Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Використання краєзнавчого матеріалу як мотиваційного засобу у навчанні французької мови

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ Кафедра романо - германських мов ВИКОРИСТАННЯ КРАЄЗНАВЧОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК МОТИВАЦІЙНОГО ЗАСОБУ ПРИ НАВЧАННІ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ НА СЕРЕДНЬОМУ ЕТАПІ ЗОШ Курсова робота Виконавець студентка ІІІ курсу (371 група) денної форми навчання ПМСО. Французька мова та література. Англійська мова та література. Дніпровська А. Науковий керівник роботи ст. викл. Фесенко Є. А. ХЕРСОН – 2008 Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні передумови використання краєзнавчого матеріалу в процесі викладання іноземних мов 1. 1. Краєзнавство як наука та діяльність 1. 2. Цілі та методичні завдання використання краєзнавчого матеріалу Розділ 2. Мотиваційна дія лінгвокраєзнавчого аспекту при навчанні французької мови на середньому етапі ЗОШ 2. 1. Краєзнавчий матеріал як фактор забезпечення міжкультурної комунікації 2. 2. Модель формування міжкультурної компетенції з використанням знань із краєзнавства Висновки Список використаних джерел Вступ В практиці викладання іноземних мов в середній школі на сучасному етапі все більш відчувається необхідність пошуку оптимальних засобів навчання. У сучасній методиці під впливом ряду факторів як лінгвістичних, так і соціокультурних, поняття «навчання мовам» поступово замінюється новим поняттям – «навчання мові та культурі», в тому числі культурі міжособистісного спілкування суб’єктів, що належать до різних культур, але цікавих один одному з точки зору загальної ерудиції, життєвого досвіду, фонових знань. Міжособистісне спілкування носіїв різних мов та культур може здійснюватися за тих умов, якщо комуніканти будуть цікавими один одному, якщо вони будуть керовані однією метою – взаємопорозумінню, взаємозбагаченню засобами міжкультурної комунікації. Але, як стверджують деякі лінгводидакти, щоб бути цікавим партнером по міжкультурній комунікації, необхідно знати та розуміти свою національну (етнічну) культуру. У міжособистісному діалозі важливу роль відіграє обмін інформацією про свою культуру, традиції, звичаї народу та свого краю. Іншими словами, це той пласт культури, який в спеціальній літературі називається краєзнавством. Таким чином, краєзнавство виступає в якості реального та конкретного засобу реалізації принципів етнолінгводидактики. Проблеми використання краєзнавчих матеріалів в процесі викладання різних предметів шкільного учбового плану, в тому числі й іноземної мови, були розглянуті на рівні дослідження методики, змісту та засобів навчання іноземним мовам та міжкультурній комунікації, та окремо краєзнавство - в якості дидактичного та виховного засобу в середній школі наступними вченими: Беспалько В. П., Бім І. Л., Вайсбурд М. Л., Вессель М. Х., Гур’янова О. М., Ільїн М. С., Коваль І. І., Коряковцева Н. Ф., Кузьмина Л. Г., Ладо Р., Міньяр – Белоручев Р. К., Рогова Г. В., Тамбовкина Т. Ю., Тарасов Ю. Ф., Шалькевич Л., Шатилов С. Ф., Щепілова А. В., Маслова В. О., Баришніков М. В., Верещагін Є. М. Проте проблема систематичного використання краєзнавчих матеріалів в якості унікального дидактичного та мотиваційного засобу у викладанні французької мови та культури у середній загальноосвітній школі в контексті реалізації національно – регіонального компонента державного освітнього стандарту не знайшла належного огляду та системного аналізу у спеціальній літературі.

Враховуючи зазначене, актуальність обраної теми пов’язана, перш за все, із зростаючими вимогами до рівня оволодіння французькою мовою та міжкультурною комунікацією учнями сучасної загальноосвітньої школи на середньому етапі навчання та підвищенною зацікавленністю до пошуку ефективних засобів навчання французької мови та міжкультурної комунікації. Тому новизна нашої роботи полягає у поглибленному вивченні саме ролі краєзнавчого матеріалу як мотиваційного засобу у навчанні французької мови. Виходячи із цього, мета роботи – обґрунтувати використання краєзнавчого матеріалу як унікального дидактичного та мотиваційного засобу в процесі навчання французької мови та міжкультурної комунікації на середньому етапі ЗОШ. Для виконання наміченої мети постають наступні завдання: 1. Провести системний аналіз краєзнавства як науки та діяльності. 2. Визначити методичні задачі використання краєзнавчого матеріалу. 3. Дослідити роль краєзнавчого матеріалу у забезпеченні міжкультурної комунікації. 4. Проаналізувати мотиваційну дію краєзнавчого матеріалу у формуванні міжкультурної компетенції. 5. Розглянути модель формування міжкультурної компетенції з використанням знань із краєзнавства. Об’єктом дослідження є процес навчання французької мови та міжкультурній комунікації на середньому етапі загальноосвітньої школи. Предметом дослідження є використання краєзнавчого матеріалу як мотиваційного засобу у навчанні французької мови та формуванні готовності до реальної міжкультурної комунікації. У роботі докладно проаналізований характер краєзнавства як науки та діяльності. Конкретизується роль та значення краєзнавчого матеріалу в процесі розвитку соціокультурної компетенції учнів; обгрунтовується мотиваційна дія краєзнавчого матеріалу в процесі навчання французької мови. Робота складається зі вступу, двох основних розділів, де приведені фрагменти з теоретичних джерел із проблем використання краєзнавчого матеріалу при викладанні іноземних мов, матеріал із методичних посібників та дані із наукових праць, що присвячені етнолінгводидактиці. Запропонований матеріал буде цікавим студентам вищих навчальних закладів, викладачам та використовуватися як теоретичне підґрунтя в курсі методики викладання французької мови та іноземних мов взагалі. Дана проблема цілком не розроблена, тому вивчення лінгвокраєзнавчого компоненту в процесі викладання іноземних мов та методика викладання іноземних мов з використанням регіонального компонента потребують більшої уваги з боку методистів. Розділ 1. Теоретичні передумови використання краєзнавчого матеріалу в процесі викладання іноземних мов 1. 1. Краєзнавство як наука та діяльність Краєзнавство належить до типу комплексних наук. Воно поєднує в собі природознавчі, історичні, мистецтвознавчі відомості, факти з історіі літератури та науки. Поєднуюче ядро полягає в тому, що усі ці відомості стосуються однієї місцевості. Визначна особливість та сила краєзнавства в тому,що воно приділяє велику увагу окремим персоналіям, історії науки, історії літератури, історії архітектури місцевого оточення. Краєзнавство робить оцінку важливості подій, що мали місце на вивчаємій території, важливість пов’язаних з цією територією людей, вагомість архітектурних та археологічних пам’ятників, красу пейзажів, рідкість та значущість природничих скарбів (звірів, риб, комах, рослин, навіть клімату тощо).

З цієї точки зору «моральна віддача» краєзнавства як науки, виховна роль краєзнавства виключно велика, тому що воно потребує від людини небайдужого відношення до предмету та висновкам свого вивчення. Існує ще одна досить важлива та виключно рідка особливість краєзнавства як науки: воно не має «двох рівнів». Перший рівень – для вчених – спеціалістів, а другий призначений для «широкої публіки». Краєзнавство саме по собі популярне. Воно існує тому, що в його створенні та сприйнятті приймають участь великі маси. В цьому відношенні краєзнавство у системі наук займає виключне місце. Воно вчить людей не тільки любити рідні краї, але й любити знання про свій рідний край. Заняття краєзнавством потребують не тільки знань в області історії, мистецтвознавства, літературознавства, природознавства, але й привчає людей всім цим цікавитися та підвищувати свій культурний рівень, створювати нові та поповнювати старі музейні та архивні сховища, зв’язуватися зі спеціалістами, читати наукову літературу. У збиранні краєзнавчих матеріалів можуть приймати участь як висококваліфіковані вчені різних спеціальностей, так і учні середніх шкіл за завданням більш досвідченних дослідників. Краєзнавство – наукова дисципліна, що робить благородним предмет свого вивчення завдяки власному дослідженню. Краєзнавство надає місцевості, що не має «авторського походження», історизм, відкриває в її минулому щось абсолютно нове та ціннісне. Коли нам стає відомо, хто проживав в тому чи іншому будинку, яке життя відбувалося в ньому, що саме в цьому будинку було створено, ця будівля має для нас особливе значення. Вона наповнюється духовним змістом, набуває нового образу, а разом із нею й місто, чию історію ми вивчаємо. Преображується і ландшафт, якщо ми знаємо, з якими подіями він пов’язаний, які бої тут розгорталися, чиї долі вирішувались. Так, природа та плавні херсонського Дніпра набувають особливої краси від усвідомлення, що саме в цій місцевості в давні часи проживали славетні та войовничі племена скіфів та кіммерійців, що саме тут проходило будівництво Причорноморського флоту під керівництвом Суворова, що саме цими пейзажами любувалися очі Пушкіна, Шевченка, що Чічіков був саме поміщиком із Херсонської губернії, що саме тут творив Володимир Маяковський та саме Херсон став батьківщиною футуризму. Краєзнавство вносить в оточення людини високий ступінь духовності, без якої людина не може осмисленно існувати. Але, так чи інак, прогулюючись вулицями нашого міста, ми можемо спостерігати занедбані руїни будівель, що були у витоків заснування Херсону. Багато будинків просто ідуть під знос, що виправдовується їх неналежним виглядом, який, на мою думку, став результатом нашого байдужого відношення. Ми не зберігаємо старину не тому, що її багато, не тому, що серед нас мало цінувальників краси минулого, мало патриотів, що люблять рідну історію та рідне мистецтво, а тому, що дуже поспішаємо, дуже чекаємо на негайну «віддачу», не віруємо у повільних лікарів душі. Особливе виховне значення мають меморіальні міста – міста боїв, садиби письменників, художників, вчених, їх квартири, їх улюбленні пейзажі.

Читаш бютвську писанину супроти Президента Украни, й аж гидко робиться - як пдло, нахабно та цинчно задурманюють укранцв! Та, що найцкавше, нхто демагогам, провокаторам  пройдисвтам не да в Укран жодно гдно вдповд. Пересвдчившись у свой безкарност, вони й розперезалися до краю. 9. Пдсумок Так нахабно, пдло  пдступно дискредитують Президента Украни бютвськ верховоди, хн рупори  рептильки. Вдмовки верховодв БЮТ, що це незалежн видання, до яких Ю. Тимошенко  О. Турчинов не мають жодного вдношення,  неправдою. Знаю це з власного досвду. Перед тим, як «Вечерние вести» мали друкувати мо матерали, то Олександр Турчинов з кабнету партйного офсу ВО «Батьквщина» телефоном давав вказвки редактору про розмщення публкацй. А коли одного разу я сам принс матерал у редакцю (вона знаходиться поруч з кивською квартирою, у якй я проживав), то редактор мене запитав, чи домовився я про публкацю з Олександром Валентиновичем. Ось така «незалежна» газета. IX. «Норвезько»-Льввська мочилка 1

1. Створення вихідного матеріалу для селекції сорго різного напряму використання

2. Опис когнітивно-комунікативного потенціалу еліптичного речення сучасної англійської мови

3. Використання диференційованого підходу на уроках у початкових класах

4. Використання елементів цікавого мовознавства в процесі вивчення іменника в початкових класах

5. Навчально-виховні завдання курсу природознавства в початковій школі

6. Аналіз чинних навчальних програм із курсу "Я і Україна" з точки зору використання народознавчого матеріалу
7. Формування читацьких інтересів молодшого школяра на основі використання ілюстрованого матеріалу
8. Матеріали до уроку по роману "Гаргантюа та Пантагрюель"

9. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

10. Роль хімії в створенні нових матеріалів

11. Самостійна робота учнів - засіб розвитку пізнавальної активності і творчого мислення (на історичному матеріалі)

12. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

13. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

14. "Розрахункові операції банку" (на матеріалах комерційного банку ВАТ АКБ "Укрсоцбанк")

15. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

16. Деревина та деревні матеріали

Карандаши цветные, трехгранные, 18 цветов.
Один цвет желтый - флюо! Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не
305 руб
Раздел: 13-24 цвета
Противень глубокий "Mayer & Boch", мраморная крошка, 30,9 см.
Противень MAYER&BOCH изготовлен из высококачественной углеродистой стали с антипригарным мраморным покрытием. Толщина изделия составляет 4
348 руб
Раздел: Противни
Стульчик-сумка для кормления и путешествий с пеленальной площадкой.
Этот портативный аксессуар сделает жизнь мамы и малыша гораздо мобильнее. Сумка легко и быстро трансформируется в удобный стульчик со
799 руб
Раздел: Стульчики для кормления

17. Формування та використання природоресурсного та трудового потенціалу Луганського регіону

18. Гребля із грунтових матеріалів з баштовим водоскидом

19. Лінгвістичний аналіз засобів характеристики опису місця дії (на матеріалі короткого оповідання кінця ХІХ ст.)

20. Переклад інфінітивних конструкцій на матеріалі роману С. Моема "The Moon and Sixpence"

21. Динаміка сільського іменника (на матеріалі с. Мічуріне Тельманівського району Донецької області)

22. Характеристика веб-браузерів. Загальновживані норми оформлення текстового матеріалу
23. Історико-краєзнавче дослідження міста Березне (Рівненської області)
24. Велика Вітчизняна війна 1941-1945 рр. за матеріалами свідків та ветеранів війни

25. Мова як засіб і матеріал формування та становлення особистості людини

26. Прийом контрасту як основний засіб організації художнього матеріалу у творі В.Г. Короленка "Діти підземелля"

27. Методика вивчення ліричного твору в школі (на матеріалах лірики Г. Гейне)

28. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

29. Управління запасами матеріалів на підприємстві

30. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

31. Оптимізація методів відновлення зубів вітчизняним матеріалом "Кромлайт-Z"

32. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

Чайная пара "Loraine" (чашка 180 мл + блюдце).
Чайная пара, выполненная из костяного фарфора, состоит из 1 чашки и 1 блюдца. Изделия оформлены ярким изображением. Изящный дизайн и
328 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Блюдо для запекания "Тайга", 2250 мл.
Блюдо для запекания. Размер: 37x25x7 см. Объем: 2250 мл. Материал: керамика.
758 руб
Раздел: Прочее
Набор столовый детский "Непоседа" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая - 1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - ложка чайная - 1 шт; - нож столовый - 1
532 руб
Раздел: Ложки, вилки

33. Методичні вказівки та програмні робочі матеріали з переддипломної практики

34. Обґрунтування проекту підвищення рівня конкурентоспроможності продукції (за матеріалами ТОВ ДКБ "Ротекс" (м. Київ))

35. Вдосконалення системи управління персоналом організації (за матеріалами ЗАТ "Страхова група "ТАС" Криворізька філія)

36. Вплив народознавчого матеріалу на емоційно-чуттєву сферу дошкільника

37. Форми і методи краєзнавчої роботи

38. Дослідження надійності твердосплавних пластин для токарних різців з надтвердих матеріалів
39. Експертні системи в дослідженнях умов і методів обробки нових матеріалів
40. Підвищення ефективності експлуатації свердел під час обробки композиційних матеріалів

41. Фізико-хімічні методи обробки матеріалів

42. Інструментальні матеріали

43. Методики швидкого запам’ятовування великого обсягу матеріалу

44. Матеріали і методи дослідження

45. Загальні властивостi будiвельних матеріалів

46. Споживчі властивості будівельних матеріалів та речовин

47. Вдосконалення системи митного регулювання в Україні на основі використання досвіду зарубіжних країн

48. Склокерамічні матеріали на основі компонента з фазовим переходом метал-напівпровідник

Копилка "Свинка", с молотком, 15x15x14 см, арт. 223016.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
503 руб
Раздел: Копилки
Набор цветных карандашей STABILO GREENcolors, 12 штук.
STABILO GREENcolors - цветные карандаши, сертифицированные FSC. • Изготовлены на 100% из возобновляемой древесины и покрыты лаком на
414 руб
Раздел: 7-12 цветов
Тележка, арт. 15-11017.
Удобная ручка и проходимые колеса помогут Вашему малышу с легкостью возить всё необходимое для строительства дворцов, замков, дорог и
325 руб
Раздел: Тележки

49. Матеріали високої провідності. Сплави та неметалеві провідники

50. Матеріалістична філософія Нового часу

51. Податок з доходів фізичних осіб (на матеріалах ДПІ у Святошинському районі м. Києва)

52. Класифікація та основні властивості провідникових матеріалів

53. Обґрунтування стратегії ефективного використання потенціалу підприємства “УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ”

54. Економічне моделювання у прогнозуванні показників фінансової звітності підприємства (на матеріалах ВАТ "Дніпропетровськгаз")
55. Структурные уровни организации материи. Микро, макро, мега миры
56. Поползень (птицы нашего края)

57. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

58. Приморский край

59. Ставропольский край

60. Природно-ресурсный потенциал Ставропольского края

61. Геологическаа форма движения материи

62. Тамбовский край в первой русской революции

63. Липецкий край в годы Великой Отчественной Войны

64. О репрессиях в Алтайском крае в годы второй мировой войны

Набор столовый детский "Юниор" (2 предмета).
Набор детских столовых приборов. Нержавеющая сталь. Красочная упаковка, детский рисунок на каждом предмете. Толщина металла 2 мм. Размеры:
321 руб
Раздел: Ложки, вилки
Стул для школьника регулируемый Polini City / Polini Smart L (цвет: белый/серый).
Регулируемый стул подходит к растущей парте-трансформер Polini Simple М1 75х55 см, белый-серый и растущей парте-трансформер Polini Simple
2629 руб
Раздел: Стульчики
Набор из 2 раций "Секретные рации. Тачки".
В настоящих шпионских играх секретная рация — необходимый атрибут! Один аппарат оставь себе, а другой отдай напарнику — переговоры можно
715 руб
Раздел: Шпионские штучки

65. Избирательная система в Алтайском крае

66. Материал для сочинения по литературе

67. Тверской край в 1917 году

68. Геометрический материал на уроках математики (наглядность)

69. Подготовка к школе. Развитие речи, логического мышления и познавательных способностей дошкольников с элементами обучения грамоте и использованием математического материала

70. Геометрический материал на уроках математики (наглядность)
71. Производство красителя "Кислотного алого"
72. 2. Особенности свойств резин как конструкционного материала

73. Анализ операций умножения и деления в конкретной модели АЛУ

74. Мир в котором мы живем (путешествие в глубь материи)

75. Ал-фараби

76. Понимание материала и сознания

77. Материя и ее основные свойства (Контрольная)

78. Движение материи

79. Структурные уровни организации материи. Микро, макро, мега миры

80. Особенности химической формы развития материи

Этажерка "Люкс-5" с сидением, 3-х ярусная.
Удобная, компактная и функциональная этажерка для обуви с ящиком «Люкс 5» выполнена из металлических трубок с антикоррозионным
1624 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Ракета "Мир".
Модель 2018 года. Боковые разгонные блоки отделяются одновременно при перемещении оранжевого кольца вверх, следующая ступень также
412 руб
Раздел: Космический транспорт
Пакеты фасовочные, 10(+8)x27 см (1000 штук).
Область применения: расфасовка, упаковка продуктов питания и товаров народного потребления как на производстве, так и в быту. Размер:
306 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

81. Особенности химической формы развития материи

82. Анализ перспектив развития внешнеэкономического сотрудничества Ставропольского края с Украиной

83. Бюджетный процесс в условиях перехода к рыночным отношениям на примере Хабаровского края

84. Статистистический анализ туризма и отдыха в Краснодарском крае

85. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

86. Казанский край в XVII в.
87. Пензенский край в 17 - начале 18 вв.
88. Ссылка в Красноярском крае и Хакасии

89. Неразгаданные тайны нашего края

90. Алая буква. Готорн Натаниэль

91. Пио Бароха-и-Несси. Алая заря

92. Образ Ивана Грозного в народной поэзии Арзамасского края

93. Храм Покрова Божией Матери

94. Иерусалимская икона Божией Матери

95. Слово о женщине, слово о матери (По произведениям Фадеева, Айтматова)

96. Дорога к алым парусам

Игровой набор Lalaloopsy "Карусель" для создания украшений из бусинок.
Отличный набор, сочетающий игровые элементы и творчество, позволит Вашей юной мастерице создавать уникальные авторские аксессуары из
1299 руб
Раздел: Современные, герои мультфильмов
Подставка под ванночку "Карапуз" универсальная (с сушилкой).
Подставка для ванночки предназначена для того, чтобы сделать купание Вашего малыша максимально удобным. Она надежна и проста в
1223 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Кружка "Кастет", белая, золотая ручка.
Оригинальная керамическая кружка с ручкой в виде кастета. Металлизированное напыление. Упаковка стилизованная, качественный
382 руб
Раздел: Кружки

97. Сын, достойный своей матери

98. Край родной, навек любимый

99. Интерпретация стихотворения С. Есенина «Край любимый! Сердцу снятся».

100. Передний край теоретической физики: теплопроводность одномерного кристалла


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.