічної емпатії та визначення основних положень у вивченні цього явища. Після класичної роботи Т.П.Гаврилової з’явилася низка нових досліджень емпатійних явищ не тільки в зарубіжній, але й у вітчизняній психології. Журавльова Л.П. спробувала доповнити згадані погляди, систематизувала різні підходи до розв’язання проблеми емпатії і намітила деякі перспективи їх подальшого дослідження «Перед дослідниками стоїть завдання, - наголошує Т.П.Гаврилова, - створення теорії емпатії, проникнення у її природу, аналізу функції емпатії в житті людини, вивчення генезису емпатії і умов її формування» . Поняття «емпатія» згадується ще філософами-стоїками. Під ним стоїчна філософія розуміла духовну об’єктивну спільність усіх речей, через яку люди співчувають один одному. Проте серйозні дослідження емпатії були започатковані лише в ХІХ столітті у Європі в лоні філософських дисциплін – етики і естетики.

Все це, звісно, зі згаданими вище певними, можливо, в чомусь і дійсно досить істотними застереженнями може слугувати предметом для міркувань про тогочасні загальні тенденції, а то й закономірності суспільного розвитку. А відтак, і з цього погляду лідери Української революції певний час рухались у цілком зумовленому об'єктивними обставинами напрямку. Із можливих варіантів вони обирали принципово висхідний, перспективний шлях поступу і, хоча й не з оптимальними здобутками, все ж неухильно долали морально, політично та й фізично найскладніший, найважчий початковий відтинок. Однак наявність очевидних суспільних тенденцій (їх об'єктивна дія), намагання вибудувати політичний курс, який би органічно відповідав тим тенденціям, принаймні не приходив у суперечність (особливо — антагоністичну) — ще не гарантія того, що рівень рішень на суб'єктивному зрізі автоматично набирав оптимального, бездоганного, безпомилкового змісту і характеру. До такого висновку доводиться приходити, аналізуючи реальні факти, що стосуються рівня аргументованості стратегічної концепції федеративного переустрою Росії в абсолютно конкретних обставинах листопада-грудня 1917 року

1. Психологічні особливості агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку

2. Фізична реабілітація дітей молодшого шкільного віку з церебральним паралічем, ускладненим сколіозом

3. Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку засобами ігрової спрямованості

4. Страхи дітей молодшого шкільного віку

5. Психо-педагогічна характеристика дітей молодшого шкільного віку

6. Розвиток психомоторики у дітей молодшого шкільного віку з порушенням мовлення
7. Підготовка дітей до шкільного навчання
8. Наступність у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку

9. Особливості адаптації дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення до навчання у школі

10. Клініко-параклінічні особливості адаптації у дітей та підлітків з хронічною патологією гастродуоденальної зони

11. Вплив спеціальних вправ на рівень фізичної підготовленості школярів молодшого шкільного віку

12. Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ

13. Особливості стресових станів у дітей різного віку

14. Емоційна готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі

15. Особливості діагностики і корекції затримки психічного розвитку в молодшому шкільному віці

16. Клініко-патогенетичні аспекти йододефіцитних захворювань у дітей шкільного віку в умовах легкої йодної ендемії

24 восковых мелка для малышей, в бочонке.
Оптимальным выбором карандашей для самых маленьких станет набор из 24 восковых мелков, предназначенных специально для малышей от 1 года.
484 руб
Раздел: Восковые
Фоторамка "Poster blue" (40х60 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 40х60 см. Материал: пластик.
681 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Шарики пластиковые, цветные, 80 штук, диаметр 85 мм.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
529 руб
Раздел: Шары для бассейна

17. Методика навчання стрибків дітей раннього молодшого та дошкільного віку

18. Вікові особливості розвитку і поведінки дітей

19. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

20. Анатомо-фізіологічні особливості дихальної та травної систем в дітей

21. Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи в дітей. Нервово-психічний розвиток дитини

22. Вплив нейроендокринних факторів на клініко-етологічні особливості бронхіальної астми у дітей
23. Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію
24. Особливості психічних порушень у дітей з хронічною тонзилогенною інтоксикацією

25. Види та причини порушень розвитку дітей

26. Ознайомлення дітей дошкільного віку з природою

27. Особливості спілкування в молодшому шкільному віці

28. Особливості форм і методів навчання молодших школярів з урахуванням психічного розвитку дитини

29. Педагогічні умови виховання любові до Батьківщини у дітей дошкільного віку

30. Українська народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку

31. Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання дітей дошкільного віку

32. Затримка розвитку мовлення у дітей з органічним ураженням нервової системи

Мотоцикл-каталка Pilsan "Mini Moto" (цвет: красный, с музыкой).
Каталка от компании Pilsan, выполненная в виде красного мотоцикла, может понравиться энергичным и активным детям в возрасте от трех лет.
2183 руб
Раздел: Каталки
Карандаши цветные BIC "Evolution", 18 цветов.
Цветные карандаши произведены без использования дерева. Ударопрочный стержень - не расщепляется при механическом воздействии. Безопасные -
388 руб
Раздел: 13-24 цвета
Фигурка (копилка) декоративная "Зайчонок/Непоседы" 9x11x22,5 см.
Фигурка декоративная, настольная. Изготовлена из полимерных материалов. Размер: 9x11x22,5 см.
460 руб
Раздел: Копилки

33. Розвиток мотивів спілкування дітей дошкільного віку з однолітками

34. Особливості уяви та її розвиток в дошкільному та молодшому шкільному віці

35. Розвиток комунікативних здібностей дітей дошкільного віку

36. Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці

37. Залежність виникнення неврозів у дітей від типу родини

38. Розвиток процесів пам´яті в молодшому шкільному віці
39. Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів
40. Значення газообміну для дітей 3-7 років

41. Характеристика й особливості розвитку Дніпропетровської області

42. Характеристика й особливості розвитку Чернівецької області

43. Експлуатація дітей

44. Послуга охорони як особливий вид господарської діяльності

45. Правовідносини батьків та дітей

46. Соціальна захищеність дітей в Україні

47. Визначення походження дітей

48. Особливості розвитку англійської мови в Індії

Шар для принятия решений.
Волшебный шар для принятия решений, на русском языке. Принцип действия: для начала нужно понять, на какой вопрос вы хотите получить ответ.
448 руб
Раздел: Прочее
Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные
Кружка "Кастет", черная.
Оригинальная керамическая кружка с ручкой в виде кастета. Металлизированное напыление. Упаковка стилизованная, качественный
382 руб
Раздел: Кружки

49. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

50. Джанні Родарі та його книги для дітей

51. Апластичні анемії. Цукровий діабет у дітей

52. Гігієнічна оцінка ефектвності оздоровлення дітей і підлітків на морському узбережжі

53. Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) та бронхіти у дітей

54. Диференційована гіпнотерапія в комплексному лікуванні дітей з неорганічним нічним енурезом
55. Ефективність модифікованого способу лікування розладів акомодації у дітей з астигматизмом
56. Застосування рухливих і спортивних ігор у процесі відновлення координаційних здібностей дітей з діагнозом церебральний параліч

57. Кінезіотерапія дітей с церебральним паралічем

58. Клініко-лабораторна характеристика дітей з спадковою алергічною схильністю, корекція порушень

59. Клініко-патогенетичне обґрунтування використання мікрохвильової резонансної терапії у дітей з хронічним гастродуоденітом

60. Комплексна медико-психологічна реабілітація дітей, які постраждали від надзвичайних ситуацій, на санаторно-курортному етапі

61. Комплексне лікування гнійної хірургічної інфекції кісток та суглобів у дітей

62. Масаж як засіб фізичної реабілітації при різновидах сколіозу у дорослих і дітей з порушенням опорно-рухового апарату

63. Набуті вади серця у дітей. Неревматичні кардити в дітей

64. Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щурів

Трос буксировочный 12 тонн, 2 петли, сумка на молнии.
Тросы буксировочные изготовлены из морозоустойчивого авиационного капрона; Не подвержены воздействию окружающей среды (резкому изменению
360 руб
Раздел: Буксировочные тросы
Складная силиконовая вставка для горшка Potette Plus, голубая.
В дополнении к основной вставке для горшка Potette Plus производитель выпустил новую складную модель. Её главное отличие в значительном
924 руб
Раздел: Прочие
Чернильный картридж Parker для перьевой ручки. Темно-синий (5 штук).
Для использования в перьевых ручках Паркер. Чернила темно-синего цвета.
309 руб
Раздел: Стержни для ручек

65. Оптимізація хірургічного лікування варикоцеле у дітей

66. Розлади травлення у дітей раннього віку. Кишковий токсикоз

67. Варіанти аналгоседації при адено-, тонзилотоміях у дітей

68. Адаптація дітей до навчання

69. Види трудової діяльності молодших школярів

70. Використання засобів педагогічного малювання у процесі удосконалення навичок образотворчої діяльності молодших школярів
71. Вплив темпераменту на успішність навчальної діяльності молодшого школяра
72. Методика формування навичок зображення форми у процесі графічної діяльності молодших школярів

73. Особливості емоційних реакцій молодших школярів

74. Підготовка дітей до навчання в школі як психолого-педагогічна проблема

75. Порушення мовлення у дітей

76. Розвиток рухових якостей дітей в дошкільних закладах

77. Роль родинного виховання у формуванні особистості дітей з інтелектуальною недостатністю

78. Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів

79. Стимулювання навчальної діяльності молодших школярів

80. Характеристики навчально-виховних закладів для дітей з вадами

Помпа для воды "HotFrost", A6, механическая.
Цвет корпуса: синий/серый. Тип установки: на бутыль. Тип помпы: механический. Тип крана: кнопка на корпусе. Количество кранов: 1. Материал
357 руб
Раздел: Прочее
Набор для изготовления мягкой игрушки "Собачка".
Домашняя студия мягкой игрушки. Полностью готовые детали кроя и синтепоновый наполнитель. Разложите все детали кроя и определите их
422 руб
Раздел: Игрушки
Магнитный театр "Теремок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Теремок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр

81. Особливості розвитку Федеративної Республіки Німеччини

82. Мотивація в структурі учбової діяльності молодших школярів

83. Негативні емоції у дітей 11-13 місяців як прояв прив’язаності до батьків

84. Особливості розвитку комунікативних умінь студентів-медиків засобами соціально-психологічного тренінгу

85. Професійна діяльність шкільних психологів

86. Соціальний захист дітей з обмеженими функціональними можливостями
87. Формування особистості в молодшому шкільному віці
88. Проблема адаптації ліворуких дітей

89. Анкетування серед неповноспраних дітей та їх батьків

90. Процес попередження адиктивної поведінки дітей і підлітків

91. Соціальний захист дітей-сиріт

92. Формування здорового способу життя дітей з неблагополучних сімей

93. Методичні особливості розвитку фізичних здібностей юних гімнастів

94. Особливості інноваційної діяльності у зеленому туризмі

95. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу

96. Особливості розвитку лізингу у ведучих країнах Європи

Шкатулка, 26x26x19 см (арт. 3667-RT-33).
Шкатулки — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать используемые в хобби
1384 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Соска для бутылочек Перистальтик Плюс "Pigeon" c широким горлом (с 6 месяцев), отверстие L.
Соска Wide neck с Y-образным отверстием для бутылочек PIGEON с широким горлышком. Уникальная конструкция соски позволяет воспроизводить
358 руб
Раздел: 6-18 месяцев
Обучающая игра "Сложи узор".
Обучающая игра "Сложи Узор" состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены по-разному в 4 цвета. Это
513 руб
Раздел: Кубики (10 и более штук)

97. Особливості патогенезу, клініки, діагностики і лікування генералізованого пародонтиту в осіб зі спадковою схильністю до його розвитку

98. Особливості економічного розвитку Київської Русі

99. Головні шкідники картоплі та заходи захисту культури від них


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.