Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

ПІВДЕННИЙ ФІЛІАЛ “КРИМСЬКИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ” НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ АНІСІМОВА НАТАЛЯ ЮРІЇВНА УДК : 65.011.46 ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ВИНОГРАДО-ВИНОРОБНОГО ПІДКОМПЛЕКСУ І ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (економіка сільського господарства і АПК) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Сімферополь – 2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Південному філіалі “Кримський агротехнологічний університет” Національного аграрного університету Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент МАЙДАНЕВИЧ Петро Миколайович, Південний філіал “Кримський агротехнологічний університет” Національного аграрного університету, доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор ЧЕРВЕН Іван Іванович, Миколаївський державний аграрний університет, завідувач кафедри організації виробництва і агробізнесу; доктор економічних наук БУЗНІ Артемій Миколайович, Національна академія природоохоронного і курортного будівництва, професор, завідувач кафедри маркетингу. Захист відбудеться “26” червня 2008 р. о 9.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 52.805.01 у Південному філіалі “Кримський агротехнологічний університет” Національного аграрного університету за адресою: 95492, м. Сімферополь, смт. Аграрне, корп. 1, ауд. 501. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Південного філіалу “Кримський агротехнологічний університет” Національного аграрного університету за адресою: 95492, м. Сімферополь, смт. Аграрне, корп. 1. Автореферат розісланий “ 26 ” травня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, кандидат економічних наук, доцент С.Я. Дементьєва ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності є провідним завданням економіки кожного підприємства, підкомплексу, комплексу, галузі, регіону. Категорія ефективності сільськогосподарського виробництва в зв'язку з цим є складною тому, що в ній відбивається не тільки дія об'єктивних економічних законів, але і присутні природно-кліматичні чинники, які обумовлюють невизначеність кінцевих фінансових результатів. В даний час вітчизняні підприємства агропромислового комплексу постійно зустрічаються з проблемами недосконалості нормативно-законодавчої бази, низьким рівнем матеріально-технічного забезпечення, відсутністю достатніх фінансових і інвестиційних ресурсів. У цих умовах завдання підвищення економічної ефективності найповніше вирішується тими суб'єктами підприємницької діяльності, які використовують сировинний потенціал свого регіону, його природно-кліматичні особливості та територіальне розміщення окремих сільськогосподарських галузей, які історично склалися. Традиційними галузями економіки Криму, які відповідають перерахованим чинникам ефективного розвитку сільськогосподарського виробництва, є виноградарство і виноробство, об'єднані в єдиний виноградо-виноробний підкомплекс АПК.

Крим має в своєму розпорядженні виключно сприятливі ґрунтові та кліматичні умови для обробки винограду і виробництва високоякісних вин, проте в даний час середня урожайність кримських виноградників складає не більше 40 ц/га, а обсяги випуску виноградних вин, досягнувши пікової відмітки 12,8 млн. дал в 1980 році, в даний час не перевищують 5,0 млн. дал. Крім того, останніми роками АРК, виробляючи в середньому 23-25 % від загального обсягу вин в Україні, втрачає позицію лідера на ринку вітчизняного виноробства. Вивчення світового досвіду виноградарства та його переробки в умовах ринкових відносин показує, що тільки висока якість сировини та диференційована собівартість кінцевої виноробної продукції є гарантом виживання галузі. Подальше існування виноробства Криму в умовах самофінансування і самоокупності, в свою чергу, повною мірою залежатиме від обґрунтованості рішень щодо управління ефективністю виробництва і реалізації продукції виноградарства. Різні аспекти функціонування підприємств виноградо-виноробного підкомплексу АПК досліджували вітчизняні і зарубіжні вчені: А.М. Авідзба, А.М. Бузні, Г.Г. Валуйко, Е.А. Верновський, О.М. Гаркуша, Т.І. Гугучкина, С.В. Додонов, В.К. Дубінко, С.Ю. Дженєєв, В.О. Добринін, Є.О. Єгоров, М.М. Караман, І.Г. Матчина, Ю.М. Новіков, В.О. Рибінцев, К.А. Серпуховітіна, І.І. Червен, В.О. Фуркевіч, С.Г. Черемісина, Є.П. Шольц-Куликов, Kohls Richards, Uhl Joseph ., Sei z Wesley та ін. Не применшуючи значення опублікованих досліджень, слід зазначити, що практичні умови розвитку окремих виноградо-виноробних підприємств Криму не завжди відповідають теоретичним методикам оцінки економічної ефективності їх діяльності, у зв'язку з чим зростає актуальність розробки адаптованих напрямів перспективного функціонування підкомплексу регіону в умовах ринкової економіки. Таким чином, пошук резервів, шляхів і напрямів підвищення ефективності виноградо-виноробного підкомплексу АПК зумовив вибір теми дослідження, її актуальність і практичну значущість. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконувалась відповідно до плану науково-дослідної роботи Південного філіалу “Кримський агротехнологічний університет” Національного агарного університету за темою “Наукове забезпечення переходу галузей агропромислового комплексу Криму на ринкові відносини” (номер державної реєстрації 0107U001317). В рамках наукової проблеми автором виконані дослідження, пов'язані з оцінкою економічної ефективності діяльності виноградо-виноробних підприємств Криму та проведено теоретичне і методичне обгрунтування напрямів раціонального використання потенціалу виноградо-виноробного підкомплексу АПК. Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є виявлення резервів і розробка науково обгрунтованих теоретико-методичних і практичних напрямів підвищення економічної ефективності функціонування виноградо-виноробних підприємств. Для досягнення вказаної мети в роботі були поставлені та вирішені наступні завдання: – сформувати системний методичний підхід до оцінки ефективності діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу АПК; – уточнити критерії та показники оцінки економічної ефективності функціонування виноградо-виноробних підприємств; – проаналізувати сучасний стан і тенденції розвитку виноградо-виноробного підкомплексу АПК, зокрема України і АР Крим; – виявити резерви підвищення економічної ефективності виноградо-виноробних підприємств Криму в ході комплексного аналізу їх виробничо-господарської діяльності; – розробити модель економічної оцінки комплексного підходу в розвитку галузей виноградарства і виноробства Криму; – удосконалити оцінку ефективності використання інтенсивних систем зрошування технічного винограду в Криму; – визначити напрями вдосконалення виробничих процесів і асортиментної політики виноградо-виноробних підприємств.

Об'єктом дослідження дисертаційної роботи є виробничо-господарська діяльність виноградо-виноробних підприємств. Предметом дослідження дисертаційної роботи виступає сукупність теоретико-методичних і практичних аспектів підвищення економічній ефективності функціонування виноградо-виноробного підкомплексу АПК. Методи дослідження. Економічні розрахунки дисертаційної роботи обгрунтовані і виконані з використанням загальних і спеціальних методів дослідження: діалектичного та абстрактно-логічного (при систематизації теоретико-методических положень і формуванні висновків); ланцюгових підстановок і абсолютних різниць (для оцінки впливу чинників на економічну ефективність підприємств виноградо-виноробного підкомплексу); кореляційного аналізу та парних порівнянь на основі багатовимірного шкалювання (для побудови пріоритетних рядів механізмів державного регулювання та напрямів вдосконалення діяльності виноградо-виноробних підприємств); симплекс-методу (при розробці моделі економічної оцінки комплексного підходу в розвитку галузей виноградарства та виноробства Криму); розрахунково-конструктивного і економіко-математичного моделювання (у оцінці ефективності використання інтенсивних систем зрошування виноградників і напрямів вдосконалення асортиментної політики виноградо-виноробних підприємств) та ін. Інформаційною базою дослідження були праці вітчизняних і зарубіжних вчених, нормативні акти України та інших країн у сфері регулювання діяльності виноградо-виноробних підприємств, матеріали науково-практичних конференцій, довідково-інформаційні видання, бюлетені Головного управління статистики в АР Крим і Державного комітету статистики України, фінансова та статистична звітність підприємств виноградо-виноробного підкомплексу АРК, результати особистих досліджень автора. Наукова новизна одержаних результатів дисертаційної роботи полягає в наступному: вперше: – розроблена економіко-математична модель комплексної оцінки ефективної діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу АПК з урахуванням погодно-кліматичних умов регіону; – проведена економічна оцінка перспектив випуску молодих вин підприємствами виноградо-виноробного підкомплексу АПК з можливістю підвищення експортного потенціалу промислового виноробства регіону; удосконалено: – методику оцінки економічної ефективності впровадження інтенсивних систем зрошування виноградників з використанням алгоритму вибору оптимального режиму зрошування для отримання високоякісної виноробної продукції; – системно-структурний підхід в оцінці розвитку виноградарських господарств і підприємств промислового виноробства з метою виявлення резервів підвищення їх загальної економічної ефективності; набули подальшого розвитку: – науково-теоретичне обгрунтування шляхів підвищення економічної ефективності виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу АПК, що полягає в розробці системи взаємозв'язаних організаційно-господарських і агротехнологічних чинників; – методичні підходи до визначення показників оцінки економічної ефективності діяльності підприємств, що спеціалізуються на виноградарстві та промисловому виноробстві.

Випливаюча з сучасно суспльно-виробничо структури нашо нацекономчна система нацократ, базована наком]бнованй спвчинност державного, мунципального, коопе]ративного й приватного капталу пдплановим господарсь]ким кермуванням  соцальним контролем держави обумовлятиме й органзацйн форми синдикалстичного устрою. Вс органчн клтини суспльства (виробнич групи) будуть зор]ганзован в синдикати (сплки)вдповдно до сво прац, професй  господарських функцй. Основними групами, що репрезентуватимуть у синдикатахнтелектуальну й фзичну працю нац, :продукуюча нтелгенця подленана рзн фахов пдгрупи (вчен, технки, педагоги, лтератори, лкар, службовц  т.д.);робтництво всх родв промисловост й тран]спорту, рзних виробничих категорй;селянство та сльсько]господарське робтництво; ремсництво; власники промисло]вих торгвельних приватних пдпримств, тощо. Органзуючи представникв конкретних фахв  професй на мсцях (в мстах,промислових  сльських осередках),синдикати окремо виробничо категор сполучатимуться згдно з адмнстративно територальним подлом держави  принципом вертикально централзац у вищ обднання; синдикалстичн союзи. (Так, для прикладу, професя лкарв матиме мсцев синдикати, що обднуватимуться дал в пов]тов й крав союзи, аж до загальнодержавного Центрального Союзу Синдикатв Лкарв; подбно творитиметься Центральний Союз Синдикатв Робтникв Грно Промисловост  т.д.)

1. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

2. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

3. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

4. Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності

5. Особливості системи оподаткування ВАТ "Острозький молокозавод" та її вплив на фінансові результати підприємства

6. Зношення, амортизація та відновлення основних фондів підприємства
7. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства
8. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

9. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

10. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

11. Аналіз та обгрунтування заходів охорони флори Луганської області

12. Екологічний стан р. Південний Буг. Характеристика та заходи щодо його поліпшення

13. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

14. Основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства

15. Кримiнально-правовi заходи щодо затримання злочинцiв у дiяльностi ОВС (Уголовно - правовые меры по задержанию преступников в деятельности ОВД)

16. Планування діяльності підприємства

Сковорода гриль-газ, мраморное антипригарное покрытие.
Гриль-газ для приготовления мяса и рыбы без жира в домашних условиях исключительно на газовых птитах. Материал углеродистая сталь.
1153 руб
Раздел: Сковороды гриль
Копилка "Металлический сейф с ключом", красная.
Качественный металлический сейф-копилка с двумя замками (кодовый и обычный) позволит Вам скопить приличную сумму на поездку, например.
1585 руб
Раздел: Копилки
Карандаши цветные "Evolution", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Ультрапрочные цветные карандаши, изготовленные без использования древесины. В наборе 24 ярких цвета. Цветной
694 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата

18. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

19. Аналіз продуктивності праці та її оплати в промислових виробництвах

20. Кримiнально-правовi заходи щодо затримання злочинцiв у дiяльностi ОВС

21. Аналіз доходів та витрат банку

22. Заходи щодо формування стада української чорно-рябої молочної породи великої рогатої худоби
23. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року
24. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

25. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

26. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку

27. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

28. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

29. Планування розвитку діяльності підприємства у ринкових умовах

30. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

31. Поняття "носій інформації" та "матеріальна основа документа": семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

32. Характеристика викладацької діяльності та особливостей студентського віку. Гуманістична психологія

Игра "Удержи юлу".
Хотите, чтобы Ваш ребенок рос ловким, активным и внимательным? Игра "Удержи юлу" поможет ему быстро развить все эти навыки! • В
580 руб
Раздел: Игры на ловкость
Штатив для создания снимков "сэлфи", голубой.
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
328 руб
Раздел: Держатели и подставки
Фоторамка С31-004 Alparaisa "Family" на 4 фотографии, 46,5x38 см (темно-золотой).
Размеры рамки: 46,5х38x2,5 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 2 штуки, - 10х15 см, 1 штука, - 18x13 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4
622 руб
Раздел: Мультирамки

33. Аналіз філософських та літературознавчих поглядів Е. Штайґера і М. Гайдеггера

34. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

35. Безготівкові розрахунки в господарському обороті підприємства та шляхи їх удосконалення

36. Значення та аналіз грошових потоків підприємства

37. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

38. Система оподаткування господарської діяльності підприємства
39. Фінансовий аналіз підприємства ВАТ "Виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет"
40. Заходи щодо зменшення пестицидного навантаження на агроекосистеми

41. Аналіз діяльності підприємства

42. Аналіз діяльності приватного підприємства "Вовняночка"

43. Аналіз зисків та витрат при інвестиціях на освіту

44. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

45. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

46. Статистичні показники виробничої діяльності підприємства

47. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

48. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

Шторка антимоскитная ТД7-002.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Пеленки одноразовые впитывающие BabyMil "Эконом" (60х40 см, 30 штук).
Пеленка разработана специально для малышей. Изделие изготовлено из допущенных Роспотребнадзором материалов. Оно позволяет коже
350 руб
Раздел: Пелёнки
Шкатулка РТО, 31x31x19 см (арт. 3658-RT-70).
Шкатулки РТО — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать, используемые в
1500 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

49. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

50. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

51. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

52. Автомазація виробничих процесів підприємства

53. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

54. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення
55. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання
56. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

57. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

58. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

59. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

60. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

61. Аудит основних засобів та нематеріальних активів на прикладі ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

62. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

63. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

64. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, розовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: розовый.
360 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Юный Свинтус" (новая версия).
Новая версия всероссийского карточного бестселлера — теперь и для самых маленьких игроков! Любимая механика, знакомые правила и милые
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Спиннер трехлучевой "Элит", перламутровый (в железной квадратной коробке).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры

65. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

66. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

67. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

68. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

69. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

70. Технології формування іміджу комерційної установи на національному та міжнародному рівні на прикладі приватної фірми "РЕНОМЕ"
71. Вікові особливості реакції організму на гіпоксичний стрес: механізми та шляхи підвищення стійкості до гіпоксії
72. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

73. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

74. SWOТ-аналіз підприємства

75. Безпека діяльності підприємства

76. Організація діяльності підприємства

77. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

78. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

79. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

80. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

Пенал школьный, цвет черный.
Пенал школьный без наполнения, два отделение, металлическая "собачка" со шнурком, обработанные внутренние швы, два внутренних
531 руб
Раздел: Без наполнения
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (коричневая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: коричневый.
303 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Увлекательная настольная игра "Цветариум", новая версия.
Игроки будут совершать много интересных действий: высаживать цветы на клумбах, выкорчёвывать их в случае необходимости, устраивать своим
712 руб
Раздел: Карточные игры

81. Енергетичний паспорт підприємства. Удосконалення систем тепло- та електропостачання

82. Аналіз використання чистого прибутку підприємства

83. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

84. Аналіз нормативно–правової бази по податку на прибуток підприємства

85. Аналіз фінансових ресурсів підприємства

86. Аналіз фінансового стану підприємства
87. Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт"
88. Аналіз фінансового стану підприємства АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"

89. Аналіз фінансового стану сільськогосподарського підприємства ООО "Степове"

90. Діагностика кризового стану підприємства та розробка антикризових програм

91. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

92. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

93. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства

94. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

95. Аналіз активів підприємства

96. Аналіз впливів на суму витрат підприємства

Глобус физический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы
Набор для проведения опытов по очистке воды "Юный ученый".
Самый лучший способ познания окружающего мира – увидеть все собственными глазами. Набор для проведения опытов по очистке воды «Юный
403 руб
Раздел: Химические опыты
Маркеры для доски, 12 цветов.
12 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
605 руб
Раздел: Для досок

97. Аналіз економічного стану підприємства під час кризи

98. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"

99. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА")

100. Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах обмеженості зовнішніх джерел фінансування


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.