Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История     История История

Феадальныя павіннасці сялян другой паловы XVI-XVII ст.

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ЗМЕСТУВОДЗІНЫ 1. Гаспадарчае развіццё беларускіх земляў у другой палове XVI – XVII ст. 1.1 Сялянская гаспадарка. Формы павіннасцяў 1.2 Валочная памера як асноўнае паняцце &quo ;Уставы на валокі&quo ; 1.3 Роля аграрнай рэформы 1557 г. на далейшае становішча сялян 2. лёс беларускага селяніна у другой палове XVI – XVII cт. 2.1 Канфлікт саслоўяў як вынік жорсткіх умоў жыцця беларуса 2.2 Адносіны пана і падданага ЗАКЛЮЧЭННЕ Спіс выкарыстанай літаратуры УВОДЗІНЫ Аснову эканамічнага развіцця беларускіх зямель у другой палове XVI - першай палове XVII ст. складала сельская гаспадарка, з якой былі цесна звязаны рамяство і промыслы. Галоўнымі галінамі сельскай гаспадаркі таго часу з'яўляліся земляробства і жывёлагадоўля. Права ўласнасці на зямлю ў феадальную эпоху манапольна належала класу феадалаў. Буйнейшым феадалам была дзяржава, якая мела ва ўласнасці вялікія зямельныя абшары. Значнай колькасцю фондаў так званых гаспадарскіх зямель валодаў вялікі князь. Усё больш зямельных угоддзяў з рук манарха пападала ва ўласнасць шляхты. У сярэдзіне XVI ст. колькасць шляхты, якая мела землі на Беларусі, складала каля 162 тыс. чалавек (9 % усяго насельніцтва). Валодалі маёнткамі на беларускіх землях царкоўныя ўстановы ды іерархіі. Памятаем, што ў XIV - першай палове XV ст. панская гаспадарка насіла натуральны характар, задавальняючы неабходныя патрэбы землеўласнікаў. Але ўжо з другой паловы XV ст. усё больш характэрным для гаспадарання становіцца паглыбленне грамадскага падзелу працы. Самае яскравае сведчанне гэтага - хуткі рост колькасці гарадоў і мястэчак - цэнтраў рамяства і гандлю. У сувязі з гэтым далейшае пашырэнне атрымаў унутраны рынак, дзе збываліся прадукты сельскан гаспадаркі і купляліся неабходныя рамесныя вырабы. Усё большыя прыбыткі даваў феадалам гандаль збожжам. Каб павялічыць колькасць панскай ворнай зямлі, трэба было прымушаць сялян працаваць на ёй. Гэта выклікала неабходнасць карэнным чынам перабудоўваць панскую гаспадарку. На змену ранейшаму панскаму двару, гаспадарка якога забяспечвала толькі унутраныя патрэбы землеўласніка, прыйшоў фальварак, які арыентавауся галоўным чынам на рынак. Вытворчасць у такой гаспадарцы была заснавана на працы не нявольнай чэлядзі, а селяніна-паншчынніка. Па меры ўсталявання фальварачна-паншчыннай сістэмы на захадзе Беларусі на першае месца выходзіць паншчына – праца ў панскай гаспадарцы. Разам з запрыгоньваннем сялянства ішло і заканадаўчае афармленне і ўмацаванне прыгоннага права, г. зн. сістэмы юрыдычных норм, якія павінны былі абараняць права ўласнасці феадалаў на прыгонных сялян. Правы і прывілеі феадалаў на зямлю паступова заканадаўча афармляліся (агульнадзяржаўныя прывілеі 1387, 1413, 1434, 1447 гг., Статуты ВкЛ 1529, 1566, 1588 гг.), пашыраўся падатковы і судовы імунітэт шляхты. У 1434 г. – з іх адмянілі дзякла, у 1447 г. – скасавалі дзяржаўны грашовы падатак. У 1559 г. – адменена мыта з прадукцыі шляхетскіх маенткаў, што шла на экспарт. Як вынік – замацоўваюцца эканамічныя пазіцыі феадалаў. Прычым неабходна адзначыць, што буйныя феадалы на пачатак XVI ст. складалі 19% ад агульнай колькасці землеўладальнікаў, валодалі 46,4% зямельных угоддзяў, у той час дробныя феадалы, якія валодалі не больш чым 18 валокамі зямлі, складалі ў Беларусі 81% ад калькасці саслоўя, мелі 53,6% зямельнага фонду.

Мэта курсавой работы: Вызначыць аснойныя феадальны павіннасці сялян на тэрыторыі Беларусі у 2 палове XVI-XVIIстст. Дзеля дасягнення пастаўленай мэты былі сфармуляваны наступныя задачы: Прааналізаваць гістарычныя крыніцы па даследуемай намі тэматыцы. Уявіць асноўнае сацыяльна-эканамічнае становішча Беларусі у 2 палове XVI-XVIIстст. Ахарактаразаваць асноўныя катэгорыі сялян таго часу і суадносныя формы павіннасцяў на тэрыторыі Беларусі у разглядаемы намі перыяд. Вызначыць аснойныя рысы шляхецкасялянскіх міжсаслоўных адносін на беларускіх землях у другой палове XVI – XVII cтст. Гаспадарчае развіццё беларускіх земляў у другой палове XVI – XVII ст. 1.1 Сялянская гаспадарка. Формы павіннасцяў Сялянскі двор – &quo ;дым&quo ; – гэта звычайная сям’я, радзей — некалькі сем’яў і іх уласнасць: пабудовы, жывёлу, прылады працы, зямлю, якою &quo ;дым&quo ; карыстаўся на падставе спадчыннага звычаёвага права. Адзначым, што менавіта дым з’яўляўся адзінкай падаткаабкладання. Сялянская гаспадарка ў XVI ст. – гэта складаны гаспадарчы комплекс. Ен уключаў жылыя дамы, гаспадарчыя пабудовы – гумны, клеці, пуні, хлявы; неабходны для працы інвентар – бароны, калесы, косы, сані, сохі, сякеры і г.д. Зямля кожнай гаспадарке надавалася з боку феадала, уласніка зямлі, яна перадавалася па спадчыне. Сяляне не мелі права перадаваць зямлю ў пастаяннае ці часовае ўладанне, закладваць ці прадаваць яе іншым асобам без дазволу пана. У сярэднім на дым прыпадала 10,6 га розных угоддзяў. Асноўныя формы сялянскіх угоддзяў – ворыва і сенакосы. Былі яшчэ і агульныя ўгоддзі, што належылі абшчыне: выганы, сенажаці, рыбныя ловы, лясныя ўваходы. У сялян гаспадарка мела комплексны характар: на першым месцы стаяла раслінаводства, з ім цесна звязана жывелагадоўля. Промысламі і хатнім рамеством займаліся ва ўсіх гаспадарках, але больш там, дзе панская гаспадарка развівалася больш марудна і не перайшла да стадыі фальварка (паўднева-ўсходні рэгіен). Адзначым, што павіннасці сялян змяняліся па меры развіцця феадальных адносін. Вось іх аснойныя формы. Так даніна – гэта найстаражытнейшая форма феадальнай рэнты, што набыла форму натуральнага аброку. &quo ;Дзякло&quo ; – гэта даніна жытам, пшаніцай, аўсом, сенам; &quo ;мезлева&quo ; – гэта даніна мясам, яйкамі, прадуктамі бортніцтва і палявання . Паншчына ці адпрацовачная рэнта – гэта асноўная форма павіннасці (з XV ст.), якая патрабавала замацавання селяніна на зямлі, з сярэдзіны XV ст. уводзіліся заканадаўчыя абмежаванні, а ў XVI ст. сяляне запрыгоньваюцца. Грашовы аброк шырока распаўсюдзіўся ў XV ст. – гэта чынш. Гэта было вынікам развіцця таварна-грашовых адносін, уцягваннем у іх дзяржаўных і феадальных маёнткаў. Прычым акрамя абавязкаў у адносінах да свайго гаспадара сяляне павінны былі таксама працаваць на карысць дзяржавы: будаваць і рамантаваць замкі, дарогі, масты (&quo ;бярэма павозавае&quo ;, &quo ;падарожчына&quo ;, &quo ;згоны&quo ;), удзельнічаць у зборах грошай на ваенныя патрэбы і г.д. Такія абавязкі не былі пастаяннымі і рэгламентаванымі. 1.2 Валочная памера як асноўнае паняцце &quo ;Уставы на валокі&quo ; Дзеля найбольш дакладнага зразумення сэнсу пытання дадзім агульнае паняцце валочнай памеры.

Валочнаю памераю завецца цэлы комплекс аграрных мерапрыемстваў, асноваю якіх з'яўляецца стварэнне стандартных зямельных участкаў — валок памерам у 21,36 га (да рэвалюцыі - 20 дзесяцін). У дзяржаўных &quo ;добрых&quo ; на захадзе Беларусі на валокі пачалі мераць яшчэ ў XV ст.; у пачатку XVI ст. прыватны ўласнік — князь Астрожскі — дарыў царкве ў Смалявічах (цэнтральная Беларусь) зямлю валокамі. У сярэдзіне XVI ст. на валокі зямлю наразалі як у дзяржаўных &quo ;добрых&quo ;, так і ва ўладаннях магнатаў і шляхты, але пад выразам &quo ;валочная памера&quo ; звычайна разумеюць толькі памеру, якая праводзілася на дзяржаўных землях . Другія назвы, якія спрабавалі даць гэтаму мерапрыемству асобныя даследчыкі, як &quo ;сялянская рэформа&quo ; (М. Доўнар-Запольскі), &quo ;аграрная рэформа Жыгімонта Аўгуста&quo ; і &quo ;Землеўпарадкаваўчая палітыка Жыгімонта-Аўгуста&quo ; (У. Пічэта) ня набылі агульнага прызнання. Упяршыню ў вялікім маштабе зямлю на валокі памералі ў Пінскім і Клецкім княствах, якія тады (1552-1555 гг.) належалі каралеве Боне, жонцы вялікага князя літоўскага Жыгімонта I; валочная памера ў дзяржаўных маёмасцях Беларусі, Літвы і часткова Украіны пачала праводзіцца з 1557 г. пасля выхаду &quo ;Уставы на валокі&quo ; — палажэння, згодна з якім пачала праводзіцца памера. Асноўны сэнс &quo ;Уставы&quo ; і яе вынікі мы разгледзім асобна ніжэй. Да памеры дакладная колькасць як тае зямлі, што знайходзілася ў карыстанні сялян ці мяшчан, дык і тае, якая была ў непасрэдным уладанні вялікага князя (ці наогул феадала), была невядома. Да таго ж ужытковыя землі былі раскіданы ў розных мясцох і часта знайходзіліся далёка ад сялянскіх гаспадарак; якасць зямлі ня была вызначана і павіннасці з гаспадаркі (дыму, дворышча) ня былі ўзгоднены з якасцю і колькасцю зямлі. Пры такіх умовах буйным землеўласнікам, якія вялі сваю гаспадарку з дапамогаю штата адміністратараў, было ня толькі цяжка ўстанавіць агульную суму прыбыткаў, якія яны маглі атрымаць са сваіх уладанняў, але і змагацца са злоўжываннямі адміністратараў. Намагаючыся павялічыць прыбыткі з &quo ;добраў&quo ;, вялікі князь літоўскі, як і іншыя феадалы Вялікага княства, пачалі наразаць свае землі на стандартныя па памерах участкі — валокі, вызначаць іх якасць і ў залежнасці ад якасці вызначаць з гэтых участкаў стандартныя павіннасці. Ведаючы, колькі ў той ці іншай эканоміі было валок і іх якасць, заўсёды можна бьіло ведаць, колькі гэты маёнтак павінен даваць прыбытку . Памера праводзілася ў час значнага ўзросту вытворчых сіл у краіне, калі шпарка пашыраліся як унутраны, так і знешні рынкі і цэны на збожжа і іншыя ссльскагаспадарчыя прадукты ўзрасталі. Пры такіх умовах феадалы лічылі, што ім будзе выгадней за ўсё заводзіць ці пашыраць уласную гаспадарку (фальваркі), прадукцыя з якіх павінна збывацца на рынку. Узросшы у XVI ст. выраб гарэлкі, а разам з тым і колькасць корчмаў, адчынялі магчымасць для найбольш выгаднага збыту збожжа — перарабіўшы яго на гарэлку. I таму, калі праводзілася памера, то самыя лепшыя землі, часта адбіраючы іх ад сялян, пачалі адводзіць пад фальваркі. Аднак трэба адзначыць, што на першым этапе іх было мала; значны узрост фальваркаў, а разам з тым і павіннасцяў сялян, пачаўся ў канцы ХVІ-пачатку XVII ст.

Оба последние жили в XVI в. и ими завершается внутреннее развитие еврейского каббализма. С XV в. являются каббалисты и между христианскими писателями: в Италии Пико-де-Мирандола; в Германии - Рейхлин ("De arte cabbalistica" и "De Verbo mirifico"), Корнелий Агриппа ф.-Неттесгейм ("De occulta philosophia") и Парацельс; во Франции - Вильгельм Постель (XVI в.); в Англии - Роберт Флудд или de Fluctibus и Генрих Мор (XVI - XVII вв.). С другой стороны, взаимодействие между христианством и еврейством на почве К. породило мессианское движение Саббатая Цеви (XVII в.), Франка и франкистов (XVIII в.) и наконец, хасидизм, с его цадиками, доныне процветающий в юго-зап. России и Галиции. Умозрительное учение К. исходит из идеи сокровенного, неизреченного Божества, которое, будучи выше всякого определения как ограничения, может быть названо только эн-соф, т.е. ничто или Бесконечное. Чтобы дать в себе место конечному существованию, энсоф должен сам себя ограничить. Отсюда "тайна стягиваний" (сод цимцум) - так называются в К. эти самоограничения или самоопределения абсолютного, дающие в нем место мирам

1. Пензенский край в 17 - начале 18 вв.

2. Войны Беларусі другой палове XVI ст.

3. Развіццё беларускага мовазнаўства ў 19 - пачатку 20 стагоддзя

4. British painting in the 17-18th centuries (Британская живопись 17-18 вв.)

5. Абсолютизм в России 17-18 век

6. Присоединение российских земель в 17,18,19 веках
7. Английский эмпиризм 17-18 веков
8. Стиль "українське бароко" (17-18 ст.), зокрема в архітектурі

9. Порядок выплаты окладов по воинским должностям военнослужащим, проходящим военную службу по призыву при назначении их с одной воинской должности на другую

10. Гражданское, наследственное и право собственности по Судебникам 1497 и 1550 гг. Различия этих судебников в других отраслях права, кроме гражданского, наследственного и права собственности

11. Источники и кодификация права Украины в составе России в 18 ст.

12. Шпаргалки по истории отечественного гос и права 18-19 века

13. Анализ пенсионногозаконодательства Украины и других стран

14. Правила признания и исполнения решений судов одного государства на территории другого государства и проект договора международной купли-продажи товаров (на условиях F Инкотермс)

15. Прием и порядок переведения работника на другую работу

16. Отличие трудовых отношений от отношений других отраслей права

Ранец "Космо", 36х29х18 см.
Ранец продуманный до мелочей, который: - включает множество светоотражающих элементов; - оснащен регулируемыми по высоте лямками и
1848 руб
Раздел: Без наполнения
Настольная игра "Колонизаторы", 4-е русское издание.
Желанию осваивать новые земли всегда сопутствует отвага – этих двух элементов у колонизаторов огромного острова Катан в избытке. На новых
1990 руб
Раздел: Классические игры
Микрофон "Пой со мной! Танцевальные хиты".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Если нравится тебе, то делай
314 руб
Раздел: Микрофоны

17. Русское искусство 18 века

18. Русский художник 18 века Антон Павлович Лосенко

19. Английский портрет 18 века

20. Культура России в 18 веке

21. Ярославская иконопись 17 века

22. Мировоззрение скифов в понимании Д.С. Раевского и других авторов
23. Безличные предложения среди других типов простого предложения
24. Анализ стихотворения А.Ахматовой "И когда друг друга проклинали..."

25. Литература как вид искусства. Место литературы в ряду других искусств

26. Источники и кодификация права Украины в составе России в 18 ст.

27. Старообрядцы конца 18 и начала 19 века

28. Буржуазные революции в Европе в 18 веке

29. П. А. Столыпин. Другие реформы

30. Просвещение в России в 18 веке

31. Работа с редактором Vi. Другие текстовые редакторы UNIX

32. Использование Prolog совместно с другими ЯП

Логическая игра "IQ-ХоХо", арт. SG 444 RU.
Заполните игровое поле десятью двухсторонними деталями головоломки, располагая Х и О в определённой последовательности. Выполните все 120
525 руб
Раздел: Игры логические
Шары для сухого бассейна, 100 штук.
Шары для сухого бассейна упакованы в тубус, что удобно для хранения и переноски. Количество шаров 100 штук вполне хватит для детской ванны
1037 руб
Раздел: Шары для бассейна
Мягкий пол универсальный, синий, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие

33. Исследование программы PhotoShop и других программ Adobe

34. Практика перевода числа из одной системы счисления в другую + блок-схема алгоритма определения наименьшего числа

35. Стафилококки. Выявление резистентности к метициллину и другим b-лактамным антибиотикам методом скрининга

36. Учение В.И.Вернадского и других ученых о ноосфере и ее роли в развитии земной цивилизации; исторические истоки этого учения

37. Общественно-политическая мысль в России в 18 веке

38. История развития строительства автомобильных дорог, начиная с 18 в.
39. Тиристоры и некоторые другие ключевые приборы
40. Предпринимательство в рыночной экономике на примере России и других стран

41. Использование электронной почты, Internet, и других систем в целях рационализации документооборота

42. Эконометрика (оценить тесноту связи между факторами при помощи коэффициентов корреляции рангов Спирмена и Кендела и другие задачи)

43. Основное отличие науки экономики от других наук

44. Кэн-до и другие боевые искусства

45. Социально-экономическая и политическая деятельность царизма в начале 18 века

46. История России 17 века

47. Социально–экономическое и политическое развитее России в 18 в.

48. Япония и иностранные державы на Дальнем Востоке в конце 18 – начале 19 вв.

Коллекция "Гардероб".
Кукольный гардероб для одежды кукол. У гардероба две распашные дверцы, нижний ящик с откидной крышкой, внутренние полочки, перекладина для
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие
Коробка подарочная "Прованс".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow", синий, F.
Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow". Цвет чернил: синий. Длина: 98 мм. Линия письма: F.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек

49. Австрия в 18 веке

50. Помощь верного друга

51. Внешняя торговля в России 18 века

52. Запорізька Січ у 18 столітті

53. Куликовской сражение, другой взгляд

54. Роль женщины в 17 веке
55. Становление системы демократических стуктур Британии 17-19вв
56. Пираты Америки - Генри Морган, капитан Блад и другие

57. Александр Матросов: жизнь за други своя

58. Cмута конца 16 начала 17 веков

59. Система образования в 18 веке

60. Друг рудокопа

61. Милый друг. де Мопассан Ги

62. Расследование поджогов, взрывов и других катастроф

63. Охранительные идеи господствующего класса в 18 веке

64. Просвещение и наука в 18 веке

Органайзер для планшета (2 кармана), 40х35 см.
Органайзер для планшета (два кармана под планшет по размерам, два кармана для игрушек) - предназначен для защиты обивки сидений и хранения
346 руб
Раздел: Прочее
Вожжи (поводок детский) "Baby BUM" № 3 (с ручкой и подмышечными валиками).
Детские вожжи (поводок) предназначены: для поддержки и страховки детей начинающих ходить, а также для страховки детей уже умеющих ходить
462 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Копилка-раскраска "Зайчик".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки

65. Фламандская живопись 17 века

66. Жанры голландской живописи 16-18 века

67. Мольер 17 век

68. Карикатура: появление и развитие. Связь с другими видами искусства

69. Культура 18 века России

70. Русская культура 17 века
71. Брокеры, дилеры и другие посредники
72. Русская литература 18 века

73. Письмо Стародума другу

74. Безличные предложения среди других типов простого предложения

75. "Золотая голубятня у воды...": Венеция Ахматовой на фоне других русских Венеций

76. «Друг свободы», «Сатиры смелый властелин» Фонвизин

77. Ценообразование и его координация с другими инструментами маркетинга

78. Другие планетные системы

79. "Мифы" об антибиотиках и других антимикробных средствах

80. Литература - Другое (клиника, диагностика, лечение некоторых форм)

Стиральный порошок "Molecola" для белого белья и цветного детского белья, экологичный, 1,2.
Экологичный стиральный порошок для детского белья ТМ Molecola является безопасным как для детей с первых дней жизни, так и для окружающей
357 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Набор цветных карандашей "Noris Club", 24 цвета.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
377 руб
Раздел: 13-24 цвета
Стиральный порошок, автомат Econel для цветного белья (3 кг).
Стиральный порошок Econel "Color" предназначен для стирки белья из льняных, синтетических, хлопчатобумажных тканей и тканей из
343 руб
Раздел: Стиральные порошки

81. Предмет и задачи физиологии, ее связи с другими дисциплинами

82. Вознаграждение персонала и другие методы поощрения

83. Маркетинг. Связь маркетинга с другими науками

84. Улица Алексея Толстого, 17. История знаменитого особняка

85. Совсем другие аналоги солнечной системы

86. Свет, фотоны, скорость света, эфир и другие «банальности»
87. В. Я. Стоюнин и другие националисты
88. Методы интеграции информатики с другими дисциплинами в школьном курсе

89. Гуманистические идеи в Российской педагогике 18-20 веков

90. Наука о политике и другие общественные явления

91. «Ленинградское дело» и другие дела генерала Абакумова

92. Основные институты русского частного права до 17 г.

93. Юридическая ответственность физических лиц за нарушение прав и свобод других граждан

94. 17 шагов для разрешения конфликтов

95. Урок информатики: “Вот компьютер - верный друг”

96. Понимание эмоций другого человека

Коробка для хранения елочных украшений (112 ячеек).
Удобная складная коробка на молнии для хранения и транспортировки хрупких елочных украшений. Стенки коробки выполнены из полупрозрачного
714 руб
Раздел: 5-10 литров
Наушники "Philips SHE1450BK/51", цвет черный.
Отличные внутриканальные наушники черного цвета станут дополнением любого образа и стиля. Компактные динамики обеспечивают отличные басы и
599 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Пенал "DeLune", арт. D-819.
Пенал школьный каркасный, изготовлен по жестко-каркасной технологии, обеспечивающий, надежную защиту письменных принадлежностей от
651 руб
Раздел: Без наполнения

97. Методика преподавания психологии для школьников 15-17 лет

98. Представления о переселении душ у кельтов и в религиозно-философских системах других народов

99. Атеизм в 18 веке


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.