Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История     История История

Політична система Української козацької держави

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Вступ Розділ 1. Інститут гетьманства та генеральної старшини в політичній системі Української козацької держави XVII ст. 1.1Наукова дослідженість визначеної проблематики 1.2Характеристика інституту гетьманства, як уособлення верховної влади 1.3Генеральна та Старшинська ради - ограни політичної влади Української козацької держави в XVII ст. 1.4Роль генеральної старшини в структурі політичної влади Гетьманату Розділ 2. Структура адміністративного поділу та судова і виконавча влада Української козацької держави у XVII ст. 2.1Структура полкового та сотенного управління 2.2Органи виконавчої та судової влади Української козацької держави XVII ст. Висновки Список використаної літератури Вступ Актуальність теми. У період становлення і розвитку соціальної, демократичної, правової Української держави історичне минуле відіграє важливу роль. Чимало відповідей на питання про те, яким бути сучасному державотворенню, можна знайти в історії українського козацтва, вивчаючи зокрема, політичну систему козацької держави, організаційні структури, інститут гетьманства, генеральної старшини, органи судової та виконавчої влаади, досвід у міжнародній діяльності тощо. Еволюція сучасного механізму державної влади нашої країни пройшла довгий і складний шлях. Розвиток одного з складових елементів цього механізму – інституту глави держави – розпочався ще в епоху ранньофеодальної держави Давньої Русі в особі київських князів. Наслідуючи традиції княжої доби та керуючись прагненням до самостійного державного життя, український народ створив у XVII ст. свою власну державну організацію – козацьку республіку, на чолі адміністративного устрою якої знаходився гетьман. Його посада логічно уособлювала традиції князівського врядування. Неабиякий інтерес становлять і органи судової а виконавчої влади та інститут генеральної старшини української козацької держави. Правильне розуміння історичних закономірностей і процесів становлення Української держави, врахування набутого досвіду має велике значення не лише для сучасних науковців, але й урядовців. За умов становлення незалежної Української держави, її активної інтеграції до світового співтовариства значно посилився інтерес суспільства до минулого українського народу. Тому вивчення і узагальнення козацької спадщини, проблемний аналіз формування та розвитку політичної системи української козацької держави в XVII ст.: гетьманської влади, її найближчого оточення, а також судової та виконавчої влади, означеного періоду розширяє наше уявлення про козацтво як виразника національного духу та державотворчі процеси ранньомодерної України, чим і обумовлюється актуальність теми. Об’єктом дослідження є політична система української козацької держави XVII ст., як вияв влади нового типу. Предметом дослідження є процес виникнення і функціонування гетьманства, генеральної старшини, органів судової та виконавчої влади в середовищі українського козацтва в умовах перебування вітчизняних земель під іноземним поневоленням. Хронологічні межі дослідження визначаються XVII ст. Саме на цьому етапі у козацтва активно формуються організаційні структури, виникає влада гетьмана, яка поступово перетворюється з військової в адміністративно-військову владну посаду.

Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі комплексного вивчення наукових джерел, з’ясувати процес становлення політичної системи Української козацької держави XVII ст. Для реалізації зазначеної мети поставлені конкретні завдання дослідження: проаналізувати джерельну та історіографічну базу дослідження; на цій основі з’ясувати ступінь наукової розробки теми; проаналізувати функції та еволюцію інституту гетьманства в Україні в XVII ст.; дати характеристику Генеральній та Старшинській радам, як органам політичного устрою Української козацької держави в XVII ст.; охарактеризувати склад та функції генеральної старшини; проаналізувати особливості та функції органів виконавчої та судової влади, а також адміністративного поділу і управління Української козацької держави в XVII ст. Наукова новизна роботи полягає у тому, що в ній: проведено дослідження політико-адміністративного устрою Української козацької держави в Україні XVII ст.; визначено і проаналізовано становище та функціонування інститутів гетьманства, Генеральної та Старшинської ради, Гнеральної страшини, органів виконавчої та судової влади в Українській козацькій державі XVII ст. Практичне значення дослідження полягає у можливості використання основних положень роботи при підготовці наукових праць узагальнюючого характеру з історії України; розробці лекцій і проведенні семінарських занять; написанні наукових курсових та дипломних робіт з історії України, у тому числі з історії українського козацтва та українського війська, історії розвитку державності України тощо. Структура курсової роботи обумовленна її метою та науковими завданнями. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури, який налічує 30 найменувань. Розділ 1. Інститут гетьманства та генеральної старшини в політичній системі Української козацької держави XVII ст. 1.1 Наукова дослідженість визначеної проблематики Незважаючи на те, що українська історична наука займається цими проблемами вже понад двох століть, дослідники лише наближаються до її розв’язання. Вперше питання про гетьманів українського козацтва порушили у своїх працях П. Симоновський, О. Рігельман, В. Рубан, а також Д. Бантиш-Каменський та М.Маркевич . У своїх синтетичних розвідках вони навели короткі відомості про боротьбу гетьманського війська з Кримом і Туреччиною у ХVI-XVII ст. Але ці праці насамперед містили нагромадження історичних матеріалів та фактів. Якісно новий етап у справі наукового дослідження військового устрою українського козацтва (в т.ч. і деяких питань діяльності козацьких гетьманів) розпочинається з середини ХІХ ст. Зокрема, проблему ґенези козацтва розкривають у своїх працях В.Антонович та М. Костомаров . Так, М. Костомаров залишив розвідку про гетьмана І. Свірговського. Зберегли свою цінність дослідження І. Каманіна, Д. Багалія, І. Новицького та Є. Барвінського . Найгрунтовнішими і фактологічно найбільш наповненими й на сьогодні залишаються монографії М. Грушевського, Д. Яворницького . Зокрема Д. Яворницький в «Історії запорозьких козаків» вперше широко використав описи поїздок на Січ магната С.

Зборовського і австрійського посла Е. Лясоти, проаналізував на стосунки козаків з московським урядом . Вивчення історії українського козацтва продовжували радянські вчені К. Гуслистий і В. Голобуцький . Однак лише з середини 80-х рр. ХХ ст. починають з’являтися праці, в яких знайшли об’єктивне відображення окремі аспекти ґенези козацтва. Зокрема, окремою верствою «військового прикордонного населення» вважає козацтво Я. Дашкевич, виводячи його появу з геополітичного становища України . Зазначається, що в середині XVII ст козацтво перебирає на себе функції привілейованого суспільного стану. В цілому негативне ставлення до козацтва простежується в російській історіографії. Так, видатний історик С.М.Соловйов пояснював причини його появи відходництвом людей через різні обставини на південне прикордоння у пошуках легкої здобичі . Українське козацтво до середини ХУІІ ст. він оцінював як антидержавний руйнівний елемент. 1.2 Характеристика інституту гетьманства, як уособлення верховної влади Гетьманство є самобутня національна форма організації вищої влади в Україні в умовах її самоврядування (автономії) у складі Польщі та Російської імперії (ХVІ - ХVІІІ ст.). Термін «гетьман» широко вживався, починаючи з ХV – ХVІ ст., у багатьох європейських мовах і позначав керівників військового рівня. В Україні «гетьманами» називали демократично обраних народних ватажків козацького війська. У ХVІ ст. прославився серед населення і козаків неспольщений православний князь Дмитро Вишневецький, знаний в народі як Байда. Він організував козаків, побудувавши за Дніпровими порогами на острові мала Хортиця 1553-1554 рр. укріплений табір, названий Запорізькою Січчю . У Запорізьких козаків гетьман є найвища посадова особа. Хто його вибирає чи призначає? На це питання читкою інформації немає через те, що запорожцям бракувало політичної культури. У правовому устрої закон визначає, кому належить верховна влада. Що ж стосується запорожців, то у них це не було всебічно обґрунтовано. В одному випадку вона належала до козацького війська, в іншому – належала гетьману. Однак у них не було жодної інституції, де б це було чітко зафіксовано і яка б регулювала цей процес. Усю повноту виконавчої влади в Українській козацькій державі зосереджував у своїх руках виборний гетьман. Він же володів і правом законодавчої ініціативи, яке, щоправда, обмежувалося діяльністю Генеральної та старшинської рад. Влада гетьмана була виборною і формально пожиттєвою. Але, як засвідчив приклад гетьманів І.Виговського, Д.Многогрішного чи І.Самойловича, фактично гетьманська влада здійснювалася «до ласки войсковой», і в разі виникнення певних обставин Генеральна рада могла позбавити гетьмана влади . Виборний гетьман зосереджував у своїх руках надзвичайно широке коло владних повноважень: скликав Загальну раду і раду старшини, керував ними, брав участь в обговоренні питань й ухваленні рішень ради, організовував їх виконання, очолюючи адміністрацію. За підписом гетьмана виходили найважливіші розпорядження і накази-універсали; він також очолював судочинство як вища апеляційна інстанція; організовував і керував фінансами; визначав напрями зовнішньополітичної діяльності країни; стояв на чолі війська.

Але партійно-політичні діячі, хоч багато дечого загубили по дорозі, тікаючи на чужину, то, на жаль, нічогісінько не загубили з партійної сварні, гризні та партійницького підходу до національних справ. Увесь цей крам перевезли вони на еміґрацію. Це лягло важким прокляттям на громадсько-політичне життя української еміґрації. Тим більше, що болюча невдача визвольної боротьби залишила і так своє важке тавро на стомлених душах, викликавши огірчення й озлоблення, а в слабших і зневіру. Міжпартійна та внутрішньопартійна гризня спричинила важке морально-політичне спустошення головно серед членів і прихильників колишніх наддніпрянських соціялістичних партій – соціял-демократів і соціял-революціонерів. Велика частина провідних ес-ерів ще в час збройної боротьби Української Народньої Республіки проти московсько-большевицького наїзника стала до співпраці з московськими большевиками. Таким чином ес-ери викликали враження, ніби большевицький режим в Україні не є тільки новітньою формою московської окупації, але спирається на самих же українців, як бажана ними форма власного державного життя

1. Держава — головний інститут політичної системи суспільства

2. Держава – головний інститут політичної системи суспільства

3. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

4. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

5. Політична система США

6. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України
7. Суспільно-політичне життя України у другій половині 40-50-тих років
8. Політичня система як механізм влади

9. Форма правління, політична система, політичний режим та опозиція Ізраїлю

10. Політична система Індонезії

11. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

12. Партійна система України. Політичний маркетинг

13. Політичні права і свободи громадян України

14. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

15. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

16. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

Горшок эмалированный с крышкой (с рисунком), 3 л.
Объем: 3 литра. Материал: эмаль. Дизайн деколи товара в ассортименте, без возможности выбора.
575 руб
Раздел: Горшки обычные
Органайзер для украшений "Little dress" (черный).
У вас много украшений? И все они, хранясь в коробке, частенько путаются между собой, теряются или гнутся? На помощь в решении проблемы
990 руб
Раздел: Подставки для украшений
Стол детский складной "Первоклашка. Осень".
Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
820 руб
Раздел: Столики

17. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

18. Форми української держави

19. Визволення України з-під влади Золотої Орди і боротьба за створення незалежної Української держави (XIV-XV ст.)

20. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

21. Історія України. Соціально-політичні аспекти

22. Політична і судова система Київської Русі
23. Політичне життя в Україні 1993-2000 років
24. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

25. Становлення сталінського режиму та політичні репресії в Україні

26. Суспільно-політичні чинники Конституційного процесу в Україні

27. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

28. Проблеми націй і держави в суспільно-політичній спадщині Івана Франка

29. Українсько-румунська зовнішньополітична конфронтація: територіальний, ідеологічний та дипломатичний аспект

30. Етапи розвитку політичної думи в Україні

31. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні

32. Становлення і розвиток політичної думки в Україні

Цветные акварельные карандаши "Lyra Osiris Aquarell", 24 цвета.
Цветные акварельные карандаши, треугольные с кистью, диаметр грифеля 3,3 мм.
753 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подушка детская Dream Time.
Приятная на ощупь подушка сделан из материала, который отличается надежностью, прочностью и легкостью ухода. В качестве наполнителя
698 руб
Раздел: Подушки для детей
Пенал школьный "Космос".
Пенал школьный с откидной планкой, без наполнения. Одно отделение, эластичные держатели для канцелярских принадлежностей, в прозрачном
460 руб
Раздел: Без наполнения

33. Центристські партії в політичній системі сучасної України

34. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

35. Політичне лідерство в Україні

36. Політичні партії в Україні

37. Виникнення політичних партій в Україні та основні етапи їх формування

38. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства
39. Внесок українських економістів у розвиток політичної економії
40. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

41. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

42. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

43. Революція 1905-1907 р.р. в Росії, розстановка ії політичних сил

44. Лекції з української та зарубіжної культури

45. Політичний режим

46. Фінансова система України

47. Суржик - проблема української мови

48. Судова система України

Игра "Падающая башня".
В комплект игры входят 54 бруска из неокрашенного дерева. Размер бруска: 14х25х75 мм. Высота башни около 33 см. Возраст: 7+.
480 руб
Раздел: Игры на ловкость
Каталка детская Bradex "Движение" (цвет: розовый).
У Вас очень активный ребенок? Только недавно исполнился годик, а он уже требует ролики, самокат и велосипед, как у взрослых товарищей?
1859 руб
Раздел: Каталки
Средство для сантехники "Cillit", от налета и ржавчины, спрей, 450 мл, 2 штуки.
"Cillit" для удаления известкового налета и ржавчины. Восстанавливает блеск различных поверхностей в ванной и на кухне: -
482 руб
Раздел: Для сантехники

49. "Історія Русів” – виразник політичних поглядів автономістів

50. Становище Української журналістики в 20-х роках

51. Політичний іслам

52. І.П.Котляревський – зачинатель нової української літератури укр

53. Элементы структурной системы /Укр./

54. Доля політичної нації в поліетнічному суспільстві.
55. Суспільно-політична діяльність Костомарова
56. "Дзеркало тижня" як суспільно-політичний щотижневик

57. Ліквідність банківської системи України

58. Формування та розвиток банківської системи України

59. Банківська система України

60. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

61. Характеристика родин української чорно–рябої молочної породи в ВАТ "Горохівський бурякорадгосп" Горохівського району Волинської області

62. Політична географія як складова частина СЕГ

63. Наукова систематизація об’єктів політичної карти світу

64. Державне фінансування політичних партій в європейських країнах

Конструктор "Зоопарк" (39 деталей).
Конструктор «Зоопарк» относится к тематическим наборам для конструирования, так как включает в себя не только детали для конструирования
561 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Бумага "Снегурочка", для ксерокса, А3.
Формат - А3. 80 грамм, 97%, 500 листов.
533 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Карандаши двухсторонние, 12 штук, 24 цвета.
Когда дети занимаются творчеством, это всегда чудесно. Ведь подобное занятие дает возможность ребенку проявить свою фантазию и логическое
401 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Національна депозитарна система України

66. Політично-правові вчення в Німеччині в кінці XVIII – поч. XIX ст.

67. Правова система України

68. Судова система України

69. Виборча система України: сучасний стан і перспектива розвитку

70. Проблеми вивчення історії української журналістики
71. Лексика української мови на позначення обрядів, звичаїв
72. Основи ділової української мови

73. Особливості побудови орфографічного, тлумачного, словника синонімів, словника іншомовних слів, фразеологічного словників української мови

74. Проблеми впорядкування й удосконалення сучасної української термінології

75. Розвиток української лексикографії

76. Формування і становлення української юридичної термінології

77. Історія розвитку української мови

78. Концепт Воля в лексиці і фразеології української та англійської мов

79. Вивчення сучасної української літературної мови

80. Адміністративно-політичний устрій Запорізької Січі

Подушка с принтом "FIFA 2018", прямоугольная, синий, 40x29 см.
Подушка с символикой чемпионата мира по футболу 2018 года станет прекрасным дополнением к вашему интерьеру. Изделие выполнено из
403 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Копилка "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
Размер: 13х9х9 см. Материал: металл.
886 руб
Раздел: Копилки

81. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

82. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

83. Євген Чикаленко - меценат української культури

84. Запорозька Січ, її політичний устрій та право

85. Ідейно-політичне життя Полтавщини

86. Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років
87. Переслідування мови царизмом як продовження утисків української культури (Валуєвський циркуляр 1863 р.)
88. Політична історія Галицько-Волинського князівства

89. Політична криза лейбористської партії 1931 р.

90. Політичний портрет Ф.Д. Рузвельта

91. Політичний та економічний розвиток Македонії у 1990-2005 рр.

92. Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.

93. Політичний та економічний розвиток Угорщини у 1990–2005 рр.

94. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

95. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

96. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

Корзина универсальная, 550x170x395 мм.
Материал: пластик. Размер: 550x170x395 мм. В ассортименте без возможности выбора.
390 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Набор для приготовления роллов "Мидори".
С набором "Мидори" Вы сможете приготовить роллы различной формы в домашних условиях. В комплект входят специальные
562 руб
Раздел: Принадлежности для суши
Настольная игра "Барабашка (Geistestesblitz)".
У вас в руках оказались фотокарточки, сделанные каким-то странным фотоаппаратом: фотографируя всего пять предметов, он постоянно путает их
1071 руб
Раздел: Внимание, память, логика

97. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

98. Поняття "української діаспори"

99. Проблеми відродження української державності


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.