Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Методи оцінки інвестиційних проектів

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти і науки України Національний університет харчових технологій Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Контрольна робота з дисципліни: “Міжнародний фінансово–інвестиційний менеджмент” Методи оцінки інвестиційних проектів Виконала: студентка 5 курсу (з.ф.н.) спеціальність МЗЕД Котельницька Наталія Перевірив: Викладач Стахурська Світлана Валеріївна Київ – 2009 Зміст 1. Оцінка ефективності інвестиційних проектів 2. Оцінка якості цінних паперів на міжнародному інвестиційному ринку Задача 1 Задача 2 Список використаної літератури 1. Оцінка ефективності інвестиційних проектів Оцінка ефективності реальних інвестиційних проектів базується на таких принципах: співставлення обсягу інвестиційних витрат та сум і термінів повернення інвестованого капіталу; оцінювання повернення інвестованого капіталу на основі показника чистого грошового потоку: , (1) 1 де – сума чистого додаткового прибутку, що очікується, грн.; – приріст амортизації (зміна загальної суми амортизації) у зв'язку зі зміною вартості основних засобів. охоплення всієї сукупності ресурсів при оцінці обсягу інвестиційних витрат: (2) 2 де – загальна сума інвестиційних витрат ; – нові капіталовкладення (вартість нових основних засобів) з урахуванням їх придбання, транспортування, монтажу, науково-дослідних, проектних, складських та будь-яких інших витрат, включаючи податок на додану вартість (ПДВ); – витрати на демонтаж старого обладнання, що знімається з балансу; – кошти, які будуть отримані в результаті реалізації демонтованого обладнання; – балансова (залишкова) вартість основних засобів, які демонтуються і знімаються з балансу; – збільшення (зменшення) вартості оборотних активів у зв'язку зі змінами обсягів виробництва (реалізації) продукції, що очікуються. оцінювання суми інвестиційних витрат і чистого грошового потоку шляхом приведення до теперішньої вартості. Методи оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів: а) дисконтні – передбачають дисконтування інвестиційних витрат та доходів по окремих періодах. Дисконтні методи є більш розповсюджені, мають більшу превагу при обґрунтуванні. За їх допомогою обґрунтовуються усі середні та великі проекти; б) статичні (бухгалтерські) – не враховують дисконтування в часі, а здійснюються на основі лише річних значень показників (як згідно бухгалтерської звітності). До показників, розрахунок яких базується на дисконтних методах, належать: чистий приведений дохід; індекс (коефіцієнт) доходності; період окупності дисконтований; внутрішня ставка доходності. До показників, розрахунок яких базується на статичних методах, належать: індекс рентабельності; період окупності недисконтований. Чистий приведений дохід (чиста теперішня вартість) при одноразовому вкладанні інвестиційних витрат (ЧПДо) визначається так: , (3) 3 де – сума чистого грошового потоку за окремі інтервали загального періоду експлуатації проекту; – період життєвого циклу проекту, величина, що підлягає обґрунтуванню в кожному конкретному випадку; – кількість періодів в загальному розрахунковому періоді ; р – ставка дисконту (в частках одиниці).

Якщо інвестиційні витрати, пов'язані з майбутньою реалізацією інвестиційного проекту, здійснюються в декілька етапів, розрахунок показника чистого приведеного доходу (ЧПДб) здійснюється за наступною формулою: , (4) 4 де ІВ – сума інвестиційних витрат по окремих інтервалах загального періоду реалізації інвестиційного проекту. Критеріальне значення ЧПД Індекс (коефіцієнт) доходності також дозволяє зіставити об'єм інвестиційних витрат з майбутнім чистим грошовим потоком по проекту. Розрахунок такого показника при одномоментних інвестиційних витратах по реальному проекту здійснюється за наступною формулою: , (5) 5 де ІДо – індекс (коефіцієнт) доходності по інвестиційному проекту при одномоментному здійсненні інвестиційних витрат. Якщо інвестиційні витрати, пов'язані з майбутньою реалізацією інвестиційного проекту, здійснюються в декілька етапів, то індекс (коефіцієнт) доходності розраховують за наступною формулою: , (6) 6 де ІДб – індекс (коефіцієнт) доходності по інвестиційному проекту при багатократному здійсненні інвестиційних витрат. Критеріальне значення ІД Індекс (коефіцієнт) рентабельності (ІР) в процесі оцінки ефективності інвестиційного проекту відіграє допоміжну роль. Розрахунок цього показника здійснюється за формулою: , (7) 7 де – середньорічна сума чистого інвестиційного прибутку за період експлуатації проекту. Період окупності є одним з найбільш поширених і зрозумілих показників оцінки ефективності інвестиційного проекту. Розрахунок цього показника може проводитися за двома методами - статичним (бухгалтерським) і дисконтним. Недисконтований показник періоду окупності (ПОн) визначається статичним методом і розраховується за наступною формулою: , (8) 8 де – середньорічна сума чистого грошового потоку за період експлуатації проекту (при короткострокових реальних вкладеннях цей показник розраховується як середньомісячний). Відповідно дисконтований показник періоду окупності (ПОд) визначається за наступною формулою: , (9) 9 Показник &quo ;періоду окупності&quo ; використовується, найчастіше, для порівняльної оцінки ефективності проектів, але може бути прийнятий і як критеріальний (в цьому випадку інвестиційні проекти з більш високим періодом окупності будуть підприємством відхилятися). Внутрішню ставку доходності (ВСД) можна охарактеризувати як дисконтну ставку, за якою чистий приведений дохід в процесі дисконтування буде приведений до нуля. Розрахунок показника ВСД здійснюється на підставі наступної формули: , (10) 10 Алгоритм розрахунку ВСД: , (11) 11 де А – величина ставки дисконту, при якій ЧПД позитивний; В – величина ставки дисконту, при якій ЧПД негативний; а – величина позитивного ЧПД при величині ставки дисконту А; в – величина негативного ЧПД при величині ставки дисконту В. ВСД характеризує рівень доходності конкретного інвестиційного проекту і виражається дисконтною ставкою, за якою майбутня вартість чистого грошового потоку приводиться до теперішньої вартості інвестиційних витрат. Загальне правило прийняття проектів за критерієм ВСД: якщо значення ВСД проекту для приватних інвесторів більше за вартість капіталу інвестора і більше за ВСД альтернативних проектів з урахуванням ступеня ризику, то проект можна рекомендувати до фінансування.

Модифікована внутрішня ставка доходності (МВСД) – це ставка дисконту, при якій чиста вартість капітальних витрат дорівнює майбутньої вартості вхідних грошових потоків, що реінвестуються за ціною капіталу. Тобто МВСД передбачає, що позитивні грошові потоки проекту реінвестуються за ціною капіталу. Розрахунок МВСД здійснюється з наступної формули: (12) 12 2. Оцінка якості цінних паперів на міжнародному інвестиційному ринку Показники, що характеризують якість акцій 1. Дивідендна віддача акції, яка встановлює зв’язок між величиною дивіденду і ціною акції: Дивідендна віддача акції = Дивіденд х 100 % / Ціна акції (13) 13 Цей коефіцієнт є основним статистичним індикатором, який дозволяє порівняти ступінь дохідності акцій різних корпорацій, а також акцій з іншими альтернативними видами збережень. Коефіцієнт буде завжди вищим через день після об’яви дати реєстрації, ніж за день до цього. Це пояснюється тим, що на наступний день після виплати дивідендів біржова ціна акції, яка знаходиться в знаменнику формули, буде завжди менша на величину дивіденду порівняно із ціною попереднього дня. Тому для розрахунку дохідності акції краще використовувати наступну модифікацію формули: Дивідендна віддача акції = Дивіденд х 100 % / (Ціна акції – (Дивіденд Кількість днів від виплати дивіденду / 360) (14) 14 2. Коефіцієнт ціна-дохід, який встановлює зв’язок між ціною акції та величиною чистого доходу корпорації, що припадає на одну акцію: Коефіцієнт ціна-дохід = Дохід на одну акцію / Ціна акції (15) 15 Чим нижча величина цього коефіцієнта, тим вища оцінка акції та корпорації. 3. Коефіцієнт виплачуваності, який відображається в процентах, як частка чистого доходу, отриманого корпорацією, розподіляється у вигляді дивідендів: Коефіцієнт виплачуваності = Дивіденд х 100 / Дивіденд на одну акцію (16) 16 Якщо корпорацією випущено різні види акцій ( іменні, на пред’явника, тощо ), на які нараховуються різні дивіденди, то величина дивіденду, що стоїть у чисельнику формули, визначається як середньозважена величина суми добутків кількості відповідних видів акцій на величину дивіденду за ними до величини загальної чисельності акцій, які знаходяться в обігу. 4. Коефіцієнт дивідендного покриття – показник, обернений до коефіцієнта виплачуваності. Цей показник показує, в скільки разів чистий дохід корпорації перевищує суму виплачуваних нею дивідендів. 5. Показник капіталізованої вартості акцій, який визначає ринкову вартість усіх акцій корпорації: Капіталізована вартість акцій = Кількість акцій х Курс однієї акції (17) 17 6. Показники віддачі (рентабельності) акціонерного капіталу за чистим доходом і за об’ємом реалізацій (продажу) представляють собою відношення, в першому випадку, величини чистого доходу корпорації за досліджуваний період часу, а в другому – об’єму реалізації до величини капіталізованої вартості акцій. Коефіцієнт рентабельності акціонерного капіталу за чистим доходом = Чистий дохід / Капіталізована вартість акцій (18) 18 Коефіцієнт рентабельності акціонерного капіталу за об’ємом реалізації = Об’єм реалізації / Капіталізована вартість акцій (19) 19 Перший з наведених коефіцієнтів за змістом є оберненим до коефіцієнта ціна-дохід.

Следовательно, в качестве исходной цели вам необходимо представить надежность разрабатываемого ПО с помощью таких инструментов, как UML, диаграммы событий, событийные выражения, диаграммы синхронизации и пр. В этой главе рассматриваются преимущества ряда методов проектирования, которые способствуют визуализации проекта подсистемы обработки ошибок и исключительных ситуаций. Кроме того, в качестве основы для разработки надежного и отказоустойчивого ПО используются встроенные средства языка С++, содержащие иерархию классов исключений. Надежность программного обеспечения Надежность программного обеспечения это веро я тность безотказно г о функционирования компьютерной про г ра м мы в течение заданно г о времени в заданной среде. Видеале эта веро я тность приближаетс я к 100%. Если разработчики хотят создать систему, которая будет отличатьс я безотказной работой, ее ПО должно разрабатыватьс я c использова н ие м м етодов отказоустойчиво г о про г ра мм ирования. Отказоустойчивая система это систе м а, которая сохраняет работоспособность в результате устранения последствий ошибок ПО

1. Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації

2. Методи оцінки ефективності функціонування інформаційної логістичної системи

3. Фінансова оцінка ефективності інвестиційних проектів

4. Критерії оцінки ефективності

5. Методика формирования ответственного отношения учащихся к своему здоровью (начальные классы 1-3)

6. Синтез 1,3,5-трийодбензола
7. Исследование путей повышения эффективности работы гусеничного двигателя /1-3/
8. Синтез 1,3,5-трийодбензола

9. Принципи розробки та оцінки державної політики України

10. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності для ТОВ "Rehau" в Україні

11. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

12. Методика слухання музики на уроках у 1-3 класах

13. Оцінка ефективності використання рухомого складу

14. Вартість інвестиційного капіталу, оцінка інвестиційних якостей акцій

15. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

16. Розробка маркетингового обґрунтування інвестиційного проекту для видавництва

Накладка на унитаз "Бегемотик".
Унитазная накладка подходит ко всем стандартным туалетам. Кроме того, благодаря краям предотвращающим скольжение легко и твердо
419 руб
Раздел: Сиденья
Ватман "Kroyter Проф", А1, 100 листов.
Нарезанные листы ватмана для черчения. Формат: А1 (600Х840 мм). Плотность: 200 г/м2. В наборе: 100 листов.
2739 руб
Раздел: Прочее
Именная кружка с надписью "Любимая мама".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки

17. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

18. Аналіз інвестиційних проектів

19. Аналіз ризиків інвестиційних проектів

20. Доцільність впровадження інвестиційного проекту будівництва нового технологічного комплексу по випуску фенів для волосся

21. Кошторисна документація. Особливості складання інвестиційних кошторисів

22. Роль і місце інвестиційних фондів в економіці України
23. Загальна характеристика інвестиційних ризиків
24. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

25. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

26. Система показників для оцінки рівня ефективності використання матеріальних ресурсів та вимір їхньої динаміки

27. Черепно-мозговые нервы: 1,2,3 пары

28. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

29. Експертна оцінка доцільності і ефективності ручних внутріматкових втручань в родах і ранньому післяродовому періоді

30. Методики оцінки фінансового стану банків України

31. Виробнича травма та критерії її оцінки

32. Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг

Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 5/XL (11-25 кг), 48 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
801 руб
Раздел: Более 11 кг
Увлекательная настольная игра "Зверобуквы", новая версия.
В игровом наборе маленькие карточки-буквы и большие карты-звери. Иллюстраторы поработали здесь на славу! У каждой буквы свой яркий и
632 руб
Раздел: Карточные игры
Игра магнитная "Модная девчонка".
Любая девочка, независимо от возраста, обожает заниматься украшательством, придумывать и экспериментировать. Магнитная игра "Модная
318 руб
Раздел: Бумажные куклы

33. Використання матриці витрат для оцінки ефекту масштабу або охоплення

34. Комплексна характеристика гломерулонефриту у війскослужбовців з оцінкою його розповсюдженості, ефективності лікування та прогнозу

35. Оцінка інвестиційної привабливості Австралії

36. Методичні підходи до створення інтегрованих систем управління

37. Педагогічна роль оцінки на сучасному етапі

38. Використання методів непрямої оцінки товарів при визначенні митної вартості
39. Грошовий потік - використання для оцінки проектних рішень
40. Нормативно-критеріальна база оцінки фінансового стану підприємства

41. Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії

42. Расчеты и прогнозирование свойств 2-Метил-3,3-диэтилпентана, Циклобутана, о-Ксилол, 1,2-диметилбензола, 4-Метилпиридина

43. Термодинамические свойства 3,3,5-Триметилгептана, 1,7,7-Триметилбицикло-[2,2,1] гептана, 2-Метил-2-бутанола и изобутилбутаната

44. Використання біологічних тестів для оцінки впливу мінеральних добрив на агроекосистему

45. Ефективність використання і відтворення основних засобів: оцінка і шляхи підвищення

46. Сучасна методологія оцінки конкурентоспроможності товару

47. Проект "Глобалстар". Геодезические спутники /ERS-1,ERS-2/

48. Русская армия от Петра 1 до Александра 2

Набор посуды "Щенячий патруль", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
578 руб
Раздел: Наборы для кормления
Кукла-балерина.
Кукла-балерина "Принцессы Диснея" очень любит танцевать! Поэтому она нарядилась в специальный костюм с пышной юбочкой-пачкой,
541 руб
Раздел: Куклы-модели, современные
Фоторамка на 10 фотографий Alparaisa С32-019 "Love", 69x35,5 см (белый).
Размеры рамки: 69х35,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 6 штук, - 10х15 см, 4 штуки. Фоторамка-коллаж для 10-ти фотографий. Материал:
743 руб
Раздел: Мультирамки

49. Геодезия и картография. Обновление топокарт масштаба 1:50000

50. Отчёт по летней геодезической практике за 1 курс

51. Лжедмитрий 1

52. Русская армия от Петра 1 до Александра 2

53. Александр 1

54. 1. Документы первичного учёта в органах МВД, прокуратуре и судах. 2. Динамические ряды и их виды
55. Научно-педагогическое обоснование урока английского языка в 8“б” классе Лингвистической гимназии №3
56. Николай 1

57. Лжедимитрий 1

58. Исторические тесты по эпохе Петра 1

59. Социально-политическая борьба в Риме в период кризиса республиканского строя (60-е годы 1 в. до н. э.)

60. Просвещение и наука эпохи Петра 1

61. Конвертер программы с подмножества языка Си в Паскаль с использованием LL(1) метода синтаксического анализа (выражения)

62. Все темы (информатика) за 3-й семестр в СТЖДТ

63. Разработка контроллера встроенных каналов станции STM-1

64. Процессор для ограниченного набора команд /1 (4)

Дополнительный набор карт Имаджинариум "Персефона".
Имаджинариум "Персефона" - это самое новое дополнение к настольной игре для незаурядных компаний. 98 дополнительных карт от
750 руб
Раздел: Карточные игры
Игра настольная "Кто в яйце".
В набор входят: - 4 лукошка для яиц разных цветов; - 4 набора фишек в соответствии с цветом лукошка; - 24 половинки яиц с изображениями
605 руб
Раздел: Прочие
Матрешка 5 в 1 (Д-282).
Игрушка из натуральной древесины. Матрешки: 5 в 1. Игрушка расписана цветными красками. Цель игры: развитие мелкой моторики, координации
435 руб
Раздел: Матрешки

65. Процессор для ограниченного набора команд /часть 1 (7)

66. Прикладное программирование, 1 семестр

67. Практика оператора (WINDOWS 95, MICROSOFT WORD 97, MATHCAD, ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ, ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ, VISIO, Norton Utilites 3.0 for Windows 95)

68. Лабораторная работа №3 по "Основам теории систем" (Теория двойственности в задачах линейного программирования)

69. Лекции (1-18) по мат. анализу 1 семестр

70. Решение дифференциальных уравнений 1 порядка методом Эйлера
71. Большая коллекция шпор для МАТАНа (1 семестр 1 курс)
72. Гипертоническая болезнь 3 степени (история болезни)

73. Научно-педагогическое обоснование урока английского языка в 8“б” классе Лингвистической гимназии №3

74. Теоретическая политология (Часть 1)

75. Расчет системы электроснабжения с напряжением сети 1 кВ и ниже

76. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

77. Разработка и изготовление декоративной резной вазы с подставкой (1) (4))

78. Получение препарата РНК-азы из автолизных дрожжей. Мощность производства 80,3 кг (год (Курсовая)

79. Водоснабжение и водоотведение на ГСХ-3

80. Конспект лекций по дисциплине "Метрология и стандартизация". Часть 1. Метрология

Плакат электронный "Говорящий Букваренок".
Многим детям понравится представленная оригинальная обучающая игра ''Говорящий Букваренок'', ведь она имеет несколько
429 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Тубус - карта "План покорения МИРА", магнитная, на холодильник.
Подарок заядлому путешественнику. Вы наверняка уже знакомы со знаменитой картой мира, верхний слой которой стирается монетой по принципу
1100 руб
Раздел: Прочее
Маркеры-кисти "Zendoodle. Edding 1340", 10 штук.
Набор фломастеров с гибким наконечником в виде кисточки. Различная толщина линии. Идеально подходит для раскрашивания печатей. Чернила на
664 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Технология аэродинамической трубы для болидов Формулы 1

82. Разработка технологического процесса ТО-1 автомобиля ГАЗ-31029

83. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

84. Усилитель мощности 1-5 каналов ТВ

85. Синтез управляющего автомата операции умножения младшими разрядами вперед со сдвигом множимого над числами в форме с фиксированной точкой в формате {1,8} для автомата Мура

86. История Религии (том 1)
87. Социологический опрос населения: "Отношение различных слоев населения г.Москвы к введению с 1 июля 1998г. повременной оплаты за телефонные переговоры и влияние "повременки" на будущее благосостояния населения"
88. Лекции по физике за 3 семестр

89. Шпаргалка по физике для студентов 1-го курса (по билетам)

90. Комплекс основной гимнастики с близорукостью 3—6 диоптрий

91. Ответы на зачет по философии за 1-й курс (1-й семестр).

92. Анализ лекарственной формы состава: Rp.: Amidopyrini 0,3 Dibazoli 0,02

93. Исследование механизма закрепления гексена, гексина-1 и бензола на поверхности киновари

94. Бухгалтерский учет (шпаргалка, 3 курс)

95. Расчет полной себестоимости и цены изделия /завод "1 Мая" г.Киров/

96. Лекции по политэкономии 2 семестр 1 курс

Детская горка, цвет: красный/желтый, скат 140 см.
Для активного летнего отдыха вам пригодится пластиковая горка Долони. Горка изготовлена из яркого пластика и украсит любую детскую комнату
2200 руб
Раздел: Горки
Магнитная игра для путешествий "Волшебный лес".
Уникальная логическая игра-головоломка для отличного времяпрепровождения и тренировки ума. Имеет компактное игровое поле с магнитными
530 руб
Раздел: Игры на магнитах
Папка для тетрадей "Кошечка", А4.
Папка для тетрадей формата A4, закрывается на молнию. Отличается вместительностью и ярким дизайном (полноцветная печать на пластике). Для
359 руб
Раздел: Папки для тетрадей

97. Інвестиційна діяльність страхових компаній

98. Действия владивостокских крейсеров и бой 1 августа 1904г. В Корейском проливе

99. Австрия: от французской революции до 1 мировой войны


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.