Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История отечественного государства и права История отечественного государства и права

Економічні реформи 50-х-60-х рр. в СРСР: плани та реальність

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Вступ Економіка СРСР в 50–60-х рр. ХХ ст. характеризувалась рядом реформ, які повинні були модернізувати промисловість країни та вивести державу з кризи післявоєнних років. Саме М.С. Хрущов розпочав реформування економки, що стало новим етапом економічної історії Радянського Союзу. Актуальність теми полягає в тому, що в результаті економічних реформ М.С. Хрущова економіка СРСР розвивалася неоднозначно. На початку реформ економіка характеризувалась підйомом промисловості та сільського господарства, проте вже в 60-х роках реформи показали свої негативні наслідки. Волюнтаристські заходи та авантюри реформування економіки показали свої результати. Вивчення причин цих наслідків є дуже актуальним, тому що в період сучасного економічного розвитку треба користуватися досвідом минулих реформ, знаходити позитивні риси та не допускати промахів, які були допущені М.С. Хрущовим та радянським керівництвом. Зараз Україна знаходиться на перехідному етапі, і саме тому вивчення цього періоду є важливим для того, щоб не повторити цих помилок. Об’єктом даної роботи є економічні реформи М.С. Хрущова. Предмет курсової – це передумови реформування економіки СРСР, характерні риси та наслідки економічних реформ, рівень життя населення. Мета курсової роботи – дослідити економічні реформи 50–60-х років та їх наслідки. Завдання дослідження: розкрити передумови економічного реформування в СРСР, рівень економічного розвитку та рівень життя населення до економічних реформ; дослідити основні методи та заходи реформування промисловості країни та системи управління економікою; визначити основні етапи та напрями економічного реформування сільського господарства; визначити основні наслідки реформування промисловості та сільського господарства, розкрити рівень життя населення в 50–60-х рр. як основний показник економічних реформ М.С. Хрущова. Хронологічними рамками курсової роботи є період з 1953 р., тобто з початком правління М.С. Хрущова, до 1964, тобто до його відставки. Географічними рамками дослідження є територія Радянського Союзу. Методологія дослідження. При написанні курсової роботи були використані наступні принципи та методи дослідження, а саме: принцип проблемного викладення матеріалу, який допоміг визначити основні напрями економічного реформування, принцип хронологічної послідовності, що допомогло визначити основні етапи економічних реформ, принцип системності, за допомогою якого матеріал дослідження розподілено по розділам, принцип науковості та інші. Крім того, в дослідженні використано методи аналізу та синтезу матеріалу, систематизації та історичного порівняння. Джерельна база курсової роботи складає статистичні данні розвитку економіки в 50–60-ті рр. ХХ ст., а саме «Основные показатели экономического и социального развития СССР за период 1950–1970-х гг.» та «Среднегодовые показатели экономического и социального развития СССР» . В цих документах подаються данні про показники економічного росту промисловості після реформ М.С. Хрущова. Ці данні є корисними для об’єктивного підтвердження наслідків реформування економіки в 50–60-х роках.

Історіографія теми. Дана проблема займала увагу як радянських істориків, так і сучасних російських та вітчизняних науковців. В курсовій роботі були використані праці радянських авторів, серед яких можна визначити багатотомну працю «История социалистической экономики» , збірник статистичних даних з радянської економіки «Народное хозяйство СССР за 70 лет» та колективну працю «История СССР» за редакцією К.О. Самаріна . В даних працях міститься величезний фактичний матеріал, в якому приводяться данні підйому економічного виробництва. Автори не придають уваги дослідженню негативних наслідків економічних реформ, розглядають дану тема однобічно, з точки зору радянського керівництва та комуністичної ідеології. Особливе місце серед праць радянських дослідників займає праця Д. Валового «Экономика абсурдов и парадоксов» , в якій розглянуто недоліки та негативні риси реформ М.С. Хрущова. Автор негативно визначає реформи в сільському господарстві, називаючи їх абсурдними, розглядає суперечливі заходи відносно реформування системи управління. Серед сучасних досліджень економічної історії СРСР періоду 50–60-х рр. можна визначити працю російських істориків А.К. Соколова та В.С. Тяжельникової «Курс советской истории 1941–1991 гг.» , в якій автори розглянули процеси економічного реформування промисловості та сільського господарства, визначили позитивні та негативні наслідки економічних реформ та їх вплив на рівень життя населення. Автори вважають, що головною причиною невдач економічних реформ була непослідовність та необдуманість проведення багатьох реформ. Проблеми економічного реформування розглядаються в численних статтях російських істориків, серед яких можна визначити роботи О.І. Пижикова «Советское послевоенное общество и предпосылки буржуазных реформ» та І.В. Русінова «Аграрная политика КПСС в 50-е – первой половине 60-х гг.: опыт и уроки» . Автори розглядають окремі аспекти економічних реформ, зазначаючи про їх неефективність на початку 60-х років. Серед праць українських істориків можна визначити монографію М.К. Юхименка «Економічна історія» та статті С.В. Кульчицького «Загострення кризи радянського ладу» . Автори розглядають проблеми економічних реформ з позиції України, приводять порівняння всесоюзного розвитку економіки та економічного розвитку України, як однієї з найрозвинутіших в економічному відношенні союзних республік. Автори вважають, що економіка СРСР після реформ промисловості та системи управління піднялася на новий рівень, але невдалі реформи в сільському господарстві спричинили нову економічну кризу. Отже, дана проблема добре розглянута в історіографії. Сучасні історики визнають неоднозначність та суперечливість економічних реформ М.С. Хрущова, визначають позитивні та негативні наслідки реформ. Практичне значення курсової роботи полягає в тому, що матеріал даного дослідження може бути використаний як додатковий при підготовці студентами до практичних занять з історії СРСР та новітньої історії України. Структура курсової роботи. Курсова робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

1. Реформи М.С. Хрущова в промисловості та системі управління Радянська економіка після смерті Сталіна являла собою осередок складних і взаємозалежних протиріч. Гігантська модернізація почата в 1930-х й продовжена в 1950-ті роки змінила вигляд величезної країни, але не привела до істотного поліпшення життя людей. Виявлялися, звичайно, катастрофічні наслідки воїни. Не менше значення мали й протиріччя закладені в самій економічній моделі розвитку, і проблеми зросли як сніжний кім рік у рік у міру її втілення. Твердий централізм, прив'язка до московських директив будь-якого мало-мальськи значимого рішення ніяк не відповідали зрослій складності виробництва, породжували й консервували регіональні протиріччя, вели до вибудовування часом безглуздих господарських зв'язків. Економіка не могла гнучко реагувати на загальносвітові тенденції в розвитку технологій і науково-технічного прогресу. З держпланівських кабінетів було важко вловити всі перспективні напрямки розвитку, тому прорив відбувався на тих галузях, де вдавалося зосередити фінансові, технологічні й людські ресурси. Економічний розвиток продовжував бути залежним від ідеологічних установок. Гонка озброєнь спричинила істотне прискорення розвитку воєнно-промислового комплексу і в країнах Заходу. Ще з останніх років війни у США і Великій Британії стали розвиватися нові галузі хімії, кольорової металургії, приладо- і машинобудування. Поява їх засвідчила початок науково-технічної революції. В міру поширення її на інші країни світове господарство стало набувати іншого вигляду. Рівень видобутку вугілля і виплавки сталі перестав бути основним показником економічної сили держав. Індустріальне суспільство стало перетворюватися на постіндустріальне. Однак суть протиріч полягала в самому варіанті модернізації. Орієнтація на невичерпні природні багатства країни, величезну територію й дешеву робочу силу, що не навчилася протистояти примусовій праці, дозволяла будувати плани по екстенсивному типу розвитку, рік у рік що відтворював і консервував радянську систему. Економіка СРСР у своїй стартовій основі здобувала сировинну спрямованість, що було викликано як фетишизацією пріоритетного розвитку групи «А», так і об'єктивними потребами розвитку військово-промислового комплексу. Останній, у свою чергу, постійно підживлювався ідеологією – фактором «капіталістичного оточення», на якому будувалася сталінська посилка ізольованого розвитку, «холодною війною» і хрущовським «брязканням зброєю», головним в арсеналі якого був ракетно-ядерний потенціал. Обумовлена цими обставинами логіка економічного розвитку робила всі інші галузі «пасинками» соціалістичної економіки. Товарів народного споживання постійно не вистачало, їхнє виробництво було виразно розраховане на покупця-аскета. Інфраструктура країни – засоби зв'язку й комунікації, дорожня мережа – розвивалася «по самому залишковому» принципу й з істотними перекосами. Так, якщо будівництву залізниць приділялася належна увага, то автодороги являли собою вбоге видовище. В 100–200 км від Москви найчастіше не було електрики. Газові плити були відсутні навіть на окраїнах столиці.

Ще одним важливим джерелом є художня література, точніше, відтворена в ній реальність (як зауважив один із провідних дослідників радянської економіки професор Алек Ноув, в СРСР «найкращі матеріали про село з'являються в літературних журналах»). Деякі твори, опубліковані в самому Радянському Союзі, мають автобіографічний характер і відбивають справжні події. Так, у «Поднятой целине» Михайла Шолохова (вийшла друком у 30-ті роки) попри певну обмеженість комуністичного світогляду її автора досить правдиво й точно зображаються картини з життя тогочасного радянського села. Досить відверто писали про це автори пізніших часів — періоду правління Хрущова, а також передодня 1982 р., коли було видано цілий ряд творів «сільського напряму». Наприклад, у 1964 р. з'явилася повість М. Алексєєва про голодомор і його причини: «Згідно з тим чи іншим наказом все зерно, в тому числі фуражне, вилучалося. Коні почали масово здихати, і в 1933 р. стався жахливий голод. Цілі родини вимирали, хати руйнувалися, сільські вулиці обезлюднювали…» (Алексеев М

1. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

2. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

3. Реформы 50-60х годов нашего столетия /Н.С.Хрущев/

4. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

5. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

6. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення
7. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке
8. Развитие украинского государства в 50-60 гг. /Укр./

9. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

10. Економічні злочини

11. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

12. Зміна системи державних закупівель сільськогосподарської продукції в 1950-60 рр.

13. Общественно-экономическое и политическое развитие Украины в 50-60-х гг. ХХ в.

14. Развитие исторической науки России в конце 50-60 гг.

15. Реформы 50-х годов XVI века в России

16. Економічні ефекти фінансових методів торгової політики

Модульный массажный коврик "Орто-пазл. Лес".
Полезное приобретение для здоровья и гармоничного развития ребенка - напольное покрытие Орто МИКС "Лес". В состав комплекта
1367 руб
Раздел: Коврики
Развивающая настольная игра "Кругозорник".
1,5 года разработчики трудились над созданием "Кругозорника": изучали учебные программы по окружающему миру, прорисовывали сотни
952 руб
Раздел: Карточные игры
Набор "Водный мир №4" (в коробке).
"Водный мир №4" содержит много элементов для игры с водой: 2 водяных мельницы, водяной насос, которым можно накачать водичку в
1417 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы

17. Міжнародні економічні відносини

18. Міжнародні економічні відносини

19. Україна та міжнародні економічні організації

20. Організаційно-економічні засади ефективності виробництва озимої пшениці

21. Политические преобразования в СССР (50-60–е годы)

22. Программа занятий физкультурно-оздровительной группы мужчин 50-60 лет
23. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства
24. Еколого-економічні інструменти природоохоронної діяльності на ВАТ "АЗОТ"

25. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

26. Неоінституціональний напрям в економічній нобелеології

27. Соціально-економічні наслідки монополії

28. Становлення неокласичної традиції в економічній теорії

29. Товарне виробництво: загальні економічні основи, мета та еволюція

30. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

31. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

32. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

Карта желаний "Dream&Do".
Карта желаний, которая поможет тебе визуализировать мечты и достигать задуманного. Это твой источник вдохновения и напутствий,
1860 руб
Раздел: Прочее
Ящик "Профи", 25 литров.
Ящик хозяйственный "Профи" из цветного пластика. Размер: 410х295х312 мм. Объем: 25 литров.
416 руб
Раздел: Более 10 литров
Набор фломастеров (36 цветов).
Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают научиться координировать движения рук. Возраст: от 3 лет.
396 руб
Раздел: Более 24 цветов

33. Гемореологічно-імунологічні порушення та ефективність застосування фенспіриду у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень

34. Особливості міокардіальної, ендотеліальної дисфункції та дисліпідемії при ішемічній хворобі серця з постінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з гіпертонічною хворобою та ефективність стандартної двохрічної терапії

35. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

36. Психологічні особливості формування пізнавальних здібностей та пізнавальної активності молодших школярів

37. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

38. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття
39. Реформы и контрреформы 60-90 годов 19 века в России
40. Реформы 60 – 70-х гг. XIX века

41. Развитие теории урока в советской дидактике периода середины 50-х - середины 60-х годов

42. Реформы 60 -70-х годов 19 века

43. Реформы 60 – 70 –х гг. XIX века в России, их последствия

44. Буржуазные реформы 60-70х гг. XIX века

45. Общеобразовательные воскресные школы в России в конце 50-х - начале 60-х годов XIX века

46. Історія стиляг. Молодіжна субкультура в СРСР (1950-1960 рр)

47. Некоторые вопросы проведения судебной реформы в Сибири в 60-е - 80-е гг. XIX в.

48. Реформы в экономике России в 60-х - 80-х годах, достижения и неудачи

Вкладыши "Лето".
Вкладыши "Лето" - это развивающая игрушка, предназначенная для детей в возрасте старше 3-х лет. При помощи такой игрушки ребёнок
503 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Конструктор металлический для уроков труда №2.
Конструктор раскрывает перед ребенком неограниченные возможности моделирования и создания множества своих собственных
397 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Машина-каталка Ламбо "Розовая Принцесса".
Ультрамодный автомобиль Ламбо - это воплощение стиля, опережающее время! Машина-каталка "Розовая Принцесса" - не просто веселая
1369 руб
Раздел: Каталки

49. Реформы в экономике России 60-80гг.

50. Повоєнне мовознавство в СРСР. Українське мовознавство у 20-80-х рр.

51. Активизация левых и демократических сил в остальных странах Латинской Америки во второй половине 50-х – первой половине 60-х годов

52. Либеральные реформы 60-70 гг. XIX века

53. Особливості виявились у розвитку десиденського руху в Україні в 60-80-ті рр. ХХ ст.

54. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.
55. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.
56. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.

57. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

58. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

59. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

60. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

61. Реформы 60-70-х годов XIX века: предпосылки и последствия

62. Россия в годы либеральных реформ (60-90-е годы XIX века)

63. Страна и мир в конце 50 – начале 60 годов

64. Цепная реакция реформ 60-70-х годов XIX века в исторической литературе

Бутылочка для кормления Avent "Classic+", 125 мл, от 0 месяцев.
Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена: теперь кормление станет еще приятнее. Антиколиковая система, эффективность которой
358 руб
Раздел: Бутылочки
Табурет складной "Моби".
Табурет изготовлен из пищевой пластмассы и абсолютно безопасен для детей, легко собирается и моется. Яркая цветовая гамма табурета
522 руб
Раздел: Стульчики
Двусторонние клеевые подушечки UHU Fix, 50 штук.
Двухсторонние клеящие подушечки с высокой клеящей способностью для постоянного крепления. Позволяют прикрепить практически любой нетяжелый
350 руб
Раздел: Универсальный

65. Екологічні аспекти економічного розвитку

66. Економічна криза в Україні 1990-1999 рр.: причини, наслідки та шляхи подолання

67. Інфляція середини 80-х рр. в ізраїльській економіці

68. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки

69. Циклічні коливання і кризи в економіці

70. Циклічність як загальна форма економічної динаміки
71. "Дискретні та неперервні динамічні системи в економіці" в MAPLE 7
72. План ГО объекта N135: Механический завод

73. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

74. Геодезия и картография. Создание топографических карт и планов масштаба 1:5000

75. Государственный бюджет, как экономическая категория и основной финансовый план Украины

76. Денежные реформы в постсоциалистических странах

77. Реформы собственности и социальная дифференциация в переходный период /Украина/

78. Новый план счетов учета в банках за 2002 год

79. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

80. Реформы Петра I

Перчатки Paclan, виниловые, 100 штук, размер M.
Материал: поливинилхлорид. Без внутреннего напыления. Для одноразового применения. Размер M (средний). Комплект: 50 пар (100 шт).
360 руб
Раздел: Перчатки
Сумка-мешок "Серая".
Сумка мешок с ремнем. Круглое дно. Цвет сумки: серый. Материал: текстиль. Высота: 45 см. Диаметр: 25 см. Дизайн может отличаться от
422 руб
Раздел: Сумки для обуви
Магнит "Harry Potter HBP" Death Eater Masks.
Маска "пожирателей смерти". Пожиратели Смерти — группа тёмных волшебников последователей лорда Волан-де-Морта, сражающиеся в
773 руб
Раздел: Прочие

81. Реформы и государственные преобразования в России во второй половине 19 века

82. Реформы государственного аппарата при Петре I

83. Исторический портрет и реформы Ивана Грозного

84. Общее и особенности в реформах Петра Первого и Екатерины Второй

85. Судебная реформа 1864 года

86. Оценка реформ Петра первого славянофилами и западниками
87. Правовая система России во 2-й половине XlX - начале ХХ вв. Судебная реформа
88. Реформы Н.С.Хрущева: предпосылки, сущность, противоречия

89. Социально-экономическое развитие России в начале XX в. Реформы Витте и Столыпина (сравнительный анализ)

90. Аграрная реформа П. А. Столыпина

91. Реформы Витте-попытка модернизации страны

92. Витте, денежная реформа

93. Реформа федеративных отношений в современной России

94. Судебная реформа в Российском государстве на современном этапе

95. Мои профессиональные планы после окончания учебного заведения

96. Культура на Украине в 40-50-ые годы

Сумка чехол для малых колясок сложением книжка Bambola.
Для малой коляски сложением книжка. Прочная водоотталкивающая ткань, светоотражающие элементы, удобная ручка. Будет очень кстати в
544 руб
Раздел: Сумки и органайзеры
Микрофон "Караоке. Я пою".
В этом ярком микрофоне – 12 популярных песенок В. Шаинского, Е. Крылатова, М. Танича и других известных композиторов: "Песенка
301 руб
Раздел: Микрофоны
Багетная рама "Donna" (цвет - темно-коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40

97. Основной 60 летний ритм развития культуры ХХ века 1923-1983 гг.

98. Петровские реформы

99. Этический выбор литературного поколения 60-х


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.